Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet?

73
Ved siden av alt annet er ansiktsbleiene et raskt økende miljøproblem. Foto: OBB

Kommer en bakterie eller et virus med høy smittbarhet og høy dødelighet til landet, må enhver regjering ta nødvendige tiltak for å beskytte befolkninga og begrense skadene mest mulig. Men vi har ikke et raskt spredd og dødelig virus nå, målt i antall døde.
Det dør langt færre i Norge nå av korona enn av sesonginfluensa, og nå dør det til og med færre i landet enn det dør til vanlig. Derfor har sju
begravelsesbyråer fått innvilga til sammen nesten 200 000 kroner i kompensasjonsstøtte fra staten for det reduserte antallet døde.

Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Tilfeldige tiltak etter innfallsmetoden

Først sa helsemyndighetene at munnbind var falsk trygghet. Nå er det nødvendig. I Tyskland har de i et halvt år hatt de nye norske munnbindreglene, og smitten har økt.
Det er ingen kontroll med kvaliteten på munnbinda som brukes, at de brukes korrekt, at de byttes ut hver time eller at tøybind vaskes.

I påsken kunne vi ikke dra på hytta eller hotellet på fjellet. I vår blei barnehager og skoler stengt. Nå er flere smitta, men nå kan barna dra på skolen og alle på hytta. Det er opp og ned med skjenkeregler, totalstenging og tidlig skjenkestopp. Ulikt i flere kommuner. I vinter og i vår kunne vi ikke gå til frisør. Men nå kan vi det med flere smitta. Hva er dokumentasjonen for tiltaka, utenom «Hør på oss, vi bestemmer!»

ECBB45E1-D507-4A6A-A879-B9F3F79DF6EC
Slik «stanses» smitten. Foto: OBB
Tiltak uten dokumentasjon

Dokumentasjon for omfanget og smitteårsaker er det sparsomt med.  I Drammen kan ikke et eneste smittetilfelle spores tilbake til restauranter. Ikke andre steder heller. Hele bransjer stenges ned med påstander. Etter åtte måneder finnes det ikke noen dokumentasjon. Trass i at staten lønner en enorm mengde politiserende forskere, finnes det ikke noen oppsummering av hva som virker og ikke.
Det som vi veit og som det sies lite om, er at å bli smitta ikke er det samme som å bli sjuk. Langt mindre å bli innlagt og komme under intensivbehandling.  Mediene oppgir smittetall som om det sier noe om sjuke og innlagte, nærmest straks døende.

Mediene som mikrofonstativ: Applauderer alt regjeringa kommer med

Før sa regjeringa at munnbind var falsk trygghet. Det godtok mediene. Så skifta regjeringa standpunkt, og sa at munnbind var nødvendig. Helt greit for mediene at norsk regjering skifter mening. Republikanerne i USA kan imidlertid etter NRKs mening ikke skifte mening uten at de må henges ut.

65F09BFC-91BC-416D-A029-704E87F27DE8_1_201_a
NRK mener: Det er ikke handlinga som betyr noe, men hvem som mener det.

Da regjeringa sa at barnehagene og skolene måtte stenge, var mediene enige. Glade var de sikkert for de fikk mye å skrive om, hverdagen for journalistene blei ikke grå og kjedelig. Da regjeringa snudde og sa at barnehagene og skolene kunne være åpne, så var det helt greit det og. Alt regjeringa sier er ok. Det er jo ikke noe nytt, når den driver krig i andre land, flere samtidig og vedtar sanksjoner som dreper barn i mengder, så er det helt ok det og. For regjeringa kan jo ikke gjøre noe galt!

På pressekonferansene etter at regjeringa sammen med Helsedirektoreatet og Folkehelseinstituttet har holdt sine ukentlige messer, liker journalistene seg best når de kan kritisere regjeringa med spørsmålet: Men er dette kraftig nok da? Aldri et spørsmål om dokumentasjonen eller fornuften i tiltaka som for stenginga av restauranter og de andre tiltaka med konkrete forventa resultater.

