Norsk venstreside på en nødvendig omvei

0
Av psykologspesialist Tom Green.

Oprah Gail Winfrey (f. 1954), amerikansk talkshowvert, TV-produsent, skuespiller, forfatter og medie-innehaver.

Steigan Live

Verden er på mange måter ´snudd på hodet´.

Den politiske situasjonen i Norge, Europa, Sør-Amerika, Afrika, Globalt, forandrer seg raskt.

Tema for denne artikkelen er Norge.

Norsk venstreside.

Hva vil ettertiden si om venstresidas imperialistiske snuoperasjon?

Sitat av sjefredaktør Pål Steigan i Steigan Live – Partier i endring (1):

«De samme folkene som jeg stod og sang Viva la libertà med, hundrevis av ganger, er ikke interessert i frihet i det hele tatt, ikke interessert i Assange, ikke interessert i undertrykking av koronakritikken, ikke interessert i ytringsfrihet, eller de fremmer direkte såkalt ´deplatforming´».

Pål sendte ballen videre til leserne med spørsmålene:

«Hva var det som gjorde at mine kollegaer, partifeller, kamerater gjennom så mange år plutselig konverterte til NATO, til imperialistene?»

«Hva tror dere er grunnen til at det skjer en slik massekonvertering til det man tidligere tok avstand fra og demonstrerte mot?»

Denne artikkelen er et forsøk på å besvare Pål sitt spørsmål fra et psykologisk ståsted, og konklusjonen kan sammenfattes i tråd med sitatet ovenfor, som begrunnes nedenfor:

Leksjonene i livet kommer ofte utkledd som omveier.

William James (1842 – 1910) regnes for en av de mest innflytelsesrike filosofene i USA, og «Fader til amerikansk psykologi».

Omveien

Fenomenene Pål observerer bærer etter undertegnedes vurdering likhetstegn med ideologisk og verdimessig pulverisering av opprinnelige humane formål, hos medmennesker vi tradisjonelt anser som autoriteter både på seg selv og andre.

Jeg tenker spesielt da på det som kan beskrives som et svik, av norsk psykiatri og norsk psykologi, i forhold til å ta et ´voksent´ fordomsfritt og humant verdibasert ansvar for den norske folkehelsa under og etter koronatiden. (2) (3)

Første del av artikkelen reiser derfor spørsmålet om den imperialistiske snuoperasjonen på venstresida i norsk politikk, kan gjenspeile almene utbredte psykologiske utfordringer med å leve opp til en høyere human bevissthet og personlig Ansvarsetikk.

Til forskjell fra tradisjonell etikk, som omhandler personer vi omgås direkte, omfatter ansvarsetikk også et etisk ansvar for all humanitet, inkludert interesser til fremtidige generasjoner. (4)

I andre del av artikkelen redegjøres det for en psykologisk bevissthetsutvidende metode du kan bruke til å hjelpe både deg selv og om du velger, norsk venstreside, med å gjøre verden til et bedre sted med gode mennesker.   

Avslutningsvis en kort refleksjon om leksjonene i livet og ´det ubehagelige gode´, i.e. den generelle nødvendigheten av utfordrende situasjoner og omveier for at vi en dag skal bli bevisst våre individuelle talenter og utnytte de til fellesskapets beste.

Pablo Ruiz Picasso (1881 – 1973) var en av de mest innflytelsesrike kunstnerne på 1900-tallet.

Tilbake på rett vei

Det er som nevnt redegjort for hvordan norsk psykiatri og norsk psykologi i koronatiden, i all stillhet, ikke bare konverterte til myndighetene og fulgte deres pipe, men skandaløst ´abdiserte´ fra det opprinnelige humane verdimessige formålet med sitt embete, som er å styrke folkehelsa i det norske samfunn. (2) (3)

Jeg vil nedenfor bruke nettopp dette eksemplet som en bakgrunn for mitt forsøk på å forstå psykologisk den imperialistiske snuoperasjonen på venstresida i norsk politikk:

Prøv å forestill deg en situasjon der helsepersonell hadde representert en større personlig human autoritet utad i samfunnet, lik den for eksempel Anders Tegnell hadde under koronatiden i Sverige.

Ville de ikke da ha vært i en situasjon der de kunne ha bidratt til å stoppe mange av de nå kjente dokumenterte skadelige psykologiske og medisinske konsekvenser av anbefalte og pålagte tiltak?

