Visjonen om kvalitetssamfunnet

10
Johan Nygaard
Av Johan Nygaard

Den tverrfaglige og forskningsbaserte, norske og internasjonale, kritikken av det hegemoniske mål- og resultatstyringsparadigmet kommer stadig bedre til uttrykk i de forvaltningspolitiske diskusjonene. Vi er i så henseende vitne til en internasjonal oppvåkning og et gjennombrudd. Vi ser nå hvordan den faglig og etisk begrunnede systemkritikken er konsistent med den ideologiske og strukturelt orienterte systemkritikken, og at dette er en legering som tåler herdingen.

Vi er også vitne til hvordan stadig flere forskere, fagfolk og folk i fagbevegelsen her hjemme henviser til begrepene kvalitetparadigmet og  kvalitetledelse, og til idealet om kvalitetsorientert samarbeid og ledelse i lærende systemer, når de forsøker å formulere fornuftige og troverdige alternative politiske strategier. Begrepet «tillitsreform» er i utgangspunktet inspirert av Kvalitetfilosofien, men brukes i dag ofte litt lettvint i en uforpliktende politisk retorikk av folk som hverken tar inn over seg hvor omfattende politisk systemkritikk som ligger i Kvalitetfilosofien, eller hvor velutviklet og veldefinert  kvalitetparadigmet faktisk er – både i teori og praksis.

I denne artikkelen vil jeg fremheve hvordan Kvalitetfilosofien har egenskaper som kan fungere i en ideologisk overbygning for en mer omfattende politisk plattform og et mer omfattende nasjonalt politisk prosjekt. Kvalitetfilosofien, denne politiske plattformen og dette politiske prosjektet vil da innebærer en felles forståelse som overskrider den stadig mer misvisende høyre-venstreaksen i den politiske orienteringen – og vil således kunne fremstå som det samlende proaktive alternativet til den høyrepopulistiske reaksjonen mot de vestlige elitenes mislykkede politiske strategier.

Den paradigmeskapende Kvalitetfilosofien til W. Edwards Deming (1900-1993)  innebærer et nådeløst oppgjør med mål-og resultatsyringsparadigmet. Deming forskutterte i det store og hele den omfattende tverrfaglige og forskningsbaserte kritikken som siden har kommet til. Men mål- og resultatsyring er altså en nødvendig strukturell forberedelse til den anbuds- og privatiseringspolitikken som følger av ideologien og reglene i EUs indre marked hvor idealet er at mest mulig av offentlige eiendom og tjenester skal overtas av den parasittiske internasjonale finanskapitalismen. Målstyringsideologien gir de politiske, byråkratiske og økonomiske elitene fellesskap i en slags mental industriell stordriftsfordel, i den forstand at alle typer virksomheter på alle nivåer og aspekter av systemene tolkes og styres med en ensartet metode i ensrettet språk.

Denne mentale ensrettingen letter også overgangen mellom politiske posisjoner og lederstillinger i næringslivet, slik at politikerklassen og byråkratene har fått en karrieremessig egeninteresse i å opprettholde målstyringsparadigmet. Når denne primitive og innskrenkede industrielle stordriftstankegangen – som  er besnærende enkel å internalisere og reprodusere – også er  den politiske maktens autoritære styringsspråk, gir det målstyringskoryfeene en besnærende følelse av mental og moralsk overlegenhet som gjør dem enda mer virkelighetsfjerne.

Den industrielle stordriftstankegangen søker å reduserer lokale forskjeller og minimalisere variasjoner med å beskrive virkeligheten i et styringsspråk basert på sekundære måltall. Dette samsvarer med den ensidig matematisk orienterte «nyklassiske» tilnærmingen til økonomisk forståelse som  også er hegomonisk i dag. Denne matematiske tilnærmingen gir en tankelammende kvasivitenskapelig autoritet til den liberalistiske ideologien som begrunner ekstrem frihandel og den autonome EØS- prosessen i norsk politikk.

ut av eøs

Hverken det innskrenkede nyklassiske økonomifaglige paradigmet eller liberalistisk ideologi  identifiserer eller forklarer betydningen av forskjellige typer økonomiske aktiviteter i de mer komplekse realøkonomiske samspillene. Men denne innskrenkede tilnærmingen til økonomiforståelse imøtekommer finanskapitalismens behov for illusjonen om fjernstyrt kontroll via sekundære måltall – uten innsikt i, og ansvar for, dynamikken i de primære lokale prosessene.

