– Fullstendig galskap å avstå suverenitet over kraftressursene til Acer

6
Espen Barth Eide og The Mad Hatter.

– Det vil være fullstendig galskap å avstå suverenitet over kraftressursene til Acer, sier Hilmar Høl, leder i Sogn og Fjordane Ap til Klassekampen. Han jobber selv ved Hydro Aluminium i Årdal, kraftkrevende industri som er avhengig av forutsigbare og lave kraftpriser for å konkurrere. Høl er klar på at Ap må stemme nei til tilslutning til Acer når saken behandles i Stortinget i mars.

Det er strid i Arbeiderpartiet om holdninga til EUs energibyrå Acer. Mangemillionæren og globalisten Espen Bart Eide, som kom hjem fra direktørjobb i World Economic Forum for å bli norsk utenriksminister, sier at han «grunnleggende positiv til Acer». Han er leder av energi -og miljøkomiteen, og saksordfører på Acer-saken. Men han har ikke følge av mange av de industriarbeiderne som er igjen i Ap. Klassekampen skriver videre:

Med Aps støtte har fylkestingene i Nordland, Oppland og Telemark vedtatt uttalelser hvor de ber Stortinget stemme ned Acer.

– En enstemmig uttalelse fra industrifylket Nordland er et sterkt signal. Flere partier bør merke seg det. Det norske kraftoverskuddet må brukes til å bygge industri i Norge, sier Bjørnar Selbes Skjæran, leder i Nordland Ap og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

Espen Barth Eide påstår at Acer ikke vil bety en slik suverenitetsavståelse som det kritikerne hevder. Men ACER har vedtaksmyndighet på flere områder. Morten Harper i Nei til EU skriver:

«• Forordningens artikkel 7 gir ACER myndighet til å treffe vedtak om såkalte tekniske spørsmål. Slik vil byrået bestemme reglene for flyt av strøm gjennom overføringskablene.

• Artikkel 8 gir ACER myndighet til å avgjøre saker der det er uenighet mellom de nasjonale organene, eller byrået mener det er manglende tilgang til overføringskabler eller rør over landegrensene. Satt på spissen er det ACER som kan avgjøre hvem som skal betale hva i et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere land.

Modellen for norsk tilslutning til ACER i EØS følger samme system som den mye kritiserte finanstilsynsaken fra i fjor. Overvåkningsorganet ESA har den formelle myndigheten overfor Norge, men skal gjøre kopivedtak etter forslag fra EU-byrået. Det er opplagt at ACER i praksis vil diktere vedtakene.»

I en rapport fra De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte med tittelen «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER?» er konklusjonene:

 • Norge blir med i en energiunion som er i kontinuerlig utvikling, og hvor stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.
 • Norge mister nasjonal kontroll over dette viktige politikkområdet.
 • EUs mål er at energi skal flyte fritt over landegrensene og at det skal være overføringskapasitet nok til at prisforskjellene mellom ulike områder og land forsvinner, i første omgang innenfor definerte regioner.
 • Økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi høyere strømpriser i Norge. Det kommer til å ramme både vanlige forbrukere, industrien og virksomhetene i privat og offentlig sektor.
 • Reglene for handel gjennom kablene blir fastsatt av EU. Stortinget skal i mars 2018 avgjøre om to EU-forordninger skal tas inn i norsk lov – og regelverk – ord for ord. Forordningene om grensekryssende handel med elkraft og om reguleringsbyrået ACER flytter makt fra Norge til EU.
 • Norge kan få pålegg fra EU/ACER om å bygge flere kabler. Dersom kapasiteten i de kablene vi har, og de som er under bygging, ikke er stor nok til å utligne prisforskjellen mellom Norge og handelspartnerne, kan Norge bli pålagt å bruke inntektene fra eksisterende kabler til å bygge nye.
 • Dagens energioverskudd i det norske systemet vil forsvinne, og dermed vil grunnlaget for gunstige el-priser til kraftkrevende industri bli kraftig redusert. Det kan sette tusenvis av arbeidsplasser i distrikts-Norge i fare.

