Ukraina: Barn som verktøy i propagandakrigen

0
Foto: RIA Novosti

«Deportasjon,  filtrering, demonisering». Eller evakuering av barn fra Donbass til Russland.

Av Eva Thomassen.

17. mars 2023 utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre på Russlands president, Vladimir Putin, og landets barneombud, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.  Årsaken er deportering av hundrevis av barn tatt fra barnehjem og omsorgshjem i Ukraina, ifølge ICC.

«ICC har bekreftet at det er rimelig grunn til å tro at president Putin og Lvova-Belova bærer straffeansvar for ulovlig deportasjon og overføring av ukrainske barn fra barnehjem i okkuperte Donbass til Russland som er  i strid med i Roma-vedtektene,» uttaler sjefsanklager ved ICC-aktor Karim A. A. Khan.

Ukraina/Russland

Det alle rapportene legger til grunn er at alle barna er ukrainske, tatt fra russiskokkuperte områder. Altså stjålet fra Ukraina. Det tas ikke hensyn til Donbass de facto tilhørighet ikke er som del av Ukraina.

NATO, EU, Zelensky og Biden er fornøyd med ICC

– En viktig beslutning, sier generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg.

Det er begått krigsforbrytelser i Ukraina. Det er viktig at de blir holdt ansvarlige. 

Zelenskyj om arrestordre: «Historisk»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller arrestordren fra den internasjonale straffedomstolen «en historisk avgjørelse».

I en video som er lagt ut på Twitter sier han at «nå begynner den historiske ansvarliggjøringen». Jeg er takknemlig overfor alle i verden som hjelper oss i kampen for rettferdighet.

Biden: Putin er skyldig i krigsforbrytelser

USAs president Joe Biden sier at Putin har begått krigsforbrytelser, og at ICCs arrestordre på ham er berettiget.

Genèvekonvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid (artikkel 49)

Massetvangsflytninger, individuelle tvangsflytninger og deportering av beskyttede personer fra det okkuperte område til okkupasjonsmaktens område eller til en annen stats område, enten det er okkupert eller ikke, er forbudt uansett grunnen. Okkupasjonsmakten kan imidlertid la foreta hel eller delvis evakuering av en bestemt del av det okkuperte område hvis hensynet til befolkningens sikkerhet eller tvingende militære grunner gjør det nødvendig. Evakueringene kan bare medføre flytning av beskyttede personer innenfor det okkuperte område, unntatt i de tilfelle hvor dette er fysisk umulig. Den befolkning som på denne måte blir evakuert, skal føres tilbake til sine hjem så snart fiendtlighetene i dette avsnitt er slutt.

Når okkupasjonsmakten foretar slike flytninger eller evakueringer, skal den i størst mulig utstrekning sørge for at de beskyttede personer blir skikkelig innkvartert og at flytningene foregår under tilfredsstillende forhold med hensyn til renslighet, hygiene, sikkerhet og matforsyning, og at medlemmer av samme familie ikke blir skilt fra hverandre.

Beskyttermakten skal få underretning om flytninger og evakueringer så snart de har funnet sted. Okkupasjonsmakten kan ikke holde beskyttede personer tilbake i et område som er særlig utsatt for krigens farer med mindre hensynet til befolkningens sikkerhet eller tvingende militære grunner gjør dette nødvendig.

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1949-08-12-4/KAPITTEL_3-1

Romatraktaten

Arrestordren fra ICC betyr at den russiske presidenten vil bli arrestert og utlevert til domstolen i Haag hvis han setter sine bein i et hvilket som helst av de 123 land som har ratifisert Roma-vedtektene.

Arrestordrene på Putin og Lvova-Belova blir i stor grad sett på som symbolske ettersom Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon.

Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen bygger på.

Russland avviser anklagene

Russland har benektet anklagene, og insisterer på at de bare har gjort det som var nødvendig for å beskytte barn i faresonen i territoriene de har tatt kontroll over, hvorav de fleste ensidig har erklært å være en del av Russland. 2,5 millioner har valgt å flytte til Russland.