Denne ideologiske og teoretiske legeringen – som altså har vist seg å ikke tåle  herdingen i møtet med den realøkonomiske virkeligheten – konstituerer det mislykkede paradigmet som ligger til grunn for at regjeringsplattformen til de blåblå insisterer på at det ikke er noen prinsipiell forskjell på offentlig og privat tjenesteproduksjon – altså at det ikke er noen prinsipiell forskjell på forvaltning og forretning. Men for all historisk fremtid  er det først og fremst Arbeiderpartiet – og  Stoltenberg og Støres navn  – som  vil bli assosiert med denne strukturelle tilpasningen av fellesskapets sosiale ansvar og historisk opparbeidede verdier til ideologien og reglene i EUs indre marked.

Det er dette paradigmet og denne ideologien som i hele den vestlige verden nå er i ferd med falle på sin egen urimelighet under trykket av sin egen tvang. Den folkelige reaksjonen mot de fremmedgjorte elitenes mislykkede politiske strategier inneholder selvsagt reaksjonære elementer som gjerne omtales som høyrepopulisme. Nei til EU har i alle år advart mot at nettopp dette ville bli konsekvensen av den ideologiske forblindelsen i EU. Men de reaksjonære har ikke kapasitet til å komme opp med en konsistent systemkritikk – og har følgelig heller ikke kapasitet til formulere fornuftige og troverdige alternative strategier for utviklingen av Norge frigjort fra EØS avtalens forbannelser.

Den kunnskapsintensive og proaktive motstanden mot EØS og målstyringsvanviddet  har denne kapasiteten til å formulere en konsistent systemkritikk som leder til fornuftige og troverdige alternative strategier for utviklingen av Norge. Her går forskerne, fagfolkene og folk i fagbevegelsen foran og viser vei.

Kvalitetparadigmet er godt forankret i sitt filosofiske utgangspunkt slik det er formulert i W. Edwards Demings Kvalitetfilsofi. Kvalitetparadigmet videreutvikles også stadig mer omfattede i industriell og forvaltningsmessige praksis i Norge og hele den vestlige verden. Og kvalitetparadigmet videreutvikles intellektuelt og ideologisk i stadig mer omfattende internasjonale nettverk av ledere, konsulenter og forskere.

Kvalitetfilosofien har systemforståelse som både utgangspunkt og mål. Systemkritikk må selvsagt bygge på systemforståelse, og lede til utdypet systemforståelse som grunnlag for forbedringer av systemene som legger tilrette for arbeidet. Kvalitetfilosofien handler om menneskene i samarbeidsprosessene, og representerer således en prosessorientert tilnærming til systemforståelse. Lokal tilpasning av både språket i virkelighetsbeskrivelsene, og av de praktiske løsningene, er essensielt i Kvalitetfilosofien.

Når den faglig og etisk begrunnede systemkritikken samsvarer med den ideologiske og strukturorienterte systemkritikken, og denne systemkritikken leder oss til  Kvalitetfilosofiens prosessorienterte og etisk bevisste tilnærming til systemforståelse, får vi altså en legering som tåler herdingen. Ambisjonen om å aktualisere Kvalitetfilosofien i fagligpolitiske og nasjonalpolitiske strategier i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet og velvilje, og kan trekke på omfattende internasjonale erfaringer og intellektuelle ressurser som understøtter både systemkritikken og den proaktive og konstruktive tenkning som følger av Kvalitetfilosofien.

Det handler da ikke om slike spektakulære reformer basert på faglig sett tvilsomme utredninger, og med uforutsigbare virkninger og uoverskuelige kostnader, slik målstyringsideologien erfaringsmessig tilsynelatende automatisk produserer. Dette har vist seg å være mislykket prøving og feiling i uansvarlig stor skala – i for stor skala til å reverseres, i følge noen politisk bestilte evalueringer. Nei – Kvalitetfilosofien handler om å utvikle en langsiktig kultur for kvalitetsorientert samarbeid og ledelse i lærende systemer. Kvalitetfilosofien handler om en praktisk tilnærming til en kontinuerlig forbedring av de systemene som legger tilrette for arbeidet. Det er slik vi skal gjøre nasjonaløkonomien, forvaltningen og velferdsstaten bærekraftig.

