Sannhetsskolen – hvordan kan vi bruke mer av vår humane bevissthet

0

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green.

Det er tidligere ønsket velkommen til Sannhetsskolen:

Les: Velkommen til sannhetsskolen!

Sannhetsskolen er for alle.

Det er forklart i tidligere artikler, hvorfor de av oss som bruker vår evne til human bevissthet, går på Sannhetsskolen.

I denne artikkelen beskrives det hvordan du kan bruke og utvikle mer av din evne til human bevissthet.

Human bevissthet er definert som det opplevelsesmessige resultat av vår evne til å vurdere om andres liv er like viktig som vårt eget.

Det beskrives seks erkjennelses-trinn til en human bevissthet på et Plussnivå; fire erkjennelses-trinn på Trygghetsskolen, og to på Sannhetsskolen.

Fremstillingen av disse seks trinnene må nødvendigvis bli en del komprimert.

I lys av resonnementet i denne og i tidligere artikler om Sannhetsskolen, på Steigan og Binders, gjøres det avslutningsvis noen refleksjoner om Sensur, Reaksjoner på covid-tiden, Ytringsfrihet, Transhumanisme, og Menneskerettigheter.

Erkjennelses-trinn 1

Vår forståelse av oss selv og andre mennesker, heretter kalt vår humane bevissthet, er et resultat av en indre dialog med oss selv.

På trinn 1, i utviklingen av din humane bevissthet, kan du delvis erkjenne at den indre dialogen med deg selv består av spørsmål – svar kombinasjoner.

Som barn og ungdom spurte du deg selv for eksempel om hva andre mente om deg, og du svarte at du ikke var bra nok, eller at du var bra nok.

Uanset hva du svarte, dine personlige spørsmål – svar kombinasjoner, ble med deg som mer eller mindre automatiske vaner som mobiliseres kontinuerlig, av både ytre og indre stimuli, i dialogene med deg selv, som voksen.

Og du erkjenner innholdet i denne indre dialogen med deg selv, i mer eller mindre grad, på trinn 1.

Erkjennelses-trinn 2

Vår humane bevissthet er bygd opp av de indre dialogene med oss selv som gjør oss mest trygge.

På trinn 2, i utviklingen av din humane bevissthet, kan du delvis erkjenne at det er trygt for deg, å holde deg til de personlige spørsmål – svar kombinasjoner du er vant til.

I eksemplet som er gitt ovenfor, der svaret på spørsmålet ditt om hva andre mente om deg, var at du var bra nok, eller ikke, vil du automatisk søke en validering av svaret ditt i nye situasjoner du møter.

Erkjennelsen din av denne trygghetsstrategien, vil være av stor viktighet for opptak på Sannhetsskolen.

Fordi, uten din fulle erkjennelse av denne trygghets-strategien, kan du komme i en så tett posisjon i forhold til ønske om trygghet i livet ditt, at du bare holder deg til dine automatiske tankevaner, uten å bry deg på et dypere personlig plan om hvorfor.

Erkjennelses-trinn 3

Vår humane bevissthet er bygd opp av hvordan dialogen med oss selv er formet.

På trinn 3, i utviklingen av din humane bevissthet, kan du delvis erkjenne at du har begrenset bevissthet om hvilke spørsmål som har ledet deg til de svarene du har, i dialogen med deg selv.

Årsaken er at det, på grunn av alder, naturlig utvikler seg et høyere og høyere krav i deg til bevissthet om hvilke spørsmål i dialogen med deg selv, som er selve motoren i din forståelse av deg selv og andre. 

Erkjennelsen din av dette kravet i deg selv, vil være av stor viktighet for opptak på Sannhetsskolen.

Fordi, uten din fulle erkjennelse av dette kravet i deg selv, vil du kunne bli så opptatt av å forklare og rasjonalisere svarene dine i dialogen med deg selv, at du risikerer å forveksle dine bekymringer om alle de truslene du synes du ser rundt deg, med sannheten.

Erkjennelses-trinn 4

Vår humane bevissthet er ‘ufullkommen’.

På trinn 4, i utviklingen av din humane bevissthet, kan du delvis erkjenne en uvitenhet om hvordan du, med hjelp av dialogen med deg selv, skaper en dypere respekt for andres kunnen og gjøren.

Erkjennelsen av denne uvitenheten, er avgjørende for ditt opptak på Sannhetsskolen.

Uten din fulle erkjennelse av denne uvitenheten, vil medmennesker med annen kunnen og gjøren enn deg selv, utløse en reaksjon i deg som handler om å beskytte deg selv, ikke de, som sammenfaller med at du vurderer ditt liv som viktigere enn deres.

