Fosen Vind krenker enstemmig dom i Høyesterett

0
Ifølge Frostating lagmannsrett må Storheia (bildet) regnes som tapt for reindriften, etter at Fosen Vind bygget ut vindindustri der. Fotoet ble tatt 11. juni 2020 av Lars Husby.

Enhver annen aktør som hadde oppført seg slik hadde fått dagbøter og blitt pålagt både å rive og reparere.

Av Romy Rohmann

Nå er det gått over et år siden Fosen-dommen og fortsatt har ingenting skjedd. I dom av 11. oktober 2021 kom Høyesterett i storkammer til at Norge hadde krenket landets folkerettslige forpliktelser overfor samene. Krenkelsen besto i at NVE og Olje- og energi-departementet hadde gitt konsesjon til bygging av vindkraftverkene Roan og Storheia på beitene til to reindriftssiidaer på Fosen i Trøndelag. Byggingen av de to kraftverkene, som til sammen er Norges største, ble funnet å være i strid med siidaenes rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 27.

Denne avgjørelsen, kjent som Fosen-dommen (HR-2021-1975-S), ble avsagt under det som skulle være en overprøving av et ekspropriasjonsskjønn, men som ble til noe mer prinsipielt, idet de to reindriftssiidaene bestred lovligheten av ekspropriasjonsinngrepet.

Les: Motvind Norge om Høyesterettsavgjørelse: – Må få konsekvenser

Partene i saken var det Statkrafteide Fosen Vind DA mot de to samiske reindriftssiidaene Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida. Med på laget hadde vindkraftselskapet Olje- og energidepartementet, representert ved regjeringsadvokaten som partshjelper.

Organisasjonen Motvind skriver på sine hjemmesider om en tilsvarende dom:

Den 22. september 2022 bekjentgjorde FNs menneskerettskomité at Australia har krenket FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 m. fl.

Australia er også forpliktet til å foreta effektiv reparasjon i henhold til SP artikkel 2 (3), uttaler komiteen. Dette betyr at landet må yte full erstatning for krenkelsene. Følgelig må den gi tilstrekkelig kompensasjon til klagerne for den skade de har lidd; delta i meningsfulle konsultasjoner med dem, fortsette å iverksette tiltak som er nødvendige for å sikre fortsatt trygg eksistens på øyene og reparere mangler så snart som praktisk mulig. Landet er også forpliktet til å forhindre lignende brudd i fremtiden.

Menneskerettskomiteen er altså svært konkret i å pålegge Australia reparasjonsplikt og har beordret landet, innen 180 dager, å redegjøre for de tiltak landet vil gjøre for å iverk­sette komiteenes pålegg. Australia må også offentliggjøre tiltakene på landets offisielle språk.

De mener også at dette må få relevans for Norge og skriver videre;

Analogisk, og ut fra at også Norge har sluttet seg til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, kan avgjørelsen fra FN leses som at også Norge har hatt en gitt frist for å reparere sine krenkelser.

Lars Haltbrekken (SV) har tatt opp spørsmålet vedrørende Fosen-dommen i flere runder på Stortinget men får ingen ordentlige svar. Det foregår drøftinger og samtaler med «berørte parter» men vi kan ikke se at det har kommet noen løsning. 

Her er kopi av spørsmålene fra Lars Haltbrekken SV og svarene til Statsråd Jan Christian Vestre i Stortinget 12.oktober:

Lars Haltbrekken (SV) [12:47:13]: «Det er nå ett år siden Høyesterett avsa en enstemmig dom som slo fast at vedtaket om å gi konsesjon til utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk var et brudd på samenes menneskerettigheter. Fosen vind har store inntekter basert på en ugyldig konsesjon.

Vil statsråden fryse inntektene fra driften mens saksbehandlingen pågår?»

Statsråd Jan Christian Vestre [12:47:47]: Takk for spørsmålet. Høyesterett har, som vi vet, lagt til grunn at vindkraftverkene på Fosen på sikt vil true reindriften og samenes rett til kulturutøvelse. For å unngå at det skjer, vil, skal og må staten finne ut av hva som må gjøres. Det har vi også tidligere kommunisert. Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt, er ugyldige, har Høyesterett ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene.

Vindkraftverkene på Fosen er, som vi kjenner til, fortsatt i drift. Regjeringen kan ikke se at vi har noen mulighet til å fryse inntektene fra denne driften, slik representanten etterspør. Å fryse inntekter fra vindkraftproduksjon i de aktuelle anleggene har uansett ikke noen saklig sammenheng med statens oppfølging av de folkerettslige forpliktelsene.

