Svar på Steigans artikkel om koronakrisa

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Sindre Mørk

Sindre Mørk skrev først en artikkel med kritikk av den måten steigan.no har dekket koronakrisa på. Steigan.no og covid-19 – en kritikk. Den fikk følgende svar: Koronakrisa viser at vi trenger uavhengig og kritisk presse mer enn noen gangKoronakrisa og klassekampenOm godtroenhet, masker og propagandaJa, imperialismen og de store korporasjonene har kontroll over FN. Her svarer Mørk på disse artiklene. Pål Steigan har svart på denne artikkelen her: Finansoligarkiet og sjokkdoktrinen. Koronakrisa i et klasseperspektiv.


I artikkelen ”Steigan.no og covid-19 – en kritikk”,  kritiserte jeg den spesielle metoden til steigan.no, som ikke minst består i en tendensiøs faktafremstilling gjort på bakgrunn av en forhåndsbestemt ”linje”, samt en uvilje mot gå inn i ”motstanderens” argumenter. I sitt tilsvar bekrefter Steigan at min analyse stemmer til punkt og prikke. I stedet for å gå inn i en saklig og konstruktiv diskusjon, velger Steigan å ignorere eller forvrenge mine standpunkter og argumenter, for så å konstruere et standpunkt han kan polemiserer mot – ved hjelp av et tendensiøst faktautvalg, ukorrekte påstander og misvisende informasjon. Dermed blir det veldig vanskelig å føre en kameratslig debatt – det hele blir ”polemikk” og en kamp om ”sannheten”. I det som følger vil jeg først imøtegå Steigans argumenter for at Covid-19 kun er en mediepandemi, for så å gjendrive påstanden om at denne var igangsatt av overnasjonale finansfyrster. Sistnevnte er spesielt interessant, for det relaterer seg også til Steigans mer generelle ”metode”.

Steigan starter sitt svar ved å hevde at jeg har ”fullstendig tiltro til den offisielle propagandaen omkring covid-19 og ikke vil høre snakk om kritikk”. Dette stemmer ikke. Jeg understreket tydelig nødvendigheten av å stille kritiske spørsmål rundt pandemien og regjeringens håndtering av den, men jeg understreket også at man her – som i alle andre spørsmål – må ta ”utgangspunkt i  vitenskapen og de bevisene som faktisk foreligger”. Når jeg kritiserer steigan.no, så er det derfor ikke – som Steigan later til å tro – på grunn av at nettstedet ”løfter på steiner som de offisielle mediene lar ligge urørt og taler makta midt i mot”. Problemet er nettstedets bruk av en uvitenskapelig og uredelig metode som gjør mer skade enn nytte – som f eks. Steigans påstand om at vaksiner er farlig. Steigans tilsvar illustrerer denne metoden utmerket. I artikkelen ”koronakrisa og klassekamp” undrer Steigan seg over hvordan en som kaller seg sosialist uforbeholdent kan støtte unntakslovene som høyreregjeringa til Solberg innførte. Hvor har han det så fra at jeg støtter unntakslovene? Steigan siterer følgende setning fra artikkelen min:

Uttalelsen avslører at de ikke har eller vil forstå hvorfor regjeringen, med støtte fra Rødt og SV, valgte å stenge ned samfunnet i første omgang.

Som leseren klart kan se, så adresserer ikke sitatet unntaksloven til høyreregjeringa! Enda mindre erklærer den ”uforbeholden” støtte til denne. En kan ikke forstå annet enn at Steigan tror at ordet ”fullmaktslov” er et synonym for å stenge ned samfunnet. At denne mistanken stemmer, blir bekreftet av Steigan i setningen under:

”Rødt har aldri stemt for å stenge ned samfunnet, slik vi har forstått. Rødt gikk tvert i mot i spissen for å ta kampen mot den første unntaksloven som regjeringa Solberg la fram.”

