Lars Gule og kampen mot straffelovens §136a

0
Lars Gule. Skjermdump fra video.

Av Eva Thomassen.

Lars Gule liker ikke artikkelen i steigan.no der redaktøren omtaler Gule som forsvarsadvokat for IS. Gule liker heller ikke debatten på Facebook om samme emne.

Det vises til en artikkel i Dagbladet der Gule tar til orde for at norske terrorister i IS bør dømmes for hva de har gjort mens de var del av IS. Gule mener det ikke er tilstrekkelig å dømmes for terror ved kun å ha deltatt i IS. F.eks. er det  å «bare» vært «husmor» ikke en selvstendig grunn for å dømmes etter terrorlovene, mener Gule.

Dette er synspunkter Gule har forfektet gjennom årene så det er ikke nye betraktninger han kommer med her.

Han mener f.eks. at mullah Krekar ikke er en terrorist så lenge man ikke kan bevise at han har begått terror.

Dette synet er i strid med terrorparagrafene i straffeloven. I straffelovens §136a står det: 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. (Vår utheving.)

For å hevde det Gule hevder må visse premisser være oppfylt. Han er nødt til å hvitvaske de norske terroristene i IS.  (Det finnes også faktisk en paragraf som gir en strafferamme på 6 år for den som «medvirker til at noen som har begått en straffbar handling som nevnt i §§ 131, 134, 135 eller §§ 138 til 144, unndrar seg strafforfølgningen eller en idømt straff.»)

Et av premissene som må være oppfylt for at Gule skal  argumentere som han gjør, er at antall drepte må gå i «Assads» disfavør. Han må operere med at «Assad-regimet» og IS er like størrelser. At det foregår en borgerkrig i Syria.

Tallmagi

Gule:

«Viser vi til undersøker de sivile tap IS har ansvaret for, inkludert henrettelser og massakre på jezidier og andre, kommer vi opp i mange tusen. Dette er likevel svært langt fra de sivile tapene Assad-regimet er ansvarlig for – det dreier seg kanskje om mer enn 200 000! Så kan man si at som statlig aktør begår ikke Assad-regimet terror, men folkerettsbrudd».« Men rimelige anslag tilsier altså langt færre enn 10 000 drepte sivile i IS-regi: De seriøse forsøkene vi har på anslå antall drepte, forteller at regimets krigføring OG generelle undertrykkelse (fengslinger, tortur, drap) langt, langt overstiger det den samlede opposisjonen er ansvarlig for. Og IS er en del – jo, en brutal del – av opposisjonen».

I samme slengen advarer han oss mot tallene  Russland og Syria og andre kommer med . De har ikke «fnugg av troverdighet.»

I tillegg har Gule ført statistikk over antall norske terrorister eller «fremmedkrigere»

Gule omtaler dem som, som har kommet tilbake til Syria og antall terrorhandlinger de har vært involvert i, som indikator på at man er ikke terrorist før man begår terror.

Altså Gule hevder IS er del av «opposisjonen». Hvilken opposisjon?

Gule må også operere med at antall drap begått av «opposisjonen» ikke omfatter soldater i den syriske hæren. Samt at «Assad-regimet» kun dreper sivile og ikke terrorister. Dette er enkel tallmagi fordi Gule ser på «opposisjonen» som del av en borgerkrig som bare  består av sivile. Gule mener «Assad-regimet» ikke har legitimitet og derfor ingen selvstendig grunn til å forsvare den suverene staten Syria. Forsvare fedrelandet. Så alle drap «Assad-regimet» begår er rettet mot det syriske folket. At folket/soldatene i den syriske hæren kjemper mot «Assad-regimet» og ikke mot terrorister. Men hvem står bak drapene på 150 000 soldater i den syriske hæren?

Men har Gule belegg for tallene han opererer med? Nei. Hvorfor har han ikke det?

For det første er det ingen som vet hvor mange som er drept under krigen- bortsett fra antallet drepte soldater i den syriske hæren. For det andre er mange mennesker savnet, ligger under ruinene i blant annet Raqqa- teppebombet av USA. Men, for Gule synes det ikke å spille noen rolle, så lenge de offisielle tallene på drepte  ikke har «fnugg av troverdighet».

Så hvor får Gule tallene fra?

