Vil de folkevalgte avvikle rettsstaten?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Under «pandemien» utstedte regjeringa midlertidige forskriftshjemler om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten. Disse forskriftene utløper 1. juli 2023. Forlengelsen av midlertidighet har vært til høring  i 2021 og 2022. Nå ønsker regjeringa å gjøre forskriftene permanente og juridisk bindende. Forslaget er lagt ut på høring med svarfrist 11. april 2023. Det begrunnes med at FHI og Helsedirektoratet antar at covid-19 situasjonen er uforutsigbar, og at nye tiltak kan bli nødvendige.

Av Kari Elisabet Svare.

Kari Elisabet Svare.

Vi må verne om, ikke avgi  retten til demokratiske friheter

Verdens Helseorganisasjon, WHO, bestemmer om en smittsom sykdom skal kunne kalles pandemi. Lista, for å gjøre dette, er senket. Organisasjonens formål er «å sørge for en høyest mulig levestandard for verdens befolkning.» Formuleringa lyder edel, men betinger at medlemmene er hederlige, nøytrale og uselviske. Norske politikere kan ikke garantere at medlemmene ikke har tette bånd til vaksineindustrien. Menn som Bill Gates er blant dem som har tjent rått på vaksinesalg. Hvor dypt er han involvert? 

Store deler av verden ble påført økonomisk nedgang grunnet nedstengninger og store, statlige overføringer til kyniske produsenter. Dette forårsaket økt nød og større sult. Å legge til rette så noen kan berike seg på kriser er umoralsk.

Allerede mektige medinsikonsern utvidet sin rikdom og makt under pandemien. Det er snakk om kyniske markedsaktører som blant annet er skyldige i opioid epidemien: Pushing av legal narkotika som fører til avhengighet og selvmord. Rundt 600.000 overdosedødsfall i USA og Canada i løpet av de siste 20 årene ifølge tidsskriftet The Lancet. 

Fra rådgivende til autoritær

Med tanke på at WHO arbeider med å endre sitt mandat fra å være rådgivende til å bli overnasjonalt, bør både politikere og folk stille seg skeptiske til lovforslaget. I disse dager erfarer vi konsekvensen av at kraftproduksjonen er overgitt og blir styrt av kyniske markedskrefter. Vedtas lovforslaget vil essensielle menneskerettigheter automatisk bli satt til side neste gang WHO definerer en sykdom som pandemi. Vår frihet til å møtes, bevege oss samt ytre oss fritt, vil bli erstattet med vaksine-tvang og -pass og straff av diverse slag. Karanteneplikt, isolasjon og utestengning kommer  dessuten på kant med flere paragrafer i grunnloven. Uansett hvor rigide bestemmelser vi blir pålagt, vil ikke de folkevalgte ha noe å si. 

Mye gikk galt under forrige nedstengning 

Amnestys Årsrapport 2020/21 konkluderer med at covid-19 rammet sårbare grupper hardt «Covid-19-pandemien har avslørt en systematisk ulikhet rundt om i verden. Samtidig har ledere brukt covid-19 som en unnskyldning for å undertrykke befolkningen sin», står det i rapporten. 

Volden økte, særlig mot kvinner og barn. Covid-19 forverret en allerede vanskelig situasjon for flyktninger, asylsøkere og migranter. Mange ble sittende fast i forferdelige leirer der smittefaren var stor. Kritiske røster ble kriminalisert. Ytringsfriheten må vernes om. 

Amnesty kritiserer 60 land for brudd på internasjonal lov samt menneskerettigheter i koronaens navn. I 83 land ble sårbare grupper på forskjellig vis diskriminert.

Politivolden tiltok i mange land. Protester ble slått hardt ned, også i Europa. På Filippinene sa president Rodrigo Duterte at han hadde beordret politiet å «skyte for å drepe», og folk ble drept. Han var ikke den eneste som mente at de som protesterte eller forårsaket «problemer måtte plages» (Macron), straffes, få svi. Dvs de som av diverse grunner ikke tok vaksinen.

Vaksinekritikk

For det første var vaksinene hastegodkjente og ikke forsvarlig utprøvd før de ble tatt i bruk. Dessuten holdt de ikke det vi ble lovet. De forhindret verken smitte eller død og gir ikke beskyttelse mot long covid. Det siste ifølge en studie utført av forskere ved Oslo Universitetssykehus. 

