The Great Reset – Den store omstarten – Del 1

0
Skjermdump fra World Economic Forum

Av Erik Plahte.

Nå er tida inne for å trykke på kapitalismens omstart-knapp, hevder World Economic Forum (video). Der er det ingen mangel på store vyer:

Alt i samfunnet må omdannes for å bygge en bedre verden. Bare på den måten kan vi skape en bedre verden for alle. Vi står ved et veiskille. Hele økosystemet er trua av klimaendringene. Økonomien vakler. Ulikhetene truer selve grunnlaget for samfunnet.

Koronaviruset har vist hvor samfunnet svikter og har åpenbart hvor urettferdig verden har blitt for mange. Denne viktige anledninga kan vi bruke til å smi en bedre verden for oss alle. Men hvordan? Vi må transformere økonomien. Styre den mot mer rettferdige resultater, kanalisere investeringene over hele verden for å «bygge bedre», bygge byer som fungerer for alle, og utvikle infrastruktur og produksjon som ikke bryter ned miljøet. Vi må bruke den fjerde industrielle revolusjonen, med alt det fantastiske den har før til, til beste for hele menneskeheten. Vi må bygge en verden som er grønnere, rikere og mer rettferdig.

Dette anledninga er uten like i menneskehetens historie. Ved å tenke gjennom det grunnleggende på nytt, ikke bare sparkle over sprekkene, har samfunnet sjansen til å endre kurs for godt. Men vi vil bare lykkes hvis vi jobber sammen. Alle har en rolle å spille (jobb å gjøre). Blir du med?

Hva er World Economic Forum?

Dette høres jo ut til å være fantastiske toner. Men glem ikke at de kommer fra den globale megakapitalens høyborg og strategiske senter. World Economic Forum (WEF) presenterer seg sjøl som «den internasjonale organisasjonen for offentlig-privat samarbeid». De 1000 medlemmene hører til blant de største kapitalkonsernene i verden. WEF driver en omfattende virksomhet fra sitt hovedkvarter i Genève. Det årlige møtet i Davos hver januar er bare en liten del av det hele. WEF fungerer også som en tenketank – WEF er den strategiske ledelsen for de transnasjonale konsernene og finanskapitalen i den vestlige kapitalismen.

De 1000 medlemmene (partnerne) er å finne blant de største konsernene i verden. Blant disse igjen finner vi de 100 strategiske partnerne. Om dem skriver WEF at «bare de mest anerkjente konsernene som kan vise til en fortid med god ledelse (‘governance’) i tråd med WEFs verdier, blir invitert til å delta i denne gruppa» (lenke). «Deres økonomiske og sosiale betydning innebærer at de strategiske partnerne spiller en kritisk rolle som globale verdenskonsern. De skaper framtida ved omfattende bidrag til å utvikle WEFs prosjekter og sette dem ut i livet og ved å gå i spissen for offentlig-privat dialog.»

Blant de strategiske partnerne finner vi ABB, AstraZeneca, BlackRock, BP, Chevron, Credit Suisse, Facebook, Google, Goldman Sachs, JPMorgan Chase og ei rekke andre mektige kjempekonsern og finansinstitusjoner.

The Great Reset – WEFs nye offensiv

For å komme ut av den økonomiske krisa som var et faktum før koronaviruset kom og gjorde krisa akutt, har WEF nå lansert The Great Reset (lenke, se også her). «Reset» betyr å gjenopprette eller tilbakestille. «Nå stiller WEF sine erfaringer med å utvikle et målretta samfunn til tjeneste med en ‘Great Reset’ for å takle de ekstraordinære utfordringene og mulighetene verden står overfor», kan vi lese. WEF er etter egen oppfatning spesielt godt egna til dette på grunn av sin status som den internasjonale organisasjonen for offfentlig-privat samarbeid, som senter for nye ideer, ekspertise og ressurser, som ledelse for «stakeholder»-kapitalisme og på grunn av sin ledende rolle i å utforme Den fjerde industrielle revolusjonen og sette den ut i livet. Dette sier litt om hvordan WEF ser for seg The Great Reset.

Norsk offentlighet får ikke vite noen ting om dette. Ingen av de mediene som er inkludert i den altomfattende mediebasen Atekst, har omtalt The Great Reset. Som en innledning til Great Reset-programmet sier Klaus Schwab, grunnlegger av og leder for WEF, det slik (lenke):

Vi kan komme ut av denne krisa i en bedre verden dersom vi handler raskt og samstemt. Responsen på Covid-19 viser at det er mulig å gjenopprette vårt sosiale og økonomiske grunnlag [les: en fungerende kapitalisme]. Dette er vår beste anledning til å anspore til «stakeholder»-kapitalisme.

