ACER og Arbeiderpartiets fravikelige «ufravikelige krav»

10
ACER-kameratene: Per Espen Stoknes (MDG), Kjetil Kjenseth (Venstre), Tina Bru (H), Espen Barth Eide (Ap) og Terje Halleland (Frp). Foto: ABC Nyheter.

Erik PlahteErik Plahte
Av Erik Plahte.

Stortinget vedtok som venta med APs stemmer at Norge skal slutte seg til EUs tredje energipakke gjennom EØS-avtalen. Et forslag fra SV, Sp, KrF og Rødt om å utsette behandlinga ble nedstemt med 78 mot 24 stemmer. Deretter vedtok Stortinget flertallsinnstillinga fra Energi- og miljøkomiteen med stemmene til regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og MDG. Så lite respekt hadde Støre og Barth Eide for ACER-motstanden i deres eget parti og for et flertall mot ACER i LO og befolkninga som helhet. Disse to har virkelig ikke avgitt noen suverenitet. De trumfer gjennom sin EU-vennlige politikk samtidig som de prøver å berolige ACER-motstanderne med å hevde krav som de etterpå prøver å skjule at de løper fra.

Innebærer tilslutninga til ACER å avgi norsk suverenitet? AP tilhører flertallet i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget. Komité-innstillinga viser til konklusjonen til Justisdepartementets lovavdeling som i brev til Stortinget understreker at myndighetsoverføringa til EU «må regnes som ‘lite inngripende’» slik at vedtaket kunne fattes med simpelt flertall, og ikke 3/4 flertall som § 115 i Grunnloven krever. Likevel skriver flertallet i innstillinga at Norge har «fortsatt suverenitet over disponeringen av våre unike energiressurser og utformingen av vår energipolitikk». Ikke helt i samsvar med den siterte vurderinga fra lovavdelinga, etter det jeg kan skjønne.

Hvor grensa mellom lite og mye inngripende går, kan sjølsagt diskuteres i det uendelige uten at tilhengere og motstandere av ACER noen gang blir enige. Et flertall som ønsker å få vedtatt å avgi myndighet i en enkeltsak, kan alltid hevde at det er «lite inngripende». Men det er unektelig underlig at Stortinget med simpelt flertall kan avgjøre at et gyldig vedtak i en omstridt sak ikke krever 3/4 flertall.

Stortingets vedtak om ACER

Landsstyret i AP prøvde å dempe den kraftige motstanden mot ACER ved å sette som en forutsetning for å stemme for den tredje energipakka at «stortingsgruppa sikrer at det ikke inngås en avtale som rokker ved» åtte konkrete og «ufravikelige krav». Her er vedtaket i Stortinget som AP-representantene støtta enda det ikke inneholder et ord om disse kravene, bare om «vår holdning».

Stortinget ber regjeringen om at det i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal avgis en formell erklæring overfor EU/ EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prisippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017– 2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk.

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken.

I klartekst: Stortinget godtok (andre avsnitt) med APs stemmer å godta ACER og resten av EUs tredje energipakke med hud og hår, uten forbehold.

I den første delen av stortingsvedtaket blir regjeringa riktignok pålagt å erklære overfor EU/EØS «vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillinga». Men dette gjelder bare eventuell tilslutning til EUs fjerde energipakke som ingen i dag kjenner innholdet i. Holdninger og prinsipper er dessuten noe helt annet og mer flytende enn åtte konkrete krav. Heller ikke i innstillinga fra Energi- og miljøkomiteen er de åtte kravene nevnt.

«Landsstyret setter som et ufravikelig krav, dersom stortingsgruppen går inn for å slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med de overnevnte krav», står det videre i vedtaket. Landsstyret stiller altså krav til EU om vi skal ta dette bokstavelig: i framtida må EU utvikle regelverket på energiområdet i samsvar med APs åtte krav. Om EU ikke retter seg etter dette (hvem tror at de vil det?), krever Landsstyret at «Norge umiddelbart reserverer seg fra og sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i stortinget».

