– Koronapasset er ikke et godt smitteverntiltak her i Norge

0
Illustrasjon: Shutterstock

Når nesten ni av ti voksne er vaksinert, vil de vaksinerte smitte langt flere enn de uvaksinerte, ganske enkelt fordi de er flere. Å stenge uvaksinerte ute vil gi svært liten gevinst i Norge. Dette skriver Mette Kalager, professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Bilde av Mette Kalager
Mette Kalager.

De to tar fatt påstanden om at de uvaksinerte utgjør en fare for samfunnet fordi de smitter de sårbare – vaksinerte så vel som uvaksinerte – og derfor er det legitimt å stenge dem ute ved hjelp av et koronapass. Og de spør:

Er de ikke-vaksinerte totalt sett en større smittetrussel enn de vaksinerte i Norge i dag?

«Vil dermed koronapasset, som pålegger uvaksinerte å vise negativ test før de deltar i det offentlige rom, føre til mindre smitte?»

Kalager og Øverenget har gjennom hele perioden med koronakrise vist en evne til å stå imot flommen av propaganda og tvilsomme påstander og på hvert sitt felt har de vist en evne til skarp og kritisk analyse og til å stille de relevante spørsmålene ved den politikken som føres. Så også i denne kronikken. De skriver at det er vanskelig å se at det finnes noe faglig godt grunnlag for å innføre koronapass. For som de skriver:

«Smittevernloven sier: Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.

Er koronapasset nødvendig av hensyn til smittevernet? Er det en klar medisinskfaglig begrunnelse for det?

Et koronapass handler om å behandle mennesker forskjellig – de som har det, slipper inn, de som ikke har det, holdes utenfor. Nå er imidlertid ikke forskjellsbehandling alltid urettferdig eller uakseptabelt – i mange tilfeller kan det være helt på sin plass å forskjellsbehandle.

Grunnlaget for denne tenkemåten er å finne i et av de mest grunnleggende prinsippene vi har i etikken, nemlig likhetsprinsippet: Like tilfeller bør behandles likt. Hvis to tilfeller skal behandles forskjellig, bør det være mulig å peke på en moralsk relevant forskjell mellom dem.»

2011-09-13 Einar Øverenget.jpg
Einar Øverenget.

I Norge er nesten ni av ti over 18 år vaksinert, og da vil de vaksinerte smitte langt flere enn de uvaksinerte – ganske enkelt fordi de er flere. Et tiltak som sperrer de uvaksinerte ute vil altså gi svært liten gevinst for Norge, og det er vanskelig å se at det framstår som «tjenlig etter en helhetsvurdering», slik smittevernloven krever.

  1. Det er en åpenbar logisk brist «som ligger i at uvaksinerte ikke får tilgang til de samfunnsgodene de vaksinerte får tilgang til, selv om de vaksinerte totalt sett utgjør en større smitterisiko i samfunnet.»
  2. Det er et problem å «velge et differensiert tiltak som gir flertallet goder som mindretallet ikke får ta del i, er at dette vil kunne føre til en polarisering av samfunnet. Det er lite positivt å hente i det å sette befolkningsgrupper opp mot hverandre.»
  3. Det er et annet problem at «koronapasset kan få flere til å vaksinere seg fordi de føler seg presset, men dermed undergraves også den frivilligheten som det norske vaksinasjonsprogrammet har vært tuftet på – og som har vært praktisert med stort hell.»

Les også: Hans Petter Graver: Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.