Slik er Kvalitetfilosofien tvers igjennom humanistisk. I Kvalitetfilosofien stiller Deming fordømmelsen av den kortsiktige og illojale finanskapitalismen opp som et selvinnlysende intellektuelt og moralsk imperativ. Det samme gjør han med fordømmelsen av målstyringsparadigmet – med dens eksponentielle vekst i byråkratiske kontroll- og transaksjonskostnader, med dens notoriske fryktkultur og antisosiale, kontraproduktive og innovasjonshemmende interne konkurranseideologi, med dens mangel på respekt for faglighet og arbeid, og dens blinde tro på at hyppige anbudsrunder og kortsiktige kontrakter stimulerer den type holdninger, kunnskapsutvikling og kommunikasjon som innovasjon og kvalitetsutvikling forutsetter.

Deming kritiserer også liberalismens illusjon om en næringsnøytral økonomisk politikk – en illusjon som altså er rettsliggjort i EUs indre marked. Og han forklarer betydningen av forskjellige typer økonomisk aktiviteter, og nødvendigheten av friheten til å utvikle lokalt tilpassede og situasjonsbestemte strategiske samspill mellom politiske myndigheter og aktørene i næringslivet.

Men først og fremst gjenoppretter Kvalitetfilosofien respekten for faglighet og arbeid. Både den verdikonservative, sosialt samvittighetsfulle individualismen, den norske bygdesolidariteten, og arbeiderbevegelsens stolte tradisjoner i Norge, kan i dag gjenkjenne og videreføre sine beste tradisjoner i kvalitetparadigmet – uten å komme i verdimessig konflikt med hverandre. ( Da må vi selvfølgelig kvitte oss med klassehovmodet, bygdedyret og arbeiderbevegelsens autoritære tradisjoner). Slik overskrider kvalitetfilosofien den anakronistiske og stadig mer misvisende høyre-venstreaksen i den politiske orienteringen.

Den tverrpolitiske kampen mot EU- medlemskap var en defensiv kamp for å bevare status qou. Den tverrpolitiske og tverrfaglige kampen mot EØS og målstyringsvanviddet er en offensiv kamp for å endre status quo. For å vinne frem, må vi da naturligvis i større grad formulere de alternative, fornuftige og troverdige offensive strategiene for utviklingen av samfunnet vårt som ideologien og reglene i EUs indre marked blokkerer for.

I denne sammenhengen kan Kvalitetfilosofien internaliseres og utvikles i en visjon om Kvalitetsamfunnet, og i en ideologisk overbygning for en konkret politisk plattform for det store politiske Kvalitetprosjektet – som  videreutvikler den norske modellen frigjort fra EØS-avtalens ideologiske, politiske og praktiske forbannelser. Og  her går altså forskerne, fagfolkene og folk i fagbevegelsen foran og viser vei.

Vi gir oss aldri i kampen for de umistelige humanistiske, demokratiske og faglige idealene og verdiene som samler oss!

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


10 KOMMENTARER

 1. Dette har jeg ikke hørt om.
  Veldig interessant og oppløftende.
  Vi står i en eksistensiell krise og trenger et konstruktivt ikke voldelig opprør som kan gi håp om fremtiden.

  • Som sagts… kunskap-ande är per definition en fråga om översättning; det bekanta flyttas in i det obekanta, okända världar invaderas av det redan kända. Det avvikande normaliseras, namnges och accepteras… en gammal antik grek sa sig förvisso älska (målstyringsfilosofen) Platons bytesvärde-ekvivalenta-bruksvärdekvalitativa idé… men än mer «sanningens» bruksvärde-ekvivalenta bytesvärda kvantiteter. Målstyrningsfilosfens idé om bytesvärdeetikens utilitaristiska primat, menade hans lärling, leder för eller senare den goda avsiktens handling omedvetet medvetet till bara till barbarernas barbari.
   Vi forskar inte här efter insikten i vad det goda är… utan för att bli det, menade Aristoteles Organons mer organiska å inte så värst systematiska kritik av sin älskade mästare. Målstyrningsidén kallade han för kremastistik i handling. Och genom krematism i tankens handling blir blott krämare; säljare å köpare för blott bytesvärdets egendom-liga egenvärde.

