Lov om portforbud – høringsfristen går snart ut, hva mener partiene?

46
Illustrasjon: Shutterstock

For første gang siden Reichskommisar Terbovens tid i 1941–42, lanseres det en lov om portforbud i Norge. En slik lov har ingen tradisjon i norsk rettstradisjon i fredstid og det er heller ingenting som tilsier at en slik lov skulle vedtas nå. Lovforslaget ligger i høringsnotatet fra regjeringa Solberg der bestemmelser om portforbud er foreslått tatt inn i Smittevernloven.

Lovforslaget er ute på høring med en høringsfrist 31. januar. Til nå har ingen stortingspolitikere tatt til orde mot denne loven. Aftenposten har sagt nei til portforbud på lederplass. Vi kan ikke se at avisa Klassekampen har sagt noe som helst. Dagbladets Jon Olav Egeland er politikerdiffus i sin kommentarartikkel om portforbud.

«Politisk er det fullt forståelig at en statsråd ikke vifter med tiltak som i praksis setter de fleste menneskerettigheter til side. Det kan argumenteres for at folk ikke skal skremmes i utide. Samtidig kan det det innvendes at en diskusjon om statens ytterste tvangsmidler bør skje nettopp nå. Selv om ingen egentlig ønsker å bruke et mulig portforbud.

Det er et virkemiddel som både rammer befolkningen hardt, men som også kan sette i gang sterke reaksjoner. I Nederland har det vært omfattende opptøyer og ødeleggelser flere dager på rad på grunn av portforbudet. Det samme har skjedd i en rekke ande land. Noe slikt er ikke sannsynlig i Norge, men selv i et tillitsfullt samfunn kan strikken ryke og motsetningene vokse. Det er et hensyn myndighetene hele tida må vurdere.«

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til å innføre portforbud, men partiet Rødt har såvidt vi kan se ikke sagt et klart ja eller nei til lovforslaget per 27. januar, fire dager før høringsfristen går ut. (Korriger oss hvis vi har oversett noe.)

I Bergen sier byrådet nei til portforbud.

– Portforbud er et ekstremt inngripende tiltak. Byrådet mener at et portforbud er et unødvendig kraftig virkemiddel, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Kommunenes sentralforbund (KS) sier nei til portforbud:

– Et portforbud vil være svært inngripende for landets innbyggere. Det vil utfordre menneskerettighetene og få store konsekvenser, sier styreleder Bjørn Arild Gram til NRK.

Bodø kommune sier i sitt høringssvar til regjeringa nei til portforbud:

«Vår vurdering er at portforbud er å anse som et særdeles inngripende tiltak i borgernes frihet og ståri et problematisk forhold tilsentrale bestemmelser i Grunnloven, den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og Barnekonvensjonen mv. Det kan vises særskilt til Grunnloven § 106 som beskytter innbyggernes rett til å bevege seg fritt og den tilsvarende bestemmelsen i EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 2.»

Norsk psykologforening advarer sterkt mot lov om portforbud:

«Norsk psykologforening er bekymret for konsekvensene av å innføre mulighet for portforbud i tråd med forslaget utredet av departementene. Begrunnelsen for dette er at de psykososiale konsekvensene avde strenge nedstengningstiltakene iverksatt gjennom eksisterende smittevernlovgivning, er alvorlige for ulike grupper i samfunnet. Dette er dokumentert både av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, rapporter utarbeidet av barne-og familiemyndighetene med flere. Sosial nedstengning rammer sosialt skjevt, og departementene har selv trukket frem dette i sin utredning.»

Høringssvar kan sendes inn her. Høringsuttalelser finnes her. Derimot har ni professorer tatt sterkt til orde mot lovforslaget:

Ni professorer: Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen

Folkehelseinstituttet er kritisk til lovforslaget

Norges Kommunistiske Parti: Portforbud må ikke blir en del av smittevernloven!

I sitt høringssvar skriver Norges Kommunistiske Parti:

NKP mener at portforbud er et særdeles ytterliggående inngripende tiltak. Det er unødvendig å gi myndighetene en slik fullmakt ved innføring av portforbud i loven.

Kreftene som innførte dette i Norge sist, under andre verdenskrig, avviste vi én gang for alle. Det er ingen krigstilstand i Norge i dag som er en trussel mot rikets sikkerhet eller selvstendighet. Et portforbud er et helt uforholdsmessig inngrep og forslaget bryter med norske demokratiske tradisjoner.

Ingen vitenskapelig forskning viser at portforbud verken bekjemper viruset eller at viruset smitter mer noen timer i døgnet enn andre.