Din forståelse av deg selv og andre mennesker, som følge av at du erkjenner mer og mer din egen ‘ufullkommenhet’, markerer derfor, paradoksalt nok, overgangen til høyere nivåer av human bevissthet, og kvalifiserer til opptak på Sannhetsskolen.

Erkjennelses-trinn 5

Vår humane bevissthet inspireres av variasjon.

På trinn 5, i utviklingen av din humane bevissthet, på Sannhetsskolen, erkjenner du at meninger, ønsker og behov hos andre, som er motsatte av de du selv har, er en inspirasjon for utvidelsen av din bevissthet.

Medmennesker med annen kunnen og gjøren enn deg selv vil utløse en reaksjon i deg som handler om å sette deg inn i hvordan det er å være i deres situasjon.

Dette er en naturlig følge av din høyere bevissthet i dialogen med deg selv, som projiseres ut på andre medmennesker, i form av en dypere fra intuitiv interesse for, og respekt i deg, for deres varierende kunnen og gjøren.

Som forklart i tidligere artikler på Steigan, uten forskjeller og motsetninger, i meninger, ønsker og behov, ville ingen av oss hatt noe som helst human bevissthet.

Men, det er først på trinn 6, at du fullt ut utnytter denne fantastiske naturgitte muligheten som variasjon, og forskjeller mellom oss, gir deg til å utvide din humane bevissthet.

Erkjennelses-trinn 6

Vår generøsitet inspireres av vår humane bevissthet.

På trinn 6, i utviklingen av din humane bevissthet, erkjenner du en personlig nytelse når du gir av deg selv til andre og ser at de er glade og fornøyde.

Denne nytelsen markerer at det har blitt logisk for deg å føre dialoger med deg selv, der kravet til bevissthet i deg selv, om en dypere respekt for andres kunnen og gjøren, er høy.

Det utvikler seg derfor en tilgjengelighet i bevisstheten din for akkumulering av sammenhengende tankerekker av kjensgjerninger, om både deg selv og andre, det vi kaller for intuisjon.

Denne evnen til erfaringsbasert human logikk, sammenfaller med at du opplever frihet og fred med deg selv, på trinn 6.

Refleksjoner om Sensur, Reaksjoner på covid-tiden, Ytringsfrihet, Transhumanisme, og Menneskerettigheter, i lys av vår humane bevissthets-utvikling.

Det vi med sikkerhet kan si, på grunnlag av analysen ovenfor, er at politikere og myndighetspersoner, på lik linje med oss andre, er i en erkjennelsesprosess i forhold til utviklingen av sitt potensiale for human bevissthet.

Et eksempel på dette, fra myndigheters side, er behovet for Sensur av meningsmotstandere med anklager om å spre konspirasjonsteorier og propaganda.

På området rundt trinn 3 i utviklingen av vår humane bevissthet, er det alminnelig å bruke alle mulige midler for å forklare og rasjonalisere alle svarene våre i dialogen med oss selv.

Og, som beskrevet ovenfor, med fraværet av krav til bevissthet om spørsmålene som stilles, kan vi da risikere å forveksle svarene på bekymringene våre om alle de truslene vi synes vi ser rundt oss, med sannheten.

Men, var for eksempel covid så farlig som vi trodde? Var lockdown nødvendig? Var vaksinene så nødvendige, og så sikre som vi trodde?

Det er mye som nå i ettertid tyder på at mange av oss var nedom en tur på området rundt trinn 2, i vår humane bevissthet, i løpet av 2020, og kanskje også 2021. Med god hjelp av, og hånd i hånd med politikere, myndigheter og media, så bar det nedover.

Men, kanskje det var det som skulle til for å finne ut hvilket trinn du hører hjemme på, om det er på trinn 2, eller 3, og ønsker den tryggheten du subjektivt kan oppleve når du kan stole på myndigheter og det de mener er vitenskap, uansett?

Eller om du har sluttet med munnbind, hoppet over vaksiner, og stolt på ditt eget naturlige immunsystem, fordi det er naturlig for deg å være mer personlig bevisst på et dypere plan, om hvilke spørsmål som leder deg til de svarene du har på hva du skal gjøre eller ikke gjøre med din egen kropp?

Vi trenger ledere som er tilstrekkelig nok bevisst i dialogen med seg selv, til at de kan forstå logikken bak at deres medmennesker er på forskjellige humane bevissthets-utviklingstrinn, og må få slippe å stille, eller må få stille seg selv og andre kritiske spørsmål til de finner ut hvor de hører hjemme.

