Eidsivating lagmannsrett: koronakontrollen på riksgrensen var ulovlig

0

En mann som i fjor sommer krysset en koronastengt grenseovergang er frikjent fordi retten mener grensekontrollen ble ulovlig etter et halvt år. Dette skriver Rett24.no. De skriver videre:

Under pandemien innførte Norge innreisekontroll på alle grenseoverganger. Dette er en restriksjon i strid med den grunnleggende bevegelsesfriheten i Schengen-området.

For å innføre en slik begrensning, brukte Norge en hjemmel i grenseforordningen som sier at unntak fra hovedregelen kan gjøres i inntil seks måneder. Den norske ordningen varte imidlertid lenger enn seks måneder. Den ble innført i mars 2020, og varte til oktober 2021.

Denne overskridelsen løste norske myndigheter ved å vedta stadig nye perioder med kontroll, hver av dem på langt mindre enn seks måneder.

I vår kom det en dom fra EU-domstolen som slo fast at man ikke kan legge sammen unntaksperioder på denne måten

– Dommen innebærer antagelig at den norske Covid-grensekontrollen var i strid med Schengen-avtalen fra 16. november 2020 og frem til avviklingen av grensekontrollen 6. oktober 2021, uttalte førsteamanuensis ved Senter for Europarett Stian Øby Johansen til Rett24 etter at EU-dommen kom i vår.

Les: Koronakontrollen på Svinesund kan ha vært ulovlig

Nå er det for første gang kommet en norsk dom med samme konklusjon. Bakgrunnen er en mann som i fjor sommer fikk 10.000 kroner i bot. Mannen hadde vært og besøkt sin søster i Sverige, og kom tilbake over en helt stengt grenseovergang i Åsnes kommune i Innlandet.

Kjørefeltet var stengt med bom, men han kjørte rundt bommen og bort til noen HV-soldater, som sto rundt 70 meter inne på norsk side. Overtredelsen av grensekontrollen var dermed fullbyrdet, og mannen ble anmeldt.

Kan havne i Høyesterett

Mannen nektet å vedta forelegget, og ble i Østre Innlandet tingrett dømt til 12.000 kroner i bot. Nå har Eidsivating lagmannsrett behandlet anken hans, og den kommer til at grensekontrollen var ulovlig. Begrunnelsen er at grensekontrollen på gjerningstidspunktet hadde vart i langt mer enn seks måneder.

Kommentar: Ett i en lang serie lovbrudd fra myndighetene

Etter det «kuppet» mot grunnloven som helsedirektør Bjørn Guldvog gjennomførte 12. mars 2020 har Norge i lange tider vært styrt, ikke som en rettsstat, men som en smittevernstat, der myndighetene ved dekret har begått vilkårlige lovbrudd i hopetall. Grensekontrollen er ett av dem. Tvungen internering på «koronahotell» er et annet.

Les: Bussturen fra Sverige endte i tingretten

Advokat Morset: «Visste at koronahotell var klin kokos, men det er sterkt å få det svart på hvitt»

Tirsdag 26. april la leder for Koronakommisjonen Egil Matsen fram kommisjonens andre rapport om coronahåndteringen.

Rapporten tok for seg perioden fram til 31. oktober, og dermed tiltakene den daværende regjeringen med Erna Solberg i spissen håndterte. Likevel var det nåværende statsminister Jonas Gahr Støre som var til stede i marmorhallen for å motta rapporten.

– Jeg visste jo at det var så kokos, men det er likevel oppsiktsvekkende å få det svart på hvitt, sier advokat Helge Morset, til Dagbladet.

Advokat Morset er leder for coronautvalget til Den internasjonale juristkommisjon avdeling Norge (ICJ Norge), og har engasjert seg i hvorvidt enkelte coronatiltak var juridisk innenfor eller ikke.

Lovavdelingen advarte mot forskriftene

I Koronakommisjonens andre rapport står det følgende (side 196):

Notatet om karantenehotell utløste reaksjoner fra flere departementer, ikke minst fra lovavdelingen
i JD som stilte spørsmål ved lovgrunnlaget og var skeptisk til prosessen:
Det er grunn til å være svært kritisk til prosessen. Sentrale og inngripende tiltak foreslås uten at andre departementer enn HOD har vært involvert, og uten mulighet for skriftlige merknader. Det er særlig grunn til å nevne konklusjonspunkt 1 og 2 i notatet om endring i covid-19 forskriften med krav om negativ test før ankomst til Norge og krav om ti dagers opphold på karantenehotell med krav om testing i karanteneperioden.
Til tross for at det foreslås slike inngripende tiltak, er det liten grad omtalt hva som kan være aktuelle hjemler for tiltakene. Notatene gir begrenset veiledning for å kunne ta stilling til om tiltakene kan innføres uten lovendring.
Lovavdelingen skrev avslutningsvis:

Samlet vil vi fraråde at beslutningen treffes med det grunnlaget som nå foreligger. Det bør
heller – om det er aktuelt – konkluderes med at spørsmålet om pålagt bruk av karantenehotell utredes med sikte på beslutning om kort tid, og at både HMIN og JMIN er involvert i denne vurderingen.

Innvandringsavdelingen i JD kom med tilsvarende kritiske merknader som lovavdelingen. Også de pekte på usikkerheten knyttet til lovgrunnlaget for tiltakene, at begrunnelsen framsto som svak, og at ordningene ikke var vurdert opp mot Norges internasjonale forpliktelser.

