Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte?

124
Fra en av demonstrasjonene til klimastreiken. Shutterstock

Den ungdommelige klimaprotesten som den svenske aktivisten Greta Thunberg er blitt et symbol for stiller tre krav til verdens politikere. De krever overgang til 100% ren energi, umiddelbar stopp i utvinning av fossile energikilder og hjelp til klimaflyktninger. Er dette riktige krav? Er dette krav det lar seg gjøre å gjennomføre? Og hva vil skje dersom man prøver å omsette dem i virkeligheten?

Thunberg har utløst veldig sterke følelser. Folk er enten svært entusiastiske eller svært fordømmende. Vår redaksjonelle linje er å konsentrere oss om det politiske innholdet. Vi skylder de unge aktivistene å ta dem på alvor og høre hva de sier. Derfor vil vi også analysere de tre hovedkravene deres helt løsrevet fra personfokus. Det får andre ta seg av.

100 prosent ren energi?

Climate strike krever overgang til 100 prosent ren energi. Ikke noe kunne være bedre. Spørsmålet er om det lar seg gjøre og eventuelt når det lar seg gjøre. For å si noe om det, må man se på hvordan energiforbruket er i dag. Climate strike sier at «det er mange steder i verden som planlegger for overgang fra fossil energi til rene energi». Ja, det er det utvilsomt. Men hvor stor betydning har det i dag? Hva sier tallene?

BPs Statistical Review of World Energy viser utviklinga fram til 2018:

Det første man legger merke til er at verdens primære energiforbruk øker voldsomt. Som vi ser av grafen har fossilenergiene olje, kull og gass økt totalt på tross av alle vedtak om grønne skifter, og samlet utgjør de 85 prosent av verdens samlede energiforbruk. Denne andelen har holdt seg ganske konstant de siste 20 årene.

Ser vi mer detaljert på hvordan bruken av de ulike energikildene har forandret seg, får vi også et interessant bilde:

Her ser vi at forbruket av olje har gått ned fra en topp på rundt 50% til nå å være i underkant av 35%. Bruken av olje totalt øker, men andelen synker. Det kommer av reduksjonen i verdens oljeproduksjon. De fleste oljeproduserende land opplever nedgang i hva de klarer å ta ut av olje. Dette er kompensert i hovedsak av naturgass. Atomkraft faller noe og i likhet med fornybar energi ligger den på rundt 5%. Klimabevegelsen har ikke krevd storstilt satsing på atomkraft, så kravet deres må forstås som at vannkraft på ca 7% og fornybar på omtrent 5% straks skal ta over for de resterende 88%. Dette lar seg ikke gjøre. Dersom dette skulle blitt gjennomført ville det føre til et umiddelbart sammenbrudd i industri- og matvareproduksjon slik vi kjenner den.

100% ren energi er en ønskedrøm. Det hadde vært fint, men det er en ren utopi. Det er umulig innen overskuelig framtid å kutte ut over 90 prosent av verdens energiproduksjon og erstatte den med fornybar energi.

Dessuten finnes det ikke noe som heter ren energiproduksjon. All energiproduksjon har et økologisk fotavtrykk. Vindmøller bygges av glassfiber, stål og betong samt ulike mineraler. Dette må utvinnes og produseres. Solceller krever silisiumgruver og oppvarming til rundt 2000 grader. Dette fører til CO2-utslipp. Vindmøller og solcellepaneler varer ikke evig, de må stadig fornyes med dertil hørende fotavtrykk.

Stanse fossil utvinning nå?

Climate strike krever at utvinning av fossile energikilder skal stanses nå. Vi har pekt på at det ikke foreligger noen erstatning for dette som er tilgjengelig i dag eller i det vi vet om de nærmeste par tiårene. Men hva er den sosiale profilen på et slikt krav? Se på fordelinga av energibruken i verden etter kontinent:

Det er i Nord-Amerika at energibruken per innbygger er størst. Se på Afrika! Hvis ikke Afrika skal få lov til å øke sitt energiforbruk, vil det være umulig å utrydde fattigdommen. Burde ikke kontinentet i det minste kunne komme opp til verdensgjennomsnittet? Noe annet ville være rasistisk, vel? Men det må skje samtidig som vi vet at Afrikas befolkning vil øke fra 1,3 milliarder nå til 2,4 milliarder omkring 2050. Hvilke energikilder vil Afrika bruke for å nå dit? De vil bruke olje, kull og gass.