For, hvordan skal vi ellers gi hverandre muligheten for å avansere i den beskrevne humane og kronglete bevisstgjørings-prosessen, enn med utvidet toleranse, tabbekvoter, slingringsmonn og Ytringsfrihet med ubehagelige kritiske spørsmål…?

Ta snarveien med Transhumanisme?

Det vil i så fall, i lys av resonnementet ovenfor, være en ny nedover-tur for menneskeheten, samlet sett, til området rundt trinn 2, i vår humane bevissthet. 

Men, heldigvis, på grunn av den likeverdigheten og Ytringsfriheten, en har prøvd å legge seg på i demokratiske samfunn, er det flere og flere som har avansert sakte men sikkert, på en naturlig kronglete måte, til høyere erkjennelses-trinn i utviklingen av sin humane bevissthet, med mål om å oppnå en autentisk sann fornemmelse av helhet og pluss i seg selv og om verden rundt seg.

Så, i lys av resonnementet ovenfor, kan det vurderes om den forhøyede aktiviteten på sosiale medier og i alternativ media, er et positivt uttrykk for at fler stiller høyere og høyere krav til bevissthet hos politikere og myndighetspersoner, om hvilke spørsmål som har ledet de til de svarene på fremtiden som de presenterer?

Er det mange holdepunkter for at politikere og myndighetspersoner, stiller høye krav til egen bevissthet om hvilke spørsmål som har ledet til svarene de har på hvordan de skal beskytte og bygge opp befolkningen?

Vi kan vel være enige om at politikere og myndighetspersoner fortsatt er i området rundt trinn 3, i utviklingen av sin humane bevissthet, som flere av oss andre, og at det i tillegg kan observeres at de arbeider ulogisk, spesielt sett i lys av hva vi har sett fordres for utvikling til høyere nivåer av human bevissthet.

Vil det ikke også derfor være å ligne med selvskading for samfunnet, å regulere og kontrollere den personlige erkjennelses-utviklingen av human bevissthet, som forhåpentligvis fremtidens nye ledere er i ferd med å utvikle?

For å illustrere hvor sent denne utviklingen av vår humane bevissthet foreløpig går, så tillater jeg meg å trekke frem to eksempler.

Den første eksemplet er en uttalelse av Erna Solberg i en NTB-melding, 02.02.2017, i forbindelse med Norges krigføring mot Libya:

“Vi kan ikke si at fordi vi deltok i noe som hadde mandat fra FN, så skal vi ha et særlig ansvar for å finne løsninger og bidra til stabiliserings-arbeid etterpå.”

Det andre eksemplet er at Julian Assange, som har avslørt krigsforbrytelser begått i løpet av krigene i Afganistan og Irak, blir forfulgt, og må muligens tilbringe hele livet i fengsel, mens de ansvarlige for disse forbrytelsene ikke blir holdt ansvarlig.

Ingen tvil om at vi er helt i starten av en erkjennelsesprosess i forhold til vårt potensiale for human bevissthet. 

Vi bryter Menneskerettigheter

Som samsvarer med resonnementet i denne artikkelen, om at det først er på trinn 5, vi begynner å beherske en human logisk tankegang godt nok, til å kunne skjelne mellom for eksempel de medmennesker som er en trussel mot demokratiet, og de som ikke er det, og de medmennesker som utraderer problematisk materiell på nettet, og de som ikke gjør det, etc., etc.

Så, foreløpig risikerer vi nok fremover noen nedover-turer i vår humane bevissthet med både Menneskerettighetsbrudd og andre maktovergrep i form av ytterligere Sensur, innskrenket Ytringsfrihet, og Transhumanisme.

Men, med tanke på utviklingen av det felles humane bevissthets-nivået i samfunnet, hva mer konstruktivt kan vi gjøre enn å være åpen for at det også kan være oss selv som trenger en oppdatering på bevisstheten vår om hvilke spørsmål som har ledet oss til de svarene vi har om alt som skjer i og rundt oss.

Som beskrevet ovenfor, så er det nettopp en slik selv-erkjennelse, som markerer overgangen på trinn 4, fra Trygghetsskolen til høyere nivåer av human bevissthet, og kvalifiserer til opptak på Sannhetsskolen, trinn 5 og 6.

Forrige artikkelBeredskap og helse
Neste artikkelOffisielle britiske data bekrefter at Covid vaksinering øker risikoen for død uansett årsak