Staten er forpliktet til å ivareta og sikre menneskerettighetene og folkeretten. Etter at Høyesterett la til grunn ugyldighet som premiss i ekspropriasjonssaken mellom konsesjonæren og reindriften, har departementet igangsatt en prosess for å finne løsninger som vil stå seg for ettertiden, og som skal sikre reindriftens rettigheter.

Lars Haltbrekken (SV) [12:49:12]: Jeg merker meg at statsråden sier at det er snakk om et menneskerettighetsbrudd «på sikt». Dette er Norges institusjon for menneskerettigheter sterkt uenig i, og de fastslår at det er et pågående menneskerettighetsbrudd. Vi har også hørt fra flere statsråder her i dag at man henviser ansvaret for oppfølging av høyesterettsdommen til Olje- og energidepartementet. Da er mitt enkle spørsmål: Hvor lenge mener staten at det pågående menneskerettighetsbruddet skal få pågå før man faktisk sørger for å stoppe det?

Statsråd Jan Christian Vestre [12:49:59]: La det ikke være noen tvil om at regjeringen tar høyesterettsdommen på høyeste alvor og forholder seg til den. Vi skal selvsagt ivareta våre folkerettslige forpliktelser. Olje- og energidepartementet jobber som ansvarlig departement videre med oppfølgingen. Så nevnte jeg at domstolen legger til grunn at vindkraftverkene på Fosen først på sikt vil true selve reindriften og samenes rett til kulturutøvelse. Derfor mener også staten at den har noe tid på å gjennomføre de forvaltningsmessige oppfølgingene av dommen. Reindriften har meg bekjent ikke meldt om behov for midlertidige tiltak eller kompensasjon ennå, og det videre arbeidet tar derfor sikte på å gjøre dette på en grundig måte, sikre et grundig kunnskapsgrunnlag som kan legge til rette for at vi forhåpentligvis kommer til enighet om varige løsninger som kommer til å stå seg over tid.

Lars Haltbrekken (SV) [12:50:59]: Statsråden bør være vel kjent med at samene på Fosen har mistet et av sine viktigste vinterbeiteområder. Statsråden bør også være godt informert om at reindriften på Fosen ikke har akseptert forslaget om nye utredninger som har kommet fra regjeringen. Vi står her overfor en sak som har bak seg noen av de mest omfattende og grundige reindriftsfaglige vurderingene som er gjort, og hvor konklusjonen fra Høyesterett var at det ikke finnes avbøtende tiltak som kan oppheve dette menneskerettighetsbruddet. Jeg gjentar mitt spørsmål: Hvor lenge mener staten at dette menneskerettighetsbruddet skal få lov til å pågå?

Statsråd Jan Christian Vestre [12:51:55]: Da skal jeg få gjenta at dette er en dom vi tar på stort alvor, og som det arbeides med. I desember tok Olje- og energidepartementet i første omgang kontakt med reindriften og konsesjonærene på Fosen og redegjorde for at det i videre prosess ville bli vurdert hvilke endringer i konsesjonene som er nødvendig for å sikre reindriftens folkerettslige vern. Det er blitt gjennomført møter med henholdsvis Nordgruppen og Sørgruppen på Fosen i juni. Der har også Sametinget deltatt. I nytt brev i juni redegjorde også Olje- og energidepartementet for det rettslige grunnlaget for prosessen. Der framgår det klart at målet med prosessen er at driften av vindkraftverkene skal kunne videreføres samtidig som reindriften sikres. Det er det regjeringen jobber med. Jeg kan ikke spekulere i når det vil være klart, men la det ikke være tvil om at målet er at vi skal finne fram til en varig løsning som vil stå seg, og som er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2022-2023/refs-202223-10-12?m=2#115013-5-2

De tar dette på stort alvor, men kan på ingen måte si når dette arbeidet med å finne en varig løsning blir ferdig. En rivning og reparasjonsplikt må være den eneste fornuftige og varige løsninga her og det så raskt som overhodet mulig.

Fosenutbygginga og dommen har også blitt tatt opp i Sveits, da en av de største utenlandske investorene i vindkraftutbyggingen på Fosen i Trøndelag er statseide sveitsiske BKW. Politikere i Bern har stilt spørsmålstegn ved kriteriene BKW har hatt for å investere i vindkraftanlegg i Norge, og vurderingene i forhold til menneskerettighetsbrudd.

https://www.nrk.no/trondelag/utbyggingen-pa-fosen-er-blitt-politisk-tema-i-sveits-1.15779071


Les mer om Fosen Vind på steigan.no

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelLekkede dokumenter: Britiske spioner bygger hemmelig terrorhær i Ukraina
Neste artikkelMeningsløse argumenter i Debatten på NRK