Landsstyret krever altså at Stortinget skal vedta nå at dersom det viser seg at den fjerde energipakka – som ingen i dag kjenner innholdet i – ikke tilfredsstiller de åtte ufravikelige kravene til AP, skal Norge si nei til den. Noe slikt ligger sjølsagt ikke i det Stortinget faktisk vedtok.

Å kreve at Stortinget i dag skal fatte vedtak om hva et kommende Storting skal vedta en gang i framtida er bare spill for galleriet.  Formuleringa har bare til hensikt å prøve å innbille alle som protesterer mot ACER om at AP tar innvendingene og kritikken alvorlig. Som om de ikke hadde bestemt seg fra dag 1 for å si ja til ACER uansett.

Behandlinga av North Connect går som planlagt – med APs støtte

Erna Solberg forsnakka seg og sa sannheten om North Connect i Stortinget på spørsmål fra Bjørnar Moxnes.

To av de «ufravikelige kravene» til AP er at «erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes» og at «Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser». Hva da med den private North Connect mellom Skottland og Norge som det alt er søkt konsesjon for?

I avtalen mellom AP og regjeringspartiene står det eksplisitt at «Statnett skal eie og drive alle framtidige mellomlandsforbindelser». Men i spørretimen i Stortinget 21. mars sa Erna Solberg på spørsmål fra Bjørnar Moxnes at «vi kommer ikke til å vente med North Connect til vi ser effektene av disse andre kablene. Vi kommer til å fatte vedtak som planlagt». Klar tale.

Så klar at seinere på dagen skreiv hun på Facebook at «noen forsøker å feiltolke» dette svaret (se også her). Som om et så klart utsagn lar seg feiltolke! Og hun fortsatte: «Før vi tar beslutningen, skal vi høste erfaringer og gjøre grundige analyser av de kablene som allerede eksisterer eller er under bygging.» Espen Barth Eide sa det samme under debatten i Stortinget. Dette er helt uforpliktende ettersom de ikke sier noe om hvilke kabler de vil analysere.

Avtalen om energipolitikken som AP inngikk med regjeringspartiene og MDG to dager før stortingsbehandlinga er ikke engang så presis. Der står det bare at «det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres». Ikke et ord om å hva det skal høstes erfaringer fra eller hva som skal analyseres.

Solberg og Barth Eide prøver å vri seg unna Solbergs helt korrekte svar til Bjørnar Moxnes. Men bortforklaringene holder ikke. For Stortinget vedtok også en innstilling om endringer i energiloven der det står at medlemmene fra AP, Høyre, FrP, Venstre og MDG «legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse». Dette stemte AP-representantene for – stikk i strid med APs egne «ufravikelige krav».

Så AP sier en ting her og en ting der – en verbal spagat mellom å berolige LO og gi inntrykk av at de tar LOs krav på alvor, og samtidig opprettholde enigheten med regjeringa. Men det som teller, er hva de skriver i komitéinnstillingene til Stortinget og hva de stemmer for der. Og der er det ingen tvil.

AP godtar EUs tredje energipakke og ACER uten forbehold. De åtte «ufravikelige kravene» er redusert til holdninger og prinsipper som bare skal gjelde fra norsk side når den fjerde energipakka kommer en gang i framtida. De godtar at North Connect kan forbli privat, og at konsesjonssøknaden kan bli behandla uten å vente på erfaringene fra de to andre kablene som er under bygging. Kravet om at Stortinget skal vedta alt nå å reservere EUs regelverk på energiområdet dersom det utvikler seg i strid med «de ufravikelige kravene», har ingen fra AP-ledelsen sagt noe mere om. Støre og Barth Eide har demonstrert at de er agenter for EU som bruker sin posisjon i AP til å fremme EUs interesser i strid med interessene til dem de er satt til å representere.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Støre og Barth Eide har demonstrert at de er agenter for EU som bruker sin posisjon i AP til å fremme EUs interesser i strid med interessene til dem de er satt til å representere.

