Vikingene i nord

104
Tore Hund i samekofte dreper Olav Haraldsson under slaget på Stiklestad.
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Så lenge utgravinger om sagatida bare skjer i sør, vil fokuset om vikingene bli der. At håløygingene var av de fremste vikingene bør en kanskje ikke være stolt av, men nå er det gått 1000 år. Vi står ovenfor et jubileum markert ved Stiklestadslaget i 1030 e.kr. som for oss markerer slutten på vikingetida. Dette jubileet bør markers med å få frem den virkelige sanne historia om vikingene både på godt og ondt.

De første karttegnerne trodde ikke det kunne bo folk nord for polarsirkelen, så kartene stoppet der. Mer kritikkverdig er det at dagens romanforfattere som skriver spenningsromaner fra vikingetida, også plaserer Hålogaland utafor arket, og dermed utafor sine fortellinger. Fokuset på håløygingene kommer bort, enda en med sikkerhet kan si at Stiklestadslaget startet med en kornboikott ovenfor vår landsdel, beordra av kong Olav Haraldsson. Det var han Tore Hund drepte på Stiklestad.

Håløygingene har hatt en langt større rolle enn bare å drepe Olav den hellige. Håløygingene sto i fremste rekke for å kolonialisere øyer og land i vest. Landnåm av Island skjedde i stor grad fra nord. Ladejarlene i Trøndelag kom mest sannsynlig fra Andøya som ble kalt Omd i sagalitteraturen. Håløygingene var helt sentralt plassert i de viktige handelsvegene for noe av det mest etterspurte varene. Animalsk olje fra sjøpattedyr, pels, skinn, reimer fra sel og hvalross og huggtenner som var like verdifulle som elfenben. 

Det meste av dette fikk de fra samene øst for oss. Vikingene var fæl med å ta treller på sine raid nedover på kontinentet, men vi kjenner ikke til at de tok samer som treller. Tvert om, her skjedde det heller strategiske giftemål slik at det er vanskelig å skille folkeslagene, levesett og kultur. Hålogaland var et flerkulturelt område, mange av mannskapet til Asbjørn Selsbane må ha vært samer.

Vi veit at vikingene var helt sentrale i statsdannelsen i øst. Historikerne har en tendens til å definere de skandinaviske «væringene» som svensker siden de bodde nærmest. Rurik var en slik «væring» som bygde opp Holmgard og dannet Rurikdynastiet. Navnet Russland kan være kommet av ham eller av roerne fra Skandinavia. Vikingene rodde nemlig i elvene. Fra vårt område til Gardarriket er det en mye kortere veg om Kolahalvøya. I hvert fall er Kvitsjøen den korteste vegen til ressursene for fyrsterikene i øst. Vikinger som oppholdt seg i Novgorod, ville tatt denne korteste vegen til det landet som hadde ettertraktede naturprodukter. Korteste veg fra Holmgard til Hålogaland ville være om Kvitsjøen.

At det ikke forskes på disse handelsrutene fra vikingetida, kan og ha noe med jernteppet i nyere tid å gjøre. For det er merkelig at ikke gullskatten fra Laksefjorden med verdigjenstander fra det østlige Baltikum, ikke har fått mer oppmerksomhet. Terrenget fra Ladogosjøen til Kvitsjøen var ikke vanskeligere å forsere enn elva Volga til det Kaspiske hav, eller elva Dnepr. Det var den vegen Harald Hardråde dro på veg til vikingenes Miklagard, som var det norrøne navnet på Bysants, dagens Istanbul.

Ottars reise er ei samtidsberetning til den engelske kongen i år 890. Han var fra den nordligste gården i Hålogaland. Fokuset for det engelske kongehuset var ressursene fra nord og den korteste vegen for dem til kongen av Wessex. Om Ottar fortalte mer om Kvitsjøen, så var neppe hoffskriverne interessert i det.

Dessverre er lite nedskrevet. Folk hadde ikke papir og vikingenes fortellinger ble bare muntlig overlevert. De ble i all hovedsak skrevet ned 200 år etter hendingene. Det er derfor lite trolig at en kan finne skriftlige beretninger i øst. Men det er verdt å kontakte statene i øst om hva de har funnet ut. Likevel kan vi starte med å grave i jorda her nord. Arkeologiske utgravinger vil være de mest interessante og mest sikre spor for oss nå.

