Fem fakta om ACER, EUs energibyrå

11

Av Morten Harper, Nei til EU.

Energibyrået ACER kan overstyre den nasjonale kontrollen med energisektoren. Regjeringen vil innføre EU-regelverket i EØS, og legge Norge under ACER via overvåkningsorganet ESA.


Denne artikkelen av Morten Harper ble først publisert på nettsidene til Nei til EU. Gjengitt med forfatterens velvillige tillatelse.


1. ACER skal gjennomføre EU-markedet

EUs byrå for energi ACER holder til i Slovenias hovedstad Ljubljana. ACER har ikke bare en rådgivende rolle overfor EUs organer eller bidrar til utviklingen av nytt regelverk på energiområdet. Energibyrået har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som betyr et vesentlig inngrep i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.

EU-forordning nr. 713/2009 om opprettelsen av energiregulatorbyrået ACER er del av EUs tredje energimarkedspakke. Den omfatter også det tredje elmarkedsdirektivet, direktivet om indre gassmarked og forordningen om grensekryssende krafthandel. EU og regjeringen ønsker at hele energimarkedspakken tas inn i EØS-avtalen.

2. Norge overfører myndighet

ACER har vedtaksmyndighet på flere områder:

• Forordningens artikkel 7 gir ACER myndighet til å treffe vedtak om såkalte tekniske spørsmål. Slik vil byrået bestemme reglene for flyt av strøm gjennom overføringskablene.

• Artikkel 8 gir ACER myndighet til å avgjøre saker der det er uenighet mellom de nasjonale organene, eller byrået mener det er manglende tilgang til overføringskabler eller rør over landegrensene. Satt på spissen er det ACER som kan avgjøre hvem som skal betale hva i et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere land.

Modellen for norsk tilslutning til ACER i EØS følger samme system som den mye kritiserte finanstilsynsaken fra i fjor. Overvåkningsorganet ESA har den formelle myndigheten overfor Norge, men skal gjøre kopivedtak etter forslag fra EU-byrået. Det er opplagt at ACER i praksis vil diktere vedtakene.

3. Fri flyt av kraft gir europeiske strømpriser

Norge er en stor energinasjon, og etter Russland den viktigste leverandøren til EU av gass. Med planlagte eksportkabler for strøm kan halvparten av norsk strøm eksporteres til EU. Vi husker EUs gassmarkedsdirektiv som fratok selskap på norsk sokkel rett til å gå sammen i forhandlingene om gassleveransene og prisen på gass. EU arbeider nå med å samordne seg for å opptre felles mot norsk sokkel på gassleveranser. Slik endrer de styrkeforholdet i norsk disfavør. Det er i denne sammenheng en må se ACER som et skritt for å skaffe EU kontrollen over infrastrukturen, ikke ved å eie, men gjennom å kontrollere bruk.

Konsekvensen er at Norges posisjon svekkes. Ikke minst endrer dette rammene for norsk kraftkrevende industri, som er bygd rundt stabilt gunstige kraftpriser. I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. Med flere overføringskabler får vi et europeisk strømmarked med høye priser. Da vil EUs konkurranseregler slå inn som forbyr å skjerme norsk industri. I tillegg får vi ACER som vil overvåke og vedta regler som sikrer at strømmen flyter etter markedshensyn, ikke nasjonale hensyn.

4. Må følge Grunnlovens § 115

Både i saken om finanstilsyn og nå på energiområdet ser vi en modell basert på kopivedtak i ESA, som betyr at også Norge reelt sett vil være underlagt EUs finanstilsyn og ACER. Regjeringen har ment at energipakken ikke medfører myndighetsoverføring som krever vedtak etter Grunnlovens § 115, med krav om tre fjerdedels flertall. Argumentet er at ESAs vedtak skal være rettet mot nasjonale myndigheter (NVE), og ikke private, slik at vedtakene kun skal ha en alminnelig folkerettslig virkning for Norge.

Det er ikke holdbart å hoppe over Grunnlovens § 115. Skal det være avgjørende at vedtakene i første omgang retter seg til myndigheter og ikke private? Kan vi si at den nasjonale myndigheten er i behold når den utøves etter pålegg fra ESA og ACER?

5. Energiunionen overfører mer makt til ACER

Et sentralt element i EUs energiunion er økt myndighet til ACER. EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen for de energiregulerende myndighetene, og styrke ACER ikke minst i saker som berører flere medlemsland. Blant annet vil det gjelde utviklingen av nettverkskoder, som regulerer hvordan strøm flyter fra ett lands nett til et annet. Vedtak skal kunne fattes med simpelt flertall i stedet for kvalifisert flertall, som det kreves i dag.

I en innspillsrunde til EUs energiunion argumenterte regjeringen på Norges vegne mot at ACER skulle få utvidet myndighet. Forslagene som EU-kommisjonen arbeider videre med viser at dette fikk regjeringen ikke gjennomslag for.

Når regelverket er vedtatt i EU vil det komme krav om å gi ESA tilsvarende myndighet i EØS. En tilslutning til ACER gjennom EØS-avtalen nå betyr stor usikkerhet om hva slags ordninger Norge faktisk knytter seg til. Kan det være i norsk interesse?

KampanjeStøtt oss

11 KOMMENTARER

 1. Dagen Ola Nordmann må betale europeiske el-priser vil komme som en ubehagelig overraskelse for de fleste. Mer eller mindre over natten kan norske forbrukere gå fra å ha den billigste elektrisiteten til å få den desidert dyreste. I tillegg til selve elektrisiteten vil en måtte forholde seg til stadig høyere nettleier, som følge av en grissgrendt bosetning. Det kan bli en økonomisk utfordring for mange forbrukere å betale for oppvarming og ladding av el-bilen!!

