Koronakrisa og klassekampen

0
Hva gjør koronafrykten med samfunnet? Shutterstock

Sindre Mørk ser ikke at vi er oppe i den mest alvorlige klassekampen i vår tid, og at koronakrisa spiller en viktig rolle i en kamp der hundrevis av millioner mister jobben mens de rikeste blir rikere enn noen gang.

Bagatelliserer milliardærenes kamp mot flertallet av oss

I sin artikkel i Steigan.no og covid-19 – en kritikk gir Sindre Mørk en vulgarisert framstilling av den analysen vi i steigan.no har gjort gjennom mange år av klasseforholdene i verden. Dette får en direkte virkning på hans manglende forståelse av koronakrisa og hvordan den brukes i den klassekampen de rikeste av de rike fører mot oss. Mørk skriver:

Som en logisk følge av Steigans feilaktige «globalisme» analyse har en trukket den konklusjon at det mest som skjer, skjer i henhold til globalistenes plan – som kun en håndfull ”ekte” kommunister klarer å gjennomskue. Følgelig blir venstresida, fagbevegelsen og ”folk flest” lett ”nyttige idioter” og ofre for finansherrenes verdensomspennende konspirasjon. Denne analysen gjør at Steigan.no ofte ender opp med standpunkter som har foruroligende mange fellestrekk med de mest reaksjonære delene av borgerskapet.

Mørk gjør ikke noe forsøk på å framstille det han kaller vår «feilaktige «globalisme» analyse«, han bare postulerer at den er feil og dessuten sammenfallende med hva reaksjonære deler av borgerskapet hevder. Dette er svært lettvint og det kan også svært lett tilbakevises. Det kan kanskje unnskyldes med at Mørk har vært så lenge borte fra arbeidet i steigan.no at han ikke helt har oversikt over det arbeidet vi har gjort de siste årene, men artiklene ligger der for enhver som vil lese. Det virker heller ikke som om Mørk har fulgt med på hva milliardærene sjøl sier og skriver om hvordan de vil bruke denne koronakrisa.

World Economic Forum er en fellesorganisasjon for de 1000 rikeste korporasjonene i verden. Alle verstingene er der, de som utnytter barnearbeid, slaveliknende arbeidsforhold og profiterer på miljøødeleggelser og krig. Dette er deres NHO på verdensbasis. De sier rett ut at de vil bruke koronakrisa til å forme verden i sitt bilde.

De kaller det ikke noe mindre enn The Great Reset.

Erik Plahte skriver om dette prosjektet på steigan.no. Her er artikkel 1 og her er artikkel 2. Han siterer milliardærklubbens egne ord:

Koronaviruset har vist hvor samfunnet svikter og har åpenbart hvor urettferdig verden har blitt for mange. Denne viktige anledninga kan vi bruke til å smi en bedre verden for oss alle. Men hvordan? Vi må transformere økonomien. Styre den mot mer rettferdige resultater, kanalisere investeringene over hele verden for å «bygge bedre», bygge byer som fungerer for alle, og utvikle infrastruktur og produksjon som ikke bryter ned miljøet. Vi må bruke den fjerde industrielle revolusjonen, med alt det fantastiske den har før til, til beste for hele menneskeheten. Vi må bygge en verden som er grønnere, rikere og mer rettferdig.

Dette anledninga er uten like i menneskehetens historie. Ved å tenke gjennom det grunnleggende på nytt, ikke bare sparkle over sprekkene, har samfunnet sjansen til å endre kurs for godt. Men vi vil bare lykkes hvis vi jobber sammen. Alle har en rolle å spille (jobb å gjøre). Blir du med?

Her et utdrag fra Plahtes artikkel:

The Great Reset – WEFs nye offensiv

For å komme ut av den økonomiske krisa som var et faktum før koronaviruset kom og gjorde krisa akutt, har WEF nå lansert The Great Reset (lenke, se også her). «Reset» betyr å gjenopprette eller tilbakestille. «Nå stiller WEF sine erfaringer med å utvikle et målretta samfunn til tjeneste med en ‘Great Reset’ for å takle de ekstraordinære utfordringene og mulighetene verden står overfor», kan vi lese. WEF er etter egen oppfatning spesielt godt egna til dette på grunn av sin status som den internasjonale organisasjonen for offfentlig-privat samarbeid, som senter for nye ideer, ekspertise og ressurser, som ledelse for «stakeholder»-kapitalisme og på grunn av sin ledende rolle i å utforme Den fjerde industrielle revolusjonen og sette den ut i livet. Dette sier litt om hvordan WEF ser for seg The Great Reset.

