World Economic Forum (WEF) og Transhumanisme – Sannhetsskolens ytre forgård

0

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green.

Still spørsmål!

Jeg har i flere år nesten ikke lest eller hørt på MSM (mainstream media), fordi det rett og slett ikke gir meg noe, det gir ingen mental og åndelig næring, og jeg sitter igjen med en tom følelse hvis jeg leser eller hører bare litt.

Og jeg kan ikke sitte med en følelse av tomhet i den jobben jeg har, som psykolog.

Hver dag har jeg samtaler med klienter, og klienter som alle oss andre, ønsker å forlate bruk av alle mulige typer unnskyldninger og kompensasjoner for ikke å være fullt og helt seg selv.

Men, vi får jo bare mer og mer tomhet, uro, og usikkerhet på oss selv, når vi dag etter dag, år etter år, mottar meningsløs og mangelfull informasjon uten flere objektive kritiske vurderinger og diskusjoner på et høyere intellektuelt nivå, enn det massemedia har å tilby.

Under covid-tiden har dette blitt så veldig mye mer tydelig.

Krav til kritiske spørsmål har vært så godt som fraværende, og fortsatt er det slik at det meste av informasjon vi mottar er mer egnet til å skremme, provosere, og ødelegge for oss, enn til å opplyse og inspirere oss til større bevissthet om oss selv og vårt potensial.

Men, som vi har lært gjennom alternativ media og sosiale media, så er pressen, og politikere og myndighetspersoner, under massiv direkte og indirekte innflytelse av kapitalkrefter og internasjonale organisasjoner som World Economic Forum (WEF), som er blitt leverandører av ideologiske premisser og føringer for vår hverdag, fra covid til sensur, til strømpriser og Gud vet hva, fremover.

Det er ikke tema for denne artikkelen om denne samfunns-situasjonen som vi ser mer og mer konturene av, er planlagt med overlegg, maktbegjær, eller av ondskap.

Tema for denne artikkelen er hvilket nivå det humane bevissthetsplanet til hovedaktørene som iscenesetter dette ´inhumane´ scenario, er på.

Det stilles spørsmål om hvilke krav de stiller til erkjennelse av spørsmål i den indre dialogen med seg selv, og hvilket nivå av bevissthet om andre medmennesker, og livet, det kan finnes tegn på at de er på?

World Economic Forum

Men først blir det litt generelt om hvorfor nivået av din humane bevissthet er så viktig, i livet, og hvordan Transhumanisme og World Economic Forum (WEF), bryter med dette prinsippet.

Deretter følger en definisjon av Transhumanisme, før en lenger detaljert analyse av nivået til det humane bevissthetsplanet hos figurer som ledende ideolog og rådgiver i WEF, Yuval Harari, og lederen i WEF, Klaus Schwab.

Avslutningsvis en liten refleksjon over sammenhengen mellom nivået av det humane bevissthetsplanet i samfunnet, og opprøret, med rop om fred og likeverd, som startet i Ottawa med Freedom Convoy 2022, og som vi nå ser med Bonde-opprøret i Nederland, og etter hvert i flere og flere andre land.

Kong Salomos tempel

´Sannhetsskolen´ er en samlebetegnelse for skoler og modeller som beskriver de bevissthetsplaner vi trinnvis går gjennom på veien til å sanse ´sannheter´ og være de bevisst, det vi kaller for kjensgjerninger.

For å gi betegnelsen ´Sannhetsskole´, en mer allmenngyldig karakter, så kan vi for eksempel huske Kong Salomos tempel i Jerusalem, fullført i år 960 f.Kr., som er brukt som et symbol på inndeling av oss mennesker etter hvor mye kjensgjerninger vi akkumulerer i livet.

The Second Jewish Temple. Model in the Israel Museum. Ariely  CC 3.0

Tempelet hadde en “forgård”, en ytre og en indre.

I den ytre forgården så var det jungelloven og intoleransen overfor annerledes tenkende, som rådet, og en hadde ingen viten på det åndelige område.

I den indre forgård, derimot, så hadde en lært litt av livet, at det er ikke nesten (andre mennesker), en skal overvinne, men seg selv.

Videre innover i tempelet fant vi “det hellige”, og «det allerhelligste” rom, der bare medmennesker med dypere selvbevissthet og human viten i deres daglige væremåte fikk entré.