«Vi snakker om evakuering fra en krigssone i full overensstemmelse med forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær rett, samt barnekonvensjonen,» sier Russlands FN- ambassadør Vassily Nebenzia

Moskvas utsending til FN i New York har avvist at Russland bevisst har tatt barn ut av Ukraina eller tillatt dem å bli adoptert i Russland, og avviser anklager mot president Vladimir Putin

Barnehjem i krigssoner

Ukraina er det landet i Europa med flest barnehjem og institusjoner. 105 000 barn fordelt på 700 barnehjem . Som man ser av kartet fra juli 2022 er barnehjem og institusjoner spredt over hele landet. Donbass er et av områdene der krigshandlingene finner sted. Se kartet. Det er dette området Russland har evakuert barn fra. Eller som ICC sier deportert barn fra. Som man også kan se av kartet er det langt færre barnehjem i Donbass enn ellers i landet. Som tidligere president Porosjenko sa «våre barn skal gå på skole, deres barn skal oppholde seg i kjellere». Det stemmer faktisk. Det stemmer delvis. Forholdene for barn og andre med særskilte behov er mye verre i Donbass enn i resten av Ukraina.

«Like a prison Convoy»


Amnesty-rapporten, «Like a Prison Convoy»: Russia’s unlawful transfer and abuse of civilians in Ukraine during ‘filtration, beskriver hvordan russiske og russiskkontrollerte styrker tvangsoverfører sivile fra okkuperte områder i Ukraina til russiskkontrollerte områder eller til Russland. Barn har blitt skilt fra familiene sine i prosessen, i strid med internasjonal humanitær lov. Å adskille familier på flukt er et klart brudd på internasjonal humanitær lov. Rapporten beskriver tvangsflytting av 92 innbyggere i en statlig institusjon for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser i Mariupol til det russisk-kontrollerte området Donetsk

Slik jeg ser denne rapporten er Amnestys kilder ikke representative for den populasjonen vi snakker om her. Personene de har snakket med oppholder seg stort sett i Estland. Har så å si en «fiktiv» historie å komme med.

“Russia’s Systematic Program for the Re-education and Adoption of Ukraine’s Children”

Denne rapporten er resultatet av en undersøkelse utført av Yale School of Public Healths Humanitarian Research Lab (Yale HRL), del av Conflict Observatory, et prosjekt tilknyttet US State Departments Bureau of Conflict and Stabilization Operations.

Russlands har systematisk flyttet minst 6000 barn fra Ukraina til et nettverk av omskolerings- og adopsjonsfasiliteter i Russland-okkuperte Krim og fastlands-Russland. Yale School of Public Healths Humanitarian Research Lab (HRL) identifiserte 43 anlegg involvert i å huse barn fra Ukraina siden Russlands 24. februar 2022 invasjon av Ukraina.

«Åpne kilder»

HRL brukte åpen kildekodeinformasjon for å utvikle sin forståelse av nettverket av flyttinger, leirer, omskoleringsarbeid og adopsjon og fosterplasseringer. HRL identifiserte fasiliteter gjennom innlegg på sosiale medier, offentlige kunngjøringer og nyhetsrapporter. De fikk også offentlige telegrammeldinger fra russiske tjenestemenn og fra ukrainske foreldre som delte informasjon om barnas oppholdssted.

Forskerteamet bekreftet deretter disse stedene ved hjelp av høyoppløselige satellittbilder av mistenkte leirplasseringer. En kombinasjon av satellittbilder, referansebilder og videoer på leirnettsteder, sammen med brukergenererte bilder på kartsteder som Yandex Maps, ble brukt for å geolokalisere leirfasiliteter. Hvert sted ble uavhengig bekreftet av minst to forskere før de ble inkludert i rapporten.

https://hub.conflictobservatory.org/portal/apps/sites/#/home/pages/children-camps-1

https://hub.conflictobservatory.org/portal/sharing/rest/content/items/97f919ccfe524d31a241b53ca44076b8/data

Rapporten bruker «åpne kilder». Etter modell av Bellingcat. Man leter på nettet, ser på google map, bilder osv. Til slutt mener man har fått dokumentert det man er ute etter. Metoden er blitt brukt i Syria. Den er ikke etterrettelig. Man finner det man er ute etter å finne; ref. Det påståtte kjemiske angrepet i Douma i Syria i 2018.

Open source-etterforskning kan bekjempe Putins propaganda

Her forklarer Eliot Higgens, hjernen bak «åpne kilder»/»open source» / Bellingcat  hvordan metoden fungerer.

Fra Skagenseminar i februar 2023 :

https://www.skagenfondene.no/tema/nyttarskonferansen/eliot-higgins-open-source-etteretning-kan-bekjempe-putins-propaganda/

Yale-universitet og Freia 

Rapporten er laget ved samme universitet der et helt team av nærmere 100 personer søker med lupe etter bedrifter, personer eller annet som har tilknytning til Russland. De overlever fangsten til Zelensky som plasserer disse på egen sanksjonsliste. Formålet er å skade ryktet til bedrifter og håpe på at EU plasserer dem på sine sanksjonslister. Freia er et resultat av deres jakt.

