Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalismen i krise

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Erik Plahte.

De ledende kapitalkreftene i Vesten har lansert en kraftig og omfattende offensiv for å legge om den kapitalistiske økonomien i «grønn» retning. Den innebærer å legge stadig mer natur inn under kapitalens domene under dekke av å innfri FNs bærekraftmål. Den skal også takle og løse klima- og miljøproblemene som truer selve grunnlaget for kapitalismen, den økonomiske veksten, om de fortsatt får løpe løpsk. Endelig er den et forsøk på å komme ut av den økonomiske stagnasjon som Korona-epidemien nå har gjort akutt og som kan føre til at hele det økonomiske systemet går i stå. Nå gjelder det å skape nye vekstmuligheter for finanskapitalen og de sterkeste transnasjonale konsernene.

Kjernespørsmålet er om det er mulig å realisere en bærekraftig, virkelig grønn økonomi i et system som fordrer evig økonomisk vekst.

Store konsern med tusenvis av milliarder dollar å rutte med står klar for å realisere den «grønne» økonomien. Men først må en rekke hindringer overvinnes. Statlige myndigheter i de store industrilandene må legge forholdene til rette gjennom nye skatteregler og finansielle ordninger, lover, internasjonale avtaler, statlig-privat samarbeid, ny infrastruktur, m.m. Dessuten er det nødvendig å bryte den politiske og økonomiske makta som fossilindustrien har, siden denne industrien bare vil forlenge fossilalderen så lenge som mulig.

For å få til dette har kapitalkreftene oppretta en lang rekke organisasjoner og koalisjoner som skal fremme ideen om «grønn vekst» og legge press på regjeringene. Ungdom over hele verden organiserer seg og aksjonerer for klima og miljø. Men det finnes også toppstyrte organisasjoner som er oppretta av kapitalkreftene og som retter seg mot ungdommen for å lede aksjonene i en retning som ikke utfordrer det økonomiske systemet. Andre fremmer ideene om økosystemtjenester og naturkapital. Hensikten med disse begrepene er å gjøre det lettere å trekke stadig mer natur inn i markedet ved å tillegge naturen og den nytten vi har av den en pengeverdi. Endelig gjelder det å overbevise folk om at klima- og miljøproblemene lar seg løse under kapitalismen og lar seg kombinere med fortsatt økonomisk vekst.

Noen tenker kanskje at i disse koronatider har alle – kapitalkreftene inkludert – viktigere ting å tenke på enn om den økonomiske veksten er «grønn» eller ikke. Det tror jeg er en farlig tanke. Kapitalkreftene går ikke inn for «grønn» vekst fordi de endelig har blitt miljøbevisste og vil være med å skape en bærekraftig framtid. For dem er «grønn» vekst et middel til å overvinne stagnasjontendensene og skape ny vekst. Koronaepidemien forsterker krisetendensene og gjør dette bare enda viktigere. Jeg tror vi kan vente forsterka framstøt i ly av krisa, slik Naomi Klein skriver om i Sjokkdoktrinen. De første tegnene på dette har allerede vist seg.

Grønn økonomi og «grønn» økonomi

Det finnes en mengde definisjoner på grønn økonomi. Min definisjon kan sikkert diskuteres, men forsøksvis: En økonomi er grønn dersom den nå og i all overskuelig framtid ikke bryter de naturprosessene som konstituerer den naturen som vår sivilisasjon i grove trekk bygger på, opprettholder vårt materielle stoffskifte med naturen og dekker våre grunnleggende materielle behov. Dersom en økonomi bare tilsynelatende er slik, eller fungerer på en måte som ikke lar seg opprettholde i lang tid, eller bare fyller disse kravene på enkelte områder, kaller jeg den «grønn». Et viktig poeng i denne serien er å vise at kapitaloffensiven er «grønn», ikke grønn slik de hevder at den er.