Så, fremstår ikke derfor de skadelige psykologiske og medisinske konsekvensene av koronatiltak også som resultat av en alvorlig svikt i helsepersonells indre humane autoritet, og Ansvarsetikk?

For, hva slags etisk og moralsk humant samfunns- og profesjonsansvar er det å ikke prioritere forebygging og bekjempelse av slike omfattende nasjonale helsemessige negative konsekvenser?

Hva slags helsevesen er det?

Tilsvarende, er det ikke rimelig å reise spørsmålet om venstresida har konvertert til myndighetene og fulgt deres imperialistiske pipe, av samme psykologiske årsak som i eksemplet med helsepersonell, altså en svikt i indre human autoritet, og ansvarsetikk?

Hva slags venstreside var det?

Så, la oss nå se fremover og reise tre løsningsorienterte spørsmål for å komme på riktig vei igjen:

 1. Hvor viktig er opplevelsen av en indre human autoritet for å bli ved dine opprinnelige ideologiske og verdibaserte humane formål?
 2. Hva fordrer det å utvikle en slik indre human autoritet?
 3. Hvem har i tilfelle talent og personlig disiplin nok til å forplikte seg til en slik personlig utvikling?

Ludwig Philipp Albert Schweitzer (1875 – 1965) var blant annet teolog, filosof og lege, og mottok i 1952 Nobels fredspris, for sin filosofi «Ærbødighet for livet». «Reverence for Life«.

Den bevissthetsutvidende metoden

La oss gå litt i dybden på begrepet indre human autoritet for bedre å kunne forstå hvordan vi kan hjelpe både oss selv og norsk venstreside til å gjøre verden til et bedre sted med gode mennesker.

Se også (2) og (3) for en utdypende definisjon av begrepet, og forholdet til begrepet ansvarsetikk.

Prøv igjen å forestill deg en situasjon, denne gang der venstresida hadde representert enda flere medmennesker med en ´voksen´ indre human autoritet og ansvarsetikk.

Hva ville det konkret ha fordret personlig av dem å komme til et slikt humant bevissthetsnivå?

La oss forsøke å svare utdypende på det spørsmålet:

Det er i utgangspunktet rimelig å tenke at medmennesker som på et ærlig grunnlag engasjerer seg i å bygge opp andre enkeltmennesker eller samfunnet, har en mer eller mindre bevisst positiv human motivasjon, det vil si, at de i utgangspunktet vil andre godt.

Samtidig, i lys av den omskiftende og urolige tiden vi lever i, så er det også rimelig at denne motivasjonen er forbundet med en større eller mindre porsjon usikkerhet og uvitenhet omkring hvordan en personlig skal utøve et slikt humant potensial.

Naturlig nok vil en for eksempel kunne ha betenkeligheter med å stikke hodet frem og forfekte meninger og holdninger som i ´fredstid´ var uproblematiske.

Daisaku Ikeda (f 1928) er en japansk buddhist, filosof og forfatter.

Så, når vi prøver å løse en slik type utfordrende personlig situasjon eller forhold, bruker vi primært tre psykologiske metoder.

Hvilke av de tre metodene du bruker har en avgjørende innflytelse på valg du tar i livet.

For en mer utfyllende redegjørelse av de tre metodene henvises leseren til (6) og (7).

Her følger en kortversjon:

Bruk av de to første metodene (flinkhet og klokhet) skiller seg fra den tredje (vishet), ved at du ikke utnytter bevisstheten fullt ut, som gjør at valg du tar i livet ikke blir basert på ditt potensial for indre humane autoritet og ansvarsetikk.

Den sikre metoden for å utnytte bevisstheten din fullt ut, er når du med hjelp av intuisjonen, stiller deg selv spørsmålet – hvorfor er jeg her jeg er, nå? og ikke bare spørsmålet – hva er riktig eller galt? (flinkhet), eller – hva handler denne situasjon om? (klokhet).

