Vårt selvskadende samfunn

0
Shutterstock

«Fires will be kindled to testify that two and two make four. Swords will be drawn to prove that leaves are green in summer».

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green

Samfunnets forsømmelse av sitt intellektuelle potensial

G. K. Chesterton (1874-1936). Talsmann for den sosiale filosofien distributisme. (1)

Vi sier vi ønsker fred, men før vi vet ordet av det, så er vi i krig både med oss selv og andre, og med andre land. (2)

… akkurat som når vi sier vi ønsker sunnhet, finere kropp, eller suksess, – vi ønsker jo alt som er godt, men så spiser vi for mye, drikker, snuser og røyker, og bruker tida på mye tull.

Nesten som en automatisk vane bruker vi ikke vårt intellektuelle potensial til å velge optimal helse, frihet og fred med oss selv, og andre, for å oppnå en fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen. (3)

Det er i tidligere artikler redegjort for hvordan vi lett blir fristet til å forsømme forståelsen av denne årsak-virkning sammenhengen, når vi har en ´forloren myndighet´. (4)

I denne artikkelen presenteres det en kort logisk psykologisk analyse av sammenhengen mellom overfloden i samfunnet av krigshissere, vaksine- og klimaforkjempere, i forhold til pasifister, vaksineskeptikere og naturelskere, og samfunnets forsømmelse av sitt intellektuelle potensial.

Flinkhet, klokhet og vishet

Utviklingen av vår bevissthet, fordrer som det er redegjort for i tidligere artikler, at vi forandrer spørsmålene vi stiller, i den indre dialogen med oss selv. (4)

Det er også tidligere forklart at mange av disse spørsmålene går under radaren, forholdsvis tidlig i oppveksten, fordi vi i oppdragelse og utdanning blir så fort vant til de svarene som gjør oss mest trygge.

Istedenfor å søke om opptak på Sannhetsskolen i livene våre, så konverterer vi derfor til Trygghetsskolen og den virkelighetsforståelsen som formidles gjennom massemedia. (5) (6)

Det er tidligere foreslått hvordan vi kan bryte ut av denne absurde kollektive selvskadingen av våre individualiteter, og stille spørsmål som bærer vår bevissthet høyere og høyt nok opp til at vi kan se det større bildet av hva det er vi er med på. (4)

Denne utviklingen representer en personlig utvidelse av vår bevissthet og virkelighetsforståelse. Nedenfor er denne utvidelsen beskrevet som en utvikling fra flinkhet, til klokhet og deretter til vishet, i vårt møte med forskjellige situasjoner i livet.

Flinkhet er definert her som bevissthet om hva du tenker er riktig eller galt, i en situasjon;

Klokhet er definert som bevisste refleksjoner om hva denne situasjonen kan handle om, sett i en større kontekst;

Vishet er definert som en bevisst visshet om hva denne situasjonen i en større kontekst vil kunne handle om, i forkant av at situasjonen oppstod.

Det intellektuelle kontinuum

Vår virkelighetsforståelse utvider seg i løpet av livet på et intellektuelt kontinuum med tre nivåer:

Nivå 1

Den institusjonaliserte virkelighetsforståelse, som er flinkhetsnivået, på Trygghetsskolen.

Nivå 2

Den utforskende virkelighetsforståelse, som er klokhetsnivået.

Nivå 3

Den skapende virkelighetsforståelse, som er vishetsnivået, på Sannhetsskolen.

Nivå 1

Du er ikke alene om å gå lenge på Trygghetsskolen og ha en dragning mot de institusjonaliserte oppfatningene av hva som er riktig eller galt.

Fordi, samfunnet har utviklet seg over mange år rundt den virkelighetsforståelsen vi finner på Trygghetsskolen. Den har dermed også blitt en integrert del av deg og måten du tenker på, gjennom ditt møte med foresatte, skole, arbeid, og myndigheter.

Og det er helt greit, så lenge disse institusjonene ikke utvikler seg til å utgjøre en ´falsk trygghet´. Fordi da utgjør de en trussel mot at du kan forstå det større bilde av hva du er en del av, slik at du i frihet og fred med deg selv og andre, kan utvikle din sanne individualitet.

Risikoen for å bli et offer for denne trusselen er stor på flinkhetsnivået. Fordi, der vil du stort sett få bekreftelse på de svarene som bevisstheten din alltid er blitt båret oppe av, og som du på din følelsesstyrte hals i løpet av oppvekst og utdanning, har latt deg friste til å sverge til. (3)

Som igjen er fordi du på nivå 1, primært har stilt deg spørsmål som;

Hva er riktig i denne situasjonen? og Hva er galt i denne situasjonen?

