Regjeringa vil hindre innsyn i søknader om havvindskonsesjoner

0

Etter å ha lidd et forsmedelig nederlag i forsøket på å innstramming av offentlighetsloven for å hindre innsyn, er regjeringa i gang igjen. Nå vil den hindre innsyn i saker som angår konsesjoner for havvindsprosjekter.

Etter massiv motbør: Dropper innstramming av offentlighetsloven

Regjeringa har sendt ut på høring et forslag til endring av lov og forskrifter for å hindre innsyn i havvindsøknader. Regjeringa skriver:

Olje- og energidepartementet har nå åpnet høring av forslag om endringer i offentlegforskrifta § 9 og forslag til en ny bestemmelse i havenergilovforskrifta.

I høringsnotatet heter det:

Olje- og energidepartementet legger, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, med dette frem et forslag om endringer i offentlegforskrifta § 9 og forslag til en ny bestemmelse i havenergilovforskrifta. Etter forslaget skal det kunne gjøres unntak fra innsyn i søknader og protokoller i saker om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs.

Hvorfor vil de hindre innsyn i slike søknader? Sjøl skriver de:

Det følger av offentleglova § 3 at «saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov». Det følger imidlertid av offentleglova § 23 tredje ledd at det kan nektes innsyn i tilbud og protokoller i forbindelse med offentlige anskaffelser etter regelverk gitt i medhold av anskaffelsesloven (lov 17. juni 2016 nr. 73). Etter offentlegforskrifta § 9 andre ledd kan det gjøres tilsvarende unntak ved kjøp av flyrutetjenester etter luftfartsloven. I tillegg vil opplysninger i slike saker kunne omfattes av unntaket i offentleglova § 23 første ledd, der det heter at det blant annet kan gjøres unntak av hensyn til en forsvarlig økonomiforvaltning. Dette gjelder forhandlinger som gjelder organets økonomiforvaltning.

Prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for havvind innebærer også en konkurranse, men er likevel ikke en offentlig anskaffelse. Disse sakene omfattes derfor ikke av de ovennevnte unntakene fra innsynsretten. Imidlertid vil de samme hensynene som ligger bak unntakene i offentleglova § 23 tredje ledd og offentlegforskrifta § 9 andre ledd, også gjøre seg gjeldende i saker om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs.

Etter offentleglova § 13 første ledd er «opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov», unntatt fra innsyn. Mye av innholdet i søknadene om prekvalifisering og prosjektområder for havvind vil være informasjon om «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår», og som derfor er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Uholdbar begrunnelse for hemmelighold

Det stinker lang vei at så betente saker som havvindutbygginger skal være unntatt offentligheten. Dette handler om storstilt endringa av vilkårene i våre kyst- og havområder. Dette handler svært ofte om kapitalgiganter som vil gjøre kjempefortjeneste på ei miljøskadelig utbygging Norge ikke trenger.

Vi har allerede sett hvordan mye av vindkraftprofitten havner i skatteparadiser.

Nesten halvparten av norske vindkraftverk er eid fra skatteparadis

Og vi vet fra regjeringa at havvindutbygginga vil gå på en økonomisk kjempesmell.

Skrekktall for flytende havvind: – Kan koste 250 milliarder

Vi har også sett hvordan skiftende regjeringer har hatt et heller frynsete forhold til offentlighet omkring saker som har store og kanskje skjebnesvangre konsekvenser for befolkninga.

Vi har også sett hvordan regjeringsmedlemmer og deres omland har spekulert i forhåndsinformasjon om viktige markedsbeslutninger.

Det er ingen grunn til å godta enda mer hemmelighold.

Det er mulig å sende inn høringssvar.

Har det noen hensikt?

Vi så hvordan noe over 10.000 høringssvar klarte å stanse endringer av smittevernloven. Vi så nylig hvordan 3400 negative høringssvar klarte å stanse endringer i offentlighetsloven:

Etter massiv motbør: Dropper innstramming av offentlighetsloven

Det er bare å gjøre det igjen. Spesielt går oppfordringa til våre pressekolleger og til fagbevegelsen.

Send inn høringssvar her.

Forrige artikkelVenstresiden og demokraturet
Neste artikkelNRK og Acer