Frislipp er ran

0

Av Frode Bygdnes

Folket eier fisken i havet, ikke regjeringa. Likevel vil fiskeriminister Sandberg gi trålerrederiene høstingsrett av en fornybar ressurs uten forpliktelser, og det til evig tid.

Regjeringa la i februar frem en havstrategi hvor det heter at Norge skal bli best på hav. Regjeringa har stormakts-holdninger for vårt havområde, men først må de ta fra kystbefolkninga rettighetene og ressursene. Fiskeriministeren følger opp med sin Stortingsmelding nr. 20 (2016-2017) om pliktsystemet til torsketrålerne. Her får rederne frislipp på sine forpliktelser til felleskapet.

Fiskeriminister Sandberg vil med et pennestrøk fjerne leveringsplikten.

Rederne skal slippe unna både sin aktivitetsplikt, leveringsplikt og tilbudsplikt til landanleggene langs kysten. Det vil medføre rasering av mottaksanleggene på kysten. Trålerne fikk sine rettigheter for å sikre landanleggene råstoff utenom sesongen slik at en kunne drive helårsvirke på land. Dette var samfunnskontrakten trålerne måtte godta. Å gå tilbake på dette vil medføre sanering av mottak. Slik rammes også kystflåten som er mer avhengig av mottak i lokalsamfunnene. Regjeringa har en strategi for å ramme bosettinga langs kysten i distrikts-Norge.

Det har over lang tid med mange fiskeriminister vært lagt føringer for fiskerettighetene, også kalt høstingsretten. Ved å innføre kvoter som så har blitt omsettbar, har kapitalen stadig fått større styringsrett over fiske på tross av deltakerloven og havrettsloven. Det fiskeriministeren nå gjør er å sette til side lovene for å gi høstingsretten til rederkapitalen i torskefiskeriene. En symbolsk reduksjon i trålernes kvoter samt et engangsbeløp for å kjøpe seg fri fra forpliktelser, er bare for å tildekke dette ranet av ressurser fra kystbefolkninga.

Når leveringsplikt og aktivitetsplikt for landanleggene har vært sabotert av rederne, er det regjeringas plikt å stramme inn og kreve at rederne følger opp samfunnskontrakten. I stedet ønsker regjeringa å oppheve alle forpliktelsene. Da blir begrepet at Norge skal bli stor på havet, meningsløs. Uten reguleringer, kan ikke fisket lenger være en nasjonal sak. Det blir fritt opp til børsen og rederkapitalen, mens folket og lokalsamfunn blir statister til frislippet. Regjeringa har ikke myndighet til dette. Maktfordelingsprinsippet gir regjeringa bare myndighet til å håndheve den politikken Stortinget bestemmer. Nå må Stortinget stoppe minister Sandberg. Kystfolket har en viktig anledning nå og det er å ikke gi FrP og H valgstemmer i september. Men folket bør også ha i mente at Arbeiderpartiet åpnet opp for kvoteomsetting og fiskeriministerne fra det partiet har stadig vekk undergravet råfiskloven.  Vi trenger en bevegelse for folk sine rettigheter, og vi trenger Rødt inn på Stortinget for å avsløre og hindre at kapitalen soper til seg folkets eiendom.

Frode Bygdnes

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSaudi-Arabia og terroren
Neste artikkelMosul, Aleppo og medienes selektive sympati