Velkommen til sannhetsskolen!

0

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green.

I tidligere artikler på Steigan og Binders, er overgangen fra Trygghetsskolen til Sannhetsskolen i livet, beskrevet som avgjørende for utvikling av human bevissthet til et Plussnivå.

Human bevissthet er tidligere definert som det opplevelsesmessige resultat av vår evne til å vurdere om andres liv er like viktig som vårt eget.

Når vi har human bevissthet på et Plussnivå, så er meninger, ønsker og behov hos andre, som er motsatte av de vi selv har, en inspirasjon for læring og personlig utvikling.

Inspirasjon for personlig utvikling oppstår av menings-, ønske- og behovs-forskjeller og motsetninger, fordi vi som vesener har bevissthet. Ingen av oss ville hatt noe som helst human bevissthet uten disse forskjellene og motsetningene.

For å illustrere, opplevelsen vår av lys ville vært fraværende uten mørke. Det er en kjensgjerning at det er ingen opplevelse av lys uten mørke, og omvendt. Uten kontraster ingen opplevelse, ingen bevissthet.

I samfunn som viser liten eller null toleranse for forskjeller og motsetninger i meninger, ønsker og behov, vil det derfor stilles mange kritiske spørsmål, av medmennesker med høyere nivå av human bevissthet.

Disse medmenneskene går på Sannhetsskolen, og har mer personlig frihet, og fred med seg selv.

Velkommen til Sannhetsskolen.

Frihet og fred med deg selv

Så la oss starte med et kritisk spørsmål som ofte kommer frem i Alternativ media, her i en litt ny vri; – formes virkelighetsopplevelsen vi lever og ånder i hver dag, av planer, til medmennesker som har bestemt seg for at omfattende forandringer i samfunnet skal gjennomføres, uten med bruk av demokratiske prosesser, og med hjelp av Massemedia?

Dette spørsmålet adresserer om ditt personlige forhold til frihet og fred med deg selv, er direkte påvirket av myndighetskrefter helt utenfor din kontroll.

En situasjon med vide psykologiske implikasjoner.

Dine utfordringer med forholdet til frihet og fred med deg selv, har psykologien stort sett forklart med dine oppvekst-erfaringer, familiedynamikk, eller problemer med relasjoner for eksempel i tilpasning til arbeidslivet. Dette er påvirkningsfaktorer for din psykologiske utvikling, som har med deg å gjøre, men som bare indirekte er påvirket av myndighetskrefter.

Sånn så verden ut før

Nå, derimot, tydeliggjort med covid-tiden, har vi sett at ditt forhold til psykisk og fysisk frihet i livet, kan bli direkte påvirket av at for eksempel fastlegen din ikke informerer deg om mulige bivirkninger av vaksinering med mRNA teknologi. Fordi han eller hun risikerer å miste jobben eller lisensen.

En observasjon som reiser følgende kritiske spørsmål:

Bør du reflektere over, om det kan finnes myndighetskrefter rundt deg som ønsker å forme din virkelighetsopplevelse i motsatt retning av hva du psykisk og fysisk kanskje egentlig vil og har potensial til, når det gjelder frihet og fred med deg selv?

Med andre ord, og i tråd med tidligere artikler på Steigan og Binders, er det nødvendig for deg å vurdere om det kan finnes myndighetskrefter rundt deg som prøver å motvirke ditt opptak på Sannhetsskolen, og som ønsker å beholde deg på Trygghetsskolen?

Myndighetskrefter

Legen din kan altså ikke bare overstyres av myndighetskrefter hvis hun eller han velger å aktivere såpass mye faglig helsemessig empati for deg at hun eller han snakker med deg om ubesvarte spørsmål rundt genterapi, eller snakker om alternative og kanskje mer sikre behandlinger, som hun eller han har lest om at flere tunge internasjonale medisinske eksperter anbefaler.

Legen din kan da risikere å miste jobben eller lisensen sin.

En faglig etisk kinkig situasjon for din lege, vel og merke hvis hun eller han ser på sin oppgave som sannferdig å bidra til at du kan oppnå en naturlig personlig fysisk og psykisk frihet og fred med deg selv.

En situasjon med vide helsemessige implikasjoner.

For, når din lege risikerer å miste jobb eller lisens, ved å være sannferdig i forhold til tilgjengelig medisinsk informasjon, som kan ta vare på og bedre din helse, hvor løst henger da jobb og lisens for andre helsearbeidere?

La meg få bruke meg selv som eksempel.

Jeg jobber som psykolog. Hva om du som klient hadde spurt meg om hva du skal gjøre for å oppnå mer frihet og fred med deg selv. Hva om jeg hadde svart at da er det like nødvendig for deg å reflektere over hvordan myndighetskrefter former din virkelighetsforståelse, som hvordan oppvekst, familie og dine relasjoner til andre, gjør det?