Norsk offentlighet får ikke vite noen ting om dette. Ingen av de mediene som er inkludert i den altomfattende mediebasen Atekst, har omtalt The Great Reset. Som en innledning til Great Reset-programmet sier Klaus Schwab, grunnlegger av og leder for WEF, det slik (lenke):

Vi kan komme ut av denne krisa i en bedre verden dersom vi handler raskt og samstemt. Responsen på Covid-19 viser at det er mulig å gjenopprette vårt sosiale og økonomiske grunnlag [les: en fungerende kapitalisme]. Dette er vår beste anledning til å anspore til «stakeholder»-kapitalisme.

Ifølge Schwab vil «the Great Reset» bestå av tre komponenter (se her). I kortversjon: (1) Mer rettferdig fordeling (bl.a. ved å innføre «stakeholder»-økonomi) og minske ulikhetene, (2) stimulere økonomien med investeringer som fremmer en felles mål og en «grønn», bærekraftig utvikling, (3) bruke nyvinningene fra den fjerde industrielle revolusjonen for bedre velferd, helse og sosiale goder. Slik skal dette skje ifølge Schwab (lenke):

Vi er nødt til å gjenopprette et fungerende system med smart, globalt samarbeid som sikter mot å møte de neste 50 åras utfordringer. The Great Reset krever at vi integrerer alle «stakeholdere» i et samfunn med felles interesser, mål og handlinger. Vi må endre tankesettet fra kortsiktig til langsiktig og erstatte aksjonærkapitalismen med «stakeholder»-kapitalisme.

Det er mange grunner til å gjennomføre «the Great Reset», skriver Schwab videre, men den viktigste er Covid-19, med sine katastrofale følger for økonomisk vekst, offentlig gjeld, sysselsetting og velferd.

En plan for global maktovertakelse

Når Mørk avfeier dette med ordene «At borgerskapet utnytter kriser til å fremme sine interesser er selvsagt generelt riktig«, viser det hvor lite han har studert disse dokumentene og hvor lite han har skjønt av det som skjer.

Og dette er ikke bare dokumenter fra Davos. Dette gjennomføres i handling mens vi snakker. Og dette dokumenteres nærmest i sanntid på nettsidene til WEF. En av strategiene til WEF er det de kaller «den fjerde industrielle revolusjonen», nemlig fulldigitaliseringa av verden. Koronatiltakene har langt på vei smadret små og mellomstore bedrifter i store deler av verden, men de som virkelig har vokst gjennom den vanvittige våren 2020 er tekno- og IT-gigantene.

Med sin kontroll over markedet for hjemmekontorsystemer og digitalundervisning vokste Apple og Alphabet. Og når folk ikke kunne komme til fysiske butikker handlet de istedet med Amazon via nettet, dermed ble også dette selskapet monopol voldsomt forsterket på bekostning av alle små- og mellomstore handelsselskaper.

Lockdown har også vært en kjærkommen anledning for finanskapitalen til å rette et storangrep mot bruken av kontanter og fremme sine digitale betalingssystemer.

Selskaper som Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon og Facebook har vokst enormt på krisa og har en makt som aldri før. De er tett integrert med finanskapitalen, og da særlig dem vi har kalt «det vanlige mistenkte», nemlig BlackRock, Vanguard og State Street. Og glem ikke at de også kontrollerer våpenindustrien, den farmasøytiske industrien, merkevarene, agrobusiness og medieindustrien.

Les også: Det digital-finansielle kompleks

Og hvem var det som la opp retningslinjene for hvordan en kommende covid-pandemi skulle møtes?

Event 201 la planene

På en scenarioøvelse 18. oktober 2019 kalt Event 201 ble det gjennomført et spill for å se hvordan en nCoV-2019-pandemi kunne møtes.

Deltakerne på Event 201

Initiativtakerne til dette arrangementet var World Economic Forum, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health og Bill & Melinda Gates Foundation. Deltakere var blant annet også WHO og Verdensbanken. På bakgrunn av denne øvelsen kom de fram til en del anbefalinger om hvordan en slik pandemi skulle møtes, og i store trekk er det også slik koronaepidemien er blitt møtt.

I punkt 7 i anbefalingene heter det:

«Regjeringer vil trenge å samarbeide med tradisjonelle og sosiale medieselskaper for å undersøke og utvikle kjappe tilnærminger for å motvirke feilinformasjon. Dette vil kreve å utvikle evnen til å oversvømme medier med rask, nøyaktig og konsekvent informasjon. Offentlige helsemyndigheter bør samarbeide med private selskaper og pålitelige samfunnsledere. slik som ledere av trossamfunn for å fremme faktainformasjon til ansatte og innbyggere. Pålitelige, innflytelsesrike selskaper i privat sektor bør skape kapasitet til raskt og pålitelig å øke offentlig kommunikasjon, håndtere rykter og feilinformasjon og forsterke pålitelig informasjon for å støtte offentlig formidling. Nasjonale offentlige helsebyråer bør jobbe i nært samarbeid med WHO for å skape evnen til raskt å utvikle og publisere konsistente helsemeldinger. For sin del bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes, inkludert ved bruk av teknologi.» (Vår uth. red.)

