Transparency International: – Dårlig innsyn i vaksineindustriens handlinger

0
Transparency International website homepage. Transparency International logo visible.

En rapport fra Transparency International avslører et mønster med dårlig gjennomsiktighet og en urovekkende trend fra regjeringer som sensurerer nøkkelopplysninger om sine bestillinger fra legemiddelfirmaer. Organisasjonen skriver:

«En mangel på åpenhet om COVID-19 vaksineforsøk og hemmelighold om avtalene mellom regjeringer og legemiddelfirmaer risikerer å lsvekke tilliten til den globale pandemiresponsen, viser en ny granskning gjennomført av Transparency International Global Health og University of Toronto.

Transparency International (TI) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som arbeider for å motarbeide korrupsjon og bestikkelser verden over. Organisasjonen har som hovedformål å stanse all korrupsjon og bidra til at staters offentlige økonomiske aktivitet blir mer åpen og transparent. Siden 1995 har TI foretatt årlige målinger av forskjellige lands korrupsjonsnivå i offentlig sektor, basert på en rekke forskjellige rapporter om hvor korrupt forskere og næringsliv i et land oppfatter at deres offentlige sektor er. Indeksen som utvikles kalles derfor for Corruption Perceptions Index, en indeks over oppfattelse eller inntrykk av korrupsjon.

For Whose Benefit? Til fordel for hvem? er en grundig studie av utvikling og salg av verdens 20 fremste COVID-19-vaksiner, inkludert de som er utviklet av AstraZeneca, Moderna og Pfizer / BioNTech.

Gjennom detaljert analyse av kliniske forsøksdata og nesten 200 kontrakter for vaksinesalg fram til mars 2021, avslører rapporten et mønster med dårlig gjennomsiktighet og en urovekkende trend fra regjeringer som sensurerer viktige detaljer i sine bestillinger fra legemiddelfirmaer.

Åpenhet i kliniske studier er den eneste måten å overvåke sikkerheten og effekten til vaksiner, og er en nøkkelbeskyttelse mot selektiv rapportering av resultater eller manipulering av data. Til tross for dette viser analyse av de registrerte kliniske studiene for de fremste vaksinene at resultater fra bare 45 prosent av disse studiene var kunngjort. Av dette tallet hadde 41 prosent bare gitt resultater på toppnivå via en pressemelding eller pressekonferanse, med fulle data ikke er gjort tilgjengelig for mediegranskning eller akademisk gjennomgang.

Protokoller for kliniske studier er blitt publisert for bare 12 prosent av studiene. Det var ingen offentlig tilgjengelige protokoller for 88 prosent av de registrerte studiene i analysen, og derfor ingen måte å vite betingelsene de ble utført under.

Jonathan Cushing, leder av Transparency International’s Global Health Program, sa:

“Disse resultatene er bekymringsfull lesing og har viktige implikasjoner, ikke bare for COVID-19-responsen, men også for framtidige helsetilfeller. Mangelen på gjennomsiktighet i mange kliniske studier kombinert med de enorme økonomiske insentivene for å produsere effektive behandlinger, lar døra stå vidåpen for selektiv rapportering av resultater eller direkte datamanipulasjon. Mangelen på offentlig tilgjengelige data skaper rom for misvisende og potensielt farlige halvsannheter, desinformasjon og konspirasjonsteorier, som igjen bidrar til nøling overfor vaksinasjon.

Tilslørte offentlige kontrakter

Granskninga til TI framhever også dårlig gjennomsiktighet i kontrakter mellom legemiddelfirmaer og myndigheter. Av en håndfull kontrakter som ble publisert, har nesten alle viktige utelatelser av nøkkelinformasjon som totalpris som er betalt, pris per dose og leveringsplaner.

Analysen av 183 kontrakter for 12 forskjellige COVID-19-vaksiner avslører at bare 7 prosent av vaksinekontrakter mellom utviklere og myndigheter ble publisert gjennom offisielle kanaler. Bare en kontrakt (0,5 prosent) ble publisert uten utelatelser. De fleste har hele sider med strykninger som tilslører kritisk informasjon av offentlig interesse.

Det er store forskjeller i den betalte prisen. For Oxford / Astra-Zeneca-vaksinen betaler et land somSør-Afrika i gjennomsnitt 25 prosent mer per dose enn høyinntektsøkonomier som EU.