Amnesty bruker rapporten. ICC bruker rapporten, mediene bruker rapporten, USA bruker rapporten. EU bruker rapporten. Som underlag for de påståtte krigsforbrytelsene president Putin skal ha begått. Vi vanlige folk kan ikke annet enn stole på den. Vi vet jo ikke at noen har intensjon om å lure oss. Vi skjønner det er sant når alle omtaler evakueringen til Russland med kjente ord som deportering, filtrering, Sibir, omskoleringsleire osv.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747093/EPRS_BRI(2023)747093_EN.pdf

Barn i Ukraina

Kart over barnehjem i Europa. Som vi ser troner Ukraina høyest over andre land. Den høyeste andelen av institusjonalisering i Europa, ifølge data fra EU og UNICEF.

Hvordan har barn det egentlig i Ukraina? ICC skriver at barna det er snakk som er evakuert til Russland fra barnehjem og institusjoner som befinner seg i krigssonen i Donbass. Det er barn med særskilte behov.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, var det mer enn 105 000 barn i Ukrainas nettverk av mer enn 700 institusjoner  og barnehjem– enten på heltid eller deltid.

Ukraina er det landet i Europa med flest mennesker plassert i institusjoner og barnehjem. 105 000 barn fordelt på 700 institusjoner over hele landet. Kiev-regjeringen har ikke oversikt over disse institusjonene og ser heller ikke ut til å bry seg. Internasjonale organisasjoner har i årevis vist bekymring, skrevet rapporter, sendt penger osv.  Hovedanklagen går ut på at barn ikke skal plasseres i institusjoner, men få bistand i familien eller i lokalsamfunnet. Pengene som er donert for å tilfredsstille EUs krav til standard for omsorg av barn har ikke gått til tilrettelegging for barna og de andre som trenger omsorg, men til å pusse opp de institusjonene som allerede finnes. Barn er plassert på barnehjem eller oppbevaringsanstalter fordi foreldre er fattige, må jobbe, har liten omsorgsevne eller er døde.  

https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/ORPHANS/dwpkrxzwwvm/index.html

Hvordan går det med alle barna nå under krigen?

Zelensky-regjeringen vet ikke.

UNICEF har forsøkt å spore opp alle barna som var på barnehjem da krigen begynte. Reuters har sammen med UNICEF laget er reportasje om barn i institusjoner under krigen.

Barnevernsarbeidere og internasjonale organisasjoner inkludert FN, er bekymret for mangelen på informasjon og journalføring fra ukrainske myndigheter om hvor barna er. FN-tjenestemenn advarte om at noen kan bli utsatt for vold eller menneskesmugling, selv om de ikke har presentert spesifikke bevis.

UNICEF sier at de ennå ikke har sporet rundt 26 000 barn – barna er blitt returnert til familier eller verger som i utgangspunktet ikke har omsorgskapasitet.

Reuters snakket med mer enn et dusin spesialister på barnerettigheter, barnevernorganisasjoner og myndighetspersoner i Ukraina som forteller det er vanskelig å spore barna  som er blitt avvist fra barnehjem og sendt hjem eller til store oppsamlingsinternater andre steder i landet.

Ukrainas nasjonale sosialtjeneste (NSS), som har til oppgave å overvåke barns rettigheter, sa at de hadde gjort «alt mulig for å bevare liv og helse til barn og forhindre at de ender i krigssoner». De sier at støtte til familier gis av spesialiserte sosiale tjenester, og at de jobber med å løse problemer.

Rundt halvparten av barna i Ukrainas barnehjem var funksjonshemmede, ifølge UNICEF. Men Ukrainas statlige journalføringssystem, kjent som UIAS «Barn», var ikke i stand til å spore opp barn sendt hjem fra institusjoner. Det finnes ingen statlige oversikter over barn på institusjoner med informasjon om funksjonshemming, tilrettelegging, planer. Institusjonene er underlagt 3 departementer som er uavhengige av hverandre noe som gjør hele feltet uoversiktlig.  

https://www.unicef.org/emergencies/guidance-protecting-displaced-children-ukraine

Tvangsinstitusjonalisering

FN er bekymret

FN reagerer kraftig på Zelensky-regjeringens behandling av barn fra institusjoner som nå er sendt rundt i landet på tilfeldige andre institusjoner uten foresatte eller tilstrekkelig med omsorgsarbeidere. For det første ble det rapportert at tusenvis av barn med nedsatt funksjonsevne har blitt sendt tilbake til sine familier uten oppfølging fra offentlige  myndigheter.  Dette kan ha ført til at barn med nedsatt funksjonsevne utsettes for potensiell risiko for seksuelle eller psykiske overgrep, havner på gata eller i hendene på menneskehandlere eller overgripere..