Igjen ser vi at Steigan kommer med en ukorrekt påstand. På mange måter var Rødt i større grad for å stenge ned samfunnet enn regjeringa, som partiet kritiserte for manglende handlekraft ovenfor epidemien[1]. Det er riktig at Rødt kritiserte det første forslaget til koronaloven, men da ikke fordi de var imot å stenge ned samfunnet, men fordi de mente den ga regjeringen unødvendige fullmakter. Etter at Rødt fikk gjennomslag for sine endringsforslag, så stemte de – i likhet med SV – for koronaloven.[2] Steigan vrenger på sitatet mitt for å tillegge meg en mening jeg ikke har, for så å angripe dette standpunktet med ukorrekte påstander. Sitatet fra artikkelen min gir verken tilslutning til koronaloven eller nedstengningen av samfunnet. Den kritiserer simpelthen Steigan og Jaquesson for ikke å skjønne hvorfor regjeringa valgte å stenge ned samfunnet, nemlig fordi COVID-19 var et nytt virus man manglet kunnskap om. Steigans svar avslører at han enda ikke har forstått dette enkle poenget. Han skriver:

”Han mener blant annet at det i april var grunn til å tro på matematiske beregninger av en dødsrate på mellom 1 og 2,5 prosent. Han viser til matematikeren Taleb, men han kunne like gjerne ha vist til Imperial College.”

Hvorfor Steigan tror jeg like godt kunne ha vist til rapporten fra Imperial College er uforståelig, for Taleb sitt poeng er jo nettopp at man ikke kan stole på slike matematiske beregninger. Nettopp av den grunn – siden usikkerheten ikke kan måles, og risikoen er svært asymmetrisk – mener Taleb at all innsats og alle ressurser bør rettes mot å stoppe spredningen og redusere antallet smittede og dødsfall, uten hensyn til matematiske prognoser. I stedet for å polemisere mot dette poenget, velger Steigan å polemisere mot en rapport fra Imperial College som ikke var nevnt i min kritikk en eneste gang. Etter han har framlagt denne polemikken, spør han retorisk:

”Hvorfor skulle vi da ha tillit til Ferguson når han i april 2020 sa at inntil 40 millioner kunne dø av covid-19? En sak er at Mørk kunne tro på slike modeller da, men i august 2020 må han jo se at vår antakelse var mye nærmere sannheten og at Imperial College har bommet voldsomt nok en gang?”

Steigans gjengivelse av rapporten fra Imperial College er misvisende. Siden samfunn er komplekse systemer, så er det i praksis umulig å ”spå” framtida. Det rapporten fra Imperial College forsøker å gjøre, er å konstruere modeller som kan predikere eventuelle utfall av epidemien gitt visse antagelser om bla. menneskelig adferd og statlige tiltak. For å bedømme i hvilken grad rapportens predikasjoner har vist seg korrekte, må en derfor legge modellens antagelser til grunn, noe Steigan ikke gjør. La oss bruke Storbritannia som eksempel. Hvis ingen tiltak mot epidemien hadde blitt innført, spådde Ferguson og hans kolleger at rundt en halv million briter ville dø. Hvis derimot regjeringen innførte ”optimal social-distancing measures”, noe Storbritannia gjorde i kjølvannet av rapportens utgivelse, forventet forskerne dødsfall i titusenvis. En kjapp titt på Storbritannias dødsfall viser at denne predikasjonen langt på vei har vist seg korrekt. Så langt har nemlig over 41 000 briter dødd av COVID-19. Til sammenligning dør ca. 17 000 av influensa i Storbritannia årlig[3]. Med andre ord har det så langt dødd nesten tre ganger så mange av covid-19, hvilket innebærer at antagelsen til Imperial College var langt nærmere sannheten enn Steigan og Jaquesson, som mente å kunne slå fast at COVID-19 kun var en ”promille” av en normal influensa.[4] Alt dette til tross, la oss si at Steigan hypotetisk skulle hatt rett. Hadde det forandret noe? Tvert imot skulle en ha trodd at dette kun styrket mitt argument, for hvis selv verdens mest kompetente epidemiologier og virologer gjør feil på dette feltet, er det vel desto bedre grunn til å være føre-var?