  LO kan her til en viss grad takke seg sjøl, da Bongard gjorde hva han kunne for å få med seg LO til å støtte hans forskningsprosjekt MEDOSS i 2014, men ble møtt av en øredøvende taushet!

  - Terje Bongard: No grant for MEDOSS

  Dette var et 4-årig forskningsprosjekt og ville nå kunne vært klart til implementasjon. Hadde vi fått på plass InnGruppe-Demokratiet (IGD) ville vi selvsagt ALDRI stemt fram disse to EU-agentene som folkets representanter!

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg kan se følgende grunner til hvorfor ACER saken kan ha vært en hastesak for partiledelsen i Ap og for den norske makteliten:

  -Fjerde energimarkedspakke kommer snart fra EU, og den kan inneholde helt klare nye krav som vil være helt uakseptable for de aller fleste i Norge (bortsett fra de som vil tjene på høye strømpriser). Da kan motstanden bli større enn den var mot tredje energimarkedspakke.

  -NorthConnect kabelen har fått tilskudd på ca 100 millioner norske kroner fra EU. Dette tilskudd kan kanskje være avgjørende for om private aktører ønsker å bygge kabelen? Men kan EU gi tilskudd til bygging av en slik kabel som vil gå mellom Skottland/Storbritannia og Norge når ingen av disse land hverken er medlem av EU eller av ACER? (Brexit fører til at Storbritannia/UK forlater EU og ACER selv om Skottland etter eventuelt skilmisse med Storbritannia på sikt igjen kan bli medlem av både EU og ACER, men Skottland må da søke om medlemskap i EU på nytt, noe som vil ta tid). Hvis Norge og Island imidlertid blir medlem av ACER så kan kanskje EU opprettholde sitt tilskudd til NorthConnect kabelen til tross for Brexit? (Men så ser det altså ut til at Island nå vil si nei til at ACER skal bli del av EØS).

  -Hvis både Norge og Island sier ja til ACER så vil ACER bli en del av EØS-avtalen. Hvis Storbritannia eller England skulle ønske å bli medlem av EØS etter Brexit (som kan skje ganske snart), så vil Storbritannia da automatisk også måtte bli medlem av ACER.

  -TISA-avtale har begynt å bevege på seg igjen. Hvis Norge blir medlem av TISA samtidig som NorthConnect kabelen er privateid, så vil frys og skralle klausulen i TISA-avtalen føre til at private aktører fra TISA-land for all fremtid vil ha lov til å bygge og drifte utenlandskabler i Norge. Dette høres ut som ACER på steroider.

 3. En glimrende oppsummering og dessverre helt riktig. Ledelsen etter Odvar Nordli representerer EU (global storkapital) og ikke så mye folk og land. At AP blir et 10% parti til slutt etter dette bryr de seg ikke mye om, hovedsaken er at storkapitalen skal få eierskap til Norges naturressurser.

  Nå må APs lokal og fylkeslag ta AP tilbake og stille kandidater som ut av EØS/EU, som vil ha landegrenser og territorialgrenser, og full råderett og suverenitet over egne ressurser. Sørge for at disse kommer på listene, og at velgerne krysser av for dem, for legges stemmeseddelen i urnen som den er, vil representantene for global storkapital fortsatt sitte i ledelsen.

  Nå må befolkningen i Norge begynne å interessere seg for politikk. Grunnen til Norges velstand og at velstanden ble fordelt, er at overskuddet fra vannkraft, olje og gass ble i statsselskapene, og at inntektene ble fordelt av regjeringer som ville fordele velstanden, folkets arvesølv kom folket til gode.
  Vil vi fortsatt ha det slik, må representantene for storkapitalen ut at AP, og vi må ut av EØS/EU.

 4. Avatar for Svein Svein says:

  Jeg skrev en personlig og høflig epost til ca 25 stortingsrepresentanter i forkant av ACER-avstemningen. Kun en svarte og hun sa at Norge hadde fått en så god avtale så dette var ikke noe problem.

