Vil vite mer om fuglekollisjoner

0
Vindturbiner dreper fugl. Foto: Shutterstock

Dette innlegget er et tilsvar til debattinnlegget «Hva er den høye himmelen verdt, Ellen Hambro?», av Christina Fjeldavli.

Av Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Ivar Myklebust

Christina Fjeldavli er kritisk til at Miljødirektoratet ikke krever at døde havørner funnet ved et vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag skal tas vare på og registreres.

Vårt svar til NRK begrenser seg til å omhandle hvordan funn av død havørn skal behandles etter det gjeldende regelverket, det vil i dette tilfellet si viltforskriften. I henhold til dette regelverket er ingen pliktige til å melde fra om dødt vilt. Miljødirektoratet kan gi tillatelse til at dødt vilt tas vare på for forskning og andre legitime formål. Havørn er en av flere arter Miljødirektoratet har kunnskapsbehov på, og etter ønske fra forskningen bidrar vi gjerne med å tildele disse døde fuglene til ulike studier.

Vi forstår likevel at Fjeldavli reagerer på at funn av døde havørn ikke følges opp. Et overordnet mål for Miljødirektoratet er å hindre tap av naturmangfold, og vi har det sentrale ansvaret for forvaltning av norsk natur, deriblant havørn.

Arealinngrep er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Arter mister eller får oppstykket sine leveområder når arealet endres som for eksempel ny bebyggelse, nye veier eller andre inngrep slik som vindkraft.

Det er NVE som er konsesjonsmyndighet for vindkraft og miljømyndighet i vindkraftsaker. De kan sette særlige vilkår til selve anlegget og til driften for å hindre skade på miljøet, inkludert pålagt innsamling av dødt vilt. Miljødirektoratet kan ikke komme med egne krav som går utover konsesjonsvilkårene.  Det er ikke like konsesjonsvilkår for alle anlegg, men ifølge NVE er det krav om før- og etterundersøkelser på fugl ved ca 1/3 av anleggene.

Vår rolle i vindkraftsaker er å veilede, gi råd og å skaffe og formidle miljøkunnskap. På grunn av en gledelig bestandsoppgang er ikke havørn lengre en truet art i Norge. Det er likevel en ansvarsart, det vil si at en stor del av den europeiske bestanden lever i Norge. Dermed er havørn en art forvaltningen skal ta spesielt hensyn til. Vi vet også fra funn i Norge og internasjonalt at havørn er sårbar for kollisjoner med rotorblader på vindturbiner.

Miljødirektoratet ønsker bedre oversikt over omfanget av fuglekollisjoner i vindparker. Vi vil, i dialog med NVE, jobbe for å få etablert bedre rutiner for dette. Statkraft er godt i gang med å innarbeide prosedyrer for behandling av funn av død fugl i sine vindparker gjennom registrering i rapportsystemet Artsobservasjoner og vi håper flere av selskapene ser verdiene av dette og tar dette inn i sine rutiner.

Denne artikkelen er også publisert i Naturpress.

Forrige artikkelSosialisten Clare Daly tordner mot russofobien
Neste artikkelIdealisme uten realisme…