Vikingskipene vi har på museum i Oslo er gravskip. Det er som om vi skulle studere livbåten til hurtigruta i stedet for å studere rute 1 langs kysten. Gravskip hadde som formål å sende de døde over til dødsriket. Nausttuftene på både Tjeldøya, Trondenes og Bjarkøy forteller om betydelige større langskip enn skipene i vikingmuseet. Det å grave i gårdshauger og nausttufter her nord, vil fortelle oss hva vikingene var i stand til, hvem de hadde handel med og hvor mektige de var. Det å avdekke mulighetene de hadde, er det første skrittet for å kunne leite etter spor fra dem.

Men vi aner allerede nå at håløygingene var aktiv med på statsdannelser både i øst, vest og i sør. Vi har vært en viktig del av Europas historie. Det er norske myndigheter som har ansvar for å gi dette bidraget til vår felles kulturarv. I det minste burde en av de mange gårdshaugene, en av de mange ringtunene, en av de mange nausttuftene og et av de mange fiskeværene som finnes spesielt her nord i Hålogaland, blitt forsket på. Og kanskje det viktigste, noen av dem ligger i urørt jord.

På Andenes ble det funnet noen udaterte stolpehull som blir sett på som hinder til bygging av safarisenteret The Whale. En hører da holdninger om å overse kulturminnene og bagatellisere dem. Men disse kulturminnene kan være mer interessant for menneskeheten enn å se på verdens største dyr. Mangel på respekt for kulturminner har ødelagt mye for å sannsynliggjøre vår plass i historia. Det er forståelig at grunneierne holder stilt om funn når myndighetene bare verner og ikke undersøker. Kostnadene med forskning må staten bære. En markering for 1000 år er en anledning til å bevilge penger både for utgravinger og for fremvisning av sagatida. Nord-Norges betydning både i fortid og nåtid er undervurdert av dagens politikere.

Frode Bygdnes

Eller Vipps: 116916.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Problemstillinga er interessant. No kan ein vel innvende at Tore Hund var herse på Hinnøya, og dermed frå Troms. Han var ikkje knytt til det gamle håløyg-dynastiet som til dømes ladejarlane kom frå. Elles er det rimeleg å minne om Kåre Lundens analyse av Stiklestadslaget, der han påpeikte at bondeheren på Stiklestad hadde Frostatingslova i ryggen då dei felte Olav. “At kongen med rå makt og vald hadde brote den gamle retten, og såleis var heimfallen til slik straff, kan det ikkje vere tvil om. Kongen trengde seg også for tilfellet inn i landet i spissen for ein mykje svensk leigehær. Bøndenes felling av denne hæren kunne med stor rett setjast på linje med gudbrands-dølenes utrydding av skottehæren 600 år etter. Parallellen går til og med så langt at også skottane var allierte med svenskane” (Nasjon eller union s. 124).

 2. Avatar for Halvor Halvor says:

  Frode Bygdnes mener åpenbart at vikingene i Nord-Norge representert ved håløygingene ikke har fått sin fortjente plass i norsk historie.

  Her må det innvendes at Nord-Norge/Hålogaland/Håløygland ikke på noen måte var den mest sentrale delen av vikingtidas Norge. I beretningen om Ottars reise fra slutten av det niende århundre beretter han at hjemmet hans var i Halgoland (Hålogaland) hvor han bodde «lengst nord av alle nordmenn… [ettersom] ingen [bodde] nord for ham». Gården hans kan ha ligget sørvestsiden av Kvaløya (Tromsø kommune i dag). Ut fra Ottars beskrivelser kan man anta at det ikke var faste norrøne bosetninger i Finnmark på denne tida.

  Ottar beretter om sin reise helt til Kvitsjøen. Det forekommer også beretninger i bl.a. Snorre og Egils saga om reiser nord-og østover hvor nordmenn handlet med, kjempet mot og skattla ulike finsk-ugriske folk helt bort til Bjarmland ved Kvitsjøen.

  Så hevder Bygdnes at «Håløygingene sto i fremste rekke for å kolonialisere øyer og land i vest. Landnåm av Island skjedde i stor grad fra nord.» Dette framstår som en udokumentert påstand. Ut fra nærhet og større befolkning er det nok grunn til å anta at kolonialiseringen av av «øyer og land i vest» i langt større grad skjedde fra Vestlandet og andre deler av Sør-Norge. Dessuten er det belagt at de relativt fåtallige vikingene i nord drog på handels- og røvertokter mot først nord og derfra østover. De hadde neppe kapasitet til samtidig å dra på mange tokt i vesterveg og endatil dominere landnåmet på Island.

