Økokrim fremstår som elitens høye beskytter

0
Fra Fosenaksjonen

Åpent brev til leder av Økokrim, Pål Lønseth.

Av Marius Reikerås.

I dag (11. mars) startet straffesaken mot 18 unge Fosen-demonstranter i Oslo tingrett. De står tiltalt fordi de har nektet å godta straff i forbindelse med politiets inngrep (overgrep) mot demonstrasjonene.

De unge aktivistene, har altså ikke gjort noe annet enn å protestere mot statens manglende vilje til å rette seg etter en plenumsdom i Høyesterett, som sier at staten driver Fosen vindpark ulovlig.

Høyesterett kom, i storkammer, den 11 oktober 2021 (HR-2021-1975-S) enstemmig til at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen, ble av denne grunn kjent ugyldig av Høyesteretts storkammer.

Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet. For noen år siden, da Monica Mæland var næringsminister, ga hun styreledervervet i Statkraft AS til sin venninne og partikollega, Thorild Widvey.

For øvrig var den samme Monica Mæland justisminister da du Pål Lønseth ble utnevnt til sjef for Økokrim av sommeren 2020, av nettopp Mæland og Solberg-regjeringen.

Du vet altså at Statkraft har drevet ulovlig vindkraftproduksjon på Fosen og at dette er straffbart.

Energiloven § 10-5 første ledd første punktum lyder:

«Med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller enkeltvedtak nevnt i § 10-7 første ledd nr. 1 til 3 og annet ledd nr. 1 til 3.»

Energiloven § 10-7 første ledd nr. 1 viser til energiloven § 3-1 første ledd, som lyder:

«Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av bestående anlegg.»

Men Økokrim lar altså den nylig avgåtte styreleder for Statkraft, Thorild Widvey , i fred mens de som kjemper mot menneskerettsbruddene skal straffes.

Håper Økokrim sitter med en flau smak i munnen.

Den 11.3.24

Marius Reikerås

Forrige artikkelCovid-etterforskning av politiske topper i Storbritannia
Neste artikkelI Nord-Odal er 15 av 34 vindturbiner ute av drift