De durer fortsatt på med vindkraft på land

0
Storheia vindkraftanlegg på Fosen. Foto: Fosen vind

Jeg trudde vindkraftverkene på land i det store og hele var lagt på is og at det nå var havvind som gjaldt, så feil kan man ta!

Av Romy Rohmann.

Dersom du går inn på NVE sine hjemmesider og leker deg med kartsøk kan du finne kart over utbygde kraftverk.

Du kan også finne kart over steder hvor konsesjonene er avslått:

Klikker du deg inn på de små trekantene kan du finne ut mer.

Vi skreiv her på steigan.no om et møte i Aremark den 16.11 2022:

Det var fullt hus i Storsalen på Furulund allbrukshus i Aremark onsdag 16. november, arrangørene hadde invitert et sterkt innlederteam fra Motvind som både forklarte om konsekvensene av vindkraftutbygging og avkrefta løgnene om kraftkrisa.

Zephyr og Østfold Energi har planer om å bygge et Vindkraftverk i Aremark og kommer til å møte motstand, det blei offisielt stifta ei avdeling av Motvind i Østfold, med et foreløpig «interimsstyre» fram til et årsmøte som skal avholdes i 2023.

Dette kan vi lese om Kjølen vindkraftverk i Aremark på NVE sine sider nå:

Vi kan også finne fram steder hvor konsesjoner er under behandling:

Som du ser er det fortsatt mange vindkraftverk som er planlagt og under behandling på land i tillegg til de som er under behandling til havs.

NVE har informasjon på sine sider om det de kaller nyttig informasjon om vindkraft på land og NVEs arbeid med havvind. Her kan du følge med på den propagandaen de deler som kunnskapsgrunnlag.

Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land

På denne siden finner du informasjon om hvordan vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike interesser innenfor miljø og samfunn. Kunnskapen som presenteres på disse sidene har fått navnet «kunnskapsgrunnlaget», og det er resultat av et omfattende samarbeid mellom mange statlige etater.

Vi finner også et punkt om Kulturminner og kulturmiljøers sårbarhet for vindkraft

Graden av sårbarhet er relatert til hva slags kulturminne eller kulturmiljø det er, landskapet det ligger i og vindkraftverkets plassering, størrelse og utforming. Dette er relevant for alle inngrep i forbindelse med etablering av et vindkraftverk, som vindturbiner, veier, oppstillingsplasser, kaier, transformatorstasjoner og kraftledninger.

Noen kulturminner vil kunne tåle å ligge i eller i nærheten av et vindkraftverk. Her vil de kriteriene som er lagt til grunn for vekting av verdiene være retningsgivende for hva som vil kunne aksepteres av kulturmiljømyndighetene.

Sumvirkninger av tiltak vil også være en viktig faktor når kulturminnenes sårbarhet for vindkraftverk skal vurderes. Flere store tiltak/anlegg i et område, vil samlet være mer utfordrende for de verdiene kulturminnene og kulturmiljøene representerer; kunnskap, opplevelse og bruk.

De avslutter dette punktet med følgende:

Det foreligger foreløpig lite norsk og internasjonal litteratur om hvordan etablering av vindkraftverk påvirker på kulturminner og kulturmiljøer.

Men de kommer med noen forslag til hvordan man kan ta hensyn til kulturminner: sette opp et gjerde!

Under punktet Næring og utmark, samisk reindrift og annen utmarksbruk står det følgende:

Fremtidig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for samiske reindrift og annen utmarksbruk.

I oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk var i strid med reindriftens folkerettslige vern. I etterkant har Olje- og energidepartementet satt i gang et arbeid med å utrede kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft for reindrift.  I sammenheng med dette avventer NVE foreløpig å utarbeide et eget oppdatert kunnskapsgrunnlag om vindkraftverk og samisk reindrift og annen utmarksbruk.

NVE har mange punkter de informerer om:

Landskap og kultur

 • Landskap
 • Kulturminner og kulturmiljøer
 • Friluftsliv
 • Samlet belastning/sumvirkninger

Naturmangfold

 • Naturtyper
 • Vassdrag
 • Fugl
 • Dyreliv
 • Villrein
 • Flaggermus
 • Sammenhengende naturområder med urørt preg
 • Insekter

Klima, forurensning og naturfare

 • Klima
 • Forurensning
 • Naturfare
 • Iskast
 • Støy
 • Skyggekast
 • Drikkevann

Infrastruktur

 • Elektronisk kommunikasjon
 • Luftfart
 • Radar

Samfunn

 • Folkehelse
 • Verdiskapning
 • Skatt
 • Eiendomspriser

Næring og utmark

 • Landbruk
 • Reiseliv
 • Mineralressurser
 • Samisk reindrift og annen utmarksbruk
 • Annen næringsvirksomhet

De har hatt mange faginstanser med på laget og skriver sjøl at innholdet på disse sidene er laget i samarbeid med disse: 

Her er det bare å gå inn på de enkelt punktene og lese hva de har kommet fram til i sitt «kunnskapsgrunnlag», du finner sikkert mye interessant.

Under punktet om folkehelse på NVE sine sider skriver de bla:

Hvordan kan folkehelse påvirkes av vindkraftverk?

Etablering av vindkraftverk i Norge kan ha konsekvenser for folkehelsen. På nettsidene støy, skyggekast fra vindturbiner, friluftsliv og landskap er virkninger av vindkraftverk beskrevet.

Selv om enkeltfaktorer hver for seg ikke har en helsekonsekvens, kan summen av dem gi konsekvenser for helse. Forskrift om miljøretta helsevern skal sikre at det gjøres en helhetlig vurdering av helse. I en slik vurdering skal det vurderes om summen av flere miljøfaktorer gjør at det planlagte tiltaket kan få en helsekonsekvens. Det er imidlertid ikke helt avklart hvordan en slik samlet vurdering skal gjennomføres.

De kunne kanskje sett denne filmen som ble sendt på Canadas Sun News Network for 8 år siden. Down Wind er en dokumentar som undersøker Ontarios kontroversielle vindparkutvikling. Produsert av Surge Media, her avslører Down Wind hvordan den kanadiske provinsens grønne energidrøm ble til et mareritt for innbyggere på landsbygda som ble tvunget til å bo blant de ruvende turbinene.

Vi hører personlige historier om mennesker som opplever mystiske helseproblemer, søvnløshet, depresjon, til og med tanker om selvmord. Livene deres snudd på hodet av den konstante støyen og vibrasjonene fra de massive vindturbinene.

Dokumentaren avslører også de svimlende økonomiske kostnadene ved disse vindparkene for skattebetalere med enorme subsidier som går til store vindkraftselskaper. Og hvordan interne forbindelser har gjort noen regjeringspartnere velstående, mens landlige samfunn lider.

YouTube player

Lenke til NVE sine sider finner du her: https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/

Forrige artikkelTo år etter andre dose: – Jeg har vent meg til livet med utmattelse
Neste artikkelDatasentre blir en kreftbyll i norsk energiforsyning