Han må sannsynligvis ha hentet dem fra SOHR , fra propagandamaskinen White Helmets, fra Syrian Network for Human Right, fra denne Cæesar- figuren, fra dette oppkonstruerte 3D- beviset  som skulle bekrefte hva som foregikk i  Sadnaya- fengslet og dette påståtte gassangrepet i Douma. Overnevnte får betalt for å promotere løgner. Her hjemme  får SPACE penger for å lyve. Nasjonalkoalisjonen også. Ingen har troverdighet. Bortsett fra hos dem som er del av heiagjengen i regimeskiftekrigen. Godt hjulpet av mediene.

Statistikk som våpen

Tallene og statistikken Gule opererer med er ment å sverte «Assad- regimet» slik at mantraet «snart må vesten handle» holdes varm. Statistikk er et våpen. Et våpen som er brukt gjennom hele krigen for å rettferdiggjøre IS eller andre terrorgrupper sine handlinger. «Assad- regimet» mot «fredelige demonstranter» er forretningsmodellen.

De dødbringende sanksjonene er også et våpen for å få befolkningen til å vende seg mot Assad slik at Assad må krype til egen begravelse gjennom forhandlinger om egen død.

Sanksjoner

Jeg har til gode å høre Gule ta avstand fra sanksjonene mot det syriske folket. Så lenge det hevdes at sanksjonene er rettet mot «Assad-regimet» og ikke det syriske folket er det greit at barn dør av kreft fordi kreftmedisiner står på sanksjonslisten?

Hvordan kan Gule forklare uten samtidig å forsvare IS, eller «opposisjonen» som Gule kaller dem, at de dødbringende sanksjonene ikke rammer «opposisjonen», men kun 95% av den syriske sivilbefolkningen som bor i regjeringskontrollerte områder? Det foresetter naturligvis at det er den syriske befolkingen man er opptatt av.

Tonnevis av mat, våpen, medisiner, hele sykehus og milliarder av kroner smugles inn fra Tyrkia til terrorgrupper. På den måten har IS og andre terrorgrupper kunne holde denne krigen gående i over åtte år. Uten hjelp utenfra ville krigen sluttet før den hadde begynt.

Borgerkrig?

Et annet narrativ Gule bruker er at krigen mot Syria er en borgerkrig.
Da kan han også distansere seg fra den syriske befolkningen.  Gule har ikke argumentert for hvorfor krigen i Syria er en borgerkrig.  Mener Gule at det foregår en krig mellom det syriske folket og «Assad- regimet»? At «opposisjonen» erdet syriske folket?

At terroren IS begår er frakoblet denne «borgerkrigen» ? At man derfor kan rettferdiggjøre IS sine  handlinger utfra ideen om at terroren de begår er terror mot enkeltindivider og ikke mot staten Syria og den legitime presidenten?  At det verken foregår en regimeskiftekrig eller/og at Syria er invadert av over 100.000 terrorister fra 100 land.

 At disse 100 000 har reist til Syria fordi de ville bistå det syriske folket i denne borgerkrigen?  At alle NATO land, gulfstatene og Norge kun hjelper det syriske folket mot «despoten» Assad? At kvinnene fra 60 land som sitter i Al-Hol- leiren dro til Syria for å slutte seg til…ja til hvem? Det er jo borgerkrig…hevder Gule.

Det er ingen opposisjon i Syria som har kommet med et politisk program som virker troverdig uansett hvor mye Solberg og Gule(?) måtte mene om hvordan Syria burde styres. Den påståtte «opposisjonen» burde jo ha grepet sjansen nå når alle NATO-land, Israel, Gulfstatene støtter dem.

Det er bevæpnede terrorgrupper det syriske folket og den syriske hæren kjemper mot. De kjemper mot amerikansk imperialisme drapert i «demokrati og menneskerettigheter»

Men, i Gules univers imidlertid, står Assad i vegen. Da må jo Gule hvitvaske IS?

Husmødrene i IS

Gule skriver: « ikke alt IS har gjort er terror, og ikke alle som sluttet seg til gruppen har hatt til hensikt å begå terror. Derfor er det viktig med en nyansert og individuell tilnærming til fremmedkrigerne». «Ikke minst gjelder det kvinnene som reiste til Syria».

Gule hevder at «husmødrene» i IS ikke er terrorister så lenge de bare står ved oppvaskbenken? At mor er hjemme og vasker tøy mens far er på «jakt» . At mor står på kjøkkenet mens far pusser Kalashnikoven.

At det nærmest er tilfeldig at kvinnene i IS ble «husmødre» fordi likestillingsloven ikke var innført i Raqqa? Eller er det sånn at «husmødrene» i IS er litt som husmødrene var på 50.tallet? Mener Gule at kvinner ble gravide fordi det var vanskelig å få tak i prevensjon i Raqqa?  

