Småbrukarlagets opptrappingsplan for norsk jordbruk

0
Fra opptrappingsplanen til Småbrukarlaget

Når regjeringa ikke kommer med en opptrappingsplan for norsk jordbruk, lanserer Norsk Bonde- og Småbrukarlag en.

Av Romy Rohmann.

Tirsdag 31. oktober lanserte Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin opptrappingsplan, denne planen viser hvordan jordbrukspolitikken må endres slik at vi i Norge skal nå våre mål med jordbruket i Norge.

NBS skriver i forordet for denne planen:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å bidra til regjeringen Støres målsettinger i Hurdalsplattformen og Stortingets vedtatte mål for jordbruket. I dette dokumentet presenterer vi et forslag til en opptrappingsplan for jordbruket, herunder hvilke forutsetninger som foreligger, kostnadsanslag og politiske virkemidler for gjennomføring. Dokumentet tar for seg problemstillinger knyttet til opptrapping og jamstilling av jordbruket, hvilke valg som må tas og hvor dette fører næringa.

Planen kan du lese her: https://www.smabrukarlaget.no/media/eiblxo0d/opptrappingsplan_311023.pdf

Et lite historisk tilbakeblikk:

Sommeren 1975 tok melkebonden Sverre Hansen initiativet til Hitraaksjonen, dette var en skattenektaksjon blant bøndene på Hitra og Frøya. På Hitra var 40 bruk nedlagt bare i løpet av 1974. Dette opprøret fikk stor oppmerksomhet i media og resulterte i at Stortinget vedtok den 1.12 1975 at inntekta i jordbruket og industrien skulle jamstilles i løpet av tre avtaleperioder (6år) og at myndighetene la om landbrukspolitikken. I etterkant av opptrappingsvedtaket, økte inntektene i jordbruket. Inntektsevne pr årsverk i jordbruket som prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn var på nesten 90 prosent i årene etter vedtaket, før inntekten igjen falt fra 80-tallet og utover.

Nå har vi ei regjering blanat annet bestående av SP, at de har tillatt at landbrukspolitikken har blitt et stebarn i sin regjeringsperiode er svært nedslående. De har svikta i forhold til sin egen regjeringsplattform og på viktige områder som har vært SPs kjernesaker blanat annet landbruket i Norge og arbeidet mot EU og EØS avtalen. Det er ikke rart at dette slår ut på oppslutninga til partiet.

Vi har hatt et bondeopprør i Norge og flere at de som sto bak dette har samla seg i NBS, vi har skrevet om dette her på steigan.no blant annet i august i 2022.

Vil Norges Bonde og Småbrukarlag være organisasjonen som driver bondeopprørets kampsaker videre? Dette vil vi kanskje få svar på etter Norges Bonde og Småbrukarlags landsmøte i september, men uansett så lever opprøret videre og det trengs mer enn noen gang. 

Så sjøl om vi har ei Regjering som svikter landbruket, sjølforsyninga og beredskapen i Norge totalt har vi et faglag som tar ansvar.

NBS skriver på sin hjemmeside 31.10:

 Opptrappingsplanen viser hvordan opptrapping av norsk matproduksjon kan skje, og hva som må gjøres for å sikre at inntektene fordeles tilbake til bonden, forklarer leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

– Det er helt avgjørende for økt norsk sjølforsyning at vi lykkes med dette. Uten rett tallgrunnlag for beregning av bondens inntekter, til enhver tid best mulig tollvern og optimal produksjonsregulering har man egentlig lagt opp til å feile. Det er helt avgjørende at næringens reelle behov og muligheter blir tatt på alvor skal vi klare nødvendig omstilling til sikker matforsyning i framtiden, sier Solberg.

Beregninger fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser at prislappen for opptrapping er 20,6 milliarder kroner. Dette inkluderer avkastning til kapital, med forutsetningene lagt til grunn i rapporten Kapitalkostander i Totalkalkylen for jordbruket av Menon Economics.

Både rapporten fra Totalberedskapskommisjonen og en ny rapport fra Riksrevisjonen er klare på at dagens situasjon ikke er ønskelig. Riksrevisjonen konkluderer blant annet at med at Norge ikke er godt nok forberedt på en matkrise.

– Med tanke på hvor viktig matsikkerhet og internasjonal solidaritet faktisk er i en krevende og usikker verden, vil ikke opptrappingsplanen være vanskelig å gjennomføre, sier Solberg.

– Opptrappingsplanen er et levende dokument som har som mål å vise til enhver tid hva Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener er de gode løsningene, avslutter Solberg.

Bilde fra NBS hjemmeside: Tor Jacob Solberg og seniorrådgiver Anders Bakke Klemoen overrakte et utkast av rapporten til finansminister Trygve Slagsvold Vedum og landbruks- og matminister Geir Pollestad 24. oktober.

https://www.smabrukarlaget.no/aktuelt/nyheter/pris-for-jamstilling-av-bondeinntekta-20-6-milliarder-kroner/

Men NBS leverer. Ikke bare har de nå kommet med en opptrappingsplan, de la fram en plan for 50% sjølforsyning innen 2026 den 10.10. Dette skreiv vi om på steigan.no den 17.10.

Med bakgrunn i regjeringas lovnader om å levere en strategi for sjølforsyning, har Norsk Bonde- og Småbrukarlag utarbeidet en plan for nå målet om 50 prosent sjølforsyning innen 2026. Planen tar utgangspunkt i dagens kosthold og produksjonsform, med justerte folketall for SSBs befolkningsframskriving mot 2026.

Uten en tydelig plan er det vanskelig å nå målet. Vår plan vil føre til en selvforsyning på over 50% hvis den blir fulgt opp av politikerne. Etter Hurdalserklæringen har det bare kommet flere argumenter for økt selvforsyning. Det er også viktig bidrag for å følge opp Totalberedskapskommisjonen som er tydelig på betydningen av norsk matproduksjon og selvforsyning, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg.

Solberg overrakk planen til landbruks- og matminister Geir Pollestad i dag, 10. oktober.

I tillegg har Menon Economics på oppdrag fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag tallfestet kostnaden til egenkapital i jordbruket. Denne tallfestinga gir et fall i bondeinntekten på 40 prosent. Denne rapporten vil sammen med Grytten rapporten være med på å kunne gi et mer riktig tallgrunnlag for videre arbeid med jamstilling. Rapporten fra Menon Economics blei lagt fram den 3.10, vi skreiv om dette på steigan.no den 10. oktober.

Forrige artikkelUNICEF: «Gaza – kirkegård for tusenvis av barn»
Neste artikkelZelensky: – Ingen tror slik på seier som jeg gjør