Ta Canada. Statsminister Justin Trudeau har demonstrert sammen med klimastreikende ungdom. Her en skjermdump fra Twitter-kontoen hans:

Canada er en av de store produsentene av fossil energi i verden. Hvis en ser bort fra atomkraft utgjør fossil energi 81 prosent av landets primærenergi. Vannkraft og annen fornybar utgjør 10% til sammen.

Canadas fossilutvinning består ikke minst av tjæresand, som er beryktet for både enorme utslipp og et dramatisk økologisk fotavtrykk. Det er den mest forurensende fossilutvinninga i verden, skriver National Geographic.

Utvinning av tjæresand i Alberta, Canada. Shutterstock.

Legg merke til at Trudeau ikke har gått inn for å stanse sitt eget lands utvinning av fossil energi. Når han demonstrere sammen med ungdommene, er det ingenting annet en rent hykleri og pur oppurtunisme. Og ungdommene har for lite kunnskaper om verden til å skjønne hvem de har med på laget.

Kravet om å stanse all fossil utvinning nå eller innen 2035 som også er blitt stilt, vil ikke la seg gjøre. Og skulle man forsøke, vil det først og fremst ramme de fattigste landene i verden. Afrika vil være dømt til evig underutvikling.

Hjelpe klimaflyktningene?

Det tredje kravet til Climate strike er å hjelpe klimaflyktningene. Det er jo vennlig tenkt, men hvis ideen er at sultende millionmasser skal flykte fra et energirikt Afrika til et energifattig Europa, så er man helt på ville veier. Europa klarer ikke å produsere sin egen energi. Europa klarer ikke å produsere sin egen mat. Afrikas framtid, hvis kontinentet skal ha noen framtid, ligger i Afrika. Fra naturens side er Afrika mye rikere enn Europa. Når kontinentet er fattig skyldes det imperialismen og lokale herskere som er på imperialismens parti. Hvis Afrika klarer å frigjøre seg, har Afrika mer enn nok ressurser til å bli velstående.

Ghanas president: – Vi vil ha vår ungdom her, i Afrika!

Etiopias president: – Dere må holde opp med politikken med åpne grenser i EU

Klimaopprør med ugjennomførbare krav

I denne artikkelen har vi sett på klimastreikenes tre hovedkrav, og vår vurdering er at de er ugjennomførbare og utopiske. I den grad de skulle bli forsøkt gjennomført vil de føre at verdens produksjonssystem for industrivarer og mat vil bryte sammen. Det vil bety en hungresød som verden aldri har sett maken til.

Det vi ser er at de rikeste selskapene i verden, som ikke minst er blitt rike nettopp på å utvinne og profitere på fossil energi bruker den panikkfølelsen som ekststerer knyttet til klimaproblemene til å grabbe til seg mer rikdom.

Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten

Klima blir den nye sjokkdoktrinen

Det er nå helt klart hva som blir den nye globale sjokkdoktrinen. Det er «klima». Av god grunn er folk bekymret for framtida og dette er forsterket gjennom budskap om at vi har «bare ti år» og at det er grunn til «panikk». Det arbeides nå politisk for å skape en «konsensus» for at overnasjonale organer må sørge for «klimatiltak» som «monner». EU og FN er naturligvis sentrale her. Men også Verdensbanken hadde opplegget klart allerede i 2014. De skal skape instrumenter og «koalisjoner» for å sørge for at offentlig og privat kapital flommer den veien de definerer som klimavennlig. Dette er sjølsagt først og fremst en metode for at global finanskapital skal få hendene så djupt ned i de offentlige skattkistene som det er fysisk mulig.

I 2018 etablerte Emmanuel Macron med bakgrunn fra Rothschild bank og verdens største hedgefond, den vanlig mistenkte BlackRock, noe som kaltes Climate Finance Partnership. Nå kaller de seg Blended Finance Taskforce og deres mål er å:

«mobilisere privat kapital til målene for De bærekraftige utviklingsmålene – en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom og beskytte planeten. Taskforce samler ledere fra næringsliv, finans, utvikling, politikk og sivilsamfunn for å bidra til å overvinne hindringer for investering i sektorer og geografier med stor innvirkning.»

Finnes det ikke løsninger?

