Vi krever offentlige arbeidsplasser

0
Foto: Shutterstock

Av Frode Bygdnes.

Regjeringa la frem Nordområdemeldinga, Meld.St.9 (2020 – 2021) i forrige måned. Meldinga understreker behovet for å ha folk boende her nord. Bolyst og stabil bosetting ble poengtert. Men regjeringa har sjøl mye av skylden for fraflytting og tap av arbeidsplasser. De har fjernet statlige funksjoner i distriktene, sentralisert og lagt ned viktige offentlige oppgaver som domstoler, veikontor, lensmenn m.m. Samtlige reformer har vært for å bygge ned offentlig sektor. Regjeringens eget utvalg, Distriktsnæringsutvalget, konkluderer med at fjerning av offentlige arbeidsplasser har hatt stor påvirkning på folketallet i de mindre kommunene. En nylig oversikt over statlige arbeidsplasser viser at det nå er nesten like mange statlige arbeidsplasser i Oslo som det er innbyggere i Finnmark. Likevel følger ikke regjeringa opp med å utplassere flere oppgaver til kommunene våre i denne meldinga.

De få statlige arbeidsplasser de tilbyr, er pendlende befal. Regjeringas satsing på forsvaret i nord, er heller krigshissing og skjerping av motsetningene til vår nabo i øst. En kan se langt etter bolyst med økt risiko for militære ulykker og i verste fall utsiktene til en fremtidig slagmark.

Det viktigste forsvaret vi kan ha, er at det bor folk i landsdelen. Vi trenger et forsvar, men det må bygges på vår befolkning, ikke på utenlandske soldater. Militæret må ikke utgjøre en trussel for freden her nord.  Vi har merket oss regjeringas manglende respekt for sikkerheten til folket som bor i Tromsø ved at de pålegger kommunen å ta imot amerikanske atomubåter. I tillegg ødelegger det samarbeidsevnen mellom våre land her nord, til stor skade for landsdelen.

Dagen før utenriksministeren kom til Alta for å legge frem meldinga, kunne Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyse at befolkningstallene i landsdelen har gått ned med 2000 personer det siste året. Halvparten var fraflytting fra Troms og Finnmark. Størst var utflyttinga i siste kvartal med hele 512 færre innbyggere. Befolkningsutviklinga er alarmerende. På to år har vi mistet befolkninga til en hel kommune på størrelse med Bardu. Dette er en langvarig trend, og spesielt urovekkende er det at fruktbarhetstallene hos oss ligger nå godt under landsgjennomsnittet. Nå har også veksten i byene her nord avtatt. Arbeidsledigheten i det siste rammer spesielt de unge under 30 år. For at det skal kunne bo folk her, må det gjøres noen grep nå.

Frode Bygdnes skriver regelmessig i steigan.no om økonomiske, sosiale og politiske spørsmål sett fra Nord-Norge. Tegning: George Riad Krohn.

Ei Nordområdemelding må komme med tiltak som gjør at vi bl.a. får tilbakeført fiskeressursene som Riksrevisjonen viste til. Det er helt nødvendig at leveringsplikten for havfiskeflåten gjeninnføres for at verdiene skal bli igjen i lokalsamfunnet. Kvoter må tildeles ut fra samfunnsmessige målsettinger og høstingsretten må ikke privatiseres.

Nordområdemeldinga lanserer et investeringsfond for å stimulere lokale ideer. Uten klare retningslinjer kan et slikt fond bli brukt til å sette kommuner opp mot en annen. Vi vil ikke få vekst om en bare flytter arbeidsplasser mellom kommunene som ser seg nødt til å falby hverandre for å tiltrekke seg næringsvirksomhet. Det fører ikke til vekst. Det er allerede et stort press på våre fjorder, fjelltopper og utmarksområder. Regjeringa legger opp til at kommunene i distrikts-Norge skal tømme kommunekassa, lokke til seg etableringer og godta naturvandalisme.

Det er i seg selv oppsiktsvekkende at Nordområdemeldinga skrives i Oslo og bare er på høring her nord. Om Fylkeskommunene i landsdelen hadde fått oppgaven med å utforme ei slik melding, ville den blitt mer realistisk, flyttet kunnskap nordover og styrket fylkeskommunen som aktør. Meldinga derimot signaliserer at fylkeskommunen vil svekke sin posisjon i nordområdepolitikken. Denne meldinga hadde vært en anledning til å overføre oppgaver til dette store tvangssammenslåtte fylket, Troms og Finnmark. Når den anledninga ikke ble brukt, er det tvilsomt at oppgaver noen gang vil komme tross lovnadene med regionreformen. Meldinga tyder på at det nå arbeides målbevisst for å fjerne fylkeskommune som folkevalgt mellomledd. Det vil svekke mulighetene til at folket her nord får påvirke politikken for nordområdene.

Frode Bygdnes

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.