Erna Solberg har ikke tenkt å gi deg noe godt nytt år

0
Erna Solberg holder nyttårstalen. Skjermdump fra video.

Da Erna Solberg holdt nyttårstalen hadde hun styrt Norge i strid med Grunnloven i 293 dager, og ingenting tyder på at hun har noen planer om å gjeninnføre de demokratiske fri- og rettigheter i noen nær framtid.

Har gjort en feiltolkning av smittevernloven til Norges nye Grunnlov

I prinsippet gir Smittevernloven myndighetene svært vide fullmakter, men den stiller også krav til når denne loven kan anvendes. Regjeringa Solberg har tiltatt seg fullmaktene, men må feiltolke Smittevernloven for å få det til. Loven kan anvendes når vi står overfor:

«allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som

a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller

b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller

c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den.» (Vår uth. red.)

15. mars, da man i regjering og Storting ikke visste hva man sto overfor, kunne man kanskje frykte at den situasjonen som er beskrevet i Smittevernloven ville gjelde. Kanskje, for vi har til nå ikke fått innsikt i hvilket grunnlagsmateriale regjeringa la til grunn da den gikk til det drastiske skrittet å suspendere Grunnloven. (Brudd på Grunnlovens paragraf 100: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer.»)

Men etter over ni måneder med korona finnes det ikke juridisk eller medisinsk grunnlag for å hevde at Smittevernlovens forutsetninger gjelder. Norge hadde i 2020 en lavere dødelighet enn normalt, og selv om man sier at alle som har dødd med koronavirus også har dødd av det, noe ikke en gang FHI tør gjøre, har denne epidemien tatt så få liv i Norge at det er umulig å henvise til lovens forutsetninger om høy dødelighet.

Svært lav dødelighet i 2020

Statistikken fra SSB over dødeligheten i Norge knuser grunnlaget for regjeringas unntaksregime:

Som en ser ligger dødstallene fullstendig innenfor det som har vært normalen i perioden 2010–2019. Dødeligheten i sommer og i høst ligger faktisk heller i underkant av normalen. Hvis en så lav dødelighet skulle danne grunnlag for å suspendere Grunnloven har man bygd plattformen for å avkaffe Grunnloven på permanent basis.

Ved å bruke tabellen til SSB har vi beregnet gjennomsnittlig antall døde i Norge 2010–2019 (blå linje) og satt den opp mot tallene for 2020 fram til uke 48 (oransje linje):

Som en ser av grafen er 2020 et fullstendig normalt år når det gjelder dødelighet i Norge. Det er ingen dramatikk på noen måte. Kurven ligger klistret til normalkurven. Og for regjeringas apologeter: Nei, dette kan ikke skyldes «tiltakene», for det finnes ingen registrerbare utslag i de periodene regjeringa har «strammet inn» og «stengt ned». Ingen!

Legger opp til å forlenge unntakstilstanden i ubestemt tid

På den siste dagen i det skammens år 2020 sendte Erna Solbergs regjering ut enda et nytt dekret som gir svært urovekkende signaler. Dekretet har tittelen: Innfører testplikt for reisende til Norge. Innholdet i dekretet er slik at det med styrke kan hevdes at regjeringa her nok en gang gjør seg til lovgivende myndighet, altså brudd på Grunnlovens paragraf 49 der det heter: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.» Regjeringas dekretregime opphever skillet mellom utøvende og lovgivende makt i Norge, noe som naturligvis er et svært alvorlig brudd med prinsippene for et demokratisk samfunn. Erna Solberg og hennes folk må ved et passende tidspunkt stilles til ansvar for dette. Akkurat nå kan de marsjere med piggsko over Grunnloven fordi det ikke finnes noen opposisjon eller noen store kritiske medier i Norge.

Testplikt på grensa

Gjennom det nye dekretet innføres det plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Dette er den samme RT-PCR-testen som faktisk ikke kan påvise koronavirus, og som ved det antall sykluser som kjøres i Norge gir så mange falske positive at det sjøl etter korona-tsar Anthony Faucis mening er «meningsløst». Denne testen gjøres nå obligatorisk på grensa.

Det henvises naturligvis til «nye muterte virusvarianter», noe det var grunn til å mistenke at man ville gjøre allerede da dette regimet startet. Og med dette som nøkkel er det mulig å holde på unntakstilstanden til evig tid, om man måtte ønske. Virus muterer nemlig alltid. Regjeringa har ikke påvist at dette muterte viruset er spesielt farlig, slik Smittevernloven forutsetter. Likevel har den ingen hemninger med å gjøre testene til forutsetning for adgang til riket.

Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Varsler full nedstengning av samfunnet

Så kommer det sentrale punktet i det nye dekretet, nemlig planen om full nedstengning av samfunnet:

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

(Apropos: Det finnes ikke noen vitenskaplig definisjon av «røde land». Det er bare et vilkårlig tall man har satt. Hadde man satt et annet tall, ville fargekartet ha sett annerledes ut. Men så djupt har det politiske systemet i Norge falt.)

Erna Solberg truer altså med å innføre full nedstengning av samfunnet. Det skjer til tross for at det ikke finnes noe vitenskapelig eller empirisk grunnlag for å hevde at lockdown eller nedstenging av samfunnet kan stanse eller har stanset spredning av virus. Derimot er det sterkt empirisk grunnlag for å hevde at lockdown fører til enorme økonomiske, sosiale og helsemessige skader som vil ha langtidsvirkninger. Vi vet også at lockdown dreper!

Regjeringa Solberg har ikke tenkt å gi deg noe godt nytt år. Den vil bruke alle mulige påskudd til å fortsette sitt ulovlige regime på ubestemt tid. Den vil fortsette å ødelegge folks privatliv, skade barns immunforsvar og drive folk til sjølmord på grunn av sosial isolasjon, og den vil fortsxette å rasere hundretusener av arbeidsplasser. (Og til dere i offentlig sektor som trodde at «tiltakene» ikke rammer dere på hjemmekontorene deres – i 2021 kommer nedskjæringa av de offentlige budsjettene også, og med dem massevis av arbeidsplasser.)

Hvor er pressa – og har opposisjonen vedtatt kollektiv nedlegging?

Dette dekretet fra Solberg & co burde ha ført til krigstyper i mediene. Det burde ha ført til at landets mest skarpskodde journalister hadde grillet Solberg og Høie så det hadde luktet svidd. Og det burde ha ført til at opposisjonen hadde forlangt regjeringas avgang. Men så blir det knapt nok omtalt.

Hvor er det blitt av den såkalte «fjerde statsmakt», som de kaller seg i festtalene? Har dere kapitulert fullstendig og tatt jobb i regjerngas informasjonsavdelinger? Og hva med opposisjonen, og her snakker vi ikke om regjeringas femte hjul på vogna, Jonas Gahr Støre. Vi snakker om Vedum, Moxnes og Lysbakken. Hvor er dere? Har dere gått i hi? Har dere meldt kollektiv tidligpensjon?

Sett at det ble regjeringsskifte i morgen og Senterpartiet, SV og Rødt fikk danne regjering: Ville dere ha gjeninnført Grunnloven og gjenåpnet samfunnet, eller ville dere ha fortsatt regjeringas ulovlige og uvitenskapelige koronaregime? Hvis det siste skulle være svaret: Hvorfor skulle man så stemme på noen av dere?

Forrige artikkelObs! Krig pågår
Neste artikkelStatlig eiendom på billigsalg
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).