Sindre Mørk har ikke innsett i hvor stor grad verdens helseorganisasjoner er i lomma på finanskapitalen og i hvor stor grad de utøver finanskapitalistenes klasseinteresser.

Ikke vitenskapelig frihet

Mørk skriver: «Der det blir feil er ikke minst når Steigan og ytre høyre deler en felles mistro til forskere, og en overdreven tillit og tro på egen medisinsk kompetanse.» Vi har ikke påberopt oss noen medisinsk kompetanse, vi har bare vist til at det finnes ganske betydelig medisinsk kompetanse som går på tvers av myndighetenes linje.

Dette er igjen litt parodisk. Det vi har gjort på steigan.no er å vise til at det har vært en voldsom sensur mot forkere som har vært uenige med den hegemoniske linja til WHO. Mørk viser til «virologer og epidemiologer», men det er ikke enighet i dette fagmiljøet. Mange framtredende forskere har vært fullstendig uenige i den som framstilles som konsensus blant forskere. Men de blir sensurert, blokkert, sagt opp og forsøkt tiet ihjel.

Et internt dokument fra det føderale tyske innenriksdepartementet (BMI) ble lekket til media etter at det ble blokkert internt i departementet. Uttalelsene som ble offentliggjort på denne måten av en tjenestemann i enheten KM 4: Beskyttelse av kritisk infrastruktur – Innenriksministeriet er tydelige og foruroligende. I tillegg har de eksterne forskerne som er involvert i denne 80-siders risikoanalysen nå kommet med en felles uttalelse, mer om dette senere i teksten. Først til risikoanalysen fra tjenestemannen, som ifølge medieoppslag sies å ha hatt stillingen som enhetsleder. Om regjeringens informasjonspolitikk står det:

«Staten har vist seg å være en av de største produsentene av falske nyheter under korona-krisen.»

Klassifiseringen av risikopotensialet til korona kalles en «falsk alarm»:

«De observerbare virkningene og effektene av COVID-19 avslører ikke tilstrekkelige bevis for at det – med tanke på helseeffekter på samfunnet som helhet – er noe annet enn en falsk alarm. (…) Vi har mest sannsynlig å gjøre med en global falsk alarm som har vært uoppdaget i lang tid.»

En annen alvorlig kritikk framlagt i dokumentet er at det «tidligere (dessverre i motsetning institusjonell bedre viten) ikke hadde blitt bygd opp tilstrekkelige instrumenter for fareanalyse og -vurdering».

I Tyskland har forskere gått så langt at de har dannet Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss for å grave i både årsaker, fakta og tiltak. De var med på å organisere en vitenskapskonferanse i Budapest 21. august 2020, som vi vil komme tilbake til.

Problemet er ikke at vi i steigan.no påberoper oss noen medisisk kompetanse, men at Mørk lukker øynene og bare forholder seg til den vitenskaplige kompetansen som underbygger politikken til regjeringa.

Støtter unntakslovene

Det er også litt underlig at en som regner seg som sosialist og marxist så uforbeholdent støtter de unntakslovene som høyreregjeringa til Erna Solberg innførte. Mørk skriver:

Uttalelsen avslører at de ikke har eller vil forstå hvorfor regjeringen, med støtte fra Rødt og SV, valgte å stenge ned samfunnet i første omgang.

Rødt har aldri stemt for å stenge ned samfunnet, slik vi har forstått. Rødt gikk tvert i mot i spissen for å ta kampen mot den første unntaksloven som regjeriinga Solberg la fram. Denne loven kalte tillitsmann i Rødt, Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt simpelthen «demokratisk galskap». Han sa til VG:

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Han advarer kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sier han:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

Hans Petter Graver, som er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo kaller kriseloven for galskap.

Les: – Erna Solbergs kriselov er demokratisk galskap

Nå ble loven revidert etter denne proteststormen, men fortsatt ga den det inkompetente mannskapet til Erna Solberg unntaksfullmakter som ingen norsk regjering har hatt etter andre verdenskrig, og som de slett ikke burde ha hatt. Loven suspenderer deler av våre grunnlovfestede demokratiske rettigheter. At sosialisten Mørk synes at det er greit, er og blir en gåte.

Vi kommer tilbake med flere svar på kritikken fra Sindre Mørk.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelPleiehjem ble tvunget til å ta imot koronasmittede under den verste krisa
Neste artikkelSludder fra Runar Døving
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).