Hvert dødsfall som påstås skyldes korona, feires som et blinkskudd

For hvert nytt dødsfall markerer mediene det nærmest som en seier: Regjeringa har rett og vi melder om den ufeilbarlige regjeringa! Journalistene vil ikke si noe om alder og andre sjukdommer til den døde, for det ville være å bryte inn i privatlivets fred, unnskylder de seg med.

Stortinget får virkelig betalt for milliardene som brukes til mediestøtte inkludert NRK og TV2.

Skjenkestopp fordi muslimske avholdne blir innlagt?

Innvandrerne utgjør 15 prosent av den norske befolkninga, men likevel var 54 prosent av de innlagte innvandrere og derav 62 prosent fra MENA-land (Midtøsten og Nordafrika). Les muslimer. Derfor har det blitt en tradisjonell diskusjon for og imot innvandringa, der innvandringstilhengerne og tilhengerne av tilpasning til islams politiske krav mener at innvandrerne, som alltid, er økonomiske ofre for en rasistisk norsk politikk. Det er lett å påstå, men ikke lett å dokumentere. Innvandrerne sjøl sier til Aftenposten:

Info på et språk betyr ikke noe, sier innvandrerne. Myndighetene hører ikke innvandrerne på. Som leder i Islamsk Råd sier, muslimer lytter kun til imamer. En av innvandrerrepresentantene sier til Aftenposten: «Det er kanskje mer naturlig å holde avstand for den gjennomsnittlige etniske nordmannen enn for en del med minoritetsbakgrunn. — Vi elsker å være sammen».

Spørsmålet om innvandrerenes store andel av de smitta og særlig de  innlagte, er et underordna spørsmål sammenlikna med de omfattende samfunnsmessige konsekvensene av nedstengningene i Norge og i Europa på grunn av koronaen. Hvorfor innvandrerne er så ramma er tema for en ny artikkel.

Tiltak mot korona er ute av proporsjoner

Hovedpoenget er at tiltaka mot korona er meningsløst uriktige. Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, skriver i Bergens Tidende 9. november at tiltaka er ute av proporsjoner. Han skriver:

Vi vet mye mer om koronaviruset i dag enn i vinter. Det viktigste er at for friske folk er dødeligheten svært lav. For eksempel er dødeligheten 0,1 prosent (en promille) for friske menn i 60-årene som smittes av korona (IFR).
Til sammenlikning døde 1 prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019 (ti ganger så stor risiko).

For sårbare mennesker er dødeligheten høyere enn for influensa, men for friske under 70 år er dødeligheten den samme eller lavere. Vi vet hvem de sårbare menneskene som trenger beskyttelse, er.

Tall for Norge

I et intervju med VG 8. oktober i år påstår assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at «Covid-19 er verre og farligere enn sesonginfluensa».  Nakstad får et tall for dødelighet til laveste alternativ til 0,3 prosent dødelighet, rundt det dobbelte som for sesonginfluensa. I den beregninga har Nakstad tatt med også folk som allerede er sjuke av andre alvorlige sjukdommer.

Andre viktige tall:


— Det dør til vanlig rundt 40 000 mennesker årlig i Norge, 110 hver dag, de aller fleste av alderdom i kombinasjon med sjukdom som de på grunn av alderen ikke har immunforsvar godt nok til å overvinne.
— Det dør vanligvis rundt 1 000 personer av sesonginfluensa hvert år, i hovedsak eldre.
— Hittil har det dødd 291 av korona, hevdes det. Men ikke bare av korona.
Da 264 var døde opplyste Folkehelseinstituttet 8. juli at 15 dødsfall, seks prosent, var registrert uten en eller flere underliggende kroniske sjukdommer. «FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19».
Referert i en NTB-melding gjengitt i Dagbladet 13.08.20. 
— I Sverige er det opplyst at 15 prosent av de døde kun døde av korona.
— Ni av ti døde var før smitte innlagt på sjukeheimer, og gjennomsnittsalderen var 84 år.
— Ni av ti eldre enn 80 år er ikke sjuke eller døde!
— Det dør over 11 000 hvert år av hjerte- og karsjukdommer, nesten like mange av kreft og nær 4 000 av luftveissjukdommer. Og så skal korona bli den sjukdommen som lammer samfunnet?