Vi kan være enige med fylkesleder i Sogn og Fjordane Ap: «– Det vil være fullstendig galskap å avstå suverenitet over kraftressursene til Acer.» Og galskapen sitter på toppen i hans eget parti.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for baluba baluba says:

  Man kan jo virkelig lure på hvor langt de er villige til å gå for å selge sitt land? Qisling blir bare smågutten til sammenligning.

 2. -Fullstendig galskap å avstå suverenitet over kraftressursene til Acer, helt riktig. Men gale mennesker vet ikke hva de gjør, men de som vil ha Norges kraftressurser inn under Acer vet akkurat hva de gjør dessverre. Disse representanter for global finanskapital har ikke sin lojalitet til det norske folks interesser, de gir gjerne eierskap og råderett over til et overnasjonalt organ hvor global storkapitals interesser tilgodeses, ikke det enkelte land og folk.

  En kunne få mistanke til APs holdning til Acer i fellesuttalelsen med bla MDG:
  “Disse medlemmer viser til at EUs planlagte energiunion utvilsomt vil kunne stille norske energiinteresser overfor nye utfordringer, både politisk, juridisk og økonomisk”.
  Som er politikerspråk som ikke gir noen forpliktelser, og ingen avvisning av en tilslutning. Nå feier Barth Eide all tvil til side om hva AP mener om saken. Han sa nok ikke at han er “grunnleggende positiv til Acer” uten å ha rådført seg med APs øvrige ledelse.

  Nå som grasrota i AP vet hvor de har ledelsen angående ACER, må flere enn bare Sogn og Fjordane AP være klinkende klare på at suverenitet og råderett over arvesølvet ikke må avstås. Grasrota må få inn en ledelse i AP som representerer folk og lands interesser, ikke global storkapital.

  Nå skal også snart TISA avtalen eventuelt underskrives, og på Norges side av forhandlingsbordet sitter en regjering som er tilhenger av TISA, bestående av markedsliberalistiske partier som vil inn i EU, sammen med “opposisjonspartiet” AP som støtteparti til TISA, for AP vil inn i EU som fullt medlem. De kan sammen danne flertall, dette må det Norske folk ikke snu ryggen til.

 3. Avatar for ABC ABC says:

  Det er korrupsjon om noen i AP eksempelvis vinner personlige fordeler på galenskaperne. :wink:

  ‘Corruption is an improbity or decay in the decision-making process in which a decision-maker consents to deviate or demands deviation from the criterion which should rule his or her decision-making, in exchange for a reward or for the promise or expectation of a reward, while these motives influencing his or her decision-making cannot be part of the justification of the decision.’

  Spørsmålet er nok om det finnes noe som ikke er gjennomkorrupt i makteliten idag :slight_smile:

  Dvs at det er nok Alberts melodi som gjelder idag ‘Learn the rules of the game; then play better than everyone else.’ Litt trist!

 4. Jeg ser at det overalt skrives enormt om AP om dagen. Det er bare en sak som aldri løftes fram og det er at AP er ett av de ledende - prominente - medlemmene av SosialistInternasjonalen.
  Alle medlemmer av SosialistInternasjonalen er naturligvis forpliktet av det faktum at de har undertegnet et bindende MANIFEST.
  I dette manifestet står det at SosialistInternasjonalen arbeider for "GLOBAL GOVERNANCE."
  Det ser man jo daglig i spørsmålet om privatisering av jernbanen og utselgingen av norsk energi.
  Alt dette skulle det ha vært lett å nedkjempe ved hjelp av en norsk “venstreside”,men situasjonen er jo den at globalist Støre er en stor mann innen denne. Og der drives daglig sorgarbeid over at dette tvers igjennom pro-imperialistiske partiet nå har problemer.
  Det var seg slik at globalistorganisasjonen “En Verden” på sin webside hadde oppført navnene på en rekke prominente ledere i LO og AP som var for One World Government. Da flere enn undertegnede begynte å henvise til denne lista,forsvant den fra webben.
  Som i de fleste kampsaker som dukker opp,handler det i siste instans om det finnes noen organisert venstreside som kan slå dette tilbake.
  For øyeblikket er denne “venstresida” schizofren; den vet ikke om den er globalister av AP-Støre typen eller om den står fast på prinsippene fra Westfalen om nasjonal selvbestemmelse.
  Før dette spørsmålet er avklart, kan man tape mange slag til fordel for globalistene.