I den indre dialogen med deg selv, så kan ikke bevisstheten din da bli løftet så høyt opp at du med bruk av intelligensen din kan vurdere det større bilde av hva det er du egentlig er med på i forskjellige situasjoner. (7)

På nivå 1 vil du også kunne begrense din egen personlige utvikling ytterligere, hvis du tenker at du ikke driver med andre sysler, enn å være en del av det institusjonaliserte systemet, der alt ofte enten er riktig eller galt.

Så det laveste nivået ditt bevissthets-potensial og individualitet kan bæres oppe av, er flinkhets-nivået, fordi du har en institusjonalisert virkelighetsforståelse. 

Nivå 2

For å kunne bruke mer av ditt bevissthetspotensial og din individualitet så må du avansere på det intellektuelle kontinuum. Har du slike ambisjoner må du i din indre dialog med deg selv, stille spørsmål om hva et større bilde av hva du er med på, kan handle om;

Hvordan skal jeg forstå det som skjer nå i en større sammenheng? Hva er meningen med denne situasjonen? 

Med disse spørsmålene på nivå 2, så aktiverer du mye mer av din intelligens enn du gjør med spørsmålene du er blitt vant til på nivå 1. Spørsmålene du stiller på Nivå 1 aktiverer primært følelser, med sympatier og antipatier.

Den virkelighetsforståelsen du har blitt vant til, på Trygghetsskolen, blir først utfordret når du akkumulerer flere erfaringer med motgang i livet. Det er fordi håndteringen av denne motgangen gjør at du utvikler en balanse mellom følelser og intelligens, og det er da du forstår mer hva ting handler om, som sammenfaller med klokhet.

Derfor begynner klokhet å utvikle seg først etter 30 års alder. Da har noen av oss akkumulert tilstrekkelig med erfaringer med motgang i livet, til å reflektere på en måte som gjør at vi kan stille oss i køen for opptak til Sannhetsskolen.

På klokhetsnivået har du en utforskende virkelighetsforståelse. 

Nivå 3

Det er når vi har hatt tilstrekkelig nok med erfaringer i livet, at vi kommer over på den skapende siden av det intellektuelle kontinuum, som er vishets-nivået. Å være på dette nivået sammenfaller med opptak på Sannhetsskolen, der vi ordentlig begynner å lære av livet. (6)

Akkumulering av erfaringer med motgang i livet har på dette nivået ført til en så stor grad av balanse mellom følelser og intelligens at du begynner å tappe av den største motoren for din bevissthetsutvidelse og individualitet, som er intuisjon.

Intuisjon er et mentalt verktøy som mange mennesker ikke har begynt å utnytte enda. Mens intelligens er et mentalt verktøy som bæres frem av en empirisk rasjonell tankegang, er intuisjon ´finere´ og ´skarpere´, og bæres frem på en mer automatisk måte, og på et erfaringsgrunnlag.

Forskjellen mellom intelligens og intuisjon, er som mellom bruken av manuelle verktøy og elektriske verktøy når du snekrer.

For å aktivere dette mentale verktøyet, så prøv å still spørsmålet;

Hvorfor er jeg her jeg er, nå? (Why am I where I am, now)?

Dette åpne spørsmålet gir deg først ordentlig mening å stille, når du har akkumulert tilstrekkelig med variert personlige erfaring i livet. Det er fordi det først er senere i livet at du blir i stand til å identifisere i full utstrekning, med hvilke væremåter du selv påvirker situasjoner du møter.

På vishetsnivået kan du med hjelp av bevissthet om hvordan du møter for eksempel medfølende, autonome og generøse væremåter i deg selv og i andre, ta ansvar for å dyrke frem disse væremåtene og skape overensstemmende positive humane behov i deg selv.

På vishetsnivået har du en skapende virkelighetsforståelse, og du kan ´være din egen skjebne´.

Gudinnen for visdom: “Sophia”. Celsius-biblioteket i Efesos, Tyrkia.

Pasifisme, vaksineskeptikere og naturelskere

Vishet er altså det intellektuelle potensial som gjør det mulig for oss å skape bevisste positive humane behov, som for eksempel behovet for likeverdighet, selvstendighet og altruisme.

På det intellektuelle kontinuum er som nevnt vishetsnivået på motsatt side av flinkhetsnivået, der væremåtene og behovene våre primært blir formet av hvordan de blir møtt av andre, som når vi er barn.