Som vi ser: Regjeringas tall om smitte og sjukdom som følge av det, er ikke satt inn sin sammenheng. De er derfor ikke til informasjon, bare til skremsel. Som overlege Næss i Bergen oppsummerer: Regjeringa skaper frykt.

Lav dødelighet i hele verden

Fra hele verden får vi høre tall over døde. steigan.no siterer offentlig statistikk fra Storbritannia:

Analyser som er gjort for myndighetene i Storbritannia sier at for hvert tredje koronadødsfall kan lockdown ha ført til to andre dødsfall. Det er det statistiske byrået Office for National Statistics (ONS) som har gjort denne analysen, og de er kommet til at at av de 38.500 som er registrert som døde av covid-19 i Storbritannia kan så mange som 41 prosent ha dødd på grunn av manglende medisinsk behandling heller enn av viruset. Dette skriver Sky News.
Opplysninger fra Office for National Statistics (ONS) sa at ved utgangen av august var det ti ganger så mange personer i Storbritannia som døde av influensa og lungebetennelse som av Covid-19.

Etterfølgende tabell og innlegg har danske Jan Gindrup har satt opp over smitta og døde i de fleste av verdens viktigste land, per 01.09.2020:

2619E548-43AA-4DA5-9FE1-65188BACFD60
Ikke nedstenging, men mer beskyttelse av de svakeste. Og la skoler, arbeidsplasser og transport fortsette som før

Barrington-deklarasjonen er nå undertegna av 11 795 leger/medisinske forskere og nesten 34 000 helsearbeidere. Der oppsummeres en helt annen politikk: «Opphev nedstenginga straks. La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte!»

Sånn bør den norske politikken også være. Men finnes det en eneste stortingsrepresentant som støtter en slik politikk?

Et varsel om diktaturet?

Sannsynligvis finnes det ikke noe bedre land i verden enn Norge å leve i som vanlig borger, og som opposisjonell borger. Men det strammes til. Det dreier seg ikke bare om koronatiltak ute av proporsjoner. En økende intens moralsk fordømmelse fra særlig personer i statsfinansierte politiske organisasjoner mot annerledes tenkende.  En tradisjonell saklig og rasjonell argumentasjon, er helt klart på veg ut til fordel for en intens massiv moralsk fordømmelse. Stikkord: Båttransporten over Middelhavet, «Hent barna fra Moria» og «antirasismen».
I forordet til den siste boka si, Verdenshistorie med fortiden som speil, karakteriserer Terje Tvedt nåtida for å være «i en usedvanlig politisert atmosfære

Stortingsrepresentantene har laga detaljerte lover for hva som kan sies i en pølsekø. Bryter du med stortingsrepresentantenes tillatte ordvalg, er det rett i fengsel. Reiser du uten munnbind på t-banen eller har flere inviterte på besøk enn tillatt, fører det til 20 000 kroner i bot.

Det er forbudt

Foreløpig kan vi gå trygt med ei rød topplue som var forbudt under krigen, og vi kan flytte oss eller stå på t-banen uten å bli straffa. Med inngrepa fra sensurinstitusjoner som faktisk.no, Facebook og twitter, alle private bedrifter, går ikke utviklinga i friere retning. Det er dem som regner seg som de mest frihetselskende og tolerante som er de ivrigste på å gjennomføre stadig nye grenser i frihetens navn.

Er vi i ei blindgate der vi kan snu og kjøre ut, eller er det en forsmak på at vi fanges?

*I Norge er i praksis tall for dødsårsaker hemmelige. SSB har slutta med det, og det er umulig av FHI å få oppgitt dødsårsaker og sammenlikne dem med alle. Aftenposten lagde i 2015 en oversikt, men som journalister flest er de ikke opptatt av tall, bare å skjule tall i sine egne synspunkter.