 5. Vannkraften vår nasjon vil miste kontrollen over, markerer “the point of no return” for Norge som selvstendig nasjon?

  Dagen da arvesølvet våres skal selges nærmer seg. Da jeg er inneforstått med hvor umulig det vil være å stoppe denne prosessen klarer jeg ikke la vær å holde kjeft siden det vil medføre dårlig samvittighet dagen det er for sent om hva jeg synes om norske nyliberale politikere. Disse pussige figurene ikledt forskjellige farger som er i ferd med å bevege seg fra luksus prostituerte til klepto narkomane gatehorer som selger landet vårt som junkier til sine globalistiske pushere for sitt neste fix.

  På en måte virker det som vi lever i en verden som vil bedras. Sannheten som ødelegger det falske verdensbildet den kognitive dissonansen har nektet å akseptere.

  En ny virkelighet som truer ens tro og identitet hvor følelser tar over og stenger av og fornekter all rasjonell informasjon og bevisføring som kontra dikterer ens tidligere etablerte sannhet.

  Den norske befolkning blir på et vis utsatt for en utspekulert indoktrinering hvor tankene kontrolleres via politikere med skjulte intensjoner og PK redaksjonenes nakendans på maktens bakrom. Pressen er erstattet med kommunikasjons rådgivere og liberale meningsbærere som i desperate presentasjoner av russiske konspirasjonsteorier, desinformasjon, propaganda og emosjonell manipulering, gir oss et bilde av et apparat i dyp krise.

  “All i know is what i read in the papers, and thats an alibi for my ignorance” -Will Rogers.

  17 mai feirer vi Grunnloven hvor hele landet pyntes og sminkes for å se pent og patriotisk ut i rødt hvitt og blått. Grunnloven som en gang var retningslinjene styringsystemet fulgte og som vår nyfødte nasjon ble grunnlagt på.

  17 mai feirer vi egentlig ubevisst noen symbolske paragrafer vi har blitt frarøvet av femtekolonister i styringssystemet for lenge siden. Skjult makt som forvandlet nasjonen fra et fredfullt sosialdemokrati til å drepe forsvarsløse og uskyldige mennesker i nasjoner som fornekter moralen vi forlanger av dem. Grunnlovens § 49 hvor Stortinget er Norges nasjonalforsamling og i henhold til dette gjeldende lovverk er «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt.

  Etter at det norske folk gjennom to folkeavstemninger har sagt nei til EU, har våres folkevalgte skjendet Grunnlovens viktigste § siden EØS medlemskapet og avlevering av nasjonal suverenitet til fremmed makt gjennom utallige EU direktiver i strid med norsk lov. Finanstilsynets underleggelse av ESA som den største suverenitetsavskrivelse siden EØS avtalen, ble stille forbigått offenligheten midt i sommerferien 2016. Neste måned er det vannkraften som skal underlegges ESA`s kontroll hvor ACER blir byrådet som skal administrere nasjonen norges kraft ressureser og nasjonens arvesølv vannkraften.

  Bare TISA igjen etter dette ranet av arvesølvet vårt. TISA er det vel bare 0,1 % av befolkningen som synes er rettferdig deling av godene hvor stort sett det eneste som vil være et galgenhumoristisk innslag for menigmann av konsekvensene denne avtalen vil ha. blir å se hvor mange av oss som vil stille med 17 mai sløyfe i finstasen og feire Grunnlovs dagen.