Tilsammen markerte disse delene av Kong Salomos tempel, trinnvis vår karakterforedlende humane og åndelige reise i livet.

Og det er fortsatt, 3000 år senere, av den største praktiske nytte for vår bevisste omgang med oss selv, hverandre og verden rundt oss, at vi inndeler våre personlige erfaringer i trinn eller rom eller faser eller nivåer, eller hva det skal være.

Slike beskrivelser er like viktig som å ha staver når du skal gå på ski.

Uten staver som er tilpasset din høyde, når du går på ski, mangler du redskapene for å gå så fort på ski som du har potensial til.

Tilsvarende, du har garantert et potensial til å ta stilling til hverdagens problemstillinger på høyere nivåer enn det følelsesmessige, som forrige Statsminister Erna Solberg bekymrer seg for at du kanskje ikke har, når du jobber med å få et mer og mer bevisst forhold til deg selv, andre og verden rundt deg.

Som ikke bare er sammenfallende med å huske å bruke ‘stavene’ dine, men også å leve opp til ditt personlige, sosiale og humane potensial.

Ødeleggelsen av tempelet

I tidligere artikler på steigan.no om Sannhetsskolen, er det presentert et psykologisk resonnement, med eksempel på ‘staver´, som kan brukes, som støtte i utviklingen av vår humane bevissthet og karakter.

Gjennom erkjennelse på 6 trinn av innhold, form og formål med den indre dialogen vi hele tiden har med oss selv, kan vi avansere i vår karakterforedlende reise, en reise som medmennesker har forsøkt å gjøre, siden Kong Salomos tid.

Et resonnement som forresten også bæres oppe av den kjente kopernikanske vendingen i filosofien, på 15- og 1600-tallet, med blant annet Kant som hevdet at vi er aktivt med på å forme erfaringen av våre omgivelser, og at de valgene vi gjør i så henseende kan forståes som en betingelse for våre moralske handlinger og erkjennelser om livet.

WEF og Transhumanisme

Sett i lys av en slik ´common human sense´ virkelighetsforståelse, båret videre av lærebøker frem til dagens undervisnings-planer i skolen, er det derfor ikke bare litt, men veldig overraskende at en ideologi som Transhumanisme, slik den tilkjennegir seg gjennom visjonene til World Economic Forum (WEF), plutselig har fått fart i seilene.

De abstrakte menneskeskapte begreper som kommer ut av slike valg og erkjennelser som er beskrevet ovenfor, som for eksempel ´nestekjærlighet´, ´frihet´,´jeget´, ´sinnet´ og ´sjelen´, vil Transhumanismen hevde er helt uten ontologisk eksistens i det teknologiske universet der det antas at vi eksisterer (Matthew Ehret, 2022).

Yuval Harari, den ledende ideolog og rådgiver i WEF, uttaler følgende i et intervju det gies link til i referansedel.

”We need to re-invent democracy in this new era in which humans are now hackable animals. The whole idea that humans have this ‘soul’ or ‘spirit’ and have free will… that’s over.”

Uttalelsen gir ikke bare assosiasjoner til babylonernes ødeleggelse av Kong Salomos tempel i år 586 f. Kr., men reiser faktisk spørsmålet om enda større ødeleggende krefter er virksomme i den verden vi lever i dag.

Den sterkeste kandidaten i tilfelle, til en slik destruktiv og nedbrytende kraft, er den samfunnsreformen som blir forsøkt tredd ned over hodet vårt, der Transhumanisme er et grunnelement, og som dukket opp som troll av eske for mange, under covid-tiden, gjennom WEF.

WEF, altså World Economic Forum, omfatter planen om ´Den Nye Verdensorden´, ´Den Fjerde Industrielle Revolusjon´, også kalt ´The Great Reset, som er sammenkoblet med Build Back Better og FNs Agenda 2030, også kalt Det Grønne Skiftet, som er en forlengelse av Agenda 21. 

Det finnes en omfattende og god oversikt over aktiviteter i WEF, hvilke politikere, myndighetspersoner og andre som er medlemmer, og visjoner, etc., se link til artikkelsamling av Glenn Richard Bergstø.

Før vi går videre med analysen av nivået til det humane bevissthets-planet hos Transhumanismen og figurer som lederen Klaus Schwab og ledende ideolog og rådgiver Yuval Harari, i WEF, så la oss først definere og beskrive nærmere begrepet Transhumanisme.

