Advokatforeningen: – Karantenehotell innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge

0
Illustrasjon: Shutterstock

Regjeringa sendte ut på høring en forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene den 25. november 2020. Høringsfristen var satt til 27. november. Uansett sak er dette en ekstremt kort frist, og i en så alvorlig sak som dette må det sies at fristen må være ulovlig kort.

For kort høringsfrist

I sitt høringssvar reagerer også Advokatforeningen på den korte høringsfristen og skriver:

«Advokatforeningen vil fremheve at det er uheldig at høringsinstansene får så kort tid til å inngi høringssvar. Ikke minst gjelder dette når pandemien som sådan ikke lenger er en ny situasjon. Vi er nå i en slik fase av pandemien at høringsinstansene må kunne forvente å få mer enn noen få timers frist til å kommentere lovgivning som vil gjennomføre strenge restriksjoner på bevegelsesfriheten til innreisende til landet. Slike forslag reiser viktige spørsmål, både av teknisk og prinsipiell art.»

Et svært inngripende tiltak

Advokatforeningen skriver at regjeringas forslag er «et svært inngripende tiltak»:

«En lovbestemmelse som ikke er formet som et påbud, men som pålegger karantenehotell ved innreise, med underliggende forskriftsbestemmelser som pålegger innreisende en plikt til betalt opphold på karantenehotell, er et svært inngripende tiltak fra myndighetenes side, som stiller krav om særlig presisjon i forbindelse med lovkravet. Den foreslått lovhjemmel er etter Advokatforeningens syn ikke tilstrekkelig klar.»

Internering av folk ved ankomst til Norge

Advokatforeningen sier ikke rett ut at begrepet «karantenehotell» er nytale, men sier i klartekst at det faktisk dreier seg om internering, og at det bryter med helt grunnleggende rettigheter:

«En ordning med karantenehotell er et svært inngripende tiltak for innreisende idet det innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge, og bryter med helt grunnleggende rettigheter som retten til bevegelsesfrihet, privatliv og familieliv. (Vår uth. red.) Det er av den grunn viktig at Stortinget før vedtagelsen av en mer permanent regel om en interneringsordning for innreisende, tydeliggjør lovkravet. Noen nærliggende spørsmål er: Innebærer lovkravet et påbud om frihetsberøvelse eller ikke? Fattes vedtak, og i så fall av hvem? Om opphold i karantenehotellet ikke er et påbud; er det da mulig å straffeforfølge for unnlatt bruk av karantenehotellet? Hvilke konsekvenser vil det å unnlate å benytte karantenehotellet ha?»

Vil regjeringa endre loven via forskrift?

Advokatforeningen viser også til høringssvaret til Hans Petter Graver, professor dr. juris, UiO. Der skriver han blant annet at det at regjeringen nå legger frem forslag til en fullmaktsbestemmelse istedenfor å legge frem selve ordningen som lovforslag, kan i realiteten innebære en endring av innholdet i smittevernloven § 7-12:

«Dette innebærer at dersom regjeringen legger frem forslag til en fullmaktsbestemmelse i stedet for å legge frem bestemmelsene som lovforslag, legger den i realiteten frem et forslag som endrer innholdet av smittevernloven § 7-12. Etter mitt syn er det prinsipielt sett problematisk at regjeringen foreslår å endre på de grunnleggende spillereglene midt under en pågående kritisk situasjon. (Vår uth. red.) Generelt sett er dette en dårlig ide. De reglene vi har for å håndtere akutte situasjoner er gitt under rolige forhold og etter en ordinær lovbehandling med offentlig utredning, bred høring med vanlige høringsfrister og vanlig lovbehandling i Stortinget. Nå foreslås en endring av dette, under et sterkt tidspress, uten en forutgående utredning og med svært knappe frister og mulighet til å overskue konsekvenser. Til dette kommer at forslaget er vidtgående, idet det ikke bare innebærer hjemmel til et inngrep i grunnleggende rettigheter, men også inneholder en fullmakt til å fravike forvaltningslovens saksbehandlingsregler, som skal vareta enkeltpersoners rettssikkerhet i enkeltsaker

Krever at forslaget trekkes

Advokatforeningen kokluderer med at regjeringas forslag må trekkes:

«Basert på uklarhetene ved det oversendte forslaget ber vi om at dette lovforslaget trekkes og at ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet anbefaler vi at karanteneplikten pålegges gjennomført på eget valgt sted.»

Kommentar: Typisk for regjeringas koronaregime

Det at regjeringa nå innfører tvungen internering via en forskrift som med en høringsfrist på under 48 timer føyer seg inn i det lovløse og grunnlovsstridige regimet som Erna Solberg og hennes nærmeste krets har utøvd siden 12. mars. Vidtrekkende inngrep i grunnlovsfestede rettigheter blir gjennomført uten stortingsbehandling, og det samme gjelder grove inngrep i den personlige friheten. En liten junta bestående av Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Espen Nakstad styrer landet via pressekonferanser, dekreter og tiltak. Dette er naturligvis helt uholdbart, og det er svært viktig at folk som Hans Petter Graver, Jon Wessel-Aas og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith setter ned foten.

Men hvor er partilederne, hvor er venstresida, hvor er masseorganisasjonene? Godtar dere et slikt regime som kan innføre tvungen internering ved et skuldertrekk?

Forrige artikkelIrrelevant stortingsdebatt om utbygging av vindkraft i Norge
Neste artikkelLitt mer om aksjesalget i 2001 og kapitalismens iboende faenskap