Da samfunnet ble sykt

0

Dette er første kapittel av boka Det globale helsetyranniet – brought to you by WHO (13.09.2023) av forfatter, lærer og filosof Trond Skaftnesmo.

Boka danner et solid forståelsesgrunnlag for innsikt i omorganiseringen av Verdens Helseorganisasjon; fra å være en rådgivende til å bli et lovgivende organ, hvor International Health Regulations (IHR) og pandemitraktaten er sentrale instrumenter i konstruksjonen av en overnasjonal og globalistisk orientert styreform på bekostning av demokrati og suverenitet.

Boka kan bestilles hos blant annet Akademika.

Av Trond Skaftnesmo.

Fullmaktsloven

Ingenting er mer skremmende enn å miste helsen og livet. Mange er villig til å ofre alt, inkludert sin frihet, for å unngå det. I tidligere tider var folk mer redd for å miste sjelen sin. De hadde tatt til seg ordene fra evangelisten (Matteus 10.28), som sier: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Men tidligere tider er lenge siden nå.

I dag er misbruken av vår frykt for helsen og livet blitt en politisk maktfaktor. Og en rekke kritiske samfunnstenkere har skrevet om det. Her er nok å nevne den fremtredende italienske filosofen Giorgio Agamben, som den 11. mai 2020 gav en analyse av samfunnsavviklingen i Italia (og ellers i verden) i form av en kort erklæring kalt Biosecurity and politics.[1] Han viser til den franske professor i helsehistorie, Patrick Zylberman, som i 2013 beskrev et politisk program som var manifest fra 2005:

… saken gjelder et nytt paradigme for den politiske styringen av mennesker og ting. Allerede i en bok publisert for syv år siden […] beskrev Patrick Zylberman prosessen der helsesikkerhet – inntil nå i utkanten av politiske overveielser – var i ferd med å bli en essensiell del av statlige og internasjonale politiske strategier. Det som avtegner seg, er intet mindre enn at en slags «helseterror» er i ferd med å utforme seg som et instrument for å styre det som kalles «verstefalls-scenarier». Det er i samsvar med denne verstefalls-logikken at WHO allerede i 2005 erklærte at «2 til 150 millioner dødsfall vil følge av den kommende fugleinfluensaen», idet de foreslo en politisk strategi som statene den gang ikke var klar til å akseptere. Zylberman viser at apparatet som foreslås ble artikulert i tre punkter: 1) konstruksjonen av et fiktivt scenario, på basis av mulige risikoer, der data presenteres på en slik måte at det fremmer [frykt og derved] en adferd som tillater [myndighetene] styring i en ekstrem situasjon; 2) å legge til grunn en verstefalls-logikk som et regime for politisk rasjonalitet; 3) å organisere befolkningen på en måte som styrker maksimal lydighet til myndighets-institusjoner […]

Det Zylberman beskrev i 2013 er nå blitt behørig bekreftet. Det er evident at vi står overfor […] utformingen av et paradigme for politisk styring hvis effektivitet vil overgå alle former for styring så langt kjent i vestens politiske historie. Ved henvisningen til biosikkerhet godtok befolkningen innskrenkninger i sin frihet, som de tidligere var uvillig til å akseptere. Biosikkerhet har vist seg i stand til å presentere opphøret av all politisk aktivitet og alle sosiale relasjoner som den maksimale form av sivil deltakelse. […]

Idet en har erstattet politikk med økonomi må en, for å kunne holde styringen, innlemme den i det nye paradigmet om biosikkerhet, overfor hvilket alle andre krav må bli ofret. Det er legitimt å spørre om et slikt samfunn fortsatt kan defineres som menneskelig eller om tapet av sanselige relasjoner [fremfor digitale] av ansiktet, av vennskap, av kjærlighet kan kompenseres for ved en abstrakt og presumptivt komplett fiktiv helsesikkerhet.

Igjen blir vi minnet på Benjamin Franklins kjente alvorsord: Den som er villig til å gi opp sin essensielle frihet for å kjøpe seg litt midlertidig sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet. I en annen versjon slutter sitatet med: … vil miste både frihet og sikkerhet.

Men vårt politiske lederskap var ikke særlig bekymret for Franklins advarsel, ikke mer enn at de opphevet demokratiet, innskrenket våre menneskerettigheter og borgerlige friheter samt kortsluttet maktfordelingsprinsippet, da de gav sin tilslutning til Erna Solbergs fullmaktslov (koronaloven) våren 2020. En slik lov må vedtas to ganger av Stortinget. Første gangs vedtak skjedde enstemmig, lørdag 21. mars 2020.[2] Andre gangs vedtak skjedde ved bifall tirsdag 24. mars. Lovens tittel var: Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Ved en skjebnens ironi falt 87-årsdagen for den fullmaktsloven som brakte Hitler til makten som diktator over Tyskland i perioden mellom de to avstemningene. Hitlers fullmaktslov ble vedtatt, skjønt ikke enstemmig, den 23. mars 1933. Dens tittel var: Loven for å avhjelpe folkets og rikets nød. – Det kunne for så vidt ha fungert like bra som tittel for koronaloven; det var jo en nødssituasjon som gjorde loven nødvendig, fikk vi vite, og en vaksine med nødgodkjenning var da også underveis.

En annen skjebnens ironi var at Hitler – i motsetning til Solberg – faktisk ikke fikk et enstemmig votum for sin fullmaktslov. Sosialdemokratenes 94 representanter, anført av deres leder Otto Wels, stemte imot.[3]  Men Hitler fikk likevel sikret mer enn det 2/3 flertall som krevdes, slik at han ble lovlig demokratisk valgt til diktator. Merkelig nok kom det året før koronaåret en tydelig advarsel i et innlegg i Dagsavisen. Innlegget hadde – profetisk, så å si – tittelen: 23 mars 1933: Adolf Hitlers fullmaktslov 86 år. Vil historien gjenta seg? Eller vil folk sette ned foten i tide?[4]

Nei, denne gangen var det ingen som satte ned foten. Den politiker som hadde gjort det, ville skrevet seg inn i historien med ære, samt begått politisk selvmord. I alle fall var nok det frykten, da en var garantert å høste fordømmelse fra alle de store og opinionsdannende medier.

– Wir sind wehrlos, aber nicht ehrlos, [Vi er vergeløse, men ikke æresløse] – sa sosialdemokratenes leder Otto Wels den 23. mars 1933. De som stemte mot sin overbevisning (om det var noen) i Stortinget 87 år senere, måtte ha formulert seg slik: Wir sind nicht wehrlos, aber ehrlos.  – Men de sa ingenting, hverken da eller senere.

Her må vi ta opp en nærliggende innvending, som jeg har hørt i flere varianter:

Å sammenligne koronaloven med Hitlers fullmaktslov er jo helt usaklig! Erna har da ikke slått seg opp som diktator. Og hun har heller ikke startet noen forfølgelse av politiske motstandere og utsatte grupper. Hennes – og regjeringens og Stortingets – motivasjon var jo kun å avhjelpe nøden, som de fryktet ville komme. Og tok de noen snarveier med nedstengningen av Norge, så var det kun i beste mening og fullt forståelig så uoversiktlig som situasjonen var rundt 11. mars. Alle tenkte jo på den tiden at dette ville bli en pandemisk massedød, om vi ikke gjorde noe veldig effektivt veldig fort.

