Fosen: Ledelsen, eierne og kommunene anmeldt til Økokrim

0
Engasjerte medlemmer i Motvind Norge stengte begge inngangene til Roan vindkraftverk i ni dager, i protest mot det pågående menneskerettighetsbruddet. Foto: Motvind Norge

Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund anmelder ledelsen, eierne og kommunene for straffbare forhold.

Av Romy Rohmann.

5. juli var en viktig dag, med to anmeldelser for manglende oppfølging av høyesterettsdommen om Storheia og Roan vindkraftanlegg. En fra Motvind Norge og en fra Norges Miljøvernforbund. Demonstrasjonene fortsetter.

Disse anmeldelsene betyr at ordførere i en rekke kommuner i tidligere Sør-Trøndelag, Statkraft, Stadtwerke München, TrønderEnergi og to utenlandske investorselskaper er anmeldt til Økokrim. De er anmeldt for flere straffbare forhold, knyttet til brudd på energiloven, straffeloven og plan- og bygningsloven.

Norges Miljøvernforbund skriver om sin anmeldelse:

«Norges Miljøvernforbund har i dag anmeldt Åfjord og Ørland kommuner til Den høyere påtalemyndighet, Riksadvokaten for heleri og hvitvasking i forbindelse med de ulovlige vindkraftverkene, Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen i Trøndelag. Begge vindkraftanleggene ble som kjent dømt ulovlig (ugyldig konsesjon og grunnrettigheter – skjønn nektet fremmet) jf enstemmig dom i Høyesteretts storkammer 11.oktober 2021, HR-­2021-1975-S. Vindkraftanleggene Roan og Storheia har ikke adgang til å eie, drifte eller å selge/omsette elektrisk energi fra disse anleggene uten gyldig konsesjon jf energiloven §3-1 og 4-1, og de har heller ikke lovlig tilgang til arealene jf plan og bygningsloven, samt straffeloven §346.

Åfjord og Ørland kommuner innkrever og har mottatt eiendomsskatt og andre godtgjørelser fra disse vindkraftverkene som følgelig blir utbytte fra straffbar handling. Dette omfattes av straffelovens §§ om heleri og hvitvasking. Norges Miljøvernforbund har derfor sett seg nødt til å anmelde forholdene til Riksadvokaten.»

Styreleder i Motvind Norges John Fiskvik leverte 5. juli også en anmeldelse til politiet.

De anmeldte lovbruddene er:

Ulovlig drift og produksjon av kraft fra Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk.

Ulovlig bruk av fast eiendom fordi ekspropriasjonstillatelsen er opphevet.

Ugyldig iverksetting av anleggene etter pbl (Plan og Bygningsloven) grunnet ugyldige planvedtak og mangelfulle søknader om eiendomsendring.

I forbindelse med utferdigelse av anmeldelsene er det avdekket at eierstrukturen også i offentlig eide selskaper er kompleks og i stor grad kan være skjult for offentligheten. Det er vanskelig å forstå behovet for den komplekse eierstrukturen. 

Motvind Norge er svært skuffet over at politiet beskytter ulovlig virksomhet heller enn dem som har retten på sin side. Motvind Norges aksjon på Fosen er ikke sivil ulydighet, men et forsøk på å stoppe ulovlig virksomhet gjennom lovlige virkemidler. Gjennom sin inngripen bidrar politiet til at ulovlig virksomhet og menneskerettighetsbrudd kan fortsette.

Så lenge lovbruddene på Fosen får fortsette representerer de en svekkelse av alles rettigheter. Dersom dommen fra Norges Høyesterett ikke får noen konsekvenser frykter vi at konsekvensene heller går ut over rettstaten. Fosen-saken viser til fulle at Motvind Norges arbeid for å ivareta natur, livskvalitet og våre rettigheter er viktigere enn noen gang.

Rollene er snudd på hodet og viser at noe er fundamentalt galt i rettsstaten Norge.

Vi har skrevet flere artikler om Vindkraftutbyggingen på Fosen her på steigan.no.

Det har siden 26. juni foregått en aksjon på Fosen, Motvind Norge mfl. har blokkert de to veiene inn til Roan Vind, i protest mot det pågående menneskerettighetsbruddet som driften av anlegget medfører.  Denne blokaden har blitt omtalt som «sivil ulydighet» i enkelte medier, men å forsvare loven og rettsstaten er ikke sivil ulydighet.  På Fosen er det vindkraftaktørene som bryter loven.