Men mener Gule at IS ville bestått uten kvinner?  

Mener Gule at de mannlige terroristene  like gjerne brukte samme underbuksa i 8 år. At de spiste den maten de kom over i ørkenen? Det mener nok ikke Gule.

Kvinnelige IS medlemmer hadde en meget viktig rolle og er livsfarlige. Man må ikke holde i et våpen for å være farlig. Kvinnene har vært en viktig brikke i å spre ideologien om wahhabismen – Som tar til våpen og som dreper med iskalde hender det drypper blod av.  Disse kvinnene har tatt seg ulovlig inn i Syria, begått terror ved å være del av IS og akseptert at syriske barn fikk hodet kappet av, voldtatt, sultet ihjel, brent levende osv. Ødelagt Syria.

PST har også et annet syn på de norske kvinnelige terroristene enn det Gule har.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har varslet at de vil straffeforfølge alle som har vært med i IS. Husmødre eller ei.

Kvinner har nemlig hatt en helt sentral rolle i terrorgruppa. IS har selv sagt at de har muliggjort jihad ved å holde mennene fornøyde og føde nye generasjoner med krigere. 

I tillegg har de drevet med propaganda og rekruttering til terrorgruppa.

Hører vi at disse norske «husmødrene» som er internert i Al-Hol leiren, under intervjuer tar avstand fra IS? Nei, det hører vi ikke. Alle snakker om at de er offer og nærmest ved en tilfeldighet endte opp i Raqqa.

De utleverer ikke informasjon om fedrene til barna sine. De blir heller ikke spurt. 2 av de norske terroristene har vært gift med samme nordmann og fått barn med han. Han sprengte en grensepost mellom Irak og Syria hvor han filmet livredde bakbundne menn som ble sprengt i filler og la videoen ut på nettet. Han sa og det bør vi merke oss: Kalifatet har ingen grenser. IS begynte i det små.

2 norske «husmødre» i Al-Hol- leiren og deres felles ektemann som visstnok skal være drept. Aldri har vel filmtittelen «2 bryllup og en gravferd» passet bedre…

Har vi hørt enkene (?) ta avstand fra  det de måtte ha visst om de bestialske handlingene ektemannen begikk? Nei, vi hører dem savne norsk natur.

I Al-hol leiren sitter det kvinner fra 60 land og 20 000 barn. Alle sier det samme. De er ofre og intet annet.

Det rare er at det ikke var vanskelig å komme fra Norge til Syria, men plutselig vanskelig å ta seg hjem. Kan det være at den norske regjeringen og alle de andre vestlige regjeringene ikke gjorde noe for å stoppe dem i å reise til Syria, men vil ikke ha dem hjem? At de skulle brukes i regimeskiftekrigen, men innfridde ikke. Norge har jo spandert 10 milliarder kroner på dem. De burde ha råd til returbillett.

«Her eller der»

Gule vil ha norske «fremmedkrigere» hjem. Han stoler ikke på det syriske rettsapparatet. Syria er ikke en rettstat sier Gule.

Derimot stoler Gule på det norske rettsapparatet, men ikke helt.

Han liker ikke §136a i straffeloven. Gule mener det strider mot rettsikkerheten at kvinner som kun har vært medlem i IS blir dømt etter terrorlovene (§136) uten at man kan bevise at de har begått terrorhandlinger. Gule mener at terrorloven «burde kun å være ment å gjelde terrorhandlinger begått  i en fredelig og demokratisk rettsstat.

«Det blir urett å anvende disse paragrafene i Syria». «Selvfølgelig skal man straffeforfølge folk som har begått lovbrudd, men det er særdeles urovekkende at personer blir idømt lange fengselsstraffer uten at det er påvist noen konkrete forbrytelser», sier Gule.

Dette kan ikke forstås på annen måte enn at Gule mener at så lenge det ikke finnes bevis for at norske terrorister  har begått terrorhandlinger i Syria, må de fritas for medlemskap i IS og gå fri.

Er det ikke tilstrekkelig hva disse kvinnene har gjort i Syria? At de  har  tilrettelagt for at fedrene til barna kunne begå de mest grusomme  krigsforbrytelser verden har sett mot syriske barn, kvinner og menn?

 Å ha ødelagt Syria? Som det vil ta minst 50 år å få til å fungere slik Syria var før krigen. 