«Like urovekkende er mangelen på åpenhet om kontraktene mellom regjeringer og vaksineutviklere,» sa Cushing. “Å skjule kontrakter fra offentlighet eller publisere dokumenter fylt med redigert tekst, betyr at vi ikke vet hva regjeringer har signert på. Gitt de enorme mengdene offentlige midler som er investert i forskning og utvikling rundt om i verden, har innbyggerne rett til å vite alt om de vaksinene skattpengene deres bidro til å finansiere.”

Med den nylige meningsmålinga som viser at en tredjedel av verdens befolkning – 1,3 milliarder mennesker – ikke er villige til å ta en koronavirusvaksine, er åpenhet viktig for å bygge tillit,» skriver Transparency International.

Transparency International Global Health ber om:

  • Nasjonale myndigheter må vedta og håndheve lovgivning som krever forhåndsregistrering av alle kliniske studier og publisering av sammendragsresultater innen 12 måneder etter at de er fullført. Alle regjeringer som har kjøpt vaksiner, bør publisere sine kontrakter, slik USA har gjort.
  • Vaksineutviklere må publisere sine kliniske prøveprotokoller i et offentlig tilgjengelig register (hvis de ikke allerede har gjort det). Utviklere bør også bare bruke media til å kunngjøre resultater fra kliniske studier sammen med dataanalyse publisert i en fagfellevurdert medisinsk journal, prøveregister eller som en fortrykt artikkel.

Kommentar: mangel på åpenhet og hemmelighold gjennomgående

Undersøkelsen fra Transparency International avslører at både regjeringer og den farmasøytiske industrien bryter grunnleggende prinsipper for åpenhet og innsyn. Det at den farmasøytiske industrien gjennomgående bryter prinsippene for god forskning ved å ikke publisere sine resultater gjennom fagfellevurderte forskningsartikler, men via pressekonferanser, er naturligvis svært graverende i ei sak som gjelder hele verdens helse.

Det er like alvorlig at verdens regjeringer i samarbdeid med BigPharma hemmeligholder nøkkelinformasjon om sine avtaler, ikke minst tatt i betraktning at det her dreier seg om kanskje hundretalls milliarder av skattekroner som er gitt til vaksineselskapene.

Men dette gjelder for hele pandemien. Den er preget av hemmelighold og fortielse og direkte desinformasjon fra første øyeblikk. Vi skrev allerede i begynnelsen av februar i fjor:

Det har vært mange spekulasjoner knyttet til opphavet for coronaviruset. Noen hevder med styrke at coronaviruset er menneskeskapt og kommer fra et laboratorium. Vi har ikke sett noen definitive beviser for dette og velger å se bort fra det – i hvert fall foreløpig. Derimot er tanken interessant, og kom ikke å si at ikke stabene rundt i verden studerer dette spørsmålet nøye.

Vi tenkte da naturligvis på laboratoriet i Wuhan i Kina, Wuhan Institute of Virology, der også USAs National Health Institute har deltatt med finansiell støtte. Mangelen på åpenhet om dette har naturligvis ført til en masse spekulasjoner og det man godt kan kalle konspirasjonsteorier om dette.

Og det samme gjelder behandlinga i WHO. Mange tror at dette er en nøytral internasjonal organisasjon, men i realiteten er den finansiert av en håndfull imperialistiske land og noen få kapitalistiske stiftelser (Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI Alliance, Rotary International og National Philanthropic Trust).

Les: Er WHO en nøytral internasjonal organisasjon?

Det er ingen åpenhet om beslutningsprosessene i WHO eller om hvordan disse stitelsene, som også har sterke interesser i den farmasøytiske industrien, utøver sin påvirkning. Det er heller ingen åpenhet om hvorfor WHO endret sin definisjon av en pandemi i 2009 eller sin definisjon av flokkimmunitet. Fram til juni 2020 definerte WHO korrekt flokkimmunitet som noe som kan oppstå naturlig gjennom immunitet utviklet overfor tidligere sjukdom eller gjennom vaksinasjon. I november hadde man fjernet den naturlige utviklinga av flokkimmunitet og sier bare at dette er noe kan oppnås gjennom vaksinasjon – og ikke noe annet. Dette er en betydelig omskriving av en viktig vitenskapelig innsikt. Men vi får ikke vite hvorfor WHO gjorde denne andringa av sine definisjoner eller hvilke politiske eller faglige prosesser som førte fram til to så avgjørende definisjonsendringer. Og da er det naturlig å konkludere som vi gjorde:

WHO skriver om definisjoner for å tekkes vaksineindustrien

Og den samme totale mørklegginga og mangel på transparens og dokumenterbarhet har vi opplevd både i Danmark og Norge nåer det gjelder de politiske prosessene som førte fram til de oppsiktsvekkende vedtakene om lockdown. I begge land viser det seg at eposter og notater og SMS-er mellom nøkkelpersoner er totalt slettet, slik at det ikke er mulig å få vite hvem som stilte forslagene, hvilke argumenter de brukte eller hvilke roller de ulike nøkkelpersonene spilte.