Forslaget vil ramme fattige mer enn rike. Om regjeringens forslag blir vedtatt vil arbeiderklassen nok en gang bli taperne og vinnerne bli kapitalens økonomi. «Hold dere hjemme, mens vi fire-dobler strømregningen», for eksempel.

Forslaget bryter med menneskerettighetenes artikkel 13: «enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» I Norge har vi gode tradisjoner med folks rett til å bruke fellesarealer og allemannsrett. Dette har også vist seg å ha positive effekter i pandemi-tiden og forbedret folkehelsen og dødeligheten har gått ned, når flere prioriterer mosjon i norsk natur.

Det er ikke nødvendig at myndighetene får enda mer makt og kontroll over innbyggerne. Det har myndighetene allerede rikelig av i de tiltakene som til enhver tid gjelder for å begrense smitten. Artikkel 1 i menneskerettighetene sier blant annet at alle mennesker «er utstyrt med fornuft og samvittighet». Med forslag om portforbud antyder myndighet mistro til egen befolkning. Norges befolkning har i pandemien vist at de kan tenke selv og er flinke til å begrense smitten, der myndighetene har lagt til rette for at dette kan innfris.

Myndighetene har brist i logikken, når de foreslår portforbud for en allerede lydig befolkning med lavt smittetall, og samtidig tillater infiserte (amerikanske) NATO-soldater tidenes militærøvelse på norsk jord midt under en pandemi.

Forslaget om lovendring kommer slett ikke fra folket. Myndighetene må ikke gis anledning å ilegge portforbud. Myndighetene må vise tillit til egen befolkning.

I og med at myndighetene i flere saker utøver manglende rettsikkerhet for arbeiderklassen i Norge, mener NKP at det er feil å gi de samme myndighetene mulighet for å innføre portforbud i befolkningen. NKP avviser myndighetenes forslag om portforbud.

Fire dager før høringsfristen går ut venter vi fortsatt på kategoriske svar fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet. Hvis disse partiene motsetter seg forslaget vil det i praksis falle. Hvis de derimot sitter på gjerdet, slik de har gjort overfor omtrent alt som er kommet av drakoniske «tiltak» fra Erna Solberg & co, vil loven skli igjennom. Er partienes velgere tilfreds med dette?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  «Opposisjonen» her til lands har mye å skamme seg over under denne perioden. Maken til tannløs «opposisjon» skal man lete lenge etter.

  Strategisk sett burde ett av de mindre partiene nå markere seg klart of tydelig mot regjerings politikk. Dette partiet ville fått en enorm vekst i velgere. Det er et stort antall skeptikere der ute som bare ikke tør å stå frem fordi motstand ikke er «mainstream» enda. Hvis et parti går foran og gjør dette mainstream er kampen godt i gang!

 2. Etter min oppfatning eksisterer det en de facto trussel både mot rikets sikkerhet og rikets selvstendighet.

  Disse truslene består i - og utgjøres av - Erna Solberg’s regjeringskollegium [dette - rikelig garnert med ymse utslag av det jeg vil betegne som ‘landsforædende’ koryféer].
  (NATO’s ‘‘Norge ut av Nato’’-general-sekretær oppfyller etter min mening kriteriet til fulle.)

  Eksemplene er legio . . .

  M.h.t. en ‘gjeninnføring’ av et nasjonalt portforbud, henvises det i historisk perspektiv til daværende rikskommisær Terboven’s innføring av dette overfor norges befolkning ved okkupasjonen under 2. Verdenskrig (der selveste Adolf Hitler var hans øverste sjef…), er det ganske nærliggende at det dukker opp spekulasjoner rundt hva de sistnevnte muligens kan ha hatt av felles tankegods i f.t. dagens norske styresmakter . . . .

  Fest
  Fest: Reichkommisær Josef Terboven med Maria og Vidkun Quisling ved en hagefest på Skaugum under krigen.

 3. Avatar for meranja meranja says:

  Det handler ikke lenger om en medisinsk pandemi, da hadde vel fokuset skulle vært på å holde seg frisk, styrke immunforsvaret, forebyggende behandling og å bruke evidensbaserte midler for behandling? Det har blitt til et politisk spill (Monopoly), og Norge er like med som f. eks. Tyskland. I Tyskland har de innført portforbud i flere fylker, nå holder de på å opprette leir (hittil mest i fengsler, bevoktet av politi og justisansatte) for de som nekter karantene (selv om de er friske). Det blir nok neste skritt også her i Norge etter hvert, det norske folk i sin loyalitet aksepterer ja alt. Uten motstand og kritisk tenkning vil vi gjenfinne oss i en vedvarende lockdown, dvs. en diktatur. Og da vil vi ikke ha politiske muligheter for endring lenger, da vil det være for sent. For medisinsk vurdering av alvorligheten av coronapandemien viser jeg til Covidfilmen 2020.

