Den internasjonale småbrukerdagen – kampen for retten til matsikkerhet og matsuverenitet

0
Foto: steigan.no / RR

I går 17. april var den internasjonale småbrukerdagen, det er en viktig dag for alle småbrukere og småbrukervenner, NBS markerte den foran Stortinget hvor småbrukere og gjester var samla rundt et felles måltid.

Av Romy Rohmann.

Den 17.april i 1996 ble 19 småbrukere i Mato Grosso i Brasil skutt, fordi de satt seg imot at internasjonale selskap skulle få ta over jorda deres til industriell soyadyrking. Disse henrettelsene gjorde at 17. april blei verdens Småbrukerdag og hvert år bruker småbrukere og småbrukervenner verden over denne dagen til å sette lys på aktuelle problemstillinger.

For to år sien, den 19.Mars 2020 skreiv vi om denne saken på Steigan.no:

FN vedtok i november 2018 en erklæringRettigheter for bønder, småbrukere og andre arbeidsfolk i bygder og den slår fast i artikkel 5; tilgang til og bruk av naturressurser; «bønder og andre arbeidsfolk i bygder har rett til tilgang til og bærekraftig bruk av de naturressursene som finnes i deres samfunn og som er nødvendig å bruke for å få gode levevilkår ….»

Denne erklæringa har det vært jobba med å få vedtatt i over 20 år. Organisasjonen LA VIA CAMPESINA har gått i front for å få vedtatt for denne erklæringa og jeg er stolt av at denne organisasjonen er en av NBS`s samarbeidsorganisasjoner.

https://viacampesina.org/en/

Hvordan står det så til med denne retten som slås fast i Artikkel 5.1: at bønder og andre arbeidsfolk i bygder har rett til tilgang til og bærekraftig bruk av de naturressursene som finnes i deres samfunn og som er nødvendig å bruke for å få gode levevilkår?

Artikkel 5.1 forsetter med dette: «De har også rett til å delta i forvaltninga av disse ressursene.»

Vi dere i Artikkel 5.2 står det: «Stater skal sette i verk tiltak for å sikre at all bruk av naturressurser som bønder og andre arbeidsfolk på landsbygda gjennom tradisjon står for eller forvalter er i tråd med Artikkel 2» (Statlige plikter overfor bønder) – her vil jeg spesielt trekke fram artikkel 2.5  «Stater skal gjøre alle nødvendige tiltak for å sikre at ikke-statlige aktører som de har mulighet til å påvirke, som private og organisasjoner, transnasjonale selskap og andre forretningsforetak respekter og styrker rettighetene til bønder og andre arbeidsfolk i bygdene.»

I Norge ser vi at Solbergregimet sentraliserer og legger opp til en avfolking og avvikling av distriktsNorge og samtidig legger til rette for at utenlandske kapitalkrefter lettere kan kjøpe rettighetene til naturressursene som tilhører det norske folk. Et svekka demokrati og ei avfolka landsbygd vil ikke med samme tyngde kjempe mot oppkjøp av områder for vindturbiner eller gruvedrift – mange kraftverk har utenlandske eiere. Fiskeripolitikken og kvotesalget er også et eksempel på denne vanvittige politikken regjeringa fører, men den lar jeg ligge. Store statseiendommer blir også solgt til private investorer, noe som svekker den allmenningsretten vi har vært så stolte over i landet vårt.

Dette var kanskje en grunn til at Norges FN delegasjon ikke stemte for denne resolusjonen! Nå stemte de heller ikke imot som enkelte andre nasjoner som bla USA, Israel og Australia – vi kan vel «late som» dette kommer av at våre FN delegater bare er litt treige og vil ratifisere denne erklæringa etter hvert dersom vi legger press på dem. Men som mye annet viktig er dette noe vi egentlig ikke har hørt noe særlig om i Norske medier – erklæringa er ikke engang offisielt oversatt til norsk.

Olav Randen har oversatt denne for NBS, du finner den her: https://www.smabrukarlaget.no/media/0grchegb/fn-fra-segn-om-boenders-rettar.pdf

Det vi veit er at småbrukere på verdensbasis produserer minst 70 prosent av maten, på en langt mindre andel av den dyrka jorda.