Innholdet – slik jeg så langt har tenkt det – har jeg oppsummert i 19 punkter, kortfatta og unyanserte og ordna tematisk slik:

  1. Det kapitalistiske systemet graver sin egen grav. Det har sjøl skapt de store problemene det nå står overfor.
  2. De ledende kapitalkreftene, de megastore bankene og transnasjonale konsernene har innleda en omfattende «grønn» offensiv for å reformere og bevare det kapitalistiske systemet. Men kan en kapitalistisk økonomi, som krever en evig økonomisk vekst, bli virkelig bærekraftig og grønn? Etter mitt syn er det ikke mulig.
  3. Det finnes heldigvis ei rekke bra folkelige initiativ for «grønn» økonomi og politikk som prøver å mobilisere folk for klima og miljø. Dessverre er det for få av dem som er så systemkritiske som situasjonen krever.

Her står de første 6 punktene. De resterende 13 og utdypende dokumentasjon og analyser kommer etter hvert.

Det kapitalistiske systemet graver sin egen grav. De store problemene det nå står overfor, er det sjøl opphav til.

1.    Fossilalderen har gått ut på dato

Likevel prøver fossilindustrien og dens støttespillere blant politikerne å forlenge fossilalderen så lenge som mulig. De er på god vei til å styre verden mot en klimakatastrofe dersom de ikke blir stansa. Fossilindustrien har fortsatt stor politisk makt og innflytelse og har så langt holdt stand.

2.    Klima- og miljøproblemene er også en trussel for kapitalkreftene

Klimaproblemene er høyt på agendaen, men politikerne bryr seg fint lite om de minst like alvorlige natur- og miljøproblemene. Statlige myndigheter i de fleste land i verden verken kan eller vil drive effektiv klimapolitikk.

Klimatrusselen er så alvorlig at dersom ikke den globale temperturen blir stabilisert i løpet av noen få tiår, vil den ramme den økonomiske veksten. Men miljø- og klimaproblemene blir ikke løst, bl.a. på grunn av fossilindustriens økonomiske, politiske og strukturelle makt. På lang sikt truer dette den økonomiske veksten av en rad årsaker, ved at forverrede markedsmessige, sosiale, strukturelle og materielle forhold skaper vansker for investeringer, produksjon og salg.

3.    Den økonomiske veksten stagnerer, aksjekursene stuper og omfattende økonomisk krise truer

Det hoper seg opp kapital fordi det er for få profitable investeringsmuligheter. Statsbankene pøser nye milliarder inn i økonomien og driver nyliberalistisk kuttpolitikk for å prøve å stimulere økonomisk vekst, privatisere inntektene og sosialisere utgiftene.

4.    Systemet er basert på en finansboble

Gjelda øker eksponentielt og kan ikke bli betalt på annen måte enn å lage mere penger, dvs enda høyere gjeld. Dollaren må gå til bunns før eller seinere siden den er basert på en økende gjeld som ikke kan bli betalt. Den opprettholder bare sin verdi fordi den understøttes av USAs overdimensjonerte militærapparat som truer alle som ikke innordner seg i dollarøkonomien og retter seg etter USA prioriteringer.

5.    Den nyliberalistiske kapitalismen har gått ut på dato

Det vokser fram alternativer som «Green New Deal» og liknende initiativ. Framsynte kapitalister innser at den nyliberalistiske kapitalismen, der bedriftenes eneste mål er profitt, ikke er bærekraftig. Den er ikke i stand til å takle klimaproblemene, og om de ikke blir løst i løpet av noen tiår, vil det gå ut over kapitalakkumulasjonen. De ekstreme ulikhetene den skaper, kan føre til sosial uro og opprør, og gjøre at stadig fler vil stille spørsmålet om kapitalismen som økonomisk system står i veien for å skape ei levelig framtid på Jorda, og la handling følge ord.

6.    Folk over hele verden reiser seg til motstand

Protester og kamper retter seg mot nyliberalistisk kuttpolitikk, økende ulikhet, politisk undertrykking, manglende eller utilstrekkelig klimapolitikk, økende miljø- og naturødeleggelser. Det er all grunn til å tro at dette vil bare øke på og true den politiske stabiliteten som kapitalkreftene er grunnleggende avhengige av.

Del to av denne artikkelen finner du her.

Andre artikler av Erik Plahte på steigan.no finner du her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel«Whatever you do, don’t go near the monetary system!»
Neste artikkelLovens lange arm på kant med loven