Betyr dette at vi hevder at det ikke er mulig å løse klimaproblemene og redusere bruken av fossil energi? Nei, men vi sier at det er langt vanskeligere enn klimatreikerne later til å ro. Det vil minst ta et par generasjoner før det kan finnes energisystemer som fullt og helt kan erstatte fossil energi. Og selv det er optimistisk.

Og det viktigste som må gjøres for å stanse den utplyndringa av klodens ressurser, som klimabevegelsen med rette kritiserer, er å avskaffe kapitalismen så fort som mulig. Det er kapitalakkumulasjonen og profittmaksimeringa som er sjølve drivkrafta i en enorme veksten verden har opplevd de siste 150 årene. Denne veksten har skapt grunnlaget for velstand, men den truer også med å sage over den greina vi sitter på. Climate strike sier at «huset brenner», og det er det mye sant i. Men de er ikke villige til å si at det er kapitalismen og imperialismen som er brannstifteren.

Verdens befolkning er tredoblet siden 1945, altså på én generasjon. Kan det samme skje de neste 75 årene? Nei, det er en umulighet. Tretti år til med kapitalisme er en katastrofe – 100 år til med kapitalisme er en umulighet.

Er det utopisk å avskaffe kapitalismen? Tvert om. Det er både mulig og gjennomførbart, og det er langt mindre utopisk enn noen av kravene til Climate strike.

Mulig modell for å organisere samfunnet på nytt

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte? Nei, det er de som ikke tar behovet for dramatiske kutt i klimagassutslippene umiddelbart på alvor, som gjør det. Allerede med den oppvarminga vi allerede har opplevd, har vilkårene for jordbruk i tropiske strøk blitt forverra, og det mest tropiske kontinentet er som kjent Afrika. I Somalia pleide bortfall av regntid å skje hvert tiende til femtende år, men nå har det begynt å skje omtrent annethvert år. Tidligere stabile mønstre av regntid og tørketid, har andre steder blitt erstatta av voldsomme flommer det ene året, fulgt av total tørke det neste. Sør-Asia blir også dramatisk ramma, med hetebølger på forsommeren som bokstavelig talt er drepende. Når temperaturen når opp i 50 grader dør både mennesker og korn. Og så kommer monsunen, med en mye større kraft enn tidligere, og vi får uhåndterbare flommer. Så nei, blant de få områdene i verden hvor utsiktene til at vilkårene for jordbruk blir bedre, er nettopp Skandinavia, så valget står mellom å ta imot klimaflyktninger fra klimakatastroferamma land, eller bevåkte grensene med maskingevær, og skyte de som kommer. Det er klart at det finns nazister her på forumet som går for det siste, og som derfor ut fra sitt ideologiske perspektiv kan mene at det å kutte klimautslippene ikke er så farlig, særlig dersom de er mer interessert i skyting enn skiskyting, men for alle normalt empatisk utrusta mennesker, finns det ikke et alternativ til å støtte klimabevegelsens krav.

  Og nei, det å stille kravet om umiddelbart kutt i alt forbruk og all utvinning av fossile energikilder kommer ikke til å føre til at det skjer, men det er et riktig krav å reise i de rike landene. For det er vårt forbruk og vårt utslipp som må bortfalle først. Det er vi som bør og kan bære byrden ved å utvikle den teknologien som må til for å overleve uten klimagassutslipp. Og det er fullt mulig. Ja, det krever energi å utvinne mineraler som skal til for å bygge ut tilstrekkelig solkraftinfrastruktur, og ja, i første omgang bruker denne utvinninga fossil energi, men det er ikke slik at energiregnskapet ved ny fornybar energiproduksjon går i minus, så det er fullt mulig etter ganske kort tid å også kjøre gruvedriftsmaskineriet på nullutslippsenergi.

  Det kommer til å koste, ja, og det kommer til å koste veldig mye, ja. Vi i Norge som allerede har tjent usmakelig mye på fossil energi, bør umiddelbart stille Oljefondet om fra å være en pensjonsfond for folk i Norge, til å bli et globalt fond for investering i fornybar energi, til bruk for enhver stat eller bedrift som er villig til å satse på det som er den eneste mulige redninga for framtida.

  I Norge har vi mer enn nok energi i form av vannkraft til helt og fullstendig fase ut bruken av fossil energi på veldig kort tid. Ved også å bygge kraftkabler kan vannkrafta vår fungere som reservekraft for den fornybarsatsinga som skjer på kontinentet. Ja dette er allerede på vei, og det er helt håpløst reaksjonært av venstresida i Norge å være mer opptatt av aluminiumssmelting i Norge enn av å legge til rette for at vind og solkraft kan erstatte kull i Danmark og Tyskland. Smelting av bauxitt til aluminium må reduseres kraftig på verdensbasis uansett. Vi må bli mye bedre til å gjenvinne i stedet. Det krever 10 prosent av energien som går med til å smelte bauxitt.