La oss ta dette med snarveiene først. Vet du hvor lang tid det tok å planlegge og konsekvens-vurdere en slik omfattende nedstengning som skjedde i Norge 12. mars 2020, med alt fra barnehager og skoler til fritidsklubber, frisørsalonger og treningssentra, barer, restauranter, spesialbutikker og andre småbedrifter? For ikke å snakke om klemmeforbud, besøksforbud, reiserestriksjoner mv. – altså lokale restriksjoner som den nasjonale nedstengningen jevnet veien for.

For eksempel dette: I strid med loven innførte kommuner over hele landet besøksforbud for 5934 personer i omsorgsboliger.[5] I Haugesund ble det innført kommunale forskrifter som kunne gi 2 år i fengsel for håndhilsning eller klemming. Tror du meg ikke? Her er NRK-oppslaget:

Og her er de nye koronaforskriftene i Haugesund fra medio mars 2020:

§ 6. Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i Haugesund kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

§ 13. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av denne forskrift kan straffes med bot eller fengsel inntil to (2) år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil fire (4) år.

* * *

Å planlegge (eller gi åpning for) en så omfattende – og i flere svinger lovstridig – nedstengning må vel ta lang tid og kreve mye ekspertise. Hvor lang tid tok det, tror du? Og hvor mange eksperter var engasjert i planleggingen? Vi snakker her om «de sterkeste og mest inngripende tiltak vi har hatt i Norge i fredstid», ifølge den gang statsminister Erna Solberg.[6] Altså, hvor lang tid og hvor mange? Lukk øynene og tenk!

Ifølge Koronakommisjonens rapport[7] er de riktige svarene:

Tid: 60 minutter (på kvelden den 11. mars)

Antall engasjerte: I alt vesentlig 1 person.

Så glem spørsmålet om konsekvensvurderinger. Og den ene personen vi snakker om var hverken statsministeren eller helseministeren. Det var en byråkrat som laget det han kalte «stuntlisten», som dagen etter ble vedtatt – ikke av regjeringen i statsråd, ikke av Stortinget, men i et møte i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser (BUB).[8] (Hørt om det før? Ikke jeg heller!)

Slik så «Stuntlisten» ut som dannet grunnlaget for nedstengningen av Norge 12. mars. Helsedirektør Bjørn Guldvog fikk den første versjonen laget i løpet av bare 60 minutter. Foto: Koronakommisjonen

Den som sto bak nedstengningsplanen, som statsminister og helseminister ble orientert om på dette møtet, var helsedirektør Bjørn Guldvog. Altså en ikke-folkevalgt byråkrat. La det synke inn.

Guldvog hadde ifølge Koronakommisjonens rapport ikke vurdert virkningen av de enkelte tiltakene. Kommisjonen sier at «det er ingenting som indikerer» at helsemyndighetene vurderte hvilke følger det ville få for barn og unge at skoler, barnehager og fritidsaktiviteter ble stengt. Regjeringen har tidligere skyldt på at man hadde for dårlig tid. Alt måtte skje for å redde liv. Det er ikke kommisjonen enig i:

Manglende statsrådsbehandling av vedtaket 12. mars 2020 kom ikke av en manglende mulighet til å avholde statsråd, men manglende bevissthet om kravet i Grunnlovens paragraf 28.

Koronakommisjonen mener regjeringen brøt Grunnloven da de ad administrativ vei stengte ned Norge, drøyt 2 uker før Koronaloven var vedtatt i Stortinget. Det var kommisjonsformann Stener Kvinnslands klare konklusjon. Det var også jusprofessor Hans Petter Gravers konklusjon: Demokratiet ble koblet ut.

Og dette er også mitt poeng, som rettferdiggjør den sammenligningen jeg trakk med Hitlers fullmaktslov. Skjønt demokratiet i begge tilfeller ble opphevet, er det også en forskjell. Hitlers utkobling av demokratiet ble ikke vedtatt av en byråkrat, men behandlet i Riksdagen, etter de regler de selv hadde fastsatt.

Guldvog selv var åpen på at «analysene var mangelfulle». Og kommisjonen klarte ikke å finne noen skriftlige begrunnelser for tiltakene som ble satt inn den 12. mars. Jeg tenker begrunnelsene er å finne i de klare signaler som utgikk fra WHOs vedtak av 11. mars, som definerte koronaen til en pandemi. Guldvog utformet jo sin plan den samme dagen, og nedstengningen kom altså dagen etter.

I tillegg kommer den skremsel som fulgte med alt dette (har vi sett alle dokumentene som fløt ut fra WHO til våre helsemyndigheter?), ikke minst at det fra WHOs generalsekretær Tedros A. Ghebreyesus på uredelig vis ble hentydet til en skremmende høy dødsrate for Covid-19: «Globalt har rundt 3,4% av bekreftede COVID-19 tilfeller dødd. Ved sammenligning dreper den sesongvise influensaen i regelen mye mindre enn 1% av de infiserte».

Her blandes to ulike størrelser sammen: Det første tallet viser til en såkalt Case Fatality Rate (CFR), som er antall Covid-døde delt på antall bekreftede Covid-tilfeller. Her vil tallet svinge kraftig med hvor mange som til enhver tid er bekreftet infisert. I en tidlig fase der bare få tilfeller er registrert, som regel de som krever behandling, vil CFR-tallet ligge høyt over den egentlige dødeligheten av sykdommen – som kalles Infection Fatality Rate (IFR). Det er dette tallet Tedros viser til i den andre setningen. Men ved å si «by comparison» (ved sammenligning) høres det ut som om han snakker om det samme. Men det gjør han ikke. Og som leder av WHO må han ha innsikt nok til å vite det.

Men det var langt verre skremsler der ute i medierommet, som langt oversteg WHOs dystre anslag. Vi så bilder fra Kina, der folk tippet over på gaten og brått var død (ikke sett senere, bortsett fra på sportsbaner, fra 2021 og utover…) og vi så skremmende bilder fra Nord-Italia, der krematoriene arbeidet på spreng.

Faktisk.no har et interessant referat fra et TV-intervju ved Fredrik Solvang den 17. mars:

Tirsdag 17. mars gjestet forsker ved Oslo universitetssykehus, Gunhild Alvik Nyborg, Debatten på NRK. Et tilbakevennende (sic!) tema var koronavirusets dødelighet i Italia på 6,7 prosent. Dette ble flere ganger brukt [av media] som utgangspunkt for utsiktene her til lands.

I programmet viste programleder Fredrik Solvang til Folkehelseinstituttets scenario om at 2,2 millioner nordmenn kan komme til å bli smittet av viruset. Han sa blant annet:

Med den italienske dødsraten på 6,7 prosent eller nærmere 7 prosent, vil det si 150 000 nordmenn døde [!] før dette er over. Kan det virkelig skje?