Hva om jeg hadde lagt til at for å løfte nivået av din analyse, og oppnå en størst mulig bevissthet om og fred med deg selv, så er det helt nødvendig å være åpen for motsatte perspektiver på hvordan myndighetskrefter former din bevissthet, enn de perspektivene som blir formidlet gjennom Massemedia og det tradisjonelle Akademia?

Hadde jobben eller lisensen min hengt i en tynn tråd da?

I så fall det gjorde det, så kan det ikke være fordi jeg har brutt noe ´psykolog- ed´, eller noen etiske retningslinjer og grunnleggende regler om respekt, ansvar, integritet og kompetanse. Fordi, økt bevissthet i de forskjellige rollene du inntar i livet, om det er i forhold til deg selv, partner, familie, jobb eller til samfunnet du lever i, er en dyd. Det er en dyd på alle disse arenaene, å reflektere, og analysere og forstå mer og mer bevisst hvilken virkelighet du er en del av.

En oppdiktet situasjon

Så, la oss derfor forestille oss en situasjon der jeg blir innkalt på teppet, av helsemyndighetene, og møter den oppfatningen at både min jobb og min lisens ikke er ønsket. Det er en oppdiktet situasjon, men la oss forestille oss at det skjedde.

I lys av resonnementet innledningsvis, hvilket nivå av human bevissthet ville det i så fall vært uttrykk for, fra myndighetenes side?

Hadde ikke en slik situasjon først og fremst vært uttrykk for en virkelighetsforståelse der forskjeller og motsetninger i meninger, ønsker og behov, ikke er kilde til inspirasjon?

Det er som vist innledningsvis, logisk, hvilket forhold slik inspirasjon står i til en virkelighetsforståelse som sammenfaller med human bevissthet på et Plussnivå. Ingen av oss ville hatt noe som helst human bevissthet uten disse forskjeller og motsetninger i meninger, ønsker og behov.

Er det ikke derfor et helt berettiget spørsmål, om myndighetene, i den oppdiktede situasjonen vi forestiller oss, uttrykker en virkelighetsforståelse som sammenfaller med en human bevissthet på et Minusnivå?

Når du har en human bevissthet på et Minusnivå, så vil ikke forskjeller og motsetninger i meninger, ønsker og behov, inspirere til læring og utvikling, – det er i følge resonnementet ovenfor, logisk umulig.

Det er logisk i følge resonnementet ovenfor, at forskjeller og motsetninger i meninger, ønsker og behov, vil føre til bare større og større motsetninger og ufrihet både i deg selv og i mennesker rundt deg, når du har en human bevissthet på et Minusnivå.

Lakmustesten

De siste årene har vært en Lakmustest på hvor nysgjerrige helsemyndigheter og politikere er på å bli inspirert av måter å tenke på, som avviker fra deres egen.

Resultatet på Lakmustesten tyder på en virkelighetsforståelse hos veldig mange myndighetspersoner og politikere som sammenfaller med en human bevissthet på et Minusnivå. Med den følgen at fler og fler humane bevisste mennesker på et Plussnivå reiser kritiske og kloke spørsmål om ´hva ting egentlig handler om´.

Det er logisk at en myndighetsperson eller en politiker, vil forveksle kritiske og kloke spørsmål om ´hva ting egentlig handler om´, med konspirasjon, når hun eller han har en human bevissthet på et Minusnivå.

Vurderinger som avviker fra, eller står i kontrast til deres egen, vil de da oppleve som et angrep, som de må forsvare seg mot, som er sammenfallende med at de holder seg fast i plassen sin på Trygghetsskolen, istedenfor å stille seg i køen til Sannhetsskolen.

Den oppdiktede situasjonen der jeg blir innkalt på teppet, av helsemyndighetene, og møter den oppfatningen at både min jobb og min lisens ikke er ønsket, kan forhindres i fremtiden, men bare ved økt opptak på Sannhetsskolen.

Samtidig som det er forståelig og ´menneskelig´, at overgangen fra Trygghetsskolen til Sannhetsskolen vil ta tid, kan vi som profesjonelle helsearbeidere være pådrivere i denne overgangen.

Vi kan fremskynde overgangen ved for eksempel å engasjere oss i kritiske analyser av hvorvidt helsefaglig utdanning i dag inspirerer oss i tilstrekkelig grad til utvikling av humane bevissthetsnivåer, som gjør at klienter opplever vi virkelig kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse.

Noen av mine mest kjente psykolog-kollegaer som arbeider med å analysere forholdet forskjellige yrkesroller står i til human bevissthet, i teknokratiske samfunn, er Jordan Peterson og Mattias Desmet.


Andre artikler av Tom Green.

Forrige artikkelNord-Korea, det urokkelige regimet
Neste artikkelKupp og kriger for regimeskifte viser den nakne USA-imperialismen