  Men i tillegg til dette, er det klart at vekstøkonomien må stanses. Det betyr at en livsstil hvor folk har vendt seg til å reise langt på ferie, bo i store eneboliger og spise kjøtt og fjernimporterte grønnsaker hver dag, må opphøre. Det er vanlig å si at dette ikke er realistisk, men det som ikke er realistisk er å forespeile folk at den livsstilen vi har kan fortsette. Spørsmålet er ikke om denne livsstilen opphører, men hvordan. Skal det skje gjennom en planlagt politisk organisert nedskalering, eller gjennom klimaragnarokk og tilhørende sivilisasjonskollaps. Når forbruket til folk flest må kuttes, betyr det selvsagt også at overklassens forbruk ikke bare må kuttes med like mye i prosent. Den må kuttes helt ned til det fysiske nivået som vanlige folk har. Det må ikke gis unntak fra forbudet mot overforbruk for noen, under noen omstendigheter. Det er altså ikke snakk om å velge MELLOM å innfri klimbevegelsens krav eller å omstille til sosialisme. Det er snakk om at omstilling til sosialisme er en absolutt, uunngåelig forutsetning for å kunne innfri miljøbevegelsen, og forskersamfunnets, krav. Samtidig er innfrielse av miljøbevegelsens krav en absolutt forutsetning for at innføring av sosialisme skal kunne vare i noe mer enn et par tiår. Bruker vi sosialisme til å fortsette å heve arbeiderklassen i Vestens levekår, i stedet for å bruke den til å skjære overklassens forbruk ned til nivået til den nederste delen av arbeiderklassen, ødelegger vi grunnlaget for at menneskelig sivilisasjon, og med den sosialisme, skal kunne fortsette å eksistere.

 2. Geirijo says:

  Tendensiøst og avsporende fra Steigan.no

  Klima og miljø utfordringene løses ikke ved å være passiv og tro at avvenning fra fossil energi produksjon er en umulig oppgave å løse. Det er oppgaven selvsagt ikke. Spørsmålet er om hvor fort vi klarer den nødvendige omstilling.

  Krisen løses ikke ved å skylde på andre og/eller å sette ulike grupper opp mot hverandre. Det kun avleder, avsporer og villeder.

  Det tjener ikke venstresiden i politikken at deler av venstresiden (ytre venstre) stiller seg reaksjonært og konservativt til miljø og klimautfordringene, med samme begrunnelser og argumenter for å utsette og forskyve tiltak som vi får fra høyresiden i sakens anledning, når oppgaven krever progressivt og revolusjonært tankegods.

  1,5 GRADERS MÅLET GIR OSS 8+ ÅR TIL OMSTILLING

  Vi vet at om vi skal nå 1,5 graders målet for global oppvarming, har vi ikke stort mer enn 8 år på oss for å nå det målet. Det er med andre ord ikke snakk om å avvikle norsk olje og gass produksjon over natten. Men skal vi klare det i løpet av 8 år, så må vi starte den prosessen nå.

  Det som er helt sikkert er at vi kan ikke fortsette som før, bare fordi oppgaven synes vanskelig, og fordi den fossile industrien mener oppgaven er umulig.

  PLAN FOR OPPGAVELØSNING

  Vi er kjent med hvilke oppgaver vi må ta tak i for å nå målet. Noen av de viktigste er;

  • redusert forbruk - hvilket innebærer redusert forbruk av fossile energibærere til oppvarming, transport, og produksjon av varer og tjenester m.m.