Nyborg svarte at hun fryktet at den voldsomme smitteøkningen i Norge, kunne føre til at vi kom i en posisjon hvor samfunnskritiske funksjoner trues:

Hvis helsevesenet slutter å fungere, fordi for mange blir syke, så vil alt falle sammen. Da kan vi se tall som er verre enn det vi ser i Italia.

Slik bidro media til å hause opp frykten i befolkningen (Nyborg var jo ekspert) og la dermed et gedigent press på helsevesenet og politikerne, som de måtte respondere på. Den eneste farbare veien (sett fra deres perspektiv, dvs. politisk sett!) ville være å respondere i forhold til frykten, snarere enn i forhold til fakta. Og det var vel nettopp det som skjedde, med grunnlovsbruddene og «tre uker for å flate kurven» … osv. Men det skulle som kjent gå nærmere to år før Støre den 11. februar 2022 forkynte at «Nå er tiden inne – vi fjerner nesten alle koronatiltakene».[9]

Erna Solberg var i alle fall trygg på at hun hadde Stortinget og folket i ryggen, og lot seg ikke affisere av at hun (som hun også innrømmet) brøt Grunnloven. Koronakommisjonen spurte henne:

– Det var et møte i BUB formiddagen 12. mars 2020, hvor du og helseministeren deltok på deler av møtet. Gjennom media er vi kjent med at du hadde en kort samtale med helsedirektør Guldvog om behovene for mer inngripende tiltak i tilknytning til dette møtet. Vi vil gjerne at du forteller om hvordan samtalen med Guldvog forløp.

Solberg: Vi snakket sammen på vei inn til møtet. Da var det bare meg og Guldvog som snakket. Vi snakket om at det måtte komme flere inngripende tiltak. Han sa at de arbeidet med det, og at de hadde hatt kontakt med Høie. Så hadde vi dette møtet som egentlig var planlagt noen dager før, og det var egentlig mest for at vi skulle lære mer om BUB, og se hvordan det fungerte og hilse på folk som sto i førstelinjen for å befatte beslutninger.

– Høie kom litt for sent, og han skrev en lapp til meg om å trykke på den store knappen. Høie, Guldvog og jeg snakket sammen før vi snakket med pressen, hvor Høie spurte om det var i orden at statsministeren sier at vi kommer til å sette i gang de mest inngripende tiltakene. Spørsmålet var om Guldvog mente at det var grunnlag for å si det basert på de tiltakene vi da jobbet med. Det var ikke diskusjon i detalj på tiltakene. Hele tankegangen var at vi måtte ha ned aktivitet.

– Hvert enkelt tiltak var kanskje ikke så viktig for meg. Det viktigste var at vi måtte stoppe at folk møttes for å stoppe smitten. Det var nok det aller viktigste. Vurderingene av hvilke tiltak som var viktigst måtte Guldvog ta, så lenge vi hadde gitt myndigheten til Helsedirektoratet[10] (Mine uthevinger)

Konfrontert med spørsmålet om ikke dette var et grunnlovsbrudd, slik kommisjonen konkluderer, innrømmer hun det. Men det gjør ikke noe – «når du står i en situasjon hvor du skal stenge ned»:

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at det hastet med et vedtak, og at en statsrådsinnkalling ville kostet et døgn ekstra:

– Formelt er jeg enig i at så inngripende vedtak bør fattes av Regjeringen. Men når du står i en situasjon hvor du skal stenge ned, og hvor hver time før du stopper ting opp vil bety at flere blir syke og dø, så er jeg opptatt av at så lenge vi er enig, så får vi gjøre det slik det faktisk har mest effekt for sykdomsbekjempelsen, sier Solberg.

– Formelt burde dette vært annerledes. Reelt hadde det ikke vært forskjell, legger hun til.

Demokratiet ble koblet ut.Men våre folkevalgte syntes ikke det var en sak å gjøre noe stort nummer ut av. Så ingen ble hengt for å avskaffe demokratiet.

At det nok også utgikk et tydelig press fra WHO, er åpenbart. Norge var tross alt ikke det eneste landet som stengte ned. Faktisk var det en innøvd manøver (jf. Event 201, beskrevet i boken Vaksinetvang), som også var globalt koordinert, vesentlig via WHO.  Praktisk talt alle utviklede land sluttet opp om den, med Sverige som ett av få unntak. Det eneste kontinentet som i det store og hele ikke fulgte WHOs anbefalinger, var Afrika. Og som vi nå vet, kom de også langt bedre ut av koronakrisen og den påfølgende helsekrisen indusert av vaksinen enn alle WHO-lydige land.

Dødeligheten av korona

Yuval N. Harari: Covid er kritisk viktig, fordi det overbeviser folk om at de må godta og legitimere en total biometrisk overvåkning. Hvis vi vil stoppe epidemien, må vi ikke bare overvåke folk. Vi må overvåke hva som skjer under huden deres. TheHighWire.com, episode 263, 14. april 2022

De følgende to delkapitlene ble opprinnelig skrevet som en nettartikkel medio mars 2021. De gir altså et bilde av hva vi visste ett år inn i koronakrisen. Det tredje delkapitlet – En stri strøm av varsler – fører frem til midtveis i 2023.

NB: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) skrives her C19.

* * *

Dødsrisiko for de som er smittet kalles infection fatality rate (IFR), på norsk: infeksjonsletalitet. Utregningen er helt enkelt antall døde delt på antall smittede. Ganger du med 100, får du prosenten. Problemet er at antall registrerte smittede ikke er likt antall virkelig smittede. Det siste tallet må du anslå, ut fra mer eller mindre sikre data.

Tilsynelatende unngår vi denne usikkerheten om vi holder oss til case fatality rate (CFR), dvs. antall døde delt på antall registrerte smittede. Dette tallet, som på norsk kalles letaliteten, blir da også mye brukt, særlig når en mangler gode estimater på det virkelige smittetallet. Men CFR blir et villedende tall om det forveksles med IFR. Da får vi en overestimering av den reelle dødsrisikoen. Av mange grunner er også CFR bare tilsynelatende mer sikkert. Med den mye omdiskuterte PCR-testen er det et problem med falske testresultater.[11] Det er også utfordringer med tellingen av antall koronadøde. Dels er det ikke alltid enkelt å avgjøre forskjellen mellom å dø med og av C19. Men det finnes også helsestatistikker som ikke forsøker å bestemme denne forskjellen.[12] CFR-tallet avhenger dessuten av hvilken gruppe som testes, om det f.eks. er en overvekt av syke eller eldre. Endelig vil CFR (og IFR) endre seg med utviklingen av viruset, med sikrere diagnose, bedre medisinering og pleie, osv.

