Johan Nygaard

Johan Nygaard

Et kvalitetsorientert folkestyre

Leidulf Husjord skriver i en artikkel på Steigan.no 6. januar at han vil « polemisere mot Johan sin ensidige slakt av målstyring og argumentere for at målstyring med folkelig makt over målsetting og målemetoder, både kan bli en sentral del av den demokratiske sosialismen og dessuten gir oss en kjærkommen anledning til å utfordre elitens…

Visjonen om kvalitetssamfunnet

Den tverrfaglige og forskningsbaserte, norske og internasjonale, kritikken av det hegemoniske mål- og resultatstyringsparadigmet kommer stadig bedre til uttrykk i de forvaltningspolitiske diskusjonene. Vi er i så henseende vitne til en internasjonal oppvåkning og et gjennombrudd. Vi ser nå hvordan den faglig og etisk begrunnede systemkritikken er konsistent med den ideologiske og strukturelt orienterte systemkritikken,…

Andakt for steigan.no

Vi mennesker på jorden lever under et nesten ubegripelig massivt trykk for tiden. Det er som om hele imperialismens tidsalder – to og et halvt tusen år med kriger og flukt, maktmisbruk,  overgrep og vold – og et hav av historisk hat og hevn –   nå sammenfattes i et crescendo hvor alle de  temaene som…

Systemforståelse som mental hygiene (Del 4)

Finanskapitalismen fungerer som parasitter på realøkonomien og de statlige overbygningene. Mål- og resultatstyring tar utgangspunkt i det finansielle eierperspektivet, og er en typisk autoimmun sykdom. Begge lidelsene medfører en snikende mistenksomhet og fryktkultur som hemmer evnen til å lære av erfaringen og tilpasse seg endrede betingelser og ny kunnskap. Begge lidelsene projiserer det nedarvede imperialistiske…

Systemforståelse som mental hygiene

I første del av dette kapittelet om TRAUME, TABU OG KATARSIS, forklare jeg hvordan EØS-avtalen var og er en forbrytelse mot folkestyret. Alle vet jo egentlig dette. Fremtredende jurister og EU tilhengere kaller EØS «en konstitusjonell katastrofe». Jonas Gahr Støres navn er for all fremtid forbundet med dette sviket mot konstitusjonen. Dette er ikke til…

EØS, traume, tabu og katarsis

I denne første delen av kapittelet om TRAUME, TABU OG KATARSIS fremstiller jeg EØS-avtalen som et traumatisk overgrep mot folkestyret vårt. I den andre delen skal jeg komme tilbake med en beskrivelse av hvordan målstyringsvanviddet i forlengelsen av dette overgrepet mot folkestyret underminerer den allmenne respekten for faglighet og arbeid i det norske samfunnet. I…

Vokteren ved terskelen

SYSTEMFORSTÅELSE SOM MENTAL HYGIENE del 3 Det forhold at intuisjonens spontane mønstergjenkjennelse noen ganger kan bedra oss er et fundamentalt problem for den individuelle og kollektive menneskelige psyken, og representerer et fundamentalt problem i all filosofi, forskning og vitenskap. Alle kan gjenkjenne hvordan den nye audiovisuelle informasjons- og kommunikasjonsteknologien har boostet dagligtalens intuitive bruk av…

Frykt og moralsk krise – Systemforståelse (del 1)

Den norske Statsministeren fronter den veletablerte frykten for at brexit skal gi ytterligere næring til den folkelige reaksjonen mot elitenes EU-prosjekt. Reaksjonære folkelige bevegelser kan da også være et fryktelig skremmende syn. Den folkelige reaksjonen retter seg mot de fryktelige virkningene av de europeiske elitenes nesten ubegripelige ideologiske forblindelse – den samme fryktelige forblindelsen som…

Systemforståelse som mental hygiene (del 2)

I vår omskiftelige tid fungerer en politisk venstresideidentitet og en identitet som verdikonservativ i og for seg troverdig som forankring av sunne tradisjonelle lojaliteter. Begge disse tradisjonelle lojalitetene fungerer også troverdig som fundament for kulturradikalisme, økologisk forstand og radikal klimabevissthet uten en oppdatert systemkritikk. De mest skolerte og konsekvente nyliberalistene fremstår også som kulturradikalere som…

Konspirasjoner og paradigmer

Vi lever i en tid hvor illusjonene brister og imperialismens sanne ansikt viser seg for all som våger å se. I sin bok SUPER IMPERIALISM leverer den amerikanske stjerneøkonomen, prof. Michael Hudson, vesentlige bidrag til den verdensomspennende forskningen som understøtter en slik oppvåkning. I sin bok Killing the Host forklarer Hudson hvordan den parasittiske finanskapitalismen…