  • energi effektivisering - hvilken innebærer å gjøre de oppgaver vi behøver energi til mindre energi krevende, samt å øke energi effektiviteten til de alternative grønne kilder for energi

  • redusere et stort tap av strøm via et komplisert og omfattende distribusjonssystem for elektrisk strøm (omstille fra langreist til kortreist strøm, lokal produksjon i stort omfang, i stedet for at all produksjon av energi skal være sentralisert)

  • fremskynde overgangen til hydrogen som energibærer for transport og mange andre oppgaver

  • Fremskynde utviklingen av alternativ teknologi til den fossilt baserte teknologien

  • fremskynde utviklingen av og implementeringen av CO2 fangst og lagring

  • fremskynde en nødvendig systemendring både politisk og økonomisk (bort fra brutal kapitalismens anti demokratiske, militaristiske, imperialistiske, miljøfiendtlige og markedsstyrte ideologi og økonomi)

  KLIMA OG MILJØ DEBATTEN MÅ GJØRES KONSTRUKTIV

  Debatten relatert til klima og miljø må skiftes fra partipolitisk rivalisering til målrettet oppgaveløsning. Det må bli slutt på at det meste av klima debatten er personfokusert og preget av hetsing, hat og konflikt-skaping.

 3. Johnny says:

  Dommedags-hysteriet er mediaskapt, og når alle store tv-selskaper, som eies av de rikeste kapitalistene på jorden, fronter dommedags-scenarioet daglig, da burde det ha ringt en bjelle.

  De samme løgnaktige TV-selskapene, som hadde daglige propagandakampanjer for å få oss til å akseptere grusomme kriger mot Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Jemen har nå plutselig blitt troverdig? Og kapitalistene som bestemmer hva TV-selskapene skal fokusere på har også blitt troverdig, så troverdig at dere er villige til å gi deres siste penger til dem? Har dere blitt spik spenna gærne?

  Du mener “krisen” løses ved å gi frie tøyler til kapitalistene som står bak alle store kriger, all forurensning og miljøødeleggelser? Narr meg ikke til å le.

  Se intervjuet med professor Lennart Bengtsson og bli litt klokere.
  (Lennart Bengtsson forskare inom meteorologi och tidigare chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading och Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg.)

  https://www.youtube.com/watch?v=_btWuKdvCps
 4. Johnny says:

  Naturlige variasjoner, eller på godt norsk; vær og vind!

  Maskingevær… :smiling_imp:

  Så nå har også klimarealistene blitt nazister. :smile:

  Si det til de fattige i Norge, din fjoms!

 5. talfhild says:

  Rasist og nazist har jo blitt helt tomme begrep. Tror ny-venstre trenger noen ny-ord for å supplementere innholdet i den verbale ammunisjonskassa. I denne forbindelse lanserer jeg derfor ordet “kliminell” som det nye nedsettende begrepet på klimarealister.

 6. Grenser mellom folkeslagene er hva vi trenger. Det bør være jobb nummer èn sammen med å sikre at vi har det vi trenger for å overleve. Den sorte mann trenger opplagt hjelp, men det skjer ikke når vi ødelegger våre egne hvite land.

 7. runeulv says:

  Det er farlig å si i mot.

  Når kommunismen falt, ble de røde til vannmeloner, og skulle nå redde miljøet, i steden for å lage revolusjon.

  Om de hadde vært opptatt av miljøet, og ikke bare brukte miljø som en front for internasjonal fordelingspolitikk, hadde det kanskje ikke vært så ille, men de tok med seg utfrysings- og deplatformings-strategien av ulikt tenkende, og da kunne etter en tid ingen autoritet si at det var et klimahysteri uten å miste jobben.

  Da de strategien også benyttes mot “rasister”, som Torkjell er et eksempel på med sin rasist-stempling, så spørs det om den blir brukt for mye og at den derfor har sluttet å virke, og det er også mulig at den nå virker mot sin hensikt, da folk blir forbannet når de forstår at de blir forsøkt manipulert.

  all%20censorship

 8. Tolker ditt innlegg dit hen, at du synes det er helt OK, at fattige land sulter.
  Ser deg som et troll, som bruker tiden på å drepe ellers viktige dialoger.
  Kanskje du får betalt - kanskje ikke.
  Du har tatt over denne tråden, uten å ha bidratt med spesielt mye.
  Er skeptisk!:sunglasses:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

115 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

124 KOMMENTARER

 1. […] Hvordan skal da flere løftes fra fattigdom til velstand? I en verden der verdensbefolkninga er kraftig økende? Å få vannkraft og fornybar energi som i dag står for ca 12 prosent av all energiproduksjon i verden til å overta for fossil energiproduksjon som utgjør 88 prosent «lar seg ikke gjøre. Dersom dette skulle blitt gjennomført ville det føre til et umiddelbart sammenbrudd i industri- og matvareproduksjonen slik vi kjenner den.» Som Pål Steigan fortsetter: Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte? […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.