  «Vi veit at vikingene var helt sentrale i statsdannelsen i øst. Historikerne har en tendens til å definere de skandinaviske «væringene» som svensker siden de bodde nærmest. Rurik var en slik «væring» som bygde opp Holmgard og dannet Rurikdynastiet. Navnet Russland kan være kommet av ham eller av roerne fra Skandinavia. Vikingene rodde nemlig i elvene. Fra vårt område til Gardarriket er det en mye kortere veg om Kolahalvøya. I hvert fall er Kvitsjøen den korteste vegen til ressursene for fyrsterikene i øst. Vikinger som oppholdt seg i Novgorod, ville tatt denne korteste vegen til det landet som hadde ettertraktede naturprodukter. Korteste veg fra Holmgard til Hålogaland ville være om Kvitsjøen.»

  I Nestorkrøniken berettes det om varjager, kalt rus, som i 862 kom fra den andre siden av havet og opprettet staten Rus’. Her kan nevnes at Sverige på finsk heter Ruotsi. Navnet kan komme fra det landskapet som i dag heter Roslagen og tidligere het Roden. « Roden (troligen från det fornsvenska roðer, “rodd”) är ett historiskt område i Upplands kusttrakter.» (Wikipedia) På samme måte heter Tyskland på finsk Saksa oppkalt etter sakserne som var nærmeste kjente tyske folkegruppe. og tyskere heter på fransk allemands som er oppkalt etter den germanske stammen som bodde nærmest Frankrike. Roslagen er det området i Sverige som ligger nærmest Russland og de sørligste delene av Finland. Dette kan tyde på at det var her de rus’iske varjagene som opprettet staten Rus’, kom fra.

  Det er liten grunn til å tvile på at de fleste skandinaviske vikinger som kom til Russland var fra Sverige. I Snorre omtales Russland til og med som Svíþjóð hin mikla, Stor-Sverige. Det kom selvfølgelig også noen norske vikinger til Russland. De fleste fra Sør-Norge som enklest kom dit via Østersjøen eller via Sverige. Enda sjeldnere var nok besøkene av folk fra Hålogaland som var en liten gruppe og hadde lengre og vanskeligere veg til Russland enn folk i Sør-Norge selv om de reiste via Kvitsjøen. Man må også her forstå at Russland på den tiden var langt mindre enn i dag og omfattet bare de aller vestligste delene av dagens Russland og deler av Ukraina og Hvite-Russland. Nord-Norge er et temmelig perifert område fra den tids Russland.

  Det er nok liten grunn til å anta at “håløygingene” i vikingtida spilte noen vesentlig rolle ved “statsdannelser både i øst, vest og i sør”.

 3. Tusen takk for en meget bra artikkel :slight_smile:

  Det meste av det vi lærte på skolen er snudd på hodet av Vatikanet, de var dem som prøve å invadere oss, Danskene hold stand mot Carlmagnes arme til Vikingene i Nord rakk å mobilisere. Vikingene drev en forsvarskrig, ikke en angreps krig. Deres hovedkvarter i Lindisfarne røk først.

  De svenske vikingene dro østover og slo seg sammen med Vikingene fra Hviterussland og dro mot Khazaria der i slag etter lag knuste dem til de til slutt utslettet hovedkvarteret deres. Khazerne dro mot vest og kuppet Vatikanet og fikk andre til utkjempe krigene for seg før den tid, Pave Leo var en Khazer, de var var nær ved å ta verdenherredømme før Vikingene slo tilbake og sikret menneskeheten frihet. Dessverre så underkastet den ene korrupte kongen etter den andre seg for dem i ettertid. Khazerne var det vi i dag kjenner som jøder, 98% ble i DNA tester vist seg å være dem som bor i Israel i dag, de har ingenting med Israelitter å gjøre og deres 12 stammer. Israelittene var mer sorte enn brune og rømte til Afrika i år 70 for å unngå etnisk rensing fra Romerne.

  Vel… nå er vi der igjen, kommer vikingånden til å redde oss nok engang ?