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/ukraine-un-experts-sound-alarm-situation-children-disabilities

Mishandling av barn på institusjoner

No Way Home: The Exploitation and Abuse of Children in Ukraine’s Orphanages

Det foregår utstrakt  mishandling av barn på barnehjem i Ukraina

 Disability Rights International har publisert en rapport som dokumenterer utstrakt misbruk av barn i institusjoner. Barn blir utsatt for seksuelle overgrep, slavearbeid, fysiske overgrep, tvungen abort og mangel på støtte fra samfunnet. Mange barn som blir «løslatt» fra barnehjem blir ofte tvunget ut på gata og blir rusmisbrukere.

https://gdc.unicef.org/resource/no-way-home-exploitation-and-abuse-children-ukraines-orphanages

Barn  kidnappet og ført ut av Ukraina til EU-land

Ukrainske spedbarn og små barn blir kidnappet og solgt ved grensen mellom Ukraina og Polen, hvor pedofile betaler opptil 150 000 dollar for et barn. På grensen mellom Ukraina og Polen foregår det rett og slett menneskehandel av barn. Det er organiserte kriminelle nettverk som begår disse uhyrlighetene som har vært et problem lenge før krigen. Ukraina er et land hvor barnepornografi, pedofili, menneskehandel og trafficking er utstrakt. I kaoset ved den polske grensa blir barn uten voksne regelrett skyflet inn i Polen uten å bli registrert.

Barn evakuert til Israel

Uten at det er blitt omtalt som kidnapping eller deportasjon har Israel fraktet flere hundre barn fra barnehjem i Ukraina til Israel uten å spørre Kiev eller foresatte om tillatelse.

Flere hundre barn fra jødiske barnehjem i Ukraina er fraktet til Israel.

Siden de fleste av barna ikke hadde reisedokumenter eller originale fødselsattester og bor på barnehjem, har foreldre som ikke er i stand til å ta seg av dem; gitt rabbinere  tillatelse til å ta barna ut av landet.

40 barn de ikke fant slektninger til, signerte rabbiner Avraham Wolff og hans kone, Chaya, som juridiske verger. Chabad-utsendingene i Berlin klarte å sikre VIP-status for de unge flyktningene for å bringe dem over EUs grenser som personlige gjester til Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, som hilste dem ved ankomsten til den tyske hovedstaden.

Mark Dovev, regiondirektøren for Nativ, det israelske regjeringskontoret som tilrettelegger for immigrasjon til Israel fra det tidligere Sovjetunionen, sa senere til JTA at det å ta inn en mindreårig fra et annet land er «det samme som kidnapping». Etter å ha børstet bort Dovevs innvendinger, sa Chaya Wolff: «Akkurat som Tyskland snudde det blinde øyet, kunne Israel også ha tatt dem inn midlertidig som flyktninger.»

Norske avdelingen av ICEJ (Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem) opplyser at

I underkant av 100 barn i alderen 4 til 18 år bor på barnehjemmet Chabads Alumim i Zhytomyr. I et land med alvorlige problemer med alkoholisme og narkotikamisbruk er noen av barna foreldreløse, mens andre har foreldre som ikke kan ta vare på dem.

Flere av barna har opplevd krig tidligere, i Donetsk og Lugansk – områder erklært uavhengige av russiskstøttede separatister i 2014 – og har siden den russiske invasjonen av Ukraina gjenopplevd traumet, ifølge Alumims direktør Malka Bukiet.

Hvorfor tar ikke ICC ut tiltale mot daværende statsminister Bennett? Han møtte til og med barna på flyplassen i Tel Aviv. Barna blir evakuert til et land de ikke forstår språket eller har kontakt med Ukraina. De får nå en jødisk oppdragelse.  Israel vet ikke hva de skal gjøre med barna på sikt.

https://nypost.com/2022/03/05/hundreds-of-children-rescued-from-ukrainian-orphanages-as-fighting-rages/?fbclid=IwAR259nlBmxDMlTrcFQaOwDNoIMK07MXlgkHW6PnfOMGaSsQpBS67aAmzerQ

https://www.jewishnews.co.uk/jewish-orphans-evacuated-from-odessa-to-berlin-at-ukraine-wars-start-are-headed-home-again/

Barn som forsvinner

Det er et stort problem i Ukraina at barn bare forsvinner. Det er etablert flere organisasjoner som forsøker å finne barna igjen. Dette er organisasjoner som har jobbet med dette i mange år før krigen.

