Justisminister Emilie Mehl (Sp) møter sjeldent sterk motstand fra hele opposisjonen, LO, NHO og flere viktige grupper. Dermed kan regjeringen bli presset til å droppe planene om å stramme inn offentlighetsloven.

Dette skriver Aftenposten.

Forslaget fra Ap- og Sp-regjeringen om å stramme inn retten til innsyn i offentlige dokumenter, sables ned av blant annet presseorganisasjonene, LO, NHO, KS, advokatforeningen og juridiske eksperter.

Sjelden har så mange gitt så kritiske merknader til et lovforslag. Mest alvorlig for regjeringen er at deres egne allierte i LO er blant de sterkeste motstanderne.

De mener forslagene vil kunne føre til «unødig hemmelighold av diskusjoner og uenigheter internt i forvaltningen».

– LO ser ikke behovet for endringer. Forslaget gir mindre åpenhet og kan unødig bidra til å skape usikkerhet og mistillit til prosessene i forvaltningen, heter det.

Kjernetroppene imot

Aps kjernetropper, de statsansatte som forvalter loven i det daglige, vender også tommelen rett ned.

LO-forbundet NTL, med 55.000 statsansatte medlemmer, frykter at «økt hemmelighold vil kunne gå ut over tilliten til offentlig forvaltning».

– NTL er overrasket over at disse endringsforslagene fremmes av en regjering utgått av Sp og Ap, skriver NTL.

Regjeringen må ha flertall på Stortinget for å få gjennom endringen, men også der er motstanden stor.

Frp, SV og Rødt er imot, og Venstre-leder Guri Melby sier at forslaget «er en katastrofe for pressens arbeid, for folks mulighet til å se politikerne i kortene og for tilliten til norske politikere».

Og det er slett ikke sikkert at Høyre vil berge regjeringa.

– Med de massivt negative høringsinnspillene som har kommet, forventer jeg at regjeringen skroter hele forslaget. Eller eventuelt gjør store justeringer, sier Tage Pettersen, som er mediepolitisk talsperson i Høyre.

Ti norske redaktører ber regjeringa trekke forslaget til endring av offentlighetsloven. De skriver i et åpent brev til justis- og bered­skaps­minister Emilie Enger Mehl: «Forslaget om å endre offentlig­hets­loven vil gjøre pressens vilkår dårligere – og være et tilbake­slag for åpen­het som ikke kler landet vårt i 2023. For regjeringen er det ikke for sent å snu.»

Innlegget er trykt som leserinnlegg i Stavanger Aftenblad og Aftenposten.

Redaktørene skriver blant annet:

Onsdag 5. juli er det høringsfrist på et omstridt forslag om å endre offentlig­hets­lovens bestemmelser. Hvis for­slaget blir ved­tatt, vil det i praksis inne­bære at departe­menter, direk­torater, fylkes­kommuner og kommuner skal kunne holde såkalte interne dokumenter helt skjult for offentlig­heten.

Dette er dokumenter som det i utgangs­punktet er mulig å unnta fra innsyn. Men inn­til nå har det vært mulig å finne ut at doku­mentene – og saks­behand­lingen – eksisterer. Dersom Justis­departe­mentets forslag går gjennom, vil det være mulig å skjule at det faktisk fore­går, eller har fore­gått, en saks­behandling.

For journalister i små og store redaksjoner landet rundt betyr det at et viktig virke­middel for å drive kritisk og under­søkende journalistikk for­svinner. Du kan ikke etter­spørre noe du ikke vet finnes.

Generell innsynsrett blir til generelt hemmelighold

Det ironiske er at hensikten med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er:

§ 1.Formål

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Hvor mye blir det igjen av at «offentleg verksemd er open og gjennomsiktig» hvis det blir slik som regjeringa forslår i sitt høringsnotat?

I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd skal § 14 første ledd lyde:

Eit organ kan gjera unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing, og for journalinnføringar eller innføringar i liknande register som gjeld slike dokument. Unntaket etter første punktum omfattar òg tilvisingar til slike dokument og innføringar i ei samanstilling som nemnt i § 9.

Hemmelighold var regjeringa Solbergs hovedprinsipp, slik det gjaldt med alt som hadde med vaksineavtalene å gjøre og hele koronakuppet generelt. Den «rødgrønne» regjeringa følger den samme praksisen og tar den til nye høyder.

Men kanskje har de styrt skuta rett på skjæret denne gangen.

Forrige artikkelIsraelske angrep rammet Syrias Aleppo-flyplass og forårsaket store skader
Neste artikkelRapport: Ukrainske droneangrep inne i Russland bruker vestlig etterretning