Fosen: det kan se ut som staten vil ikke flytte vindturbinene, men samene!

0
Fra aksjonen i Olje- og Energidepartementet / Natur og Ungdom / Flikr

Torsdag 23. februar var det 500 dager siden Høyesterettsdommen falt om vindkraftanlegget på Fosen. Dommen slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig og at utbygginga er i strid med menneskerettighetene fordi den krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Av Romy Rohmann.

Samiske aktivister fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom demonstrerer i Olje- og energidepartementer mot at vindturbinene ikke er revet og at landet ikke er tilbakeført til reindriften.

https://e24.no/olje-og-energi/i/eJOPqg/aktivister-demonstrerer-mot-vindturbiner-inne-i-olje-og-energidepartementet

Aksjonen pågår fortsatt den 24. februar. Her er en video

Det har vært stort hemmelighold rundt utredningen i etterkant av Fosen dommen. Sametinget har krevd at driften av vindkraftverkene stanses mens saken utredes, uten å bli hørt. Statsråd Aasland vil foreløpig ikke ta stilling til om vindmøllene bør rives eller hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres.

Det er nå over 500 dager siden Høyesterett fattet sin dom. Til Nationen sier Statsråden at det er mange ulike forhold som skal vurderes og at det er vanskelig å si når det kan fattes et forvaltningsvedtak, men han håpe at det kan skje i løpet av våren eller sommeren.

https://www.nationen.no/politikk/energiministeren-om-fosen-vi-har-ikke-konkludert/

Det har foregått samtaler mellom staten og de «berørte parter» og Nationen skriver den 22. februar:

Men ikke engang referatene fra disse samtalene kan partene enes om, og ingen protokoller er så langt undertegnet. Frontene er steile, og fra samisk side er frustrasjonen stor over det de mener er en omkamp om høyesterettsdommen.

Så langt har konsultasjonene vært som å stange hodet i veggen, sier advokat Jon A. Lange representerer Nord-Fosen siida, til Nationen.

Siida er en særegen organisasjonsform for reindriftssamene.

Departementet har tydeligvis bestemt seg for en full omkamp om høyesterettsdommen. Det er skremmende hvordan regjeringen på denne måten utfordrer maktfordelingsprinsippet, fortsetter han.

Noe som har kommet fram og som overrasker er ifølge Nationen:

Staten vil også utrede nye beiteområdet, og når dette ikke eksisterer på Fosen-halvøya, vil de i stedet lete andre steder. Dette har blitt oppfattet som et forsøk på å flytte samene, til tross for at de vant fram i landets øverste domstol.

OED har også sagt at de vil se på beitemuligheter andre steder, for på Fosen finnes det ikke mer beite. Det vil i praksis si at reindriften må flytte, sier advokat Brønner.

På spørsmål om OEDs planer om å utrede flytting, viser sametingspresident Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund, NSR) til Norges internasjonale forpliktelser.

Hun viser til urfolkserklæringen som slår fast at «urfolk skal ikke flyttes med makt fra eget landområde eller territorium» og at det eventuelt må avtales «en rettferdig og rimelig erstatning, om mulig med adgang til å vende tilbake.»

Hun konstaterer også at OED blant annet ikke vil utrede virkningen av at vindkraftverket tas helt eller delvis ned, og at de legger til grunn et premiss om at nytt vedtak skal sikre driften av vindkraftanleggene.

Det mener hun departementet ikke har grunnlag for.

Jeg kan ikke se for meg at det er mulig å gjennomføre noen form for troverdige utredninger uten at reindrifta selv slutter seg til disse og bidrar med sin avgjørende innsikt i hvordan drifta foregår, sier sametingspresidenten som heller ikke tror noen utredningsmiljø med faglig troverdighet vil delta, uten at reindrifta aktivt bidrar.

Hva kommer det av at Departementet krever en så omfattende ny utredning, ønsker de en ny rettssak?

Siidaen har spurt departementet i 16 måneder hva de mener er feil i dommen, og som derfor krever nye utredninger. Det klarer ikke departementet å svare på. Likevel legger de opp til en totalt ny utredning i saken.

Planen ser ut til å være å finne en forsker som kan komme fram til at OED hadde rett i 2013 da de ga konsesjon, og at Høyesterett tok feil, sier advokat Jon A. Lange.

Det er spesielt at OED har som uttalt utgangspunkt å finne en løsning som gjør at vindmøllene skal stå. Dette er et veldig uheldig og fastlåst utgangspunkt for en omgjøringsprosess, mener han.

https://www.nationen.no/nyhet/staten-vil-flytte-fosen-samene-ikke-vindmollene/

Vi har skrevet om Fosen dommen her på Steigan.no tidligere og hvordan norske myndigheter somler med å sette krav til utbygger slik at dommen får noen konsekvens.

Nå er det gått over et år siden Fosen-dommen og fortsatt har ingenting skjedd. I dom av 11. oktober 2021 kom Høyesterett i storkammer til at Norge hadde krenket landets folkerettslige forpliktelser overfor samene. Krenkelsen besto i at NVE og Olje- og energi-departementet hadde gitt konsesjon til bygging av vindkraftverkene Roan og Storheia på beitene til to reindriftssiidaer på Fosen i Trøndelag. Byggingen av de to kraftverkene, som til sammen er Norges største, ble funnet å være i strid med siidaenes rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 27.

Denne avgjørelsen, kjent som Fosen-dommen (HR-2021-1975-S), ble avsagt under det som skulle være en overprøving av et ekspropriasjonsskjønn, men som ble til noe mer prinsipielt, idet de to reindriftssiidaene bestred lovligheten av ekspropriasjonsinngrepet.

Det er ganske spesielt at Norge som i alle andre sammenhenger er raskt ute og påpeker og kritiserer andre nasjoners menneskerettsbrudd, tillater at Fosen vind fortsatt har drift og får store inntekter basert på en ugyldig konsesjon som bryter med samenes menneskerettigheter.

Forrige artikkelKinas forslag til løsning på krisa i Ukraina
Neste artikkelSannhetens øyeblikk i NATO?