Et FHI-notat fra 4. mai 2020 antyder at CFR kan ligge 1-5 ganger over IFR.[13] Vinteren 2020 lå det nok langt over dette. I januar 2020 hørte vi om opptil 20% koronadødelighet i Kina.[14] Den 20. februar 2020 kom the WHO-China Joint Mission med et estimat over «dødeligheten av korona» (CFR) på 3,8%. Den 3. mars 2020 (en uke før sin pandemierklæring), anslo WHO dødeligheten til å være 3,4%, osv.[15] Alt dette var alarmerende tall, som tjente til å begrunne de strenge tiltakene som kom etter 11. mars.

Et par måneder senere kom det et dramatisk fall i estimatene. Medio mai 2020 anslo den anerkjente epidemiologen John Ioannidis ved Stanford en global dødsrate (IFR) på 0,27% for alle aldre sett under ett, og et snitt på 0.09% på steder der dødsraten lå under den globale.[16] Ioannidis sluttter sin artikkel slik:

Most locations probably have an infection fatality rate less than 0.20% and with appropriate, precise non-pharmacological measures that selectively try to protect high-risk vulnerable populations and settings, the infection fatality rate may be brought even lower.

Ioannidis’ konklusjoner ble omsider også akseptert av WHO, men dette fikk lite oppmerksomhet, for nå var de anbefalte tiltakene forlengst iverksatt verden over og nå gjaldt det for alle å forsvare det de hadde gjort.

Et halvår etter at pandemien ble erklært, kom det også oppdaterte og mer realistiske estimater fra CDC over den virkelige dødsraten (IFR) i USA.[17] Fordelt på de ulike aldersgruppene så den slik ut:

AldersgruppeIFROverlevelse
0-19 år0,003%99.997%
20-49 år0,02%99.98%
50-69:0,5%99.5%
70+:5,4%94.6%

Ifølge CDC har du altså 99,99% sjanse for å overleve en C19-smitte om du er under 50 år, og fortsatt over 99,5% sjanse for å overleve om du mellom 50 og 70 år. John Ioannidis’ anslag gir en global median IFR på 0,05% for de under 70 år, dvs. at sjansen for å overleve en C19-smitte er 99,95%. Og som nevnt fant han et snitt på 0.09% totalt «på steder der dødsraten lå under den globale», slik som i Norge. Folkehelseinstituttet anslår en total dødelighet på 0,12% i Norge, og 0,0022% for personer under 39 år.[18] Vel, dette er åpenbart ikke svartedauden.

Ja, de eldste og de med flere kroniske sykdommer var en sårbar gruppe. De måtte beskyttes. Men det kunne best løses med en Great Barrington-strategi, ikke en massiv nedstengning, som rammet hele samfunnet, ikke minst barn og unge.[19]

La det være nok, så langt, om dødeligheten av korona.

Dødeligheten av koronavaksinene

I Norge begynte koronavaksineringen først ved nyttår. Det vil si at vi i skrivende stund (11. mars 2021) kun har litt over 2 måneders erfaring å bygge på. De som har holdt på lengst, som Israel, har nå 3 måneders erfaring. Etter 2-3 måneder kan vi ennå ikke vite noe sikkert om langtidseffektene, inkludert dødsrisikoen på lang sikt. Men tallene for de umiddelbare effektene kommer nå suksessivt inn.

USA: Frem til 26. februar 2021 hadde CDCs system for vaksinerapportering (VAERS) mottatt rapporter om 1136 dødsfall i USA etter koronavaksinering.[20] Av de som døde var det 8,3% som døde samme dag som de fikk vaksinen, 13,2% som døde dagen etter, 9,2% døde på den andre og 5,9% på den tredje dagen. Totalt døde 587 (51,7%) innen en uke etter vaksinering og 926 (82%) innen 20 dager.

I USA var det frem til 26. februar i alt gitt 70,45 millioner vaksinedoser til 44.184.199 mennesker. Antall innrapporterte dødsfall relativt til antall vaksinerte blir 0,0026%. Dette tallet ligger nært opp til dødsraten for korona i gruppen 0-19 år. Men vi vet ikke hvor mange som døde av vaksinen og hvor mange som døde av andre årsaker. Vi vet ikke en gang hvor solide de innrapporterte dødstallene er. En granskning av VAERS, utført av forskere fra Harvard Pilgrim Health Care, slo nemlig fast at under 1% av bivirkninger meldes inn.[21] Vi vet ikke om dette også gjelder korona. Men hvis så er tilfelle, er raten for vaksinerelaterte dødsfall 0,26% eller mer, noe som overstiger den globale dødsraten (IFR) for korona.

Norge: Statens Legemiddelverk gir ukentlige rapporter om bivirkninger og dødsfall i forbindelse med koronavaksinene.[22]  I januar gjaldt det kun Modernas og Pfizers eksperimentelle mRNA-vaksiner. Fra 8. februar ble også AstraZenecas koronavaksine tatt i bruk. Frem til 2. mars 2021 var 344.000 mennesker vaksinert. Det var registrert 3636 bivirkninger (1,06%) derav 145 alvorlige bivirkninger (0, 042%) og 111 dødsfall (0,032%) inntil 3 uker etter vaksinering.

Det er allerede etter 2 måneder 2151 flere bivirkninger for koronavaksinene enn for svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009/2010 og 101 flere dødsfall.

Legemiddelverket presiserer at vi ikke vet hvor mange som døde av vaksinen. De fleste som døde etter vaksinering, var nemlig gamle og skrøpelige og ville uansett dø innen kort tid.[23] En kan undres på hvorfor det da var så viktig å vaksinere dem, om de altså sto med en fot i graven. Sto de så utsatt til, er det vel også nokså rimelig å anta at vaksinen gav dem den siste dytten. Nå var jo situasjonen den samme for de fleste koronadøde. Også de var gamle og skrøpelige. Men vi hørte ingen myndighetspersoner si at de likevel ville ha dødd innen kort tid eller at mange snarere døde med korona enn av korona.

I alle tilfeller vet vi at det, ifølge offisielle tall, på ett år har dødd 632 av korona i Norge. Det blir i snitt knapt 53 pr måned. Så vet vi at det i løpet av 2 måneder har dødd 111 mennesker tett etter vaksinering. Det blir over 55 pr måned. Så langt er stillingen 55-53 til vaksinene. Men dette er jo slett ikke over: Nå meldes det om Tilfeller med uvanlige og sterke bivirkninger av AstraZeneca vaksinen som nylig er sluppet løs.[24] Det gjelder fremfor alt blodpropp og hjertestans.[25] Flere land har tatt seg en tenkepause. Flere kommuner i Norge har tatt pause. Og endelig, på årsdagen for WHOs pandemierklæring, vedtok myndighetene å ta en pause landet over med AstraZeneca vaksinen. Fortsettelse følger.