Definisjon av Transhumanisme

Følgende definisjon og beskrivelse er hentet fra professor Einar Dueng Bøhn, og gjengis med små tekst-bearbeidinger av undertegnede. Se Store Norske Leksikon.

“Transhumanisme er en ideologi som mener at man bør forbedre mennesket ved hjelp av et bredt spekter av teknologi.

Teknologi brukes i dagens samfunn til å reparere mennesket tilbake til det som ansees som normalen, for eksempel ved hjelp av vanlige briller, høreapparat og medisiner.

Transhumanismen kan sies å komme i minst to styrkegrader utover dette.

I en svakere grad er ideen at man bør utvikle og bruke teknologi til å forbedre mennesket utover det som i dag regnes som normalen, for eksempel ved hjelp av diverse apparater, maskiner, medisiner, genmodifisering, og annen bioteknologi, som øker menneskets ytelses-evner og opplevelser.

I en sterkere grad er ideen at man bør utvikle og bruke teknologi til å overskride (transcendere), menneskearten, slik at mennesket ikke lenger forblir innenfor sin biologiske menneskeart, men heller blir til en annen og bedre art, for eksempel ved hjelp av robotikk og kunstig intelligens (AI).

Så, ordet ´transhumanisme´ betyr bokstavelig talt å transcendere (overskride) humanismen, men blant dens tilhengere og kommentatorer brukes ordet nærmere betydningen å forbedre og overskride menneskearten, slik den er i dag. Denne ideen kalles ofte posthumanisme.”

Denne definisjonen og beskrivelsen av professor Einar Dueng Bøhn, sammenfaller med at Transhumanisme har et helt annet utgangspunkt når de vurderer hva et menneske er, enn verdien den indre dialogen med oss selv har, for utviklingen av en human bevissthet til et Plussnivå.

Transhumanisme benekter som allerede antydet at mennesket er noe mer enn et resultat av elektriske impulser i hjernen, – ´sinnet´ eller ´sjelen´, er ikke noe annet enn summen av ikke-levende atomer som utgjør den fysiske hjernen (Matthew Ehret, 2022).

Humanisme derimot, som i følge Wikipedia har sine røtter allerede i den italienske renessansen på 13 – 1400-tallet, bæres oppe av vår evne til å kjenne oss selv, som gjør at vi kan kjenne våre omgivelser, og andre, og omgås de med omtanke, omsorgsfullhet og nestekjærlighet, altså, at vi mennesker kjennetegnes ved egenskaper som har en verdi i seg selv.

World Economic Forum (WEF) Great Narrative Project

I den mer detaljerte analysen, av hvilket humane bevissthets-plan, Transhumanismen bæres oppe av, vil vi ta utgangspunkt i hvordan den ledende ideolog og rådgiver i World Economic Forum (WEF), Great Narrative Project, Yuval Harari, formulerer seg. Se utdrag av intervjuet:

Yuval uttaler blant annet:

“If you have enough data, and you have enough computing power, you can understand people better than they understand themselves and then you can manipulate them in ways that were previously impossible …”

Så, la oss prøve å analysere psykologisk hva som foregår i Yuval sin bevissthet og indre dialog med seg selv, når han uttaler dette:

Når vi ser intervjuet på video, fremtrer Yuval inspirert, riktignok med et noe mekanisk uttrykk, men vi kan umiddelbart konkludere med at forskjeller mellom mennesker i meninger, ønsker og behov, på ingen måte er årsaken til Yuval sin inspirasjon.

Yuval sin motivasjon for å forstå mennesker, er, for å kontrollere de, eller, som han sier rett ut, manipulere de på måter som ikke er vært gjort før.

Så, hvis ikke Yuval i de to uttalelsene vi har sitert ovenfor, falt i skade for å uttrykke seg feil, noe det ikke er grunn til å tro, så tyder det på at han er av den oppfatning at mennesker ikke kjennetegnes ved egenskaper som har en verdi i seg selv, altså at mennesket har en iboende verdighet.

I lys av resonnementet i tidligere artikler på steigan.no, om de seks erkjennelses-trinn på veien til en human bevissthet på et Plussnivå, så tilkjennegir derfor Yuval her en uvitenhet om hvordan han med hjelp av den indre dialogen med seg selv, skaper en dypere intuitiv respekt for andres kunnen og gjøren.