  Filmen jeg skulle laste opp er sensurert bort, gang på gang blir den sensurert bort fra nett, mange laster opp, en går ikke lang tid før Khazerne har fått slettet den igjen. Det er den sanne historien Vatikanet går over lik for å hindre at du får kjenne sannheten om.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Før universitetet i Oslo ble bygget også, uten at det forklarer hvorfor UiTø prioriterer at samiske levninger i steden for nordiske/kvenske.

  Vi har ganske mye sanger som har blitt tatt vare på.

  https://www.youtube.com/watch?v=UM7f011LxoE

  Eks, ser man på språket i denne sangen, så kan det virke som jarl opprinnelig var en hornblåser.

 5. Hele historien er skrevet av Vatikanet og den henger ikke på greip for å si det mildt.

  Hadde filmen på minnepinne så jeg fikk lastet den opp igjen, se den fort før den forsvinner igjen. Det er produksjonselskapet Gimli som har produsert den.

  13 min med kunnskap du aldri før har sett, vår forfedre Vikingene reddet faktisk verden den gang. Hvordan den hadde sett ut i dag om ikke Vikingene hadde slått tilbake kan man bare grøsse over.

  The Viking Age One Ring To Rule Them All The Tale Of A Forgotten Kingdom1

  https://www.youtube.com/watch?v=KYYJiMLpRek
 6. Avatar for aford aford says:

  Man registrerer at det her til stadighet refereres til Ottar, hvor Ottar skal ha reist, Ottars beskrivelser og nedtegninger av vikingers gjøren og laden, “Ottar sa ditt og Ottar gjorde datt”, og Ottar fremstilles med den største selvfølge generelt som en slags autoritet når det gjelder vikinghistorie.

  Noe alle i dag snart burde vite er det reneste sludder: Ottar hverken liker, eller har noe greie på engang sånne blaute pyser som liksom skal forestille mannfolk i våre dager, og langt mindre på vikinger, som jo var selve urmennene, innbegrepet av ekte mannfolk. Ottar er kronisk vettskremt av alle varianter av menn, og vikinger er for sikkerhets skyld nettopp den typen ekte, hårete mannfolk disse traktorlesbene hater og avskyr mer enn noe annet vesen i hele Midgard.

  Vi må derfor ta Kvinnegruppen Ottar med en stor, mandig klype rundt mjødhornet når det gjelder akkurat dette temaet, og regne mer eller mindre alt de bitcher opp om vikinger som ren demonisering og skrekkpropaganda uten snev av troverdighet. Makan.

 7. Går ikke begge deler ?
  Stavanger Universitet har respekt for Tormod Torfæus , ( 1600 tallet ) forfatteren av Norgeshistorien i 7 bind, oversatt fra Latin, og selv om vi kan le av deler av det han skrev i dag, viser han analytisk evne til å drøfte og analysere ulike kilder med kritisk sans i henhold til sine forutsetninger uten internett.

  Om man ror tre pr åre, tror jeg foruten at det er en fordel når vær og vind viser seg fra sin verste side, at det hadde med hastighet å gjøre, siden man skulle ta rennefart og kjøre inn i motstandernes båt, men det blir mest gjetting .

  Forslag : Etasjene med roere handlet om å kunne ro i høye bølger. Sett at bølgene
  var 8 meter, så tror jeg det kan ha vært en fordel med flere etasjer. Kanskje en slik båt ville bli knust til pinneved uansett.
  Jeg har ikke kunnskap om båtens historie.

  Det går helt fint.

  Autoriteter smakte jeg på en gang, men det ble med det, derimot høns jeg sluker går ned på høykant helt ukritisk, med fjær og det hele. Bestikket ligger som regel urørt her i gården.
  Det hender jeg spytter ut føttene.
  Du skulle prøve.

 8. Avatar for aford aford says:

  Se så, verre var det ikke å få klemt ut av seg et aldri så lite dikt, og dermed kunne komme i betraktning som vikarierende 2. vara-diktator ved vårt rediktorat. Gratulerer!

  Og husk:

  Bunden form
  er en
  svunden norm,

  moderne lyrikk
  er en
  annen musikk

  (om dóg ikke særlig
  bedre butikk)

  Men en gang i tiden
  de gamle visste:

  Svært få går rundt med
  en dikt-huskeliste,

  så om det skal huskes
  og klebe som lim,

  må verset ha både
  rytme og rim!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

96 flere kommentarer

Deltakere