Det falt en enstemmig dom i Høyesterett den 11.oktober 2021, Det ble slått fast at artikkel 27, i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), ble brutt da Fosen Vind ødela vinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Både statsministeren og olje- og energiministeren har innrømmet at vi har med å gjøre et pågående menneskerettighetsbrudd.

Vi har ei Regjeringen som tillater fortsatt full drift av anleggene, mer enn 600 døgn etter at dommen falt i Høyesterett, på tvers av både norske og internasjonale frister for å ordne opp i denne typen lovbrudd.

Regjeringen har gjennomført møter med både Sametinget og reineierne for å bli enige om et utredningsprogram for de omstridte vindmøllene. I april varslet Sametinget at de ikke kom til enighet med regjeringen og forlot samarbeidet. Olje- og energiminister Terje Aasland har varslet at utredningen ikke er klar før mars eller april 2024. Det er klart at anlegget burde stenges i påvente av denne utredningen og Motvind Norge krever driftsstans av vindturbinene på Fosen.

Aksjonistene har sperret veiene inn til anlegget siden 26.juni og den 29.juni ble demonstrantene fjernet for første gang med makt av politiet.

NRK Trøndelag skrev dette:

Aksjonistene fortsetter blokkering av veien etter bortvisning på Fosen

Den 4.juli slo politiet til på nytt, klokka 06:15 fjernet de fire medlemmer av Motvind Norge som blokkerte den ene av veiene inn til Roan vindkraftverk. To av disse blir nå anmeldt for å ha nektet å etterkomme et pålegg fra politiet, forteller politistasjonssjef Hallgeir Stjern til NTB.

Motvind Norges styreleder John Fiskvik er imidlertid tydelig på at det her dreier seg om en lovlig aksjon rettet mot ulovlig aktivitet. Det Motvind Norges medlemmer gjør på Fosen har derfor ingenting med sivil ulydighet å gjøre.

https://www.facebook.com/motvindnorge

Det er frivillige tilknyttet Motvind Norge og Naturvernforbundet i Trøndelag som står bak aksjonen, og som blokkerer veiene inn til Roan vindkraftverk. De inviterer flere til å delta.

I ei pressemelding opplyser administrerende leder i Motvind Norge Jørund Nygård at aksjonistene vil nekte å slippe forbi drift- og vedlikeholdspersonell.

Siden ansvarlige myndigheter ikke selv stanser den ulovlige driften, ser vi oss nødt til å bruke selvtekt for å stanse et åpenbart pågående lovbrudd. Personer med lovlig formål i området vil sluppet forbi, opplyser administrerende leder i Motvind Norge Jørund Nygård.

I pressemeldingen påpeker Nygård at olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at de ikke vil stanse driften av anlegget eller rive ned oppsatte turbiner, med begrunnelse i økonomi og behovet for kraftproduksjon.

Nygård beskylder regjeringen for å ignorere høyesterettsdommen som slår fast at dette er hensyn som ikke kan veies opp imot samenes menneskerettigheter.

Motvind Norge krever driftsstans av vindturbinene på Fosen

Dette setter til side maktfordelingsprinsippet som er bærebjelken til ethvert velfungerende demokrati, og integriteten til rettsstaten og demokratiet vårt er truet. Vi som demonstrerer kan ikke akseptere at slike grunnleggende sivile rettigheter blir satt til side, skriver Nygård.

Videre opplyses det at aksjonen ikke har en sluttdato, og at målet er at anlegget stenges helt ned.

Lørdag 3. juni hadde det gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene. Her er Fosen-aksjonistene med samisk flagg foran Stortinget.

https://www.nettavisen.no/nyheter/aksjonister-blokkerer-vindkraftverk-pa-fosen/s/5-95-1184464

Nå er det slik at aksjonen på Fosen pågår fortsatt, det er bare å dra en tur dersom du fortsatt har ferie eller fri.

https://www.facebook.com/events/934878717626774/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Har du ikke mulighet kan du for eksempel bidra med økonomisk støtte – det trengs.

Forrige artikkelIndias misnøye med SCO
Neste artikkelJoe Biden dømt til å holde seg unna sosiale medier