 4. Rødt sine godhetsposører har satt på gjerdet helt siden Moxnes/Mimir-ledelsen tok over, gjordet det til et pysete uutholdelig PK/SJW-parti og kom inn i tinget.

  De poserer som et opposisjonsparti men forspiller alle muligheter

  Eksempler:

  1. Holder tilbake vesentlig informasjon : Nazistene i Ukrainia. Når de vet at det var et kupp i 2014 så VET de hvem som herjer der!.

  2. Repeterer MSM/NATO- propaganda: De tror at Venezuela er et diktatur. Mener den hele “arabiske våren” var ekte, at det er riktig at en Kurdisk millits kriger mot Assad i Syria(tross for at det er proxy), at Russland er en trussel, sier de er for Palestina og imot israel men hyler om “antisemitisme” når sterk kritikk blir uttrykt

  3. Gjør ikke opposisjon før det er altfor sent: Oppfordret til sivil ulydighet mot militærøvelsen trident juncture når øvelsen var for lengst igang, tok et helt år før de reagerte på kuppet i Bolivia

  Og nå virker det som de vil ha mere lockdown visstnok fordi de mener det er mere “arbeidervennlig”

  Jeg lukter kontrollert opposisjon

 5. For det første; Om du greier å utlede at jeg ‘påsto’ [jfr. deg] at ‘‘Erna=Hitler’’, er det feil,
  for det andre: det var slett ikke et ‘‘argument’’ (derimot var referansen til typen ‘overformynderi’ noe jeg antok du var oppegående nok til å ane…)

  For det tredje; At jeg [igjen, jfr. deg] - ‘‘i 2021 (!) maser om Terboven’’ [eller tjatta’s Quisling for den del], er på ingen måte det samme som at jeg ser på det å poste/kommentere på dette forumet som et ‘kall’ - eller at jeg overhodet har noe underliggende forhåpning om å ‘bli tatt seriøst’, enn si ‘påvirke’ noen som helst, så der er du veldig ute å sykler (igjen).

  Du får heller (etter evne) forsøke å se på mitt/mine oppgulp so det det er: Personlige, subjektive oppgulp fra et (mildt sagt frustrert) individ [igjen, jfr. deg:] ‘‘uten makt’’.

  Du skjønner: rent personlig og privat, tror jeg faktisk vi som species har kommet altfor langt beyond the point of no return allerede, til at verden på noe tidspunkt vil kunne oppnå den relative harmonien som enkelt kunne vært mulig, til det er ‘massene’ altfor effektivt mentalt massert! . . . .

  Edit:
  Siden du kritiserte ‘min måte’ å forsøke og belyse saker & ting på, føler jeg meg faktisk 100% berettiget til å svare på tiltale, and here goes:

  Når jeg har skummet igjennom endel av de ‘‘meninger’’ du over tid har gitt uttrykk for på dette forumet, har faktisk tanken slått meg mer enn en gang: at ‘‘hva i alle dager er det denne typen har røyket/injisert???’’ -

  Der, så er den også out in the open! . . . . :wink:

 6. Avatar for K11 K11 says:

  Du er klar over at Erna, ifølge meningsmålingene, ble mer populær enn noensinne rett etter at hun innførte de foreløpig siste restriksjonene?

  Dette går ikke “opposisjonen” hus forbi heller, så de vil nok prøve å overgå henne når det gjelder strenge restriksjoner, oppildnet av MSM og folk flest, som også trygler etter full lockdown av Norge. Portforbud blir neppe sterkt nok. Hvis Erna innfører tvangsvaksinering, portforbud, checkpoints, interneringsleire og soldater i gatene – får hun trolig rent flertall på Stortinget.

  Husk: Minst 7 av 10 nordmenn sier angivelig at de akkurat nå støtter Erna.

 7. Avatar for Hfut547 Hfut547 says:

  Veldig bra av Steigan å sette partiene i søkelyset.

  Hvis ingen motsetter seg forslaget er det åpenbart at demokratiet er en illusjon.

  quote20200826015944

 8. Avatar for Hfut547 Hfut547 says:

  Det er åpenbart en strategi og et langsiktig mål å bringe landet (alle land) ned i dypet. Enten erna er bevvist dette eller ikke. Hun styres jo av omstendighetene, som igjen styres av korona-“tilfeldighetene”.

  En vekslende teknikk med kneblende restriksjoner og små belønninger og lettelser.
  Ikke ulikt hvordan en narsissist former og knekker sin utkårede.
  To-tre skritt nedover, et skritt opp, så nedover igjen. Med tiden til hjelp.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

38 flere kommentarer

Deltakere