  Når du som eier og selger av en naturressurs velger å gi fra deg beslutningsansvar over varen til kjøperen så er det ingen kunst å få til en “god avtale”. Dette er ikke annet en en gavepakke til EU og de som har innflytelse over EUs beslutninger. Og da kan det være verdt å påpeke at finanskapitalen er godt representert i unionens diverse råd og komiteer.

  Nicholas Taleb, forfatter av bla Black Swan, har nylig utgitt boken Skin in The Game. Hans hovedanliggende er risiko og hvordan det blir et problem når konsekvensen av noens beslutninger må bæres av andre om de er negative, mens beslutningseier høster alle positive konsekvenser. Finanskrisa er ett eksempel på dette, hvor finansbransjen som sto bak krisa ble reddet av skattebetalerne som måtte bære tapene. ACER har en tilsvarende problematikk - beslutningene overlates til utenforstående som ikke har noe å tape, mens Norge som nasjon og folk bærer konsekvensene, i hvertfall de negative. Og siden ACER representerer kjøpersiden så må vi regne med at ACER tar beslutninger som er fordelaktige for kjøper - og da mest sannsynlig negativ for selger.

  Et moment av geopolitisk art er at vi står foran en global energikrise når oljen begynner å ta slutt. Den globale befolkningsveksten følger det globale energiforbruket, som vist på figuren under. Om det blir mindre energi tilbake så vil det fort kunne bli humanitære kriser og konflikter. De som har makt og mulighet vil benytte sjansen til å posisjonere seg og ta kontroll over fremtidens energiressurser. En må også se ACER som et ledd i denne maktstrategiske posisjonering av eliter utenfor den demokratiske prosess.

 5. Jeg gjentar - “de som har innflytelse over EUs beslutninger” . . . . . . . .

 6. Avatar for SHO SHO says:

  Iflg det internasjonale energibyrået IEA så vil perioden fra og med 2021 og fremover kunne bli turbulent og problematisk pga knapphet på olje/energi i verden. Det er mulig at Tyskland posisjonerer seg for dette ved å sørge for at Tyskland sikrer sin energiforsyning ved nærmest å årelate nabolandene for energi. Man skal huske på at Tyskland dominerer EU-kommisjonen og at Tyskland kun er ansvarlig kun overfor sine egne innbyggere/velgere. Dette betyr at Tyskland styrer/dominerer ACER etc. Dette kan gjøre at feks ACER kan få et imperialistisk preg. Norske smelteverk kan feks bli lagt ned for å sikre eksport av norsk strøm til Tyskland (så får Europa heller importere slikt som aluminimum og silicium fra feks Qatar, Kina og India som bruker gass eller brunkull). Saken dreier seg ikke bare om energipriser men også om knapphet (mangel) på energi.

 7. Avatar for baluba baluba says:

  Det er mye i det du sier. Det at Merkel fulgte en idealistisk innskytelse og over natta la ned kjernekraftverkene i industrilandet Tyskland var ikke bare dumt, det var tåpelig sett fra et geopolitisk synspunkt. Nå er de i tillegg helt avhengige av russerne. Fossile gamle kullkraftverk brukes også maksimalt om vinteren samtidig som de skriker seg hese over det såkalte grønne skiftet. Planene som ble lagt sammen med Stoltenberg, der Norge skal være Europas grønne batteri, var ikke med i acerdebattene. Tegningene jeg så i Finansavisen viste at man skulle pumpe vann tilbake i magasinene når Tyskerne hadde overskudd av f eks vindkraft vil gi utrolig mange forskjellige utslag her. Fiskeforvaltning er et problem og større damanlegg et annet. Tyskland er stort og trenger masse strøm skal det monne. Det vi har er et musepiss i havet. Diskusjonen burde også gå på om hvorfor vi ikke har mer industri når vi har så mye strøm, spesiellt nå når tollbarrierrene kommer vil det lønne seg å produsere her. Men, så lenge venstresiden og NGOene ikke vil ha røyk fra en eneste pipe må det vel nesten gå så langt at kassa er tom før de våkner.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

10 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.