Grattis med aluhatten, FHI

0

Å fremheve at vitamin D har gunstig effekt på immunforsvaret og viktig mot luftveisinfeksjoner ga status som «konspirasjonsteoretiker» inntil for noen dager siden i de «pene» mediene. FHI har også gjort sitt for å holde kunnskap om vitamin D borte fra menigmann. Eller kan det faktisk hende at de ikke er faglig kompetente nok til å ha visst om dette – i motsetning til nettopp de som fikk diverse stempler slengt etter seg for å vise til forskning som viste den gunstige effekten?

I en artikkel på FHIs nettsider heter det nå:

Det er holdepunkter for at tilstrekkelig inntak av D-vitamin kan bidra til å forebygge akutte luftveisinfeksjoner. Det er derfor spesielt viktig å få i seg nok D-vitamin når høsten står for døren og luftveisinfeksjonene kommer hyppigere.

FHI 31.8.2022

På bakgrunn av dette var det litt artig at vår bidragsyter Enigma sendte oss denne teksten:

Grattis med aluhatten, FHI

Endelig har FHI bytta ut nisselua med aluhatten, den er nå limt på med superlim og sikra med gaffa-tape.

Dette skrev jeg og en drøss andre om for 10-12 år siden. Velkommen etter, FHI.Denne er opprinnelig publisert mai 2012, skrevet i 2011, uansett; nå har også FHI byttet ut nisselua med aluhatten.

For å forebygge ett tilfelle av influensa må man vaksinere 100 personer i følge Cochrane (2011). Ser man på den nyeste D-vitamin forskningen må man behandle 12,5 personer for å forebygge ett influensatilfelle (Urashima 2010). I hvilke grad vitamin D er åtte ganger mer effektivt kan irriterende nok diskuteres.

I mars 2010 kunne en japansk studie ledet av Mitsuyoshi Urashima ved Jikei universitet i Tokyo fortelle om D-vitaminets forebyggende effekt på influensa, luftveisinfeksjoner og astma hos barn.

Studien er basert på randomisert dobbeltblind design, og besto totalt av 334 barn, fordelt på 2 grupper av 167 barn. Forsøksgruppa mottok 1200 IE D-vitamin daglig.

Forekomsten av influensa type A i gruppen som mottok vitamin D var 18 av 167, i gruppa som ikke fikk D vitamin ble 31 av 167 barn syke. Dette betyr en relativ risikoreduksjon på 42%, absolutt risikoreduksjon på 7,8% og NNT på 12,5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

http://www.ajcn.org/…/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

Det ble nylig gjort tilsvarende funn i en studie fra Mongolia. Her ble det funnet halvering i tilfeller av luftveisinfeksjon hos barn som mottok melk supplert med vitamin D. Median i D3 måling i forkant av studien var 7 ng/mL. Etter intervensjon hadde D vitamingruppa et snitt på 19 ng/mL mens kontrollgruppen fortsatt lå på 7 ng/mL.

http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-may-reduce-risk…/

Lavere forekomst av astmaanfall i D vitamin gruppen:

Den japanske studien avdekket også lavere forekomst av astmaanfall i gruppen som hadde tatt vitamin D. To av barna i forsøksgruppen hadde anfall, mens 12 av barna i kontrollgruppen hadde registrerte anfall i løpet av studien. En reduksjon av astmaanfall må kunne ansees som gunstig i relasjon til akutt luftveisinfeksjon.

http://www.ajcn.org/…/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

Plausible forklaringer på D vitaminets effekt:

Det legges til grunne ulike virkningsmekanismer som både tar hensyn til den immunstimulerende effekten i henhold til bekjempelse av virusinfeksjon satt i relasjon til T-lymfocytter samt antiinflammatoriske aspekter satt i relasjon til den positive effekten på astmaanfall, da i henhold til cytokiner. Sistnevnte er forøvrig et interessant aspekt om man ser på svineinfluensa hvor enkelte har hevdet at cytokinstorm er blant faremomentene:

“Several plausible mechanisms might explain how vitamin D could have reduced the risk of influenza A.VitaminD increases the
production of antimicrobial peptides such as defensin in primary human monocytic and epithelial cells (10). Moreover, defensin inhibits influenza virus infections by blocking membrane fusion mediated by viral hemagglutinin (11–13). Therefore, in this study,
vitamin D supplementation possibly enhanced innate immunity by up-regulating antimicrobial peptides, including defensin, and protected children from influenzaAinfection.Moreover, vitaminD was reported to reduce inflammation by regulating cytokine release (14–17). Thus, vitamin D may soften the clinical symptoms too late to start supplementation. However, in this study, vitaminD3 significantly reduced the incidence of influenza A within 60 d.”

http://www.ajcn.org/…/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

D vitamin som virusvåpen:

Forskning relatert til D vitaminets stimulerende effekt på modning av T lymfocytter har vist seg lovende i henhold til forebygging av virusinfeksjoner.

Funnene støtter antakelsen om at D-vitamin spiller en viktig rolle i forebyggingen av luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa. Særlig kan personer med lungesykdom som astma og emfysem være spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner som følge av mangel på vitamin D, mener Ginde.

http://www.forskning.no/artikler/2009/februar/211463

Lav effekt av vaksinering mot influensa:

Ser man på effekten av vaksinering kan studiene på D-vitamin sies å være interessante. I henhold til Cochranes metastudie må man vaksinere 100 friske personer for å forebygge ett tilfelle av influensa (NNT).

Cochrane forteller at nesten halvparten av forskningen som ligger til grunn for metaanalysen var finansiert av industrien. Det bemerkes videre nokså tørt at det må tas høye for at industrifinansiert forskning generelt fremmer et langt mer optimistisk syn på effekt av vaksinering sett i forhold til uavhengig forskning. Det er lite sannsynlig at legemiddelindustrien publiserer forskning som ikke har potensiale for økonomisk gevinst.