Israel: For å finne ut om dødsfallene like etter vaksinering skyldes vaksinene, må vi sammenligne med forventet dødsfall innenfor samme periode og gruppe eller sammenligne med tilsvarende grupper av ikke-vaksinerte. Hervé Seligmann, forsker på infeksjonssykdommer ved universitetet i Aix-Marseilles, og ingeniør Haim Yativ gjorde slike beregninger ut fra tall publisert av det israelske helsedepartementet og VAERS. Og de gjorde sjokkerende oppdagelser. [26] Kort oppsummert kom de frem til at Pfizers mRNA-koronavaksine drepte 40 ganger flere eldre enn sykdommen selv ville ha drept. «Blant de vaksinerte over 65 år døde 0,2% i løpet av treukers perioden mellom de to vaksinedosene, dvs. rundt 200 av 100.000 vaksinerte. […] Dette må sammenlignes med 4,91 C19-døde av 100.000 uvaksinerte.» Det siste svarer til en dødsrate på rundt 0,005%.

Forskerne fremholdt videre at «dette skremmende bildet gjelder også for de under 65». I løpet av de fem ukene vaksineringen pågikk døde «0,05% – dvs. 50 per 100.000 vaksinerte [i denne gruppen]. Dette må sammenlignes med de 0,19 pr 100.000 uvaksinerte, som døde av C19. For denne aldersgruppen økte altså dødsraten 260 ganger i løpet av den femukers vaksinasjonsperioden, relativt til den naturlige dødsraten for C19.»[27]

Mange dødsfall blant de vaksinerte ble registrert som koronadødsfall. De to forskerne har kommentert dette slik:

Våre reanalyser av disse dataene forklarer hvorfor daglige nye bekreftede C19-tilfeller ikke gikk ned, slik de pleier å gjøre under et portforbud, og enda viktigere, hvorfor antall kritiske tilfeller og dødsfall økte i løpet av denne perioden på minst en måned. Fra midten av desember til midten av februar (to måneder) inntraff 2337 av alle israelske 5351 offisielle C19-dødsfall. Våre analyser indikerer en voldsom økning i dødsfall i løpet av den 5 uker lange vaksinasjonsprosessen, sammenlignet med uvaksinerte og dødsfall etterpå. Antagelig har asymptomatiske tilfeller før vaksinasjon, og de som ble smittet kort tid etter første dose, en tendens til å utvikle alvorligere symptomer enn de [C19-smittede] som ikke er vaksinert. (Mine uthevinger)[28]

Dette påminner oss om de advarsler som ble gitt – forbausende nok av prominente vaksinepromotører – før FDA gav Emergency Use Authorisation til Moderna og Pfizer. Her er hva koronageneralen i USA, Anthony Fauci, hadde å si våren 2020:

Jeg vil forsikre meg om at den amerikanske offentligheten forstår dette spørsmålet om sikkerhet. For det er sikkerhetsproblemer assosiert med dette: Vil [korona-] vaksinen gjøre deg verre? Det er sykdommer der du vaksinerer noen; blir de så infisert med det du forsøker å beskytte dem mot, forsterker du faktisk infeksjonen. Du kan se dette i dyremodeller, så dette vil bli gjort samtidig som vi tester [på mennesker]. Vi vil prøve å forsikre oss om at vi ikke skaper en slik forsterkning. Det er det verste du kunne gjøre – å vaksinere noen for å forhindre en infeksjon og så faktisk gjøre dem verre.[29]

Men Fauci holdt ikke hva han lovet. Det ble ingen omfattende provokasjonsforsøk på dyr før vaksinen ble utprøvd på mennesker.

Det Fauci advarer om – som også Peter Hotez og Paul Offit har advart om – er noe som kalles ADE, Antibody Dependent Enhancement. Da vaksineforskere prøvde å utvikle en koronavaksine etter den første SARS-epidemien (2002), ble de fire mest lovende vaksinene utprøvd på dyr. Først virket eksperimentet vellykket, da alle forsøksdyr utviklet en robust antistoffrespons mot koronavirus. Men når forskerne utsatte de vaksinerte dyrene for villviruset, var resultatene forferdelige. Vaksinerte dyr fikk en hyper-immunrespons, som endte opp med dødelige lungeinfeksjoner.

Er det dette vi nå ser i land etter land, først bemerket i Israel? Ifølge Israel National News ser forskerne Hervé Seligmann og Haim Yativ på det som skjer som «en ny Holocaust», ikke minst i lys av israelske myndigheters aggressive press for å vaksinere sin befolkning.[30]

Tar vi et overblikk over de tallene som her er presentert, og som er fra offisielle helsestatistikker og spissforskning innenfor området, er det ingen tvil om at vaksinekampanjen skulle vært avblåst senest medio mars 2021. Da var tilstrekkelig med tall på bordet til at en kunne se hvilken helsekatastrofe som pågikk. Som vist overgikk dødstallene innmeldt etter koronavaksinering i Norge allerede etter 2 måneder dødstallene fra Pandemrix, som Preben Aavitsland (FHI) i sin tid karakteriserte som «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Men nå sitter han stille i båten. Nå sitter de alle stille i båten.

En stri strøm av varsler

«Trust the science» is the most anti science statement ever. Questioning science is how you do science. Charles M. Schulz (“Knøttene”)

På ett eller annet nivå i vår bevissthet vet vi alle om elefanten i det offentlige rommet; helsekatastrofen som media og myndigheter tier om. Det gjelder en pandemi etter pandemien, en pågående helsekrise med mange ansikter: Blodpropper, brå hjertedød (SADS), myokarditt, svekket immunforsvar, økt rate av dødfødsler og spontanaborter, turbokreft og mye mer.[31]

Her er noen grafer som illustrerer hva som skjer.

Den første grafen viser antall innmeldte dødsfall etter vaksinering til USAs registreringssystem VAERS. Det viser en eksplosjon av innmeldte dødsfall i 2021. Om vi legger sammen alle innmeldte dødsfall i de 30 årene frem til da, kommer vi bare halvveis opp på den stolpen. Og hva nytt var det som skjedde mht. vaksiner i 2021? Vi vet alle svaret. Det gjør også media og våre helsemyndigheter. Men de later som om det ikke betyr noe.

Den andre grafen viser antall VAERS-innmeldte dødfødsler og spontanaborter etter vaksinering – fra 1990 og frem til 2022. Innmeldingene etter Covid-vaksinen er fire ganger høyere enn for alle andre vaksiner gjennom 30 år. Samme uhyggelige mønster. Samme elefant i rommet.[32]

Den neste grafen viser antall tilfeller av myo- og perikarditt (hjerte- og hjertepose-betennelser), innmeldt til VAERS fra 2010 til 2022. CDC og flere andre lands helsemyndigheter har omsider anerkjent at disse tilfellene kan henge sammen med mRNA-injeksjonene. En fagfellevurdert sveitsisk studie publisert sommeren 2023, viste en uventet høy rate av myokarditt blant de som hadde fått injisert mRNA-boostere. Raten var sjokkerende 1 av 35.[33]

Igjen ser vi det samme mønsteret. Men nå prøver de å selge oss historien om at de fleste tilfeller er milde og går over av seg selv, skjønt vi nå vet at de kan gi forstyrrelser i hjertets elektriske rytmer, brå hjertestans og død (SADS)… tilfeller som også eksploderer.