Det hevdes fortsatt at vaksiner forhindrer alvorlig sykdom. Men hvordan kan vi vite? I hvilken grad er utsagnet basert på en antagelse? Det er mye vi ennå ikke vet, for eksempel om langtidsvirkninger. I desember var overdødeligheten 19 prosent i EU og 21 prosent i Norge. Kan det skyldes vaksinene? Dette bør utredes grundig før lovforslaget i det hele tatt kan vurderes.

Bivirkningene, som så langt er registrert, har fått minimal oppmerksomhet. FHI informerte om 5135 alvorlige sådanne 22/11-22. I verste fall har vaksiner forårsaket død. Tallene antas å øke skriver FHI. Vi må derfor ha lov til å reservere oss uten å bli uthengt, utskjelt, diskriminert. 

Gode grunner til ikke å forhaste seg

Lovforslaget kommer innen vi har rukket å kartlegge covid-konsekvensene helhetlig. En forhastet lov, som vil få svært alvorlige følger, må ikke vedtas.

Sist jeg fant gjennomsnittsalderen for covid-dødsfall lå den på 83/84 år. Det tilsier at stenging av barnehager, skoler og universiteter, som utgjorde en uhyre stor belastning for barn, unge, lærere og foreldre, var unødvendig.

For litt siden ble vi informert (NRK) om at 4 millioner nordmenn har hatt korona. Da jeg fikk covid i november, forsøkte jeg å få tilfellet registrert. Men nei, det gjorde man ikke lenger. Det vil si at smitten er sluppet løs uten at det har medført drama og katastrofer.

Forøvrig er jeg en person i risikogruppa, som bare hanglet litt ei ukes tid. Hvorfor ble noen veldig syke, mens enkelt ikke en gang ble smitta? Den slags bør det forskes på. Dessuten er det av interesse å vite hvor sterke antistoffer vi, som har gjennomgått sykdommen, har fått og hvor lenge de varer. Hva gjør det med allmennhelsa om naturlig immunitet skal erstattes med vaksiner for alt?

Hvis norske myndigheter må adlyde WHO hver gang institusjonen finner det nødvendig å vaksinere all verdens folk, risikerer vi å bli forsøkskaniner for medisinprodusentene. 

Forhindret ansiktsmasker smittespredning? Dette skal testes på 5000 frivillige. Så spørs det hvordan. Resultatet vil avhenge av metode. Forøvrig finnes det studier fra andre land som viser at masker har minimal hensikt, men slike resultater når ikke fram til norske medier. Det er og utført studier som peker på andre uheldige virkninger grunnet nedstengning og vaksiner. Blir de sensurert?

Ellers oppdaget vi at sykehusplasser og utstyrslagre var lagt ned for å spare utgifter. Store kutt i helsebudsjettet vil ikke på å bøte på dette og gjøre oss bedre beredt i tilfelle nye kriser. 

Propaganda og indoktrinering

er metoder vi forbinder med regimer vi ikke vil sammenligne oss med. De massive covid-sendingene overøste oss daglig med fryktpropaganda og oppfordring om å delta på dugnad. Snart ble  uvaksinerte stemplet som uansvarlige og utsatt for hets og sjikane. 

I tillegg finner jeg det svært foruroligende at læreboka «Fabel 10» innehar kapittelet «Koronafornektere og vaksineskeptikere». Innholdet kommer på kant med formålsparagraf (§ 1-1) som sier at skole og undervisning skal «vise respekt for den einskilde si overtyding», og fremme «åndsfridom og likeverd». Kapittelet kveler meningsmotstand hos unge og fratar dem grunnlaget for diskusjon ettersom de skyldige allerede er stempla som tomsinger og vranglærde. Modig er den som tør mene noe annet og utsette seg for hånord og latter i de sårbare tenåra

Det er mange gode grunner til at ikke må forhaste oss med å avvikle rettsstaten til fordel for et rigid smittevernregime og overgi mer styring og kontroll til flere kyniske aktører.

Jeg anbefaler alle å sende inn svar:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2961899/

Kari Elisabet Svare


Les også: Regjeringa ønsker en lov om tvungen isolering, smittekarantene og andre begrensninger av bevegelsesfriheten

Ja eller nei til den permanente smittevernstaten?

Noen Covid-restriksjoner var «idioti» sier Tysklands lockdownsjef

Forrige artikkelFascistisk terror i Ukraina med vilkårlig gatejustis
Neste artikkelRegjeringas håndtering av Høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen kan bli en svært «pinlig» sak for Norge