 Norske kvinnelige terrorister i Al-Hol leiren har sagt i flere intervjuer med norsk aviser at de måtte delta i våpen-skoler. Koranskoler. Barna måtte lære å halshugge mennesker i egne treningsleire fra de var bittesmå. At de synes det  riktignok var  ekkelt å se brente barn og avkappede hoder brukt som fotballer.

Det er liten tvil om at de forbrytelsene norske terrorister har begått er begått med den hensikt å styrte den lovlig valgte presidenten i en suveren stat? Brukt som en proxyhær, som leiemordere.

 At terroristene i Syria har fått penger, trening, våpen for å kunne drive denne krigen i over åtte år. Til og med fått mat og medisiner for 10 milliarder  norske kroner kanalisert gjennom bistandsorganisasjoner. Forbeholdt de Gule kaller «opposisjonen», men som jeg kaller terrorister.

Hva mener de syriske ofrene?

De fleste syrere gir  uttrykk for at sett på bakgrunn av de forbrytelsene terrorister  har begått i Syria mot uskyldige barn, kvinner og menn, så oppleves det som  urimelig  overfor de syriske ofrene, at forbryterne ikke  skal straffeforfølges i Syria. Det er jo dessuten Syria som sitter på bevis for de forbrytelsene de har begått.

Det mener ikke Gule fordi i hans verden er ikke Syria en rettsstat. Det  er Gule nødt til å mene. Han ser på «Assad-regimet» som illegitimt, som et totalitært diktatur. Hvor IS nødvendigvis kun var del av en «opposisjon i en borgerkrig».

Terrorlovene

Gule har  et poeng når han hevder at for at terrorparagrafen i det hele tatt skal kunne anvendes i en «borgerkrigssituasjon» må aktoratet prosedere på at «Assad-regimet» er legitimt, selv om regjeringen mener «Assad- regimet» er illegitimt, at «Assad må gå» og støtter «opposisjonen» som bruker terror».

At Gule mener det er borgerkrig i Syria, så er ikke det annet enn en mening, men det får resonnementet hans til å gå opp. Derfor kan han også renvaske IS.

Domstolene og lovverket mener imidlertid noe annet. Det er jo betryggende i en rettstat at ikke lovene følger politiske meninger.

Mitt syn er  at den norske regjeringen som aktivt har støttet terrorgrupper og regimeskiftekrigen, bør stilles for retten og tiltales etter de samme terrorlovene som andre norske terrorister. 

Det samme synet har jeg på norske bistandsorganisasjoner i Syria.

Den første og eneste norske kvinnelige terroristen som er dømt i Norge, ble dømt for deltagelse i IS selv om hun ikke har vært i IS-kontrollerte områder.

«Retten er etter dette ikke i tvil om at det å reise til ISIL-kontrollert område og der gifte seg med en ISIL-fremmedkriger, utgjør et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som omfattes av deltakerbegrepet i straffeloven § 136a». Dom: IS-husmødre straffes på samme måte som fremmedkrigere

Straffeloven

I straffelovens § 136a står det:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Ifølge gjeldende norsk lov er det straffbart å delta i militære grupper uansett om de bedriver eller ikkebedriver terrorvirksomhet. Dette betyr at det er ulovlig for norske statsborgere å delta i en væpnet konflikt i utlandet på vegne av en ikke-statlig styrke – uavhengig av hvilken militærgruppe man kjemper for. Mer spesifikt er «fremmedkriger- bestemmelsen» som trådte i kraft i 2016 nedfelt i § 145: 

Deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet; Den som på rettsstridig måte deltar i militær virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet, straffes med fengsel inntil 6 år.

Sikkerhetsloven §3 punkt 5, blir terrorhandlinger definert som: Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål

Derfor straffes også personer som vurderes til å ha intensjon om å fullbyrde et lovbrudd ved å påbegynne sin reise til området eller foretar andre handlinger som legger til rette for og peker mot gjennomføringen. Forsøket straffes mildere enn fullbyrdet overtredelse. Men det gjøres blant annet straffbart både å forsøkeå reise ut, å reiseut og å delta i eller rekrutteremedlemmer til en terrororganisasjon som for eksempel den ‘Islamske stat’ .

Det er liten tvil om at Norge hadde mulighet allerede i 2013 å stanse norske jihadister å reise til Syria.

Hvis noe ser ut som en terrorist, går som en terrorist og snakker som en terrorist, så er det mest sannsynlig en terrorist.


Lars Gule har naturligvis tilsvarsrett her på steigan.no for å svare på denne artikkelen.

Red.

Forrige artikkelNy giv i propaganda mot Nord Korea
Neste artikkelBroilerne som leder Norge