Et kraftig varsku mot de fore­slåtte endringene av offentlighets­loven

0
Ti redaktører protesterer mot regjeringas endringer av offentlighetsloven.

Ti norske redaktører ber regjeringa trekke forslaget til endring av offentlighetsloven. De skriver i et åpent brev til justis- og bered­skaps­minister Emilie Enger Mehl: «Forslaget om å endre offentlig­hets­loven vil gjøre pressens vilkår dårligere – og være et tilbake­slag for åpen­het som ikke kler landet vårt i 2023. For regjeringen er det ikke for sent å snu.»

Innlegget er trykt som leserinnlegg i Stavanger Aftenblad og Aftenposten.

Redaktørene skriver blant annet:

Onsdag 5. juli er det høringsfrist på et omstridt forslag om å endre offentlig­hets­lovens bestemmelser. Hvis for­slaget blir ved­tatt, vil det i praksis inne­bære at departe­menter, direk­torater, fylkes­kommuner og kommuner skal kunne holde såkalte interne dokumenter helt skjult for offentlig­heten.

Dette er dokumenter som det i utgangs­punktet er mulig å unnta fra innsyn. Men inn­til nå har det vært mulig å finne ut at doku­mentene – og saks­behand­lingen – eksisterer. Dersom Justis­departe­mentets forslag går gjennom, vil det være mulig å skjule at det faktisk fore­går, eller har fore­gått, en saks­behandling.

For journalister i små og store redaksjoner landet rundt betyr det at et viktig virke­middel for å drive kritisk og under­søkende journalistikk for­svinner. Du kan ikke etter­spørre noe du ikke vet finnes.

Ikke for sent å snu

Redaktørene skriver videre:

Allerede i 1970, i for­bindelse med Stor­tingets behandling av den første offentlig­hets­loven, uttalte stor­tings­represen­tant Olav Totland (Ap): «Størst mulig offent­lig­het på tidligst mulig trinn i så vel stat som i fylke og kommune vil med­virke effektivt til at den brede all­menn­het kjenner seg engasjert og gjerne også med­ansvarlig i hver­dagens demokrati.»

Det var en visjonær og over­ordnet for­ståelse av hva offentlig­hets­prinsippet handler om.

Ett av målene til dagens regjering er, ifølge Hurdals­platt­formen, å «sikre at offentlig­hets­loven og prin­sippet om mer­offentlig­het praktiseres i alle offentlige virk­som­heter». I Arbeider­partiets program heter det at partiet «vil vurdere strengere sank­sjoner ved brudd på offent­lig­hets­loven».

Forslaget som nå legges frem, går imot både regjeringens varslede politikk og selve intensjonen i offentlig­hets­loven.

De ti redaktørene er:

  • Tora Bakke Håndlykken, styreleder i Norsk Redaktør­forening og nyhets­redaktør i VG
  • Steinulf Henriksen, leder Nord­norsk Redaktør­forening og sjef­redaktør i Folkebladet
  • Merete Verstad, leder Trøndelag Redaktør­forening og program­sjef radio i NRK Trøndelag
  • Ole Knut Alnæs, leder Møre og Romsdal Redaktør­forening og sjef­redaktør i Tidens Krav
  • Dyveke Buanes, leder Vestafjelske Redaktør­forening og distrikts­redaktør i NRK Vestland
  • Einar Tho, Rogaland og Agder Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis
  • Steinar Ulrichsen, leder VeTeBu Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Sandefjords Blad
  • Tom Martin Hartviksen, leder Oplandenes Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Gudbrands­dølen Dagningen
  • Morten Ulekleiv, leder Østfold Redaktør­forening og ansvarlig redaktør i Halden Arbeider­blad
  • David Stenerud, leder Oslo Redaktør­forening og redaktør i ABC Nyheter

Les: Regjeringa vil avskaffe innsynsretten i interne saksdokumenter

Lederen for Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand: – Jeg er fullstendig sjokkert. Dette viser en regjering som går inn for mest mulig hemmelighold. Dette skrev magasinet Journalisten.

– Jeg er fullstendig sjokkert og tatt på senga over at regjeringen velger å presentere et sånt lovforslag fredag ettermiddag før hele Norge tar ferie, fastslår Strand i en pressemelding.

Lovforslaget legger ifølge offentligshetsutvalget opp til fullstendig hemmelighold av interne saksdokumenter.

– Går dette gjennom kan forvaltningen holde tilbake ethvert spor av det de selv definerer som internt i sin saksbehandling. Forslaget har dramatiske konsekvenser for innsynsretten i Norge og bryter fullstendig med det regjeringen har frontet i regjeringsplattformen om at den er for åpenhet, sier Strand.

Han legger til:

– Dette viser en regjering som går inn for mest mulig hemmelighold. Det norske demokratiet har ingenting å tjene på at offentlige myndigheter skjuler seg bak lukkede dører når de skal arbeide med saker av betydning for landets innbyggere.

Fristen for å levere høringssvar er 5. juli.

Generell innsynsrett blir til generelt hemmelighold

Det ironiske er at hensikten med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er:

§ 1.Formål

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Hvor mye blir det igjen av at «offentleg verksemd er open og gjennomsiktig» hvis det blir slik som regjeringa forslår i sitt høringsnotat?

I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd skal § 14 første ledd lyde:

Eit organ kan gjera unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing, og for journalinnføringar eller innføringar i liknande register som gjeld slike dokument. Unntaket etter første punktum omfattar òg tilvisingar til slike dokument og innføringar i ei samanstilling som nemnt i § 9.

Hemmelighold var regjeringa Solbergs hovedprinsipp, slik det gjaldt med alt som hadde med vaksineavtalene å gjøre og hele koronakuppet generelt. Nå fortsetter den «rødgrønne» regjeringa med den samme praksisen og tar den til nye høyder.

Send inn høringssvar her.

Forrige artikkelBiden og Stoltenberg med hver sin gedigne freudianske glipp
Neste artikkelMineralstrategi for forsterka rovdrift