Vi har fortsatt ikke sett enden på denne vaksineinduserte pandemien, som ble tydelig fra midten av 2021. For de som lyttet til myndighetenes forsikringer om en «trygg og effektiv vaksine», må alt dette ha kommet som et sjokk. Derimot er det grunn til å anta at Pfizer, hovedprodusenten av de såkalte mRNA-vaksinene mot Covid-19, ikke ble synderlig sjokkert. Allerede i slutten av februar 2021 visste de nemlig mye om hvilke helseskader injeksjonene var i stand til å utløse.

Det er deres interne dokumentasjon, som kun var ment for FDA (USAs matvare- og legemiddelkontroll), som viser dette. Bare få måneder etter at Covid-vaksinene ble rullet ut, hadde de tilstrekkelig med data – samlet inn i perioden 1. desember 2020 til 28. februar 2021 – til å anslå hvor skadelige og dødelige disse eksperimentelle genterapeutiske produktene var.[34]

Men FDA ville ikke frigi de interne Pfizer-dokumentene. Og da de ble tvunget til det gjennom en FOIA-dom, ba de om å få 75 år på seg til å gjøre jobben… å gå gjennom dokumentene, side for side, og stryke ut det som kunne være feil å offentliggjøre etter amerikansk lov, som for eksempel «beskyttede forretnings-hemmeligheter». De kunne ikke rekke mer enn 500 sider pr måned, og det var hele 450.000 sider de skulle gå gjennom. I stedet fikk de en rettsordre om å frigi så mange sider pr måned at prosessen kunne avsluttes våren 2023 heller enn i 2097.[35]

Disse interne dokumentene varslet om det vi nå har sett stadig tydeligere over snart 3 år. Her er dr. Naomi Wolfs referat[36] fra en liten del av dokumentene, det som gjelder kvinners reproduksjon:

– I Pfizer-dokumentene finner vi et diagram, som for en kvinne er noe av det mest smertefulle en kan komme over. Jeg er selv jødisk og min bestemor mistet ni brødre og søstre i Holocaust. Så jeg sier ikke dette lettsindig. Men diagrammet er av Mengele-typen. Det er Mengele-vitenskap.

Hvorfor er det Mengele-vitenskap? Fordi de [Pfizer] lister opp 20 ulike forferdelige ting som kan skje med kvinners menstruasjon. [For en vaksine de ikke desto mindre anbefaler for alle kvinner på jorden.]

Her er en del av de rundt 20 ulike måtene Pfizer innrømmer mRNA-injeksjonen kan skade kvinners reproduktive helse:[37]

  • Sterk menstruell blødning – 27.685 tilfeller
  • Menstruell lidelse – 21.145 tilfeller
  • Irregulær menstruasjon – 15.083 tilfeller
  • Utsatt menstruasjon – 13.989 tilfeller
  • Dysmennorhea (smerte under menstruasjon) – 13.904 tilfeller
  • Intermenstruell blødning – 12.424 tilfeller
  • Amenorrhea (periode uteblir) – 11.363 tilfeller
  • Polymenorrhea (multiple mensperioder) – 9.546 tilfeller
  • Vaginal hemorrhage (blødninger) – 4.699 tilfeller
  • Oligomenorrhea (sjeldne mensperioder) – 3.437 tilfeller

– Jeg ser ruinerte liv rundt meg, sa dr. Wolf, mens de [Pfizer] bare noterer dem iskaldt, ett for ett. I Frankrike har de opprettet en gruppe kaldt Où est mon cycle, det vil si «Hvor er min periode?»

Dr. Wolf noterte seg flere «super-merkelige ting» i Pfizer-dokumentene, så som 10-årige jenter som menstruerer for første gang etter å ha blitt injisert og eldre kvinner, til og med 80-90-åringer, som blør igjen etter å ha blitt injisert.

Selvsagt kan slike tilfeller ikke tilskrives tilfeldige sammentreff. Men det er det eneste fikenbladet Pfizer – og helsemyndighetene – kan gjemme seg bak: Korrelasjon er ikke lik kausalitet. Det kunne jo være at alle disse hendelsene tilfeldigvis viser et sammentreff i tid med vaksinasjonen.[38]

Vi kan tilføye at menstruelle dysfunksjoner så å si drukner i mangfoldet av aktuelle skadevirkninger eller adverse events (AE). Pfizerdokumentene har i Appendiks 1 en liste over «Skadevirkninger av spesiell interesse» (AESI). Det gjelder registrerte syndromer og dysfunksjoner som peker seg ut, antakelig fordi de inntil 28. februar 2021 kun var funnet i et mindre antall. Listen er tettskrevet, med liten skrift, over hele 9 sider. Det ligner en avskrift fra Pandoras eske.

Pfizerdokumentene oppgir registrerte dødsfall etter mRNA-vaksinasjon til 1.223 pr 28.02.21. Men da de frigitte dokumentene ikke oppgir antall administrerte doser medregnet i undersøkelsen, kan eksakte prosenttall ikke beregnes. Pfizers egen konklusjon på sin interne undersøkelse var likevel at ratioen for nytte : risiko var gunstig for koronavaksinen.

* * *

En som var kvalifisert til å lese skriften på veggen, var Michael Yeadon, tidligere visepresident i Pfizer og sjefsforsker ved Pfizers forskningsdivisjonen for allergier og respiratoriske sykdommer. Den 27. april 2021 hadde han dette å si om hva som var i ferd med å skje:

Jeg tror [COVID-injeksjonene] brukes til å skade din helse og muligens ta livet av deg. Virkelig. Jeg kan ikke se noen annen fornuftig forklaring annet enn at det er et seriøst forsøk på en massiv depopulasjon. […]

Denne [injeksjons-kampanjen] leverer redskapene for å gjøre det og en plausibel mulighet til å benekte det, fordi de vil dikte opp en annen historie om en eller annen biologisk trussel og du vil stille deg i kø for å få dine oppfriskningsdoser. I løpet av noen måneder, et år eller senere, vil du dø av ett eller annet sært syndrom, som de vil forklare på en annen måte og slett ikke assosiere med vaksinene. […] Dette systemet er bygd opp av løgner og det er en hensikt med det. Jeg tror hensikten er en komplett totalitær kontroll og en massiv depopulasjon. Jeg kan ikke komme på en eneste harmløs tolkning av å kjøre på med disse mange dosene, langt mindre med alle løgnene omkring dem. Jeg er livredd for at kombinasjonen av vaksinepass og [derved] stadig flere doser vil føre til en massedød. Overlagt drap av potensielt milliarder av mennesker.[39]

Før vi avskriver Yeadons dystre spådommer som «hysteri», bør vi være klar over at det finnes mange sentrale globalist-aktører i miljøet rundt FN, WHO og WEF (World Economic Forum), som snakker åpent om at de fleste av oss ikke trengs lenger. Alle de arbeidere som før fylte fabrikklokalene, ble brått overflødige der arbeidet er overtatt av roboter styrt av kunstig intelligens (AI). På butikkene lærer de siste ekspeditører folket opp i hvordan de kan klare seg uten ekspeditører. Og på veiene vil flere og flere biler bli selvkjørende, fjernstyrt fra Elon Musks satellitter og 5G-stasjoner langs veien. Slik er i alle fall teknokratenes våte drøm. Ifølge den samme drømmen vil heller ikke bygdene trenge noen stor befolkning, da også landbruket (ifølge) vil preges av hypereffektive roboter og droner, som kan styres av AI og overvåkes av få operatører… fra smartbyen.