   Kärt barn får många namn å kära namn får många barn… «krämare», «jude», «handlare», «kapitalist», «bettlare», «tiggare», «zigenare», «rom»… alla mer eller mindre levande «syndabockar» å ställföreträdande ställföreträdare för Jesu (med-)lidande på korset…

   Kvalitetsfilosofins bytesvärdeidé internaliseras som en vision om kvalitets-sam-finnandets organiskt, retoriskt-etiskt-politiskt kommunicerandes og systematiskt socialiserandes samfunn i strid mot EUs målstyrningsvision. Här går altså såväl blinda som omedvetet medvetna forskare, vetenskapare og folk i fagbevegelsens likt andra bedrifters systematiskt ideologiska og ideologiskt systematiska tankesmedjor disparat foran og viser vei… det «kan gi håp» og livsmod om framtiden… här og nå… för dem som köper det gamla spökets nyNorske Kvalitetsprogram.

   Det är ikke fel att slå gammalt vin i nya käglar. Livsmodet är det utan vilket livet bara skulle vara mörker och död. Bristande livsmod är sjukdom till döds för den enskilde och för samhället… så har det sagts att ett annat spöke vid namn Martin Luther lär ha menat.
   En kristen kvalitetsförståelse rymmer en tillit till att livets mening och värde är något av Gud omotiverat givet. Denna så kallade rättfärdiggörelses retoriskt kvalitativa välfärd, som Martin på sin tid kallade evengelium, är något för kyrkan, (alltså idag = det norske samfundet) och enskilde norske hbtqare, kvinnor å män grundläggande och ouppgivligt. I lutherst kvalitetsfilosofi brukar denna välfärdsideologiska rättfärdiggörelse vara given «av nåd allena», dvs givet av den allom fattade, oskrivna «lagen» eller «samvetet»; att nöden har ingen lag.

   För att vi kommunister skall kunna lita på och hålla fast vid detta omotiverat givna livsmods livskvalite finns propaganda och aktieutdelningens löften. Funktionen i denna kvalitetsretorik är, enligt senare tolkningar av luthersk teologi, alltså att låta livsmodet komma till tals genom Mot dags bedriftsvirksomhet, att så att säga vara men inte synas vara en för alla given kvalité i livsmodets språk… (ett «redan ännu-ikke» härvaras konkreta utopi, för att vrida till det med en översättning av «hoppets filosof», Ernst Blochs vokabulär).

   För Martin som för Pål (tror jag) handlar det om något helt livsavgörande: Utan denna rättfärdigörelse är verkligheten «endast mörker och död». Kvalitetssystematiken handlar alltså om livet… och… livsmodets helt avgörande förutsättning. Det är denna förutsättning Mot Dags förkunnelse och faktautdelande ska göra tydlig och närvarande med benäget bistånd från forskare, fagfolk og folk fra fagbevegelsen.

   Vare sig för sofisterna, Sokrates, Martin, Marx eller Pål handlar «kvalitetsprojektets» systematiska program om något som OGSÅ kan ge livet mening eller vara ett intressant bidrag i samtalet om «Vad bör göras». Utan det handlar istället om det utan vilket verkligheten endast är mörker och död. Det handlar inte om något som SKULLE KUNNE förvandla mörker till ljus och död till liv. Det är mer fundamentalt än så och handlar alltså inte om vad vi skulle kunna göra så att allt blir ljus å liv… Ord-ningsföljden är för kvalitetshandlingens bruks/bytesvärde är helt avgörande.