Man finner heller ikke belegg for at influensavaksinering har noen effekt på sykehusinnleggelser, tapte arbeidsdager, generell komplikasjonsrate eller på overføring av smitte i voksen normalbefolkning.

Det bør også nevnes at influensavaksinene kun baserer seg virusstammer av typen A og B. I følge Cochrane representerer disse stammene kun 10% av virustypene som kan gi influensasymptomatologi, hvilket dersom vaksinen er optimalt komponert tilsier at man vil mangle immunitet mot 90% av virusbelastningen.

En av målgruppene for vaksinering er eldre over 65 år. Forskning har vist at institusjonspasienter og eldre generelt har økt forekomst av D vitaminmangel. Dersom effekten av D-vitaminterapi hos eldre har tilsvarende effekt som den japanske studien på barn i henhold til influensa bør dette vekke interesse. Sjansen for at D-vitamin vil ha ytterligere forsterket effekt hos eldre er også tilstede basert på deres disposisjon for mangel på nevnte. Vitamin D vil ikke kunne gi en spesifikk forhåndsimmunitet, man snakker her om en generell stimulerende effekt på immunforsvaret.

Man skal naturlig nok heller ikke fnyse av den mer totale helsemessige gevinsten av D vitaminer, da med tanke på benskjørhet samt mulig forebyggende effekt av diabetes og kreft, spesielt tatt i betraktning at vaksinering aldri vil gi noen annen gevinst enn mulig immunitet mot et par visusstammer, vel og merke dersom WHO har gjettet rett.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub4/full

http://summaries.cochrane.org/…/vaccines-to-prevent…

http://www.thelancet.com/…/PIIS1473-3099%2811…/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/…/abstract;jsessionid…

http://www.doktoronline.no/news/2007-04/eldre_d-vitamin.html

Svineinfluensavaksinering hadde ingen effekt på dødelighet av influensa:

Svineinfluensaen 2009/10 har vært en anledning til å se på den faktiske effekten av influensavaksinering i befolkningen. Pandemrix var spesialtilpasset dette årets influensatype hvilket ga denne vaksinen spesielle fordeler sett i forhold til en alminnelig influensasesong.

Tiltross for at vaksinen var spesialtilpasset så man ingen forskjell i effekt på dødelighet av influensa mellom land som vaksinerte og de som ikke vaksinerte, derimot så man en svak tendens i motsatt retning. Man fant at Sverige og Tyskland hadde tilsvarende dødelighet (0,31 pr 100.000) til tross for at 60% av den Svenske befolkningen var vaksinert målt opp mot 8% av den tyske. I Polen hvor man ikke vaksinerte var dødelighet lavere (0,47 pr 100.000) sett i forhold til Norge (0,58 pr 100.00) hvor 45% av befolkningen ble vaksinert.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/massevaksinasjon-mot-svineinfluensa-var-totalt-unodvendig/13298080/

Oppsummering:

Vi vet at forsking på influensavaksiner ofte er fremstilt av industrien, med de svakheter dette medfører. Legemiddelindustrien publiserer naturlig nok kun forskning som medvirker til inntjeningsmuligheter.

Dersom 100 personer vaksineres vil én person være beskyttet mot influensa. En svært lav forebyggende effekt hos normalbefolkning.

Man vaksinerer under optimale omstendigheter kun mot 10% av virusene som kan fremkalle influensalignende sykdom. WHO velger virus i vaksinene ut i fra en kombinasjon av prognoser og gjetting, således vil vaksinens dekningsgrad oftest ligge lavere enn 10%.

Influensavaksinering har ingen effekt på sykehusinnleggelser, tapte arbeidsdager, generell komplikasjonsrate eller på overføring av smitte i voksen normalbefolkning.

Pandemivaksineringen, hvor vaksinen var spesialtilpasset viruset hadde ingen effekt på dødelighet av influensa i befolkningen, mulig en tendens i motsatt retning hvor for eksempel Polen som ikke vaksinerte hadde lavere dødelighet enn Norge med vaksinedekning på hele 45%.

Ny forskning på D-vitamin i henhold til luftveisinfeksjoner viste en relativ risikoreduksjon på 42% og en absolutt risikoreduksjon 7,8% på influensa type A. Det er antatt at virkningen på infeksjon er relatert til modning av T-lymfocytter. Resultatene var ennå bedre for astmaanfall hvor det ble antatt at cytokinkontroll medvirker. På bakgrunn av at cytokinstorm er en fare ved influensa type A, bør sistnevnte aspekt være vel så interessant som temaet vedrørende T-lymfocytter. Ved siden av de immunologiske forholdene har D vitamin en rekke andre positive helseeffekter.

Vi minner igjen om at dette ble skrevet i 2012, og det tok FHI 10 år å finne ut av dette, eller i alle fall å dele kunnskapen offentlig.


Først publisert her i 2012: https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/05/13/d-vitamin-mer-effektivt-enn-influensavaksine/
10 år før FHI fant ut at vitamin D meget betydning.


Les også:

FHI: D-vitamin kan beskytte mot luftveisinfeksjoner – Vi: Det har vi skrevet i over to år!

Irske forskere: Lavt D-vitaminnivå øker dødsrisiko blant covid-pasienter fire ganger

Kan D-vitaminmangel være årsak til over 9.300 årlige dødsfall i Norge?

Lovende resultater med bruk av vitaminer mot covid-19

Vitaminer mot koronavirus?

Forrige artikkelHva lærte Bjørnar Moxnes på tur i tanks?
Neste artikkelForvaltninga av våre naturressurser legger store hindringer for beiting i utmark og seterdrift