Ved dyrking av vår institusjonaliserte virkelighetsforståelse på flinkhetsnivået, vil du utvikle dine behov på andres premisser. Det fremmer en konform, ignorant eller kontrollerende væremåte, og du risikerer å bli en ´forloren´ voksen person som akkumulerer begrenset med livserfaring. (4) (7)

For, det er bare med hjelp av en kontinuerlig bevisst refleksjon over dine akkumulerende livserfaringer, at du kan oppnå en skapende virkelighetsforståelse, på vishetsnivået og Sannhetsskolen.

En av de mest åpenbare selvskadende sidene ved samfunnet er derfor sensur og begrensning av ytringsfrihet.

I lys av resonnementet ovenfor må vi stille følgende spørsmål når det gjelder sensur og ytringsfrihet:

Hvordan kan samfunnet spenne bena under sin egen forvaltning av klokhet og vishet på noe mer effektiv måte enn å hindre utforskningen av andre virkelighetsforståelser enn sin egen?

En slik forvaltning av vårt intellektuelle potensial samsvarer med ´NO EXIT´ fra den institusjonaliserte virkelighetsforståelse og flinkhetsnivået, på Trygghetsskolen.

Med en slik forvaltning skader samfunnet seg selv. Det hindrer utviklingen av for eksempel de nevnte positive humane behov, som nettopp på grunn av variert livserfaring er tuftet på en større human bevissthet om at andres liv, følelser og behov, er like viktig som våre egne. (3)

For, det er først når vi fokuserer på felles følelser og behov at vi kan skape humanitet (Marshall B Rosenberg – Nonviolent Communication).

For example, if you focus on your anger when someone insults you, you’re likely to communicate violently by hurling an insult right back. But if you focus on the feelings and needs you have in common, you might recognize that insulting you was this person’s way of expressing their insecurity and their need for self-esteem. Keeping your attention on that common humanity allows you to tap into empathy (since we’ve all felt insecure at some point), and empathy makes it easier to respond with compassion. (8) (9)

Skapelse av humane positive behov i oss som for eksempel likeverdighet, selvstendighet og altruisme, er som allerede redegjort for, sammenfallende med en skapende virkelighetsforståelse, på vishetsnivået og Sannhetsskolen.

I lys av resonnementet ovenfor, så handler også løsningen på verdenssamfunnets utfordringer, primært om utviklingen av samfunn der borgerne har muligheter for å lære seg å skape slike positive humane behov i seg selv.

Uten slike muligheter i et samfunn vil det forsømme sitt intellektuelle potensial for klokhet og vishet, som er sammenfallende med et selvskadende samfunn (5)

Uten slike muligheter i et samfunn vil det også være primært den institusjonaliserte virkelighetsforståelsen som formidles gjennom massemedia. Konsekvensen av denne påvirkningen vil være en overflod av antall borgere som er krigshissere, vaksine- og klimaforkjempere, i forhold til antall borgere som er pasifister, vaksineskeptikere og naturelskere.

Referanser

  1. https://no.wikipedia.org/wiki/Distributisme
  2. https://steigan.no/2022/05/nar-krigen-med-oss-selv-star-i-veien-for-fred/
  3. https://steigan.no/2022/07/sannhetsskolen-hvordan-kan-vi-bruke-mer-av-var-humane-bevissthet/
  4. https://steigan.no/2022/09/den-forlorne-myndighet-og-det-kommende-oppgjoret/
  5. https://steigan.no/2022/08/world-economic-forum-wef-og-transhumanisme-sannhetsskolens-ytre-forgard/
  6. https://steigan.no/2022/06/velkommen-til-sannhetsskolen/
  7. https://steigan.no/2022/02/hvorfor-politikere-myndighetspersoner-og-journalister-ikke-forstar-hva-de-gjor-med-samfunnet/
  8. https://www.shortform.com/summary/nonviolent-communication-summary-marshall-b-rosenberg?gclid=Cj0KCQjwkOqZBhDNARIsAACsbfLQCsp2w3r2xbAF7–_eIxWerZ6SLlFqeBjVRjlnX1x9UQX80O9yxYaAj1VEALw_wcB#summary-start
  9. https://derimot.no/er-det-en-fordel-at-mennesker-og-maskiner-smelter-sammenkan-verden-bare-reddes-ved-at-den-kollapser/?fbclid=IwAR33-gOM9uYQ_Ra6DkY_-aXT2v7eiSsLiI0CMbebiWK1Pk2kOJuv05IjpjM 
Forrige artikkelSoros og Kiev-regimet … middag med djevelen
Neste artikkelDet finnes mange måter å juge på og NATO-mediene kjenner alle