Steigan og Jaquessons påstand om at man ”enkelt” kan ”slå fast” at COVID-19 ikke mer dødelig enn en vanlig influensa, er ikke bare feil, men farlig. Dersom noen skulle finne på å basere sin adferd eller politikk på en slik spekulativ analyse, så kunne det i verste fall ha medført millioner av unødvendige dødsfall. Eksperter har grundig dokumenter hvordan tusenvis av pasienter i USA og Storbritannia har dødd unødvendig som følge av at Trump[5] og Johnson[6] ikke tok viruset på alvor. Da snakker vi ikke bare om koronapasienter, men også andre syke som grunnet et overbelastet helsesystem ikke fikk hjelp[7]. Italia, som Steigan brukte som eksempel, er et annet eksempel på Steigans linje i praksis. Landet ble rammet tidlig, og uten nødvendig beredskap og tiltak kom smitten ut av kontroll, dødstallet steg i været, og landets helsesystem kollapset. Når Steigan står fast ved sin uttalelse om at det aldri var noen reel epidemi i Italia med unntak av tre provinser i nord, så ”kan” han hevde det bare fordi spredningen av viruset ble stoppet der som følge av regjeringens tiltak – tiltak Steigan var imot. Steigan ser ut til å mene at tiltakene var unødvendige, siden de tre provinsene i nord ikke ble rammet på grunn av utbredelsen til et farlig virus, men siden ”helsevesenet der er sterkt privatisert og voldsomt underfinansiert”. Tro til sin stil følger Steigan påstanden opp med en klassisk stråmann:

”At dette ikke en gang interesserer sosialisten Mørk, er litt underlig, siden dette jo er noe sosialister er opptatt av.”

En begynner å lure på om Steigan i det hele tatt leste min kritikk, der jeg nettopp påpekte at det privatiserte helsesystemet har forverret situasjonen betraktelig og burde bli kritisert. Men hvor håpløst helsesystemet i Lombardia enn måtte være, så er det fortsatt langt bedre rustet til å møte epidemien enn Sør-Italia. Ikke overaskende var italienske leger livredde for hva som kunne skje dersom smitten hadde kommet ut av kontroll i sør[8]. Det bringer oss igjen tilbake til virusets eksponentielle smittekurve og New Zeeland. Steigan skriver:

”New Zealand bør studeres nøye. Statsminister Jacinda Ardern har ikke bare innført en 12 dagers lockdown i august 2020. Hun har også utsatt valget på grunn av epidemien. Da skulle man jo tro at landet var fullstendig overveldet av epidemien, men siden den begynte har New Zealand registrert 1251 tilfeller blant sine fem millioner innbyggere, deriblant 22 dødsfall!”

Heller ikke her ser det ut til at Steigan har skjønt poenget. Når New Zealand ble brukt som eksempel, så var det nettopp fordi de gjennomførte harde tiltak tidlig, slik at de – gjennom å få kontroll over smitten – unngikk Italias skjebne. Dette har også gjort det mulig for New Zealand å gjennomføre mer treffsikre tiltak, og i likhet med Taiwan og Sør-Korea kan de derfor unngå lange perioder med lockdown og sosial isolering[9]. Steigans innvendinger er derfor ikke relevante, poenget var å understreke viktigheten av å være føre-var. Hvorvidt det var riktig å utsette valget eller ei er vanskelig å si uten mer detaljert kunnskap om mulighetene for å gjennomføre det.

Steigan hevder at ”Mørk bruker mye plass på å argumentere for masker, men det vitenskapelig grunnlaget for det er og blir svakt”. Heller ikke her har Steigan forstått kritikken. Meningen med avsnittet var aldri å argumentere for masker i seg selv, men derimot å kritisere Steigans ensidige og tvilsomme kildebruk. Steigan, som en ekte politiker, hopper bukk over denne kritikken og skifter tema. Forsøket er heller ikke spesielt vellykket. Han siterer en forskningsrapport fra april, altså før den relevante kunnskapen hadde kommet på bordet, og føyer til et stråmannsargument om at ”Mørk er heller ikke opptatt av det”. Steigan tror jeg forsøker å latterliggjøre han når jeg kritiserer Jaquessons ”klemme-kampanje”. Men det jeg gjør er å illustrere Steigans uvitenskapelige og uansvarlige analyse av Covid-19 pandemien. Samtidig som sykehusene i Italia var på randen av totalkollaps, og regjeringer og stater verden over desperat forsøkte å stoppe smitten med alle tilgjengelige midler, tok Steigan og Jaquesson til orde for en smittesprednings kampanje! Og det fordi et ”naturlig daglig møte med virus og bakterier er bedre enn all verdens munnbind og antibac”. Steigan forsøker å forsvare klemmekampenjen ved å referere til en uttalelse av Robert Redfield:

 «Vi ser nå, dessverre, langt flere selvmord enn vi ser dødsfall fra covid. Vi ser langt flere dødsfall av overdoser.»