Denne artikkelen ble først publisert på Politikus.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Høres det kjent ut ? :thinking:
  Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den. :wink:

  dfghjklfhjkl

 2. Avatar for Enebak Enebak says:

  Aldri i livet!

  Hvis du gir fra deg paragraf 102 i Grunnloven, tror du da at du kommer til å få den tilbake igjen? Vil du ikke at ungene våre skal få oppleve retten til å bestemme over egen kropp og eget hjem? Det som inntil nylig ble kalt frihet?

  Neste høst er det stortingsvalg. Til sommeren kan det godt hende at en eller annen pudding på Stortinget foreslår å ta 102 ut av Grunnloven. Det er jo ikke så mange som respekterer den paragrafen lenger og stemninga i folket sier at den er umoralsk.

  Hvis Stortinget i august neste år vedtar å stryke paragraf 102, kan den være borte vekk allerede på andre sida av stortingsvalget. Og ryker 102, faller den ikke alene. Det du holder på med nå er farlig.

  Enkeltmenneskers rettigheter står over enkeltmenneskers liv. Så enkelt er det. Sånn har det vært siden 1814 og sånn vil det være til Norge opphører som nasjon.
  Vi vil aldri være mer enn et stortingsvalg unna.

  Som de sier; sov deg gjennom et demokrati og du våkner opp i et diktatur.

 3. Det er ikke spesielt ille det som skjedde i Sverige. Bortsett fra at mange eldre rapporteres å ikke ha blitt gitt surstoff, men i stedet morfin for å dø i velbehag, i tilfeller der de kanskje kunne (og ville?) overlevd. Det er jo ille hvis det stemmer, men ellers har covid19 vært som en kraftig influensasesong. Husk at Norge har hatt tre ganger færre dødsfall enn under en gjennomsnittlig influesasesong.

  Og det Enebak skriver om å sette rettigheter over liv er selvsagt enormt viktig. Holder du ikke fast ved slike prinsipper, så gir du i praksis oppskriften på hva som må gjøres for å skape et diktatur. Bare stell i stand en situasjon der liv teller mer enn rettigheter, så omfavner du diktaturet uten kamp. Ser du ikke faren i å ha en slik holdning?

 4. Avatar for Mari Mari says:

  Og igjen skal folk som meg og mannen min misbrukes som menneskelige skjold! Det er bedre å isolere oss enn hele verden. Nyfødte blir isolert fra sine mødre, eldre glemt på hjem, selvmordsraten har nådd nye høyder sammen med vold mot barn og ektefeller, pasienter som trenger livsnødvendig behandling som hjertesyke og TB pasienter får ikke, folk mister jobbene sine, bedrifter går konkurs, matbankene klarer ikke holde følge med behov, folk dør av sult som aldri før, folks tenner råtner som igjen kan lede til alvorlige sykdommer og alt det for at noen få mennesker (min mann og meg inkludert) skal holdes trygge. Nei takk, sier jeg bare! Jeg ser heller at ungene og barnebarna har en fremtid. For noe tøv!

 5. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Du mangler jo helt visjon Magnus! Husk på at vi bruker 126 milliarder på støtteordninger. Dette kommer i tillegg til BNP fall på ca 200 milliarder kroner som følge av nedstengninga.

  Her er noen forslag det tok meg hele 5 minutter å pønske ut:

  1. Eldre som bor hjemme: det etableres tjenester for å levere mat og andre nødvendigheter. For de som er ensomme opprettes det besøksmuligheter og muligens tjenester rundt dette.

  2. Eldre som bor på hjem: man kjører 100% isolerte hjem i perioder. De ansatte gis heftige bonuser for å gå lange vakter ala Nordsjøen. Det opprettes mulighet for besøk på sikker måte (pleksiglass el.)

