Ja eller nei til den permanente smittevernstaten? Siste sjanse til å gi ditt høringsvar nå!

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Lars Ranes.

Regjering og helsemyndigheter ser ut til å ha fått smaken på makt til å føre frihetsberøvende smitteverntiltak. En uavhengig evaluering ville trolig konkludere med at de har gjort mer skade en gagn. Likevel vil de forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven med ett år til. Du kan si nei til mer av det samme ved å gi ditt høringssvar her.

Kort høringsfrist – store konsekvenser

Da svarfristen for forrige korona-høring om «Midlertidige endringer i smittevernsloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)» gikk ut 4. mars, etter en rekordkort høringsrunde på 3 uker, sendte helsemyndighetene ut et nytt høringsnotat:

«Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.» Igjen ny norsk rekord i høringsfrist: 17 dager med utløp 21 mars. Du kan fortsatt rekke å gi ditt svar her:

I uken før den andre avlyste grunnlovsfeiringen, i 2021, sendte regjeringen også ut høring om koronasertifikat. Rett24 meldte om «en helt ualminnelig storm av høringssvar fra privatpersoner, med unison motstand mot ordningen.» Over 10 000 svarte. På siste runde om å forlenge ordningen med koronasertifikat var det over 20 000 mennesker som ga sitt unisone nei!

Iveren etter mer smittevernsmakt ser ikke ut til å ha noen ende, og det er ikke lett for menigmann å forsvare seg mot stormen av høringsnotat for å gjennomføre forordninger som truer selvbestemmelse over egen kropp og helse, og andre grunnleggende menneskeretter.

Kjent jusprofessor advarer igjen

Når regjeringen nå foreslår å forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven med ett år, er det «veldig uheldig» og innebærer en videreføring av «smittevernstaten», sier Jussprofessor Hans Petter Graver i en kronikk i Morgenbladet.

Hjemlene er tidligere blitt forlenget to ganger og skulle i utgangspunktet bare vare til 1. juli, men regjeringen foreslår nå å utvide dem med ett år, til 1. juli 2023.

Graver er kritisk til at regjeringen forlenger de midlertidige lovendringene, fremfor å sette i gang et større arbeid for å utrede hva slags juridisk rammeverk vi bør ha under en pandemi:

  • Det var dette jeg advarte mot, da Stortinget sist ville forlenge disse forskriftshjemlene. Da sa jeg at det burde være på betingelse av at man straks satte i gang et arbeid for å gjennomgå og kartlegge hva slags type reguleringer vi bør ha for denne typen situasjoner.
  • Disse lovendringene ble utviklet i en nødssituasjon, etter hasteprosedyrer og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser, som er det man vanligvis har, sier Graver.

Mer av det samme: mindre frihet, mer skade

For hver ny pandemi som erklæres kan vi forvente mer av det samme: «Pandemien har satt sine spor på kroppen. Ikke bare selve viruset, men også stress og nye vaner har gjort noe med oss. Øyne, tannkjøtt, nakke og søvn – fagfolk merker endringene», kan vi lese på Aftenposten forside den 18. februar i år.

Andre faglige røster enn de som helhjertet støttet pandemihåndteringen for koronavirus har vært påfallende fraværende eller marginalisert under to år med pandemi, til en kostnad på over 300 milliarder kroner bare i Norge.

Med nye frihetsinnskrenkende koronapass- og smittevernlover i bunn vil dissidenter i enda større grad kunne undertrykkes. Sensur og undertrykking har det med å følge lover som bryter menneskeretter og gjør det verre å protestere.

Fagfolkene som ikke blir hørt

Great Barrington Declaration, utarbeidet av professorer i epidemiologi og folkehelse ved verdens mest velrennomerte universiteter, ble etablert som forslag til en annen vei da pandemi ble erklært i 2020, og har fortsatt fokus på tradisjonelt smittevern. Erklæringen er ved dags dato signert 925 000 mennesker hvorav mer enn 100 000 leger og forskere.

«Det er på tide at helsemyndighetene erkjenner at massevaksinering ikke kan sette stopper for en endeløs kjede av mutasjoner og nye virusvarianter – og at det er nødvendig å utvide det faglige perspektivet på pandemibekjempelsen, skriver Mysterud og Raa i artikkelen «Kan massevaksinering forlenge pandeminen» i Dagens Medisin.