Disiplinert og fokusert bruk av denne bevissthetsutvidende metoden har spesielt tre positive effekter på styrking av din personlige indre autoritet og ansvarsetikk:

 1. Du blir umiddelbart orientert mot hva en situasjon har med deg selv å gjøre. Er du politiker eller samfunnsengasjert blir du umiddelbart orientert mot hva betingelsene for vanlige menneskers optimale livsvilkår faktisk er. Jobber du for eksempel som psykolog, lege eller psykiater, eller annet helsepersonell, blir du umiddelbart orientert mot hva betingelsene for klientens optimale helhetlige helse faktisk er.
 2. Du mestrer kunsten å tenke selv. Du reagerer allergisk på woke-kultur, på tilbøyeligheter i deg selv til selv-sensur, og på andres bruk av ´nyord´. Du blir ikke så lett offer for ´den herskende klassens tanker´. Du stopper før du sklir langt nok inn i det “underdanige tomrommet». (8)
 3. Du blir i mindre grad offer for den følelsesstyrte fristelsen til å konvertere eller abdisere fra ditt opprinnelige ideologiske og verdimessige humane formål.

Ibrahim Traoré (født 1988) har siden 30. september 2022 i en alder av 34 år, vært president i Burking Faso etter et kupp som avsatte midlertidig president Paul-Henri Sandgogo Damiba.

Leksjonene og ´det ubehagelig gode´

Utgangspunktet for besvarelsen ovenfor på spørsmålet fra Pål til leserne, er forståelsen av vår bevissthet som et talent vi kan bruke til å høste høyere og høyere humane bevissthetsnivåer. (9) (10)

Denne innhøstingen lykkes vi forunderlig nok i veldig forskjellig grad med.

Jobber vi imidlertid målrettet og disiplinert med å styrke vår indre humane autoritet og Ansvarsetikk, for eksempel med metoden ovenfor, så vil flere av oss kunne forplikte oss til høyere humane verdibaserte formål, selv i tider med store omskiftninger og uroligheter i samfunnet.

Ingenting tyder på at et flertall av oss er kommet dit enda.

Koronatiden, blant annet med undertrykkelsen av Truckers Freedom Convoy i Ottawa, Canada, viste det tydelig. (11)

Som frafallet fra venstrebevegelsen også viser.

Et for stort antall av oss konverterer eller ´abdiserer´ fremdeles fra vårt opprinnelige humane verdimessige humane formål, og blir redde og selvsentrerte i tider med store omskiftninger og uroligheter i samfunnet.

Samtidig, så finnes det ingen annen måte å utvide bevisstheten vår på, enn gjennom å erfare motsetningen, som jo skjer på omveier, blindspor, og på kollisjonskurser både med oss selv og andre.

«Vildfarelserne afføder lidelser, lidelserne kultiverer erfaringerne, kultiverede erfaringer er det samme som viden eller visdom».

Martinus Thomsen (12)

Martinus Thomsen, (1890-1981)var en dansk forfatter som er kjent for utviklingen av det Åndsvitenskapelige verdensbildet.

Så, kanskje det ikke bare er norsk venstreside og norsk helsevesen som er på en nødvendig omvei. Kanskje det også er slik at de store omskiftningene og urolighetene vi ser globalt, i seg selv representerer nødvendige utfordringer på omveier vi må gå for å bli bevisst i et felles humant formål med livet? (13)

«Live and let live»

Thomas Troward(14)

Aldous Leonard Huxley (1894 – 1963) var en engelsk forfatter og filosof.

Referanser

 1. https://www.youtube.com/watch?v=PpQlOAnY3QI
 2. https://steigan.no/2023/08/norsk-psykologi-pa-kollisjonskurs-med-virkeligheten/
 3. https://steigan.no/2023/08/norsk-psykiatri-pa-et-blindspor/
 4. https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas
 5. https://steigan.no/2023/02/blir-vi-blinde-av-a-ta-hoyere-utdanning/
 6. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
 7. https://steigan.no/2023/06/hykleriets-nodvendighet-for-oppdagelsen-av-naturens-overflod/ 
 8. https://steigan.no/2023/08/a-fa-lammene-til-a-tie-hvordan-propaganda-fungerer/ 
 9. https://steigan.no/2023/01/absurditetenes-plusslogikk/ 
 10. https://steigan.no/2022/07/sannhetsskolen-hvordan-kan-vi-bruke-mer-av-var-humane-bevissthet/
 11. https://steigan.no/2022/02/freedom-convoy-2022/  
 12. Livets bok 2. stk. 573. Martinus Thomsen.
 13. https://steigan.no/2023/06/brics-tegn-pa-globalt-etisk-og-moralsk-potensial/
 14. The Hidden Power, by Thomas Troward (1921). The spirit of opulence. p. 118.
Forrige artikkel“En hard nøtt å knekke” – ny forskning om EU-kommisjonens lovbrudd
Neste artikkelStår tysk bygningsindustri foran sammenbrudd?