Redfield, som har gått i bresjen for nedstengning, karantene og masker, ville neppe ha vært begeistret over å bli tatt til inntekt for slik en kampanje. Argumentet representerer forøvrig nok et interessant eksempel på Steigans kuriøse faktaføring: Selv om Steigan langt på vei antyder at det meste av Redfields vitenskapelig, fagfellesvurderte arbeid er propaganda, så slutter han seg til en enkelt uttalelse som ikke er det, og som baserer seg på tall som ikke er offentlige. At karantene og sosial isolasjon har en negativ innvirkning på mental helse er sannsynlig, men meg bekjent foreligger ikke i skrivende stund tilstrekkelig bevis for å konkludere at karantene under pandemien generelt har økt selvmordsraten hos unge.

Om finans, globalisme og myten om de overnasjonale finansoligarker

Steigan vil ha det til at jeg ikke ser at vi er oppe i den mest alvorlige klassekampen i vår tid”, men den som leser innlegget mitt vil se at vi ikke er uenige om at borgerskapet vil forsøke å utnytte enhver krise for å fremme sine interesser. Diskusjonen går på hvorvidt borgerskapet er koordinerte nok til å styre ”det meste som skjer”, og hvorvidt de står bak den verdensomspennende konspirasjonen som pandemien – ifølge Steigan – er. I stedet for å forholdet seg til dette, øser Steigan på med fakta som ikke er omdiskutert, for eksempel hva WEF mener om krisa, at Bill Gates og co hadde en simulering av en pandemi, som om alle fraksjoner av borgerskapet, nasjonalt og internasjonalt, var veldig enige om å bruke pandemien som et middel for å fremme sine interesser. Det Steigan ikke gjør er å drøfte mine motargumenter. Faktum er at mange kapitalister – blant annet Elon Musk[10], sammen med store mediekanaler som FOX news[11] – aktivt har motarbeidet nedstengningen av samfunnet, og i de fleste land fant nedstengningen sted først når regjeringen ikke hadde andre valg. Det var ikke før smitten hadde kommet ut av kontroll i land som Italia, Belgia og Frankrike at harde tiltak ble innført, og selv da nektet eller nølte flere regjerings- og statsoverhoder med å handle – ikke minst Boris Johnson, Daniel Ortega og Donald Trump.  Hvis borgerskapet unisont gikk inn for å bruke pandemien for å svekke arbeiderklassen og demokratiet, hvorfor la Sverige og Storbritannia seg da i utgangspunktet på en ”burn through”-linje? Var det fornuftig eller ufornuftig av svenskene, av britene osv. å innføre tiltak når dødstallene steg raskt? Skulle de bare fortsatt å klemme hverandre? Vi vet ikke hvordan dødstallene ville ha utviklet seg, for ikke noe land jeg kjenner til våget å avstå fra noen tiltak.


Steigan mener ”finanskapitalen har tatt kontrollen over FN-systemet”. En får inntrykk av at Steigan har forandret argumentasjonen underveis. Det opprinnelige postulatet som ble kritisert var at finansoligarkene ”står bak” FN. Uansett er Steigans påstand ukorrekt. Borgerlige forskere innenfor internasjonale relasjoner har lenge påpekt at det er en spenning mellom FNs interstatlige og transnasjonale idealer[12]. Men det hersker liten tvil om at førstnevnte dominerer. Kun de vedtekter sikkerhetsrådet gjør er juridisk bindende, og kun sikkerhetsrådet har mandat til å håndheve dem med midler som økonomiske sanksjoner, våpenembargo – kort sagt, med makt. Veto-klubbens innflytelse og dominans i FN har blitt illustrert ved gjentatte anledninger under pandemien, som da WHO-nestsjef nektet å svare på spørsmål om Taiwan i et TV-intervju[13]. Taiwan har de siste åra vært utestengt fra WHO som følge av press fra Kina, – noe USA nå prøver å endre på. Det viser at FN overhodet ikke er så enhetlig som Steigan vil ha det til.