Ja, folk flest blir ikke bare overflødige; de er dessuten jordens største økologiske problem. At det er slik, lærte vi å forstå både av skole og media i etterkant av Rio-konferansen i 1992, der FNs Agenda 21 med dens bærekraftsmål ble lansert. Denne planen, som er senere utvidet med FNs Agenda 2030, har avfødt en ny-malthusiansk klimateori, med en grønn appell om «å handle lokalt og tenke globalt».[40] En vei for å nå våre klimamål, er å redusere jordens befolkning kraftig, kanskje ned til 1 mrd. eller til 500 millioner. Samtidig vil vi alle få vår private «karbonkvote», med strenge restriksjoner for hva vi kan tillate oss av forbruk. Det må videre avsettes store naturarealer der mennesker ikke har adgang. I fremtiden vil vi bo i smartbyer, innenfor en 15-minutters sone. Skal du utenfor denne luftegården, må du ha en særlig tillatelse for det.

Yuval Noah Harari, historiker og bestselgende forfatter samt topprådgiver for WEF, kommer stadig inn på dette temaet, at vi er for mange og at de fleste av oss ikke bare er overflødige, men også «ubrukelige» i fremtidens samfunn. I sitt transhumanistiske teleskop ser han at fremtidens produksjon vil gjelde det å designe nye, spesialiserte menneskekaster, tilpasset elitens behov:

Det menneskeheten lærte å produsere i det 19. århundrets industrielle revolusjon, var alle slags ting – som tekstiler og sko og våpen og kjøretøy. Og dette var tilstrekkelig til at de få landene, som gjennomførte revolusjonen fort nok, kunne undertrykke alle andre. Det vi snakker om nå, er en ny industriell revolusjon. Men produktet denne gangen, vil ikke være tekstiler eller maskiner eller kjøretøy, heller ikke våpen. Denne gangen er produktet mennesket selv. Vi har nå, i bunn og grunn, lært hvordan vi kan produsere kropper og sinn. Det vil bli hovedproduktene i den neste bølgen av alle disse endringene.

Og hvis det blir et gap mellom de som vet hvordan de produserer kropper og sinn, og de som ikke vet hvordan de gjør det, da vil det bli langt større en noe vi har sett før i vår historie. Og denne gangen, hvis du ikke er en del av denne revolusjonen, vil du trolig dø ut. Straks du vet hvordan du produserer kropper og sinn, vil arbeidskraft i Afrika eller Sør-Asia eller hvor som helst, rett og slett koste null og niks.

Jeg antar at det største spørsmålet i økonomi og politikk i de kommende tiårene vil være hva vi skal gjøre med alle disse ubrukelige menneskene [useless people]. Jeg tror ikke vi har en modell for det. Min beste gjetning er at mat ikke vil være noe problem. Med den slags teknologi vil du kunne produsere mat til alle.

Problemet er kjedsomhet og hva vi skal gjøre med dem [de ubrukelige]. Hvordan vil de finne noen mening i livet, når de i grunnen er meningsløse, verdiløse.

Min beste gjetning pr i dag, er [at vi vil tilby] en kombinasjon av droger og dataspill.[41]

Harari sier at han «tror ikke vi har en modell» for hva vi skal gjøre med alle disse ubrukelige menneskene. Men her er han alt for beskjeden. Som topprådgiver for WEF, vet han nok at løsningen er funnet i Klaus Schwabs skole av Young Global Leaders. WEF-leder Klaus Schwab skryter åpenlyst av at flertallet av Canadas regjeringsmedlemmer har gått i hans skole. Og Canadas regjering går da også foran – her som i mange andre sammenhenger.

Det dreier seg om eutanasi eller assistert selvmord for mennesker som er blitt uføre. Her er et nyhetsoppslag som illustrerer saken:

Canada har nylig foreslått å utvide bruken av assistert selvmord til også å omfatte mentalt syke (jf. oppslag under).

Aktiv dødshjelp har vært lovlig for terminalt syke pasienter i Canada siden 2016. Fra mars 2023 ble en ny lov innført som tillater personer som lider av langvarig funksjonshemming(inkludert psykiske lidelser) å få medisinsk assistert selvmord. En lege fortalte DaylyMail.com at han er engstelig for denne utvidelsen, da den vil omgjøre selvmord til en standard behandling for mentale lidelser, med liten kontroll på dette eller klare retningslinjer.[42]

Som siste graf i dette delkapitlet viser, har eutanasi-praksisen – altså antallet av medisinsk assisterte selvmord – vokst jevnt og trutt i Canada fra 2016 og frem til i dag. Eutanasi er nå en ledende dødsårsak i Canada.

Det er altså alt for beskjedent av WEF-rådgiver Yuval Noah Harari å si at han ikke tror «vi har en modell» for hva vi skal gjøre med alle de ubrukelige menneskene. Jovisst har de en modell. Og den utprøves nå i Canada.


Sluttnoter

[1] https://d-dean.medium.com/biosecurity-and-politics-giorgio-agamben-396f9ab3b6f4

[2] https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2019-2020/skal-behandle-fullmaktslov/

[3] https://no.m.wikipedia.org/wiki/Nasjonalsosialistenes_fullmaktslov

– Wir sind wehrlos, aber nicht ehrlos = Vi er vergeløse, men ikke æresløse.

[4] https://www.dagsavisen.no/debatt/2019/03/25/23-mars-1933-adolf-hitlers-fullmaktslov-86-ar/

[5] https://www.aftenposten.no/norge/i/wezOmd/koronakommisjonen-norge-broet-grunnloven-da-krisen-rammet-norge – jf. Kommisjonsrapporten.

[6] Norge under koronapandemien: https://www.no.m.wikipedia.org

[7] Koronakommisjonens rapport: https://www.koronakommisjonen.no/kommisjonens-rapport-og-presentasjoner/

[8] https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/beredskapsutvalget-for-biologiske-hendelser-bub#deltakere

[9] https://www.aftenposten.no/norge/i/0Gz8GA/stoere-naa-er-tiden-inne-vi-fjerner-nesten-alle-koronatiltakene

[10] https://mm.aftenposten.no/dokumenter/2021-04-14_Referat%20fra%20intervju%20med%20statsminister%20Solberg.pdf

[11] ReviewCorman_Drosten_Paper_Final_Version_10-3-Public_final.pdf – på: https://www.researchgate.net/publication/346483715  — Se også: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR1zUteP9d7NzWW-BnukdYi66BHO17sTA1g1BHEQSVpF9h0A5y6XcPa9t-8 – This suggests that 50–75% of the time an individual is PCR positive, they are likely to be post-infectious.

