SV, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

0
Vindindustri på Fosen. Foto: Shutterstock

Kari Kaski (SV) foreslo Klassekampen 6. mars at SV nå «vil ha offentlig eierskap til all ny (norsk) vindkraft», et krav som også skal gjelde ved «fornying av eksisterende konsesjoner» når de går ut om 20-25 år. SV har riktignok de siste par årene bare hvisket om utbygging av vindkraft i Norge, og har i stedet ropt og skreket for utbygging av havvind. Kaskis nye prioritering av vindkraftutbygging (Fosen var en seier for SV), ble i Dagsnytt 18 i går noe dempet av energitalspersonen i SV, Lars Haltbrekken, som sa at SV i hovedsak prioriterer havvind.

Av Odd Handegård.

Vi ser altså at SV som i sin tid frontet utbyggingen på Fosen (og en rekke andre steder), fortsatt fronter vindkraftutbygging i Norge, selv om partiet er skeptisk til utbygging i «samiske» områder. SV innbiller seg at vindkraft ikke bare vil fremme «det grønne skiftet», men at vindkrafta også vil gi Norge større inntekter til velferd (som riktignok skyldes at norske husstander skal ranes av en skyhøy strømpris). Men SV er ikke alene om manglende sammenheng i de argumentene som brukes.

Også de tilsynelatende «samiske» ungdommene som aksjonerte i Oslo mot Fosen-turbinene, bruker argumenter som ikke henger sammen. De er dels mot utbyggingen på Fosen, men de er generelt tilhengere av vindkraft i Norge for å fremme «det grønne skiftet». Grunnen til at det er slik, har sammenheng med at aksjonistene i stor grad også var medlemmer av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet: Bort med vindkrafta på Fosen, men utbygging av mye mer vindkraft i resten av Norge.

SV har også tatt et annet meningsløst, nytt energiinitiativ (KK 28.02): Norge bør i vesentlig større grad subsidiere eget «grønt» næringsliv slik Biden nå har foreslått for amerikansk næringsliv. EU er uenig fordi slik subsidiering angivelig vil føre til «proteksjonisme» og konkurransevridning. Men SV og Fylkesnes får støtte fra enkelte norske bedrifter.

Men forslaget tjener ikke norske interesser: Det SV vil bruke enorme subsidier på er utbyggingen av vindkraft, el-nettet, hydrogen, batteribedrifter, bit-coin-sentra m.m., altså kostbare anlegg hvis konsekvenser er å bruke penger på bedrifter som allerede er i ferd med å få store økonomiske problemer, og bedrifter hvis eneste hensikt er å sløse bort norsk vannkraft. SVs klimapolitikk henger ikke sammen.

Tilbake til Fosen-saken. En professor i Oslo – og mange andre – hevder at Høyesterett ikke «bygger sin avgjørelse på ILO-konvensjon nr. 169, ja denne konvensjonen er overhodet ikke nevnt i dommen. Høyesterett bygger sin avgjørelse på FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, en bestemmelse til vern om minoriteters kultur, språk og religion». – Både rett og galt: Dommen bygger selvfølgelig på FN-konvensjonen om bl.a, menneskerettigheter og urfolk. Men ettersom samene ikke er et urfolk i Norge, er det logisk at Norge ikke ville blitt rammet av urfolksforestillingen dersom den meningsløse ILO-konvensjonen ikke hadde vært vedtatt i Norge.

Høyesteretts dom er altså ikke det eneste som betyr noe i debatten om Fosen. Dersom FNs regler om urfolk skal ha betydning i Norge må samene være akseptert som et urfolk, og her kommer ILO-konvensjonen inn. Det er den tåpelige norske godkjenningen av ILO-konvensjonen som er årsaken til at FNs regler tilsynelatende har betydning i Norge.

Grunnen til at samene ikke er et utfolk i Norge er enkel: Ser vi noen generasjoner bakover, forstår vi at de fleste nordmenn selvfølgelig er en miks av de folke­gruppene som er kom­met til landet et­ter is­tiden. Dette gjelder og­så de som oppfatter seg som samer. Vi er alle genetiske og etniske blan­dings­pro­duk­ter, uten at vi tenker over at anene våre kommer fra en rekke kul­turer og haplogrupper rundt om på klo­den.

I beste fall er dette i dag kun ku­rio­siteter for his­torikere og slekts­forskere: Vi har alle, uansett hvor vi bor i Norge, fra gammelt av for­fedre fra Iran, Sy­ria, Tyr­kia, de rus­siske step­pene, Italia eller Spa­nia, Sibir osv. Dette gjelder også nyere tid. Kort sagt: Vi er blitt norske selv om forfedrene våre kom langveis fra for 2.000 til 10.000 år siden fra mange ulike kulturer. Og til­svarende: Man blir selv­følgelig ikke sa­me av å doku­mentere en samisk forfar en gang for noen hundre år siden – og heller ikke av å drive med tamrein i dag. Vi har alle omtrent de samme forfedrene.

Forrige artikkelJulie gjør ting hun ikke kan – og noen ting hun kan
Neste artikkelØrefik for Macron