Magnolia

Organisasjonen ble grunnlagt i 2001 som et offentlig initiativ av en gruppe journalister som har slått seg sammen for å beskytte rettighetene til sårbare barn og familier. I 2005 ble «Magnolia» registrert som en ukrainsk nasjonal ikke-statlig organisasjon. I 2015 ble NGO «Magnolia» en av grunnleggerne av The Ukrainian Child Rights Network. I 2017 ble NGO «Magnolia» en av grunnleggerne av koalisjonen «Mot tortur». I november 2017 ble de med i European Federation for Missing and Sexually Exploited Children ‘Missing Children Europe’.. Magnolias oppgave er å gi en stemme til diskriminerte og sårbare grupper i Ukraina. Magnolias visjon er at diskriminerte og sårbare grupper blir hørt.

Organisasjonen er også opptatt av at barn i institusjoner og barnehjem må være sammen med familien sin eller at det skapes en familie for dem.

https://bettercarenetwork.org/about-bcn/what-we-do/organizations-working-on-childrens-care/magnolia?fbclid=IwAR0Z4ZWzYec1yDk8stXJfFiR5QszHrROMHedunk0fYk-YYZP24XHxfcviv4

Førstedamen

Førstedamen er blitt barnas advokat i salongene i vesten.

Ukrainas førstedame, Olena Zelenska, blir mottatt i Vesten som en dronning. Møter dronninger, presidenter, statsledere, får taletid på alle mulige tenketanker og andre arrangementer og arenaer. Hun får priser og utmerkelser. Ikke sjelden dukker Hillary Clinton opp. Her kan hun si hva hun vil og det gjør hun. Selv om alle vet hun lyver om forholdene i hjemlandet. EU klapper for henne samtidig som EU vet at noen av grunnene til at Ukraina ikke blir medlem av EU er nettopp mishandlingen av barn. Ukraina klarer ikke å holde EU standard I behandlingen av barn. Pedofili, barneporno, trafficking og mishandling av barn på institusjoner. Barn med særskilte behov er neglisjerte. Olena Zelenska bruker Russland som unnskyldning for forholdene for barn. Altså hun fremstiller barnemishandlingen som ferskvare.

Mannen, president Zelensky, bruker barna Putin har stjålet som talepunkt i en hver anledning. Forsømmelsene i barnevernet i Ukraina ble nullet ut 24.2. 2022.

https://www.president.gov.ua/en/news/olena-zelenska-otrimala-vidznaku-hillary-rodham-clinton-awar-79661

Hvem har ansvaret for barna i Ukraina generelt og i Donbass spesielt

Spørsmålet må bli hva er tryggest for barn i Ukraina i dag under en krig som stort sett finner sted i Donbass regionen. Ville det vært bedre om barna ble fraktet til store oppsamlingsinstitusjoner i andre delen av landet? Hvor de må forsere kontaktlinjer mellom stridende parter? Det har vært krig i Donbass siden 2014. Den russisktalende befolkningen i Donbass er blitt forfulgt av Kiev. 14 000 er drept i Donbass siden 2014. Mange er barn. Hadde det vært bedre om barna skulle være i krigssoner? Ville det vært bedre om de ble overlatt til seg selv i EU? Det som er felles for alle barn med særskilte behov er at foreldrene deres enten er døde, har dårlig omsorgsevne, er fattige eller er tvunget ut av landet for å jobbe. Det som også er felles for alle barn med særskilte behov er at Zelensky-regjeringen ikke har tilrettelagt i nærmiljøet eller i familien slik at barn får tilfredsstilt  sine primærbehov som er nedfelt i en rekke internasjonale konvensjoner.

Kan det tenkes at det kort og godt er snakk om å evakuere barn fra en krigssone? Fra grusomme forhold i barnehjem? At evakueringen var til Russland og ikke Israel, EU eller internt langt unna lokalsamfunnet? Når adopsjon brukes som argument av ICC så vet ICC og alle at alternativet til adopsjon er rene oppbevaringsfabrikker for barn.

At det ikke er en krigsforbrytelse, men krig?

Fra den russiske regjeringens egen hjemmeside om barn som er evakuert fra Donbass til Russland.

http://www.en.kremlin.ru/catalog/keywords/87/events/69571

Det er utstedt arrestordre på president Putin på bakgrunn av påstått deportasjon av barn til Russland. USA er blitt bedt av ICC å overlevere materiale som skal dokumentere russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Det nekter USA å gjøre.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKina produserer én milliard databrikker om dagen
Neste artikkelVi trenger langsiktige løsninger på strømkrisen nå