En slik uvitenhet i Yuval, gjenspeiler, i lys av det nevnte resonnementet, en begrenset erkjennelse av hvilke spørsmål som har ledet han til de svarene han har, i den indre dialogen han har med seg selv, om andre.

Og, uten å vite hvilke spørsmål som har ledet han til de svarene han har i den indre dialogen med seg selv, om andre, vil Yuval, i lys av det nevnte resonnement, naturlig nok kunne bli så opptatt av å forklare og rasjonalisere alle svarene sine, at han risikerer å forveksle en rekke bekymringer han da vil få, med sannheten.

Menneskesynet

Det kan vel ikke være noen tvil om at Yuval mener han har funnet både sannheten om hvilke bekymringsfulle utfordringer menneskeheten har, og sannheten om hva mennesket er, når han uttaler;

“Humans only have two basic abilities — physical and cognitive. When machines replaced us in physical abilities, we moved on to jobs that require cognitive abilities. … If AI (Artificial Intelligence), becomes better than us in that, there is no third field humans can move to”.

En uttalelse, ikke bare med en sannsynlig stor underliggende eksistensiell angst i Yuval personlig, men også uten henvisning til, eller refleksjon over, det mest humane i oss, nemlig følelser, det intuitive og det empatiske, som danner hele vårt psykologiske grunnlag for i det hele tatt å kunne kalle oss selv ´sannhets-søkere´, og å kunne akkumulere kjensgjerninger om livet.

I lys av det nevnte resonnementet, med de seks erkjennelses-trinnene på veien til en human bevissthet på et Plussnivå, så kvalifiserer denne uttalelsen av Yuval til det laveste trinnet, trinn 1, der erkjennelsen av den indre dialogen med seg selv, når tankene hans omhandler andre, bare delvis er tilstede.

Som også Matthew Ehret (2022), kommenterer videoen ovenfor, så virker det ikke som det faktum at Yuval selv også er et menneske, ser ut til å bry han det minste, når han, som vi skal se i sitat nedenfor, snakker om antallet unyttige, overflødige og verdiløse mennesker i samfunnet.

Uten å referere til seg selv, i sin indre dialog, når han snakker om medmennesker på denne måten, sammenfaller med en kald, distansert og kynisk væremåte, som vanligvis er forbundet med en intoleranse overfor annerledes tenkende, en tiltrekning mer til jungelloven enn til en fredelig sameksistens, og ingen viten på det åndelige område.

Yuval Harari

Så, denne analysen tyder på at nivået av Yuval sitt bevissthetsplan, sammenfaller med de medmennesker som hører hjemme i den ytre forgården i Kong Salomos tempel.

Fordi, å rette så lite oppmerksom mot andre, i sin indre dialog med seg selv, som Yuval uttalelser kan tolkes til, sammenfaller som nevnt med at han er på erkjennelses trinn 1, i det nevnte resonnementet, hvor han holder seg til sine automatiske tankevaner, uten å bry seg på et dypere personlig humant plan om hvorfor.

Dette ´ikke-bevisste´ forholdet til oss selv, er det nærmeste vi mennesker kommer en dyrisk bevissthet, og, interessant nok, begrepet “hackable animals”, som Yuval bruker i sitatet ovenfor, stammer historisk sett fra en tid da vognhester ble brukt til ridning. Disse dyrene ble kalt «hacks» som en sammentrekning av «hackney», og ble opprinnelig brukt til å beskrive en vanlig ridehest, spesielt en for utleie.

Så, spørsmålet er jo om de uttalelser fra Yuval, som vi har gjengitt her, kan være en projeksjon utover fra et dypere dyrisk nivå i psyken til Yuval, som også vil samsvare med at han i den praktiske hverdagen ikke vil legge noe verdi i å overvinne seg selv, men at det er hans neste som skal overvinnes.

Som i denne uttalelsen;

“I think the biggest question in economics and politics in the coming decades will be ‘what to do with all these useless people?’ I don’t think we have an economic model for that… the problem is more boredom and what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless? My best guess at present, is a combination of drugs and computer games”.

Med hvilken annen grunn enn at han befinner seg i den ytre forgården i Kong Salomos tempel, skulle Yuval vurdere medmennesker som mindre viktig enn han selv, – at de rett og slett er i veien, er søppel og skitt under skoa liksom, – ubrukelige…?