Småbrukere får altså langt mer mat ut av jorda enn det industrilandbruket gjør. Denne maten er sunn og variert, og den blir vanligvis produsert på måter som bygger opp og ikke bryter ned naturen og som ikke bidrar til global oppvarming.

Det er industrilandbruket og ikke småbrukerne som står for overforbruket av kunstgjødsel, sprøytemidler, drivstoff og antibiotika og det er industrilandbruket som står for en monokulturell matproduksjon som ødelegger natur og gir oss et ensidig og usunt kosthold.

Denne erklæringa, som blei vedtatt av FNs generalforsamling desember 2018, blir regna som det største gjennomslaget for den globale småbrukerbevegelsen til nå. Den kan brukes som et verktøy av småbønder verden over dersom de blir ikke blir hørt når det kommer til å ivareta sine rettigheter eller utsatt for urett.

Norge tilhører et mindretall i verden som ikke har stemt for denne erklæringa. Det var Solberg-regjeringa sitt ønske at Norge skulle stemme avholdende.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker at dagens regjering gjør ei ny vurdering, dette blei tydelig formidla på gårsdagens markering foran stortinget.

Norsk Bonde og Småbrukarlags leder Tor Jacob Solberg hadde sjølsagt ordet og snakka om Solidaritet, fellesskap, sjølforsyning og lønna til bøndene.

Et av de viktigste sakene NBS har på dagsorden i årets Jordbruksoppgjør er lønna til bøndene. Dersom vi skal fortsette å ha bønder i dette landet, må det være mulig å leve av å være heltidsbonde.

Det regjeringsoppnevnte Grytten-utvalget har slått fast at medianinntekta i landbruket er 212 000 kroner pr årsverk. Dette skal dekke kostnader til bygninger og utstyr i tillegg til inntekt til bonden.

For å få til økt sjølforsyning, som Regjeringa har vedtatt i Hurdalserklæringa må vi ha landbruk i hele Norge.  Vi kan ikke fortsette å satse på import av mat fra andre land, det er viktig både i et beredskapsperspektiv og i en verden hvor sulten øker. 

Det var gjester både inn og utland på denne markeringa. Vi fikk høre et sterkt innlegg fra en representant fra Malawi som fortalte om angrep på bønders rettigheter, sterke men også gjenkjennelige angrep på bønders rett til å dyrke og høste for å holde liv i sine familier.

I tillegg var det gjester fra: Ungdom mot EU, Bygdekvinnelaget, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, KRFU, SV og Rødt. Det er også mulig at jeg har glemt noen. Flere av disse holdt også appeller.

Landbruksministeren var til stede, Jan Davidsen som også holdt appell, det var også Robert Mood som tidligere har tatt opp betydninga av sjølforsyning i et beredskapsperspektiv. Vi skrev om dette 4.april på Steigan.no  

Verdal Bondelag inviterte til landbrukspolitisk debatt på Stiklestad den 30.Mars. Der sa generalløytnant Robert Mood at norske bønder er svært viktig for Norges totalberedskap og forsvarsvilje. Han foreslår større overføringer over statsbudsjettet. Dette skriver Nationen den 31.Mars.

Generalløytnant Robert Mood mener landbruket bør få langt mer penger over statsbudsjettet for den viktige rollen bønder spiller i den norske totalberedskapen. Nationen siterer Mood slik:

På spørsmål om han mente at bøndene bør få mer penger over statsbudsjettet, svarte han et klart og tydelig ja. Han mente penger kunne tas fra forsvarsbudsjettet.

(privat bilde RR)

Leder for internasjonalt Utvalg i NBS Margit Fausko ledet oss gjennom et svært flott arrangement hvor vi også fikk ertesuppe, flatbrød og fenalår. Et godt måltid prega av solidaritet og felleskap, hvor viktigheten av mat og bønders arbeid sto på dagsorden.

Forrige artikkelDebatt i Rødt om våpen til Ukraina
Neste artikkelBangladesh fant en kreativ omvei rundt USAs sanksjoner