[12] https://theconversation.com/died-from-or-died-with-covid-19-we-need-a-transparent-approach-to-counting-coronavirus-deaths-145438

[13] https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/letalitet-og-infeksjonsletalitet-for-alvorlig-covid-19-1-oppdatering-rapport-2020.pdf

[14] Tall fra Kina, se: https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid?country=~OWID_WRL#the-current-case-fatality-rate-of-covid-19

[15] https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-who-director-generals-comments-that-3-4-of-reported-covid-19-cases-have-died-globally/

[16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7947934/pdf/BLT.20.265892.pdf/

[17] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

[18] https://www.aftenposten.no/norge/i/dl76KB/hva-er-risikoen-for-aa-doe-hvis-du-blir-smittet-i-norge-naa-har-fhi-gjor – jf. https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/covid-19-epidemien—kunnskap-situasjon-prognose-risiko-og-respons-i-norge-etter-uke-48-publisert-30.11.2020.pdf

[19] https://gbdeclaration.org

[20] https://wonder.cdc.gov/vaers.html – jf. https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-covid-vaccine-injury-reports-increase/

[21] Se: Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System, https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf#:~:text=Adverse%20events%20from%20drugs%20and,and%20Drug%20Administration%20(FDA).

[22] https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner – og: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210302Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

 «Eksperimentelle vaksiner» – 1) fordi FDA har hastegodkjent dem etter en såkalt Emergency Use Authorisation, uten en normal utprøving; 2) fordi slike genbaserte vaksiner aldri tidligere er blitt brukt til massevaksinering av mennesker, og 3) fordi tidligere dyreforsøk med å utvikle koronavaksiner i etterkant av SARS-utbruddet i 2002 førte til katastrofale virkninger. Slik konkluderte en av rapportene: These SARS-CoV vaccines all induced antibody and protection against infection with SARS-CoV. However, challenge of mice given any of the vaccines led to occurrence of Th2-type immunopathology suggesting hypersensitivity to SARS-CoV components was induced. Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated.  – C-T. Tseng et al. 2012: Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/

[23] https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210302Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

[24] 08.03.21: Tilfeller med uvanlige og sterke bivirkninger av AstraZeneca vaksine. https://www.sunndal.kommune.no/aktuelt/08-03-21-tilfeller-med-uvanlige-og-sterke-bivirkninger-av-astrazeneca-vaksine.14743.aspx

[25] https://www.globalresearch.ca/doctors-scientists-write-european-medicines-agency-warning-covid-19-vaccine-dangers/5739515 Ad hjertestans: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968414/COVID-19_AstraZeneca_Vaccine_Analysis_Print.pdf

[26] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051

[27] http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270812  – Merk at det i de to sitatene gjelder to ulike aldersgrupper og to ulike (men overlappende) tidsperioder på 3 og 5 uker.

[28]  Ibid

[29] https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/ (videoen)

[30] https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051 — jf.  https://www.afinalwarning.com/502084.html

[31] https://www.globalresearch.ca/mrna-covid-vaccines-may-triggering-turbo-cancers-young-people-experts/5827514

[32] https://childrenshealthdefense.org/defender/switzerland-miscarriages-stillbirths-covid-shots/ — Jf.: https://steigan.no/2023/07/markant-okning-av-spontanaborter-og-dodfodsler/?utm_source=substack&utm_medium=email – «Sveits så et historisk fall i frekvensen av levendefødte i 2022. Hver måned det året var det færre fødsler enn det hadde vært i gjennomsnitt de siste seks årene, for en samlet reduksjon på 8,5 % i den nasjonale fødselsraten, ifølge Becks analyse. Noen steder var nedgangen enda mer betydelig – Zürich hadde en nedgang på 16,5 % i fødselsraten.

Det siste sammenlignbare fallet i fødsler, 13 %, sa Beck, var under mobiliseringen av den sveitsiske hæren i 1914 ved starten av første verdenskrig, da de fleste unge menn dro for å kjempe mot krigen. Fallet i fødselstall i 2022 kom i hælene på en liten «Corona-babyboom» – en økning på 3% i fødselstall i 2021, som hadde fulgt den pandemiske nedstengningen. Ifølge data utarbeidet av analytiker Raimund Hagemann, tilsvarte covid-19-vaksinasjonsraten blant sveitsiske kvinner i 2021 og begynnelsen av 2022 veldig nært fallet i fødselstall ni måneder etter vaksinasjon.»

[33] John Campbells presentasjon av studien: One in 35 myocardial injury https://youtu.be/cd_RFt_ForA

[34] Pfizer-dokumentene er å finne her: https://phmpt.org – Se også: https://www.globalresearch.ca/confidential-pfizer-documents-shows-company-observed-1-6-million-adverse-events-covering-nearly-every-organ-system/5823115

[35] https://www.reuters.com/legal/government/paramount-importance-judge-orders-fda-hasten-release-pfizer-vaccine-docs-2022-01-07/

[36] https://www.globalresearch.ca/dr-naomi-wolf-uncovers-pfizer-depopulation-agenda-evidenced-its-own-documents/5821250

[37] https://dailyclout.io/women-have-three-times-the-risk-of-adverse-events-than-men-risk-to-the-reproductive-organs-is-even-greater-report/

[38] Når det gjelder dødsfall etter Covid-vaksinasjon, viser en grundig obduksjonsrapport av 15 tilfeller, som alle hadde dødd innen 6 mnd. etter injeksjonen, at over 90% av de undersøkte tilfellene kunne dokumenteres å være vaksineindusert: https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf — og:  https://derimot.no/93-av-de-som-døde-etter-covid-19-vaksinen-døde-av-injeksjonen/  – I en systematisk review (SR) av 325 obduksjoner ble 240 dødsfall (= 74%) vist å være «direkte forårsaket av COVID-19 vaksinasjonen eller at den bidro betydelig.» https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4496137

– Ellers er det også innrømmet fra CDC at den kraftige økningen i hjertelidelser (spesielt myokarditt blant unge) – mange med dødelig utfall – henger sammen med Covid-injeksjonene: https://globalresearch.ca/heart-disease-risk-skyrockets-13200-following-covid-injections-cdc-admits/5825343

[39] https://archive.vn/l0VtP – referert og kommentert i artikkelen: The Four Counterforces in the Crisis of the 21st Century (Terry Boardman, 17. Januar 2022): https://threeman.org/?p=3040

[40] Rosa Koire (2011): Behind the Green Mask: UN Agenda 21. Post Sustainability Institute Press. USA.

[41] – https://thehighwire.com/videos/episode-263-risking-it-all/  (Foredrag & intervju med YNH, fra 1 time, 17 min. ut i episoden.)

[42] https://www.dailymail.co.uk/health/article-11440261/Canada-expand-assisted-dying-laws-include-mental-health-disorders.html


Denne artikkelen ble publisert på den nye nettsida stoppwho.no – Følg den hvis du ikke alt gjør det.

Forrige artikkelKrigsfinansiering i Ukraina og mislykkede sanksjoner mot Russland
Neste artikkelLøgn er sannhet, krig er fred (2)