Johan Nygaard

Johan Nygaard

Støre i skvis

  Av Johan Nygaard. Matematikkundervisningen i grunnskolen lærer barna at løsningen på et problem ligger i forståelsen og beskrivelsen av problemet. Det er kunsten. Med referanse til Jeremy Corbins Labor, beskriver Paul Mason (i sin kronikk i KK 30. september om «Veien videre») problemet slik at den opplagte løsningen «for å redde sosialdemokratiet» blir å «bryte…

Den norske modellen

Av Johan Nygaard Knut Kjeldstali stiller (i Klassaekampen 14. februar) spørsmålet: Står striden virkelig mellom den norske modellen og nyliberalisme? Svaret er ja. Men da må vi utdype og presisere hva den norske modellen innebærer. Den norske modellen er utviklet med utgangspunkt i kriseforliket under Nygaardsvolds regjering i 1935. Dette var et kompromiss mellom arbeid…

Strategisk samarbeid i målstyringshelvete

Av Johan Nygaard. Takk til Leidulv Husjord for at han følger opp debatten om mål- og resultatstyring og svarer på min og Erik Plathes kritikk av hans forestillinger om at målstyring kan vendes mot de elitene som bruker metoden til å tjene sin ideologi og klasseinteresser i dag. I sin siste artikkel kommer han langt…

Kjelsbergs forvirring

Av Johan Nygaard (Leserinnlegg i Klassekampen i en debatt som også er kommentert her og her.) Rødts Ronny Kjelsberg  bekrefter jo bare Pål Steigans påstand om at han er intellektuelt uredelig og har problemer med å lese norsk når han  (23. januar) uten videre påstår at «det sentrale i Steigans innlegg er at han fundamentalt…

Et systemorientert økonomifag

Økonomenes rette identitet Under Klassekampens Kron og Mynt vignett 18.januar henviser Morten Jerven til foredrag og diskusjoner på det årlige møtet i American Economic Association i begynnelsen av januar. Han  tolker striden mellom forskjellige tilnærminger til økonomiforståelse som kom til uttrykk her som et uttrykk for hvordan økonomifaget og økonomene leter etter sin «rette identitet».…

Et kvalitetsorientert folkestyre

Leidulf Husjord skriver i en artikkel på Steigan.no 6. januar at han vil « polemisere mot Johan sin ensidige slakt av målstyring og argumentere for at målstyring med folkelig makt over målsetting og målemetoder, både kan bli en sentral del av den demokratiske sosialismen og dessuten gir oss en kjærkommen anledning til å utfordre elitens…

Visjonen om kvalitetssamfunnet

Den tverrfaglige og forskningsbaserte, norske og internasjonale, kritikken av det hegemoniske mål- og resultatstyringsparadigmet kommer stadig bedre til uttrykk i de forvaltningspolitiske diskusjonene. Vi er i så henseende vitne til en internasjonal oppvåkning og et gjennombrudd. Vi ser nå hvordan den faglig og etisk begrunnede systemkritikken er konsistent med den ideologiske og strukturelt orienterte systemkritikken,…

Andakt for steigan.no

Vi mennesker på jorden lever under et nesten ubegripelig massivt trykk for tiden. Det er som om hele imperialismens tidsalder – to og et halvt tusen år med kriger og flukt, maktmisbruk,  overgrep og vold – og et hav av historisk hat og hevn –   nå sammenfattes i et crescendo hvor alle de  temaene som…

Systemforståelse som mental hygiene (Del 4)

Finanskapitalismen fungerer som parasitter på realøkonomien og de statlige overbygningene. Mål- og resultatstyring tar utgangspunkt i det finansielle eierperspektivet, og er en typisk autoimmun sykdom. Begge lidelsene medfører en snikende mistenksomhet og fryktkultur som hemmer evnen til å lære av erfaringen og tilpasse seg endrede betingelser og ny kunnskap. Begge lidelsene projiserer det nedarvede imperialistiske…

Systemforståelse som mental hygiene

I første del av dette kapittelet om TRAUME, TABU OG KATARSIS, forklare jeg hvordan EØS-avtalen var og er en forbrytelse mot folkestyret. Alle vet jo egentlig dette. Fremtredende jurister og EU tilhengere kaller EØS «en konstitusjonell katastrofe». Jonas Gahr Støres navn er for all fremtid forbundet med dette sviket mot konstitusjonen. Dette er ikke til…