Jernbane i nord

19
Foto: Shutterstock
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Når departementet bestiller en utredning, så vil nettopp pris vise om de er for eller mot. Utredningene bruker å ha en lav kostnad om bestiller vil ha et positivt politisk vedtak. Og motsatt setter de gjerne opp prisen når de ønsker å skrinlegge den debatten. I dette tilfelle har de fordobla kostnadene siden forrige beregning.

Departementet ønsker ikke bare å skrinlegge jernbane i Nord-Norge, de håpet at temaet ikke skulle bli debattert. Utredninga ble lagt frem 1.juli med høringsfrist 1.oktober. Med sommerferie og valgkamp, er dette ikke noen høringsfrist. Heldigvis ser det ut til at engasjementet for jernbane er så stort at det er blitt en del av valgkampen. Vi trenger lokalpolitikere som vil stille krav om bedre infrastruktur for vår landsdel.

120 milliarder kroner er utbygginga beregna å koste. Det er mye penger, men det er infrastruktur som vil vare. Hvis vi sammenligner med kostnadene til å erstatte fregatten «Helge Ingstad», så er det bare 10 ganger så mye. Fregattene har langt fra den levetida som jernbanen vil ha, kanskje under 1/10-del. I hvert fall viste forsvaret hvor usikker innvesteringa for «Helge Ingstad» var. 

Regjeringa vurderte å ta penger fra oljefondet for å bygge ny fregatt. Finansiering av jernbane i nord bør kunne være en sikrere innvestering enn å ha oljepengene på usikre børser i verden. Vi har altså penger til denne innvesteringa nå, noe våre politikere ikke hadde da Bergensbanen ble bygd.

Jernbanedirektoratet påstår at Nord-Norge banen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Jeg tviler virkelig på at det kravet ble stilt før en investerte i fregattene.

Det viktigste for Nord-Norge-banen er behovet. Banen vil styrke våre samfunnspolitiske mål for samferdsel. Først og fremst vil det bedre fremkommelighet både for gods og mennesker, redusere trafikkulykker, redusere vedlikeholdsutgifter på vegene og redusere klimagassutslipp.

Det er et stort behov for jernbane i nord. For å reise mellom våre to største byer i landsdelen, Bodø og Tromsø, må en i dag bruke fly via Gardermoen. En jernbane kan redusere denne reisetida til 3 timer, dvs bare den tida flytida tar. Så da sparer vi ventetid vi bruker i dag på flyplassene og vi sparer klimaavtrykket på denne forflyttinga. For klimaet må vi elektrifisere transporten, jernbanen har fremtida for seg.

I dag er godstransporten kommet over på veg og fly fordi vi trenger å få varene raskere frem. Jernbane er derfor et bedre alternativ for klimaet. Konkurransevilkårene for godstransport har blitt slik at vi har fått mange utenlandske vogntog på dårlige dekk vinterstid. Dette har blitt en av de store trafikkfarene. Å få gods over på kjøl eller skinner er et nødvendig alternativ. I tillegg vil det føre til mindre slitasje på vegene. Vi vil spare enormt på vegvedlikeholdet om en får bort den tunge langtransporten.

Det bør også tas med i regnestykket at det er billigere å bygge jernbanetunnel enn vegtunnel siden tunnelen for jernbane kan være smalere. Det samme gjelder sporbredden. Det er derfor nødvendig å sammenligne kostnadene for jernbane med kostnadene for vegutbygging til den økte godstransporten vi må ta høyde for. Jernbane i Nord-Norge må sees i sammenheng med annen transport og havneutbygging. Vi må derfor også vurdere jernbane videre til Hammerfest og Kirkenes. Heldigvis er det flatere og enklere terreng å forsere her. Vi har også råd til å ta hensyn til reindrifta og uberørt natur.

Frode Bygdnes

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Dersom politikerne bare hadde tenkt pris, ville Bergensbanen aldri blitt bygget. Og selv om toget i dag bruker like lang tid mellom Bergen og Oslo som i 1968, har banen en uvurderlig verdi i seg selv, at den er der. Selvfølgelig, en tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo kunne tatt all trafikken fra en av Euroopas mest flydde strekninger om dagen og transportert gods om natten. Men akk, det er større vilje til å la Avinor bygge ut flyplassene eller til å kjøpe nye jagerfly (pris: 265 milliarder kroner over 30 år)

  Nordnorge-banen er et must. Det fine her er at den vil få en viktig militær strategisk betydning, derfor kan politikerne bruke penger fra forsvarsbudsjettet til å bygge og drifte banen.

 2. SHO says:

  Norge står foran en stor omstilling til tiden etter oljen. I tillegg har vi det grønne skifte og det digitale skifte som man også må forholde seg til. Uansett vil dette kreve et veldig stort (økonomisk) løft for landet. Og det er viktig at man allerede nå mens man fremdeles har ganske store økonomiske ressurser og muskler tilgjengelig her i landet, at man starter på denne omstillingen. Og det er gunstig at omstillingen starter før eldrebølgen kommer for fullt. Det er egentlig knapt med tid.

  Oljevirksomheten har den effekt at lønnsnivå og kostnadsnivå i Norge presses opp, samt at vekslingskursen har hatt en tendens til å tilpasse seg oljevirksomheten og bli for høy for flere andre bransjer. Vi har en omstilling som kommer til å foregå i oljeskyggen, og oljeskyggen svekker lønnsomheten til andre bransjer som ikke er tilknyttet til oljevirksomheten.

  Vi så et eksempel på dette da oljeprisen lå på 110 dollar mellom 2011 og 2014, da gikk Tofte fabrikker konkurs (Tofte var en cellulose fabrikk). Noen år etterpå fallt imidlertid oljeprisen veldig kraftig og iflg Dagens Næringsliv ville Tofte fabrikker på dette tidspunkt derimot ha vært en pengemaskin med et voldsomt stort overskudd på ca en halv milliard kroner i året (men det var altså for sent, fabrikken var under riving i 2015).

 3. AnneBrit says:

  Jeg kan nesten ikke vente! Olja er etter min mening vår største forbannelse - alt har gått nedover siden vi fant den.

 4. Hvis vi regner 5% i året for renter+vedlikehold+avskrivninger så kommer vi til 6 milliarder i året. Det er 16 millioner kroner dagen.
  For en strekning ingen gidder å sette opp en flyrute.

  Skal den ha 10000 passasjer som hver betaler i snitt 1600 kroner? Hver dag?

  Sannheten er vel heller den at inntektene ikke engang vil dekke driften av selve toget.

 5. SHO says:

  Du må ta med antall tonn fisk og annet gods som også skal fraktes på denne toglinjen.

 6. Nei, det går som kjent ingen vogntog fra Oslo til Bergen.
  Eller Oslo Kristiansand. Eller Oslo Trondheim.

  Bare der det ikke er tog det går det vogntog.

  Nei, det er ikke sånn.

  Men finn noen tall for godstransport og vi kan diskutere.

 7. Det ble litt krøll her. Meningen var å påpeke hvor mange som kunne ha glede av toget dersom det tok 3,5 timer fra Bergen sentrum til Oslo sentrum.

 8. Det er ikke lønnen til lokføreren som gjør tog dyrt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

11 flere kommentarer

Deltakere