  3. Eldre og andre utsatte i jobb: midlertidig hjemmekontor og eller 100% lønnet permisjon i trykkperioder.

  4. Andre utsatte grupper (kreftpasienter OL.) disse har ofte neutropeni pga. Cellegift og må uansett holde seg unna folk så dette er akkurat som før. Man kan sette opp ekstra tiltak ved behov.

  Så Magnus, det tok hele 5 minutter å komme opp med noen helt grunnleggende ideer, de kan sikker raffineres litt Husk at vi har masse penger å rutte med her. Trenger bare å være billigere enn 126+200=336 milliarder, ikke sant?

 6. Avatar for U3NH1 U3NH1 says:

  Synes det er svært bekymringsfullt det som foregår i Norge akkurat nå. Regjeringen benytter en rekke teknikker som er velkjent fra tidligere samfunn som har sklidd gradvis mot totalitarisme.

  • Innfører stadig nye påbud/forbud uten klar begrunnelse, som endres ofte og der brudd straffes hardt. Dermed lærer man befolkningen opp til å følge diktater uten å stille spørsmål. Til alt overmål brukes en kriselov som gjør at tiltakene ikke er underlagt vanlig demokratisk kontroll.
  • Oppfordrer til angiveri av personer som ikke følger reglene.
  • Nører opp under hat ved å danne et fiendebilde av deler av befolkningen. Det poengteres stadig at årsaken til bølge 2 er folk som ikke følger regjeringens regler. Man ser bort fra at dette er et luftveisvirus og at det er et velkjent fenomen at spredningen av luftveisvirus øker om høsten og vinteren. FHI spådde denne andre bølgen allerede svært tidlig i epidemiforløpet.
  • Undertrykking av legitim dissens. For eksempel Høies utfall mot Fredrik Solvang da han stilte et legitimt spørsmål om grunnlaget for munnbindpåbud.
  • Direkte trusler av typen “dersom dere ikke gjør som vi sier, må julen avlyses”. Videre har Nakstad allerede begynt å snakke om at “dersom ikke nok personer vaksinerer seg, må tiltakene videreføres” - her legger man igjen opp til en kollektiv avstraffelse av de som takker nei til vaksine, ved at man legitimerer hat mot disse.

  Det bedrives en psykologisk manipulering der man aktivt fremelsker mistillit mellom deler av befolkningen og demoniserer de som ikke er enige med regjeringen. Når dette har pågått en stund vil det bli økende aksept for menneskerettighetbrudd og polititrakassering rettet mot den gruppen som er definert som slemme. Dermed vil de gjenværende gå i takt og passe seg for hva de sier, så de ikke havner i den forhatte gruppen.

  Ønsker Erna virkelig å gjøre Norge til et totalitært samfunn? Kanskje ikke. Kanskje er det bare en maktsøkende atferd som er iboende i menneskets sinn, som nå har fått fritt spillerom. Likevel synes jeg det er spesielt skremmende at regjeringen nesten umiddelbart etter at sykdommen brøt ut i vår, ønsket en lov som skulle sette Stortinget ut av funksjon i et helt år.

 7. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hei U3NH1,

  Du har jo helt rett i at alt dette er ekstremt bekymringsfullt, da tiltakenes omfang er helt ute av proporsjoner mot faren dette viruset representerer. Beklageligvis har propagandaen virkelig gjort jobben sin, og folk er livredde over hele landet.

  Siden du synes Ernas behandling i Stortinget var bekymringsfull, kan du jo også se litt på endringene de snik-innførte i bioteknologilova mens alle var opptatt av eggdonasjon og abort. Jeg snakker selvfølgelig om temaet genterapi, som gikk fra å være en eksperimentell behandlingsmåte for alvorlig sykdom til å over natten allminneliggjøre genterapi i vaksiner. Hvorfor ble ikke dette debatert litt mer? er vel hakket mer relevant for den jevne nordmann enn eggdonasjon kanskje?

  COVID19 vaksinen hadde vært ulovlig under den gamle bioteknologilova. Det er noe å tenke på.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

65 flere kommentarer

Deltakere