  Agendaen vi er vitne til handler om en vestlig nyliberal ideologi om et verdensomfattenete hegemoni som domineres av slue aristokrater, private sentral banker, monokapitalistiske mega korporasjoner, Nato vennlige etterretningorganisasjoner, som som styrer gjemmom politikere de eier.

  En del av disse femtekolonistene som representerer oss med sine manglende utviklede sjelsevner, via sine posisjoner distribuerer mange milliarder av folkets skattepenger til spesial interesser som også kjøper dem posisjoner i den vestlige adelen av ny klassisister.

  Samtidig fordømmes de som fremlegger dokumenterbar informasjon som beviser løgnen for de som tør å kikke på den, studere den, og det farligste av alt, avsløre den. Løgnen som den fabrikkerte virkeligheten er forankret i. Løgnen som bak de mange slør, sakte men sikkert har utviklet seg til noe Dante Aligiheri for mange hundrevis av år siden beskrev som noen han så i den niende sirkel i helvete.

  Løgnen de fleste ikke forstår eller ikke tør å forstå selv når deres avkom og fremtidige generasjoner er avhengig av å forstå. Kunnskap om hvordan kunne leve et sunt liv i frihet og ikke i fremtidige teknokratiske diktaturer. Elektroniske “konsentrasjonleire” eller smart cities som de så fint skal hete. Eierskapet av disse smarte byene vil bli overtatt av globale monopol korporasjoner som totalitært vil styre etter sine korporative lover hvor “artificial inntelligence” vil overta mye av vital og juridisk kontroll vi mennesker så langt har hatt ansvar for.

  Evnen mange har til å blindt stole på systemet fører til at mennesker du møter har et preg av at de ikke er helt tilstede. Når du prøver å snakke til dem når du ikke inn. De bare kikker på deg med et lett overbærende men likefullt tomt blikk. Det vil ikke si det samme som at de er dumme eller dårlige mennesker. De har bare som de fleste andre mennesker ikke evnen til å begripe nivået av ondskap de mektiske på toppen som styrer dette utopiske sosiale ekperimentet inn i fremtiden innehar. Ganske frustrerende egentlig.

  Vi må bli mer organisert i å bekjempe disse kreftene ved å gjennomskue den skjulte agendaen stortings politikerne uansett side bevisst, og i noen tilfeller ubevisst fremmer mange milliardærenes globale prosjekt, og ikke oss velgere som er naivt nok stemmer på disse kujonene gang på gang.

  Vi må bli flinkere å demonstre politisk forrakt ovenfor korrupte legislatorer ved å unnlate å stemme på dem. Unnvære å stemme ved norske stortingsvalg i protest da demoratiet våres begynner å ligne mer på en dukketeater forestilling regisert av Alfred Hitchcock som uansett hvem en stemmer på er håpløst i form av å håpe på nevneverdige forandringer av noe som helst som er merkbart eller produktivt. Politikk som blandt de største partiene må skilles med spett, eller bruke mikroskop for å finne noe positivt i favør nasjonalstaten Norge. Vi er styrt av kaklende dillitanter som mer og mer representerer et yrke som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn komplett ubrukelig forhold til tilliten de er gitt.

  Sannheten er at vi er en feig vassal av USA, og den dummeste bonden på det geopolitiske sjakkbrettet.

  Vi er også EU`s flittigste direktiv implementører uten inflytelse i prosessene hvor direktivene utarbeides av lobbyister og ikke valgte byråkrater, hvor konsekvensene av deres beslutninger legislert i hemningsløs maktrus, rammer nordmenn både økonomisk og frihetsmessig daglig.

  Norge må enten ut av EØS/EU`s nyliberale, semi totalitære emokrati, og heller satse på bilatterale handelsavtaler. Hvis ikke burde vi reforhandle EØS avtalen til å gjelde det den en gang løgnaktig ble solgt og presentert til oss som. En handelsavtale, og ikke et trøste medlemskap i en arrogant internasjonal union hvor despotisme av korrupte dårer demonstreres daglig.

  Per Knutsen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

6 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.