Raa skriver i et «alternativt media», hvor han innleder med å si at aviser nå avviser ytringer fra fagfolk når det rokker ved «den rette lære»:

«Det ble tatt som en selvfølge at utviklingsland uten helsetilbud av vestlig standard, ville bli svært hardt rammet dersom de heller ikke hadde tilgang på vaksiner på lik linje med rike land.

Men nå viser det seg at antall døde av covid-19 har vært betydelig høyere i rike vestlige land enn i fattige land. Mens smittetallene har økt kraftig i Europa og USA, har de gått ned i afrikanske utviklingsland hvor bare et fåtall er vaksinert, og helsevesenet ikke holder vestlig standard.»

Kritisk å få en evaluering i Norge

Joan-Ramón Laporte Roselló deltok 8. februar 2022 i den spanske kongressens granskingskommisjon (om håndtering av vaksiner og vaksinasjonsplanen, invitert av Podemos og PSOE). Hans vitnemål er et knusende oppgjør med mesteparten av den koronapolitikken den spanske regjeringen har ført.

Han er høyt utdannet lege, æresprofessor ved det autonome universitetet i Barcelona. Han var tidligere en pioner innen legemiddelovervåking i Spania, og hatt fremtredende roller i spansk helsevesen som i WHO.

Ifølge Laporte «er det klart at vaksiner ikke hindrer overføring av sykdommen, så passet eller sertifikatet manglet et vitenskapelig grunnlag og kan også ha bidratt til en økning i antall tilfeller, siden det ga en falsk følelse av trygghet.»

Han mener massevaksineringen er et globalt eksperiment uten sidestykke i menneskehetens historie.

Mer fortielse i vente

Det har ikke manglet på vitenskapelig støtte for legemidler som har gått ut på patent-dato, men gjør jobben effektivt hvis de anvendes tidlig etter kovid infeksjon. Legeopprop om enkelte vitaminer og mineraler som kan gjøre stor forskjell har blitt ignorert. Høyskolelektor i ernæring, Eirik Garnås, skriver på forskersonen.no:

«I en årrekke har jeg vært opptatt av og innforstått med matens betydning for kropp og helse, og jeg underviser om temaet. Derfor finner jeg det svært uheldig og urovekkende at det har vært så lite fokus på ernæring i offentlig formidling og debatt om koronapandemien.»

«Det har blitt snakket opp og i mente om smittevern og vaksinering. Grunnleggende helsetiltak som kan gi bedre beskyttelse mot korona og andre smittsomme trusler har derimot i liten grad kommet på banen.»

«Dette fremstår som ulogisk i en tid preget av lidelse og død blant personer med nedsatt helse og immunkapasitet. I min oppfatning er det heller ikke i overenstemmelse med nåværende vitenskapelig kunnskap.»

Ønsker vi mer diktatorisk smittevern?

Når de midlertidige forskriftene, som dessuten var dårlig forberedt, forlenges for enda et år, begynner de å få «en grad av permanens», sier Graver.

– Da er det ikke lenger en ren unntakslovgivning som vi trengte da det var kritisk. Da er det veldig uheldig at det ikke har vært gjennom en ordentlig faglig og politisk vurdering.

Hva mener du?

Hvis du mener myndighetene fortjener fornyet tillitt for sin måte å håndtere WHO-erklærte pandemier, med mer eller mindre uinnskrenket makt, kan du si Ja takk til «Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.», ved å trykke på denne lenken til høringssvar.

Hvis du mener myndighetene ikke fortjener fornyet tillitt med mer makt til å gjennomføre tvangsmessige og frihetsberøvende smitteverntiltak, hver gang et influensalignende virus dukker opp, kan du trykke på samme lenke og si et klart og tydelig Nei, som i dette utklippet fra den lange listen av innleverte høringssvar:

«Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.»

«Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for alle!»

Du kan sende inn høringssvar her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2903054/

Les: Smittevernstaten truer rettsstaten

Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

Regjeringa vil forlenge koronahjemlene: – Det var dette jeg advarte mot

Hans Petter Graver: Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet

Forrige artikkelVargtid – eller fortellingen om tretti år med kriger for å dele opp verden
Neste artikkelNytt forslag til justering av nettleieordningen – like elendig som det forrige