Ifølge Schwab vil «the Great Reset» bestå av tre komponenter (se her). I kortversjon: (1) Mer rettferdig fordeling (bl.a. ved å innføre «stakeholder»-økonomi) og minske ulikhetene, (2) stimulere økonomien med investeringer som fremmer en felles mål og en «grønn», bærekraftig utvikling, (3) bruke nyvinningene fra den fjerde industrielle revolusjonen for bedre velferd, helse og sosiale goder. Slik skal dette skje ifølge Schwab (lenke):

Vi er nødt til å gjenopprette et fungerende system med smart, globalt samarbeid som sikter mot å møte de neste 50 åras utfordringer. The Great Reset krever at vi integrerer alle «stakeholdere» i et samfunn med felles interesser, mål og handlinger. Vi må endre tankesettet fra kortsiktig til langsiktig og erstatte aksjonærkapitalismen med «stakeholder»-kapitalisme.

Det er mange grunner til å gjennomføre «the Great Reset», skriver Schwab videre, men den viktigste er Covid-19, med sine katastrofale følger for økonomisk vekst, offentlig gjeld, sysselsetting og velferd.

Nytt opplegg for WEFs Davoskonferanse 2021

The Great Reset vil være tema for WEFs neste Davoskonferanse i januar 2021. Denne konferansen blir ganske annerledes enn tidligere. WEF vil trekke inn tusenvis av unge folk i over 400 byer verden over («the Global Shapers Community») som vil bli kopla opp med lederne i Davos i et felles nett. Hver node av nettet skal fungere som et «åpent hus» som gir alle som vil, tilgang til diskusjonene på møtet i Davos. I tillegg vil WEF bruke sosiale nettverk og globale medier til samme formål.

På nettsida til the Great Reset kan vi lese videre at opplegget «er uttrykk for idéen bak the Great Reset. Det blir en enestående anledning til å samle globale ledere fra stat og næringsliv i Davos innen ramma av et globalt multistakeholder toppmøte drevet av den yngre generasjon. Dette skal sikre at diskusjonene om the Great Reset sprenger grensene for tradisjonell tenkning og blir virkelig framtidsretta.» Planen vitner om gjennomføringskraft og gjennomslag.

Presentasjonen av the Great Reset sier litt om hvilken posisjon WEF har klart å opparbeide seg. Programmet ble lagt fram av Prinsen av Wales og Klaus Schwab i fellesskap, etterfulgt av FNs generalsekretær António Guterres and IMFs generaldirektør Kristalina Georgieva.

The Great Reset er altomfattende

Når WEF hevder at the Great Reset vil omfatte alt, er det ingen overdrivelse, noe denne figuren vitner om (innlogging er fordelaktig).

Til hver av nodene er det knytta en kort kommentar pluss linker til andre noder. Tilsammen danner dette et enormt interaktivt nettverk av planer, analyser, vurderinger, framtidsutsikter, utfordringer og muligheter, alt innen ramma av «stakeholder»-kapitalisme. Kilde: World Economic Forum.

WEF har tidligere lansert flere initiativ som the Great Reset kan oppfattes som en videreføring av: Global Redesign Initiative, «stakeholder»-kapitalisme, Den fjerde industrielle revolusjonen, samarbeidsavtalen med FN. Mer om dette i en kommende artikkel. Der vil jeg også ta opp hvordan vi bør se på dette utspillet.


Oversikt over alle artiklene jeg har skrevet om «grønn» vekst, «grønn» politikk og «grønn» kapitalisme, under samletittelen Kapitalens «grønne» offensiv

Jeg bruker konsekvent adjektivet «grønn» og ikke grønn om politikk og tiltak som ser ut til å være grønne, men som ikke er det, noe denne artikkelserien har til hensikt å avsløre. Tvert imot hevder jeg at «grønn» politikk er en offensiv fra de ledende globale kapitalkreftene med en dobbelt hensikt: Å legge naturverdiene under kapitalkreftenes kontroll og å gjenopprette den økonomisk veksten som i lengere tid har gått tilbake og som tiltakene mot korona-epidemien har ytterligere forverra.

Ved å framstille politikken som grønn prøver kapitalkreftene å få folkelig oppslutning om den «grønne» politikken. Faktisk er dette en viktig del av den «grønne» offensiven.

Artiklene er ordna kronologisk, ikke tematisk. De tre første inneholder 19 punkter som oppsummerer bakgrunnen for den «grønne» offensiven og hva den omfatter. Disse punktene blir utdypa i de etterfølgende artiklene i litt varierende rekkefølge og omfang.

  1. Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalismen i krise
  2. Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalkreftene gjør framstøt på mange fronter
  3. Kapitalens «grønne» offensiv – det politiske apparatet og klima- og miljøbevegelsen
  4. Begrepene «naturkapital» og «økosystemtjenester» er gjort til redskaper for å legge all natur under kapitalens herredømme
  5. – Naturkapital: Det vi ikke setter verdi på, ødelegger vi
  6. Naturkapital og økosystemtjenester – to begrep med misvisende og uklart innhold
  7. «Grønn vekst» – en rosa drøm om dansk fjellsmør

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelProblemet med en «antirasisme» på statens og kapitalens premisser
Neste artikkelFugleskriket på Haramsfjellet