Steigan hevder videre at ”Mørk mener at vi overvurderer i hvor stor grad nedstenginga av økonomien har ødelagt de små og mellomstore bedriftene og i hvor stor grad den har tjent finanskapitalen”. Men dette har jeg aldri sagt.  Når Steigan skriver at italienske små og mellomstore bedrifter opplever økonomiske vanskeligheter, så har jeg ingenting å innvende mot det. Det jeg skrev, som Steigan også siterte meg på, var følgende:

For hoteller, restauranter, frisører, konserter og fotballkamper lar seg i liten grad «monopolisere» ytterligere og i liten grad på en måte som gjør at lokalsamfunnene ryker.

Altså, argumenterte jeg for at Steigan og Jaquesson overdriver i hvilken grad frisører osv. lar seg monopolisere. Steigan, som til en forandring nå velger å forholde seg til den faktiske kritikken, benekter at han har ”sagt at monopolborgerskapet tar sikte på å overta alle småbedrifter” Jeg velger derfor å gjengi Steigans opprinnelige sitat:

Så er det småbedriftene med 7, 8, 10, 15 personer, som holder disse lokalsamfunnet i livet, ryker de, så ryker lokalsamfunnene, og det er jo målet, det er jo nettopp det som er målene for globlistene – la oss bare bruke det uttrykket for da vet alle hva vi mener – det er jo nettopp det å få monopolet på alt. At alt skal eies av noen veldig få selskaper.”

Jeg håper leseren vil tilgi meg for at jeg ”feiltolket” dette sitatet dithen at monopolborgerskapets mål er å overta alle småbedrifter. Om jeg nå leser Steigan riktig, så var poenget at smadringen av småbedriftene kun er middel for å knuse lokalsamfunnene. Men historisk vet vi at mange lokale frisørsalonger går under i økonomiske nedgangstider, og at mange nye blir etablert i oppgangstider.

Ifølge Steigan har jeg misforstått hans kritikk av Black Lives Matter. Det er vanskelig å forstå når han går over til å si at BLMs  ”billedstorming” som ”ideologisk fenomen” deler  ”utvilsomt fellestrekk med Talibans ødeleggelse av statuer og monumenter”. Hvilket ideologisk fenomen snakker Steigan om?  Taliban sprenger statuer fordi de ifølge deres ideologi, salafistisk jihadisme, er haram og ”avgudstatuer”. Black lives matter på sine side sprenger ingen statuer, men har revet ned enkelte fordi de glorifiserer slaveri og rasisme. Steigans dekning av de antirasistiske protestene i USA er nok et eksempel på hvorfor hans voluntaristiske analyse av kapitalismen har mer til felles med ytre høyre enn den radikale venstresida.


[1] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2GeJGx/bjoernar-moxnes-oekonomisk-ruin-for-mange

[2] https://www.nrk.no/norge/enighet-i-stortinget-om-den-nye-_koronaloven_-1.14955254

[3] https://www.thetimes.co.uk/article/how-does-the-coronavirus-death-rate-compare-with-flu-and-how-long-will-the-outbreak-last-tlpnwxg89

[4] https://steigan.no/2020/04/regjeringen-har-pafort-landet-ubotelige-skader-hvorfor/

[5] https://www.vox.com/2020-presidential-election/2020/8/27/21405116/trump-rnc-2020-covid-coronavirus-pandemic-failure

[6] https://www.nytimes.com/2020/05/20/us/coronavirus-cases-deaths.html

[7] http://johnpilger.com/articles/why-britain-s-covid-suffering-is-a-crime-against-humanity

[8] https://www.washingtonpost.com/world/europe/italy-coronavirus-patients-lombardy-hospitals/2020/03/12/36041dc6-63ce-11ea-8a8e-5c5336b32760_story.html

[9] https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/300092060/we-can-eliminate-covid19-without-lockdowns

[10] https://www.businessinsider.com/elon-musk-coronavirus-death-counts-lie-too-high-2020-5

[11] https://www.nber.org/papers/w27237.pdf

[12] https://www.jstor.org/stable/27800327?seq=1#metadata_info_tab_contents

[13] https://www.nrk.no/urix/brak-etter-at-who-nestsjef-nektet-a-svare-om-taiwan-1.14965483


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.