Frihet og klassekamp

Transhumanismen, som den er uttrykt i sitatene ovenfor av ideologisk rådgiver i WEF, Yuval Harari, forfekter en virkelighetsforståelse, som bæres oppe av en mentalitet som på grunnlag av analysen ovenfor, kan sies å bryte 100% med grunntanken om at alle mennesker er likeverdige, og har en iboende verdighet, altså humanismen.

Uttalelsene sammenfaller også i holdning og karakter med hva lederen av WEF, Klaus Schwab, uttalte i sin åpningstale da organisasjonen var samlet i Davos 22. – 26. mai 2022:

«Framtida skjer ikke bare. Framtida bygges av oss, av det mektige fellesskapet her i dette rommet».

Klaus Schwab: – Framtida bygges av oss, den mektige forsamlinga i dette rommet

Foreløpig er det bare ‘Guddommen’, som har fått en så stor stjerne at han har fått ta den foreldrerollen til hele menneskeheten, som Klaus her tar.

Men, i Kong Salomos tempel, er det først i den indre forgård, at vi begynner å lære den holdningen til alle andre medmennesker, som vi foreløpig bare er i kontakt med i rollen som foreldre til våre egne barn, og den holdningen, i det nevnte resonnementet, fordrer at vi erkjenner mer og mer av vår egen ‘ufullkommenhet’, som er avgjørende for opptak til Sannhetsskolen.

Så, Klaus og Yuval og WEF tar her på seg et ansvar som ikke bare ligger langt over et humant bevissthets-nivå som mennesker hittil i historien har klart å mobilisere til fordel for menneskeheten som helhet, men som analysen ovenfor viser at de selv ikke på langt nær har høy nok human bevissthet til å ta.

Som støttes av at det overhodet ikke finnes noen som helst demokratisk forløper til at Klaus og WEF gjør det de gjør, og at Transhumanismen, en ideologi som er med på å bære WEF, også tidligere er diskutert som en farlig idè (Fukuyama, 2009).

I et humant bevissthets perspektiv, kan det som allerede nevnt, konkluderes med at Transhumanismen, slik den kommer til uttrykk gjennom Yuval Harari, og visjonen til WEF, blir bært oppe av en mentalitet som befinner seg i den ytterste forgården i Kong Salomos tempel, der intoleranse overfor annerledes tenkende florerer, krig og materialisme ikke er utlevde stadier, og der en har liten eller ingen viten på det humane og åndelige område.

Som er en logisk forklaring til at flere og flere medmennesker, er i opprør, og roper på fred og likeverd, slik vi har sett i Ottawa Freedom Convoy 2022, og nå, med Bonde-opprøret i Nederland, og etterhvert i flere og flere andre land i verden.

Flere og flere slutter seg til rekkene av dette opprøret hver dag, og vi må våge å stille spørsmålet om vi kan komme til å angre på vår passivitet i fremtiden, om vi ikke nå blir mer bevisst i den klassekampen som allerede er i god gang mellom de frie menneskene i verden, og teknokratene med den globale 2030 Agendaen for “bærekraftig slaveri” (Corbett, 2022).

Og, hva mer konstruktivt kan vi da gjøre, enn å jobbe med den indre dialogen med oss selv, og heve vår humane bevissthet til et Plussnivå, som markerer både overgangen til den indre forgård, og videre innover i Kong Salomos tempel, og som også markerer opptak til Sannhetsskolen?

Hvordan kan en bærekraftig lys fremtid for menneskeheten skje uten at hver og en av oss jobber med dette?

Referanser:

Bøhn, Einar Dueng – Transhumanisme. Store Norske leksikon.

Corbett, James (July 17 2022) We’re All Dutch Farmers Now. The Corbet Report.

Ehret, Matthew (June 22 2022). Yuval Harari´s Unipolar Dystopia vs the Greater Eurasian Partnership: Two Technological Paradigms Clash. truthcomestolight.com

Fukuyama, Francis (2009) Transhumanism. Foreign Policy October 23 2009.

WEF – Artikkelsamling – https://steigan.no/author/glennrichardbergsto/

WEF – Yuval Harari intervju – https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM

WEF: Artikkelsamling om transhumanisme.

Forrige artikkelSensasjon i NRK
Neste artikkelTyske Bundeswehr om transhumanisme