Det danske Sundhedsministeriet slettet alle eposter om lockdownavgjørelsen

Charlotte Haug er lege og forsker, tidligere redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Hun skrev i Morgenbladet:

Hva i all verden var det som skjedde i regjeringens og helsemyndighetenes maktkorridorer i begynnelsen av mars 2020 som gjorde at det meste av det vi hadde av pandemiforståelse og -planer, ble satt til side? Hva visste de, og hvilke vurderinger ble gjort, som kunne forklare en 180 graders vending i strategien for å håndtere en varslet pandemi?

Igjen dette totale fraværet av transparens, innsyn og kontrollerbarhet. Dette burde opprøre journalister og opposisjonspolitikere. I stedet ser vi dessverre at et stort flertall av våre kolleger og praktisk talt hele opposisjonen uten videre godtar at så avgjørende informasjon for hele befolkninga, ikke bare i Norge, men i hele verden, forties, forfalskes eller holdes hemmelig. På toppen av dette opplever vi sensur, trusler og poltiske angrep på dem som prøver å finne ut av hva som faktisk har skjedd.

Hva har skjedd etter kontrakten mellom WHO og Hill+Knowlton ble inngått?

WHO og Hill+Knowlton Strategies inngikk 1. mai 2020 en avtale som kan lastes ned her. (pdf) Hill+Knwlton er beryktet blant annet som det selskapet som solgte tobakksindustriens budskap om at røyking ikke er skadelig, asbestindustriens budskap om at asbest er ufarlig og historien om (de ikke-eksisterende) kuvøsebarna i Kuwait som var et viktig grunnlag for å utløse den første Irak-krigen. H+K er eksperter på adferdspsykologi. Overfor WHO påtok de seg balnt annet følgende på verdensbasis:

«Fase 1 – identifikasjon av influencere og budskap
Influencer-forståelse

Ved å bruke vårt proprietære globale analyseverktøy Sherlock +, vil H + K identifisere påvirkere i viktige regioner basert på deres relevans, rekkevidde og engasjement. Influencers har forskjellige styrker og tjener forskjellige formål, og vi vil klassifisere ledende stemmer på etter tre kategorier:
• Makroinfluencere – de med stort antall følgere (1M +), som kjendiser for større forsterkning av WHO-meldinger.
• Mikroinfluencere – de med mindre, men svært engasjerte følgere. som fungerer som pålitelige rådgivere og informerte kilder.
• Skjulte helter – de uten vesentlig følge, men som likevel former og veileder samtaler, for eksempel helseeksperter som ofte vises på nyhetsprogrammer.
Vi vil vurdere de som får dekning og samtaler på følgende områder:
Det vitenskapelige, medisinske og helsemiljøet – for å sikre at de tror på og går inn for rådene som er gitt.
• Media – for å sikre at artiklene blir balansert i en tid med bekymring, panikk og usikkerhet.
• Frivillige organisasjoner – for å sikre grupper av likestilte og lokale grasrotorganisasjoner som støtter WHOs rolle og dens råd
• Det informerte publikum – de som leser alt og bruker egne kanaler og nettverk for å verdsette eller forkaste påstander.
Meldingstesting
Det vil være kritisk å etablere et grunnleggende mål for offentlig bevissthet og oppfatninger av WHO.»

For oss i Norge hadde det naturligvis vært viktig å få vite hvem her til lands som har opptrådt som «makroinfluencere, mikroinfluencere og skjulte helter» for WHO og H+K, og hvordan de eventuelt er blitt brukt og om de er blitt betalt for å drive slik påvirkning.

Les: I hvor stor grad styrer Hill+Knowlton norske myndigheters propaganda?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelLukasjenko viser klørne. Vesten viser sin dobbeltmoral.
Neste artikkelVestens yndling Protasevitsj jobbet for nazistene i Ukraina