– Jeg syntes det er oppsiktsvekkende at man har tatt så lett på så ekstremt inngripende tiltak. Friske mennesker som ikke har gjort noe annet enn å reise til utlandet, blir internert på karantenehotell.

Advokaten sier til Dagbladet at det også bør problematiseres at myndighetene skulle vurdere hvem som hadde gode eller dårlige grunner for å reise.

Spesielt én ting i rapporten reagerer advokat Morset ekstra sterkt på.

– Noe av det groveste med hele rapporten er en uttalelse om at det ikke er vits å ta opp kampen mot tiltakene da Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å få gjennomslag uansett, sier advokaten.

Karantenehotell: Internering som straff uten forbrytelse

Professor Janne Haaland Matlary skriver i Aftenposten at «Rettsstaten Norge internerer egne borgere. Det er uakseptabelt.» Matlary skriver:

«Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.» Det skriver jurister, leger og psykolog i en felles kronikk i Aftenposten 30. mars.

De peker på det totalt uakseptable ved dagens regime for å stoppe importsmitte, nemlig at hensikten ikke er smittevern, men straff.

Om hensikten med det såkalte hotelloppholdet på Gardermoen var smittevern, kan man ikke skille mellom «nødvendige» og «unødvendige» reiser. Smitten spør ikke om du er på en «nødvendig» reise.

Internerer egne borgere

Regjeringen avslører sin hensikt med ordningen ved denne distinksjonen. Hadde dette vært smittevernmotivert, måtte absolutt alle på dette «hotelloppholdet».

Og her er det graverende: Rettsstaten Norge internerer nå egne borgere. De tvinges til å bo på hotell i 10 dager og sågar å betale for oppholdet selv.

– Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere.

Les også: Advokatforeningen: – Karantenehotell innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge

Regjeringas brudd på Grunnloven og andre lover – ufullstendig liste

Ved hjelp av Smittevernloven er en serie paragrafer i Grunnloven helt eller delvis satt til side. Her er en ufullstendig kataglog:

Grunnloven § 113 slår fast legalitetsprinsippet om at «[m]yndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». En serie av regjeringas vedtak og bestemmelser bryter med dette.

Grunnloven § 96 som slår fast at «[i]ngen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom». I realiteten framstår systemet med tvanginternering av reisende fra utlandet som en straff som ikke er hjemlet i lov og dom.

Grunnloven § 106 første ledd beskytter bevegelsesfriheten innenfor rikets grenser og retten til fritt å velge sitt bosted. Denne bestemmelsen er helt opplagt satt til side. Bevegelsesfriheten i Norge er det så som så med etter 12. mars 2020.

Grunnloven § 94 fastsetter et forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse. Den er satt til side i forbindelse med den høyst vilkårlige «hotellkarantenen». Den er også et brudd på Den europeiske menneskerettskommisjonen (EMK) artikkel 5.

Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem er beskyttet av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Dette er delvis satt til side av koronaregimet.

Retten til forsamlingsfrihet er vernet av Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11. Denne retten er i stor grad fratatt oss, seinest av alle dager på 17. mai i Oslo 2021.

Etter Grunnloven § 104 annet ledd og BK artikkel 3 nr. 1 skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Skolestengningene og andre tiltak mot barn kan ikke sies å ha lagt barnets beste til grunn. Barneloven og Barnekonvensjonen brytes også av koronaregimet.

Grunnloven §92:Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. Det kan man ikke si at koronaregimet gjør.

Grunnloven §100: Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Dette er brutt mange ganger under koronaregimet, og helt opplagt uten saklig grunn.

Grunnloven §101: Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner. Nei, det kan man ikke under koronaregimet.

Grunnloven §109: Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Her må loven mene fullverdig opplæring, og det kan reises sterke spørsmål om hvorvidt det skoletilbudet norske elever har fått i koronaåret er i henhold til loven.

Koronaregimet bryter også andre lover

Professor ved det juridiske fakultet ved UiT, Johan Aulstad, mener at bruken av meldingstjenesten Signal kan være en omgåelse av Offentleglova.

Pressens offentlighetsutvalg mener rapporten avslører en urovekkende holdning til offentlighetsloven og arkivloven i deler av embetsverket. Toppene i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utvist en skremmende nonsjalant holdning til kravet om at beslutninger skal dokumenteres og journalføres. Det har ført til at kommisjonen ikke har kommet til bunns i flere sentrale problemstillinger. 

Utvalget mener at regjeringa ikke etterlever offentlighetsloven, arkivloven og forvaltningsloven.

Etter at regjeringa, eller egentlig helsedirektøren, gjennomførte sitt koronakupp 12. mars i fjor er det altså begått og begås fortsatt så mange grudd både på Grunnloven og andre lover at vi kan ikke annet enn å fastholde vår tidligere påstand om at denne regjeringa må avsettes og stilles for riksrett. Det norske folket kan ikke leve med å ha ei regjering som har så liten respekt for og en så uansvarlig holdning til landets forfatning og landets lover.


PS: Et annet interessant moment er at sosialistiske partier som Rødt og SV har støttet alt dette og ikke vært i opposisjon på noe vesentlig punkt.

Forrige artikkelDokumenter: Sprengninga av Krimbrua ble planlagt av britisk etterretning
Neste artikkelMoralisme og fy-rop skaper ikke fred Ukraina