   Just för att verkligheten inte bara är mörker å död finns det en verklighetsgrund för livsmod. Det är detta i verkligheten av Gud (Nöden allena) redan givna ljus å liv som i förkunnelse och sakrament får ett språk. På såvis arbetar teologin organiskt med livsmodets retoriskt-etiskt-politiska kvalitetsanspråk…

   «Systemkvalité» är för mig dessvärre mer att likna vid en målstyrd fladdermus, (eller en modern drönare), snarare än en poetisk kreativ kommunist. Ur ett perspektiv ter sig «systemets» kvalite som blott en kvantitet av ofria fåglar… og ur ett annat blir det mer likt en oberäknelig mängd möss av blott nervös kvalité.

   Å andra sidan… Ironins existens är existensens ironi… förvisso kunde ikke Pareto läsa Marx eftersom han fann Marx´ språk fladdermuslika.

  • Bli poet… skulle jag säga og vända ryggen åt maktandets språk og språkets förmenta makt.

 2. […] Johan Nygaard har publisert en relativt sett oppløftende artikkel. Men stanken av sosialistisk elitisme preger desverre hele artikkelen. Et kort sitat som eksempel: "Den folkelige reaksjonen mot de fremmedgjorte elitenes mislykkede politiske strategier inneholder selvsagt reaksjonære elementer som gjerne omtales som høyrepopulisme. Nei til EU har i alle år advart mot at nettopp dette ville bli konsekvensen av den ideologiske forblindelsen i EU. Men de reaksjonære har ikke kapasitet til å komme opp med en konsistent systemkritikk – og har følgelig heller ikke kapasitet til formulere fornuftige og troverdige alternative strategier for utviklingen av Norge frigjort fra EØS avtalens forbannelser." Jeg ser nemlig tendensen til at vi her serveres ANTITESEN i den maktelitestyrte hegelianske dialektikk. Hvordan kan jeg si det? Jo for her ser vi jo at "folket" stadig fremstilles som noe man ikke bør lytte til, grunnet vår "inkompetanse, manglende evne, kapasitet og fornuft". Vi er bare reaksjonære høyrepopulister, og – i følge Pål Steigan selv – smurfer og konspirasjonsteoretikere. Norgaard nevner heller ikke med et eneste ord den tsunami av private bloggere og privatdrevne "open source investigators" som så godt som ALENE har besørget jobben MOCKINGBIRD CORPORATE MAFIA MEDIA i hele etterkrigstiden fullstendig har unndratt seg, nemlig å SNAKKE SANT! Dette er irriterende, men først og fremst LATTERLIG, sett i lys av den bevissthetsoppvåkningTSUNAMI som nå skyller over menneskeheten. Vi er mange som setter pris på Pål Steigans nettavis, som dag ut og dag inn raserer det sittende "globalistiske establishment", men vi venter stadig på at Steigan & Co's skal klatre ned av gjerdet og tydeliggjøre om de har til hensikt å ære SANNHETEN, eller om vi må belage oss på mer av samme elitismen, bare i "ny" forkledning. Det er sagt om Donalt Trump at han er en rebell, men han er ikke rebell nok. Han er rebell nok til å omrokkere og skifte ut brikkene på spillebrettet, men spillereglene og spillebrettet i seg selv vil han høyst sannsynlig ikke komme til å røre. Mye tyder på at vi kan forvente det samme av Nygaards og Steigans "kvalitetssamfunn". Et "kvalitetssamfunn" fundamentert på fortielser, løgner og opprettholdelse av de samme gigantiske samfunnsbedrag som er roten til de utfordringer og problemer verdenssamfunnet sliter med i dag. Jeg håper jeg tar feil, og jeg håper Steigan & Co snarest kommer igang med å parkere min skepsis i skammekroken. https://steigan.no/2016/12/18/visjonen-om-kvalitetssamfunnet/ […]

 3. Kvalitet ,eller kvantitet,dette er og blir både defensivt og offensivt.
  Vi skal lære av historien-ogå den nære.
  Kampen om EØS -avtalen har nå nådd den rosa presse,og dens kommentariat.
  Og når det ikke finnes et døyt av sekulær antiimperialisme,så gjennstår parolen fra 1994-når diskusjonen gikk høyt om å ta ibruk paragrafen om 25% stortingsrepresentanter for å stoppe -flertallet fra å (miss)bruke sin rett til å overstyre et Nei.:

  Stem Senterpartiet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.