  • Det er landssvik at «våre» politikere overfør stadig mer til EU som vi ble tvangsinnmeldt i av landsforræderne Gro & co bak folkets rygg og tross vår motstand mot det. Det ble kamuflert som «Eøs» men var i virkeligheten EU -og politikere som har overgitt norsk suverenitet og sjølstende, er omtalt i loven med grove landssviks-paragrafer!
   Hvorfor er aldri disse blitt stilt for riksrett? -Fordi så godt som samtlige politikere har vært med på det -og derfor INGEN som tør å røre ved det!
   Slik MAFIA-virksomhet burde straffes hardt for samtlige som har vært delaktige, og dette er viktig å få en avslutning på -komme oss ut av!
   Nå har «våre» politikere drevet en farlig og uønsket lek med folket -og det er antakelig allerede blitt så giftig involvert at det vil koste oss milliarder å komme ut av.
   Det nye partiet Alliansen ønsket å få klørne i dette, men dessverre var ikke norske velgere i stand til å ta en slik viktig beslutning -antagelig fordi mange slett ikke forstår hva man går mot?
   Heldigvis våkner stadig flere gode gamle Nasjonalister til live, og tar tilbake den nasjonale tilhørighet, suverenitet og sjølstendighet som er fratatt fra oss, -og det blir ikke akkurat gøy å være blant de politikerne som har deltatt i udåden.

   • Meget bra Wenche, jeg ser at vi tenker likt på disse viktige sakene. Har du noen forslag til hva vi kan gjøre for å få snudd denne utviklingen. Det finnes i dag ikke politiske grupperinger på Tinget som har vilje eller evne til å ta dette fatt, må det en revolusjon til?

   • Hva er dette for fascistisk prat? Dette er Norges lovlig valgte representanter som tar en avgjørelse.

    Dersom noen her er forrædere er det de som med makt, trusler eller andre overgrep vil endre det som skjer. Det vil si slike som deg.

 2. Dessverre har vi (jeg) tenkt at vi Har vunnet.
  Motkreftene har I det skjulte motarbeidet folkets “Nei til EU” og de kreftene må ikke undervurderes.

  EØS-avtalen må vurderes i forhold til Grunnloven.

  Under skalkeskjul av demokrati, menneskerettigheter og solidaritet presses vi over til storkapitalens tenkemåte.
  Æsj

 3. Jeg mener at en lignende sak som dette var oppe til avstemming i det norske Storting i mellomkrigstiden. Tyskland hadde foreslått at det skulle legges strømkabel fra Norge til Tyskland. Norske politikere klarte den gang å forstå at dette var ren og skjær idioti og var noe som ville undergrave norsk industrialisering. Flertallet stemte den gang nei.

  Det ser ut som mange politikere har problemer med å forstå forskjellen på bedriftsmessig lønnsomhet og samfunnsmessig lønnsomhet. For strømleverandører vil det være veldig lønnsomt med strømeksport som samtidig også fører til import av høy utenlandsk strømpris. Leif Sande (tilhenger av ACER?) har et regnestykke som sier at en økning i strømprisen på 3 øre pr kWh vil føre til en ekstra kostnad for næringslivet på hele en milliard kroner. Dette vil være nok til at bedrifter begynner å slite og flere vil kunne gå konkurs. Det ser ut som mange politikere ikke klarer (eller ønsker) å forstå denne type konsekvenser. Det ser ut som man forveksler privat profitt for de få med samfunnsmessig lønsomhet for de mange. Norsk oljevirksomhet er så stor slik at Norge kan satse på eksport av denne type energi. Strømproduksjonen i Norge er derimot mye mindre enn dette og utenlandskabler vil presse opp norsk strømpris. Man må ikke forveksle bananer med epler.

  Norge er et lite landet i utkanten av verden som skal konkurrere bla med sentralt beliggende land i Europa. Etter oljen er det viktig at norsk næringsliv i det minste har et konkurransemessig fortrinn i form av billig strøm (og spesielt når landet i en omstillingsfase skal foreta oppbygging av ny næringsvirksomhet og det altså i en verden uten tollbeskyttelse hvor det er fri fly av det meste).

  • Denne saken er et godt eksempel på hvordan EU gjør at råderetten over norske ressurser tas over av et EU organ, og gjør at private selskaper får mer profitt, betalt av forbrukerne med høyere priser. Regjeringen foreslår at Norge skal underlegges ACER (et påfunn for at storkapital skal få tilgang til EU lands energiressurser), uten at det krever vedtak etter Grunnlovens § 115, med krav om tre fjerdedels flertall (!). Representerer denne regjeringen det norske folks interesser, eller storkapitalens interesser?

   Ingen politikere som virkelig representerer sitt land og folk vil vel gi bort råderett over noe så viktig som vannkraften er for Norge til storkapitalen. Det er stor mistanke om at det representative demokrati er bare et spill. NWO har sine agenter i de fleste politiske partier, og det er representanter for storkapitalen som sitter på begge sider av bordet, for å underskrive noe som bare private selskaper tjener på, det på bekostning av folket.

   EU politikere som gir bort så enorme verdier til storkapitalen, blir belønnet med lukrative stillinger i EU administrasjonen, så at Norges vannkraft legges under ACER og dermed til storkapitalen, og at det medfører bla økte strømpriser som går ut over arbeiderklassen og svake grupper spesielt, bekymrer ikke dem. Rikelig med sølvpenger i form av fyrstelig lønn og herskapelige residenser i gated communities, gir nødvendig avstand til folket som betaler prisen.

   Politikere som er troendes til å overgi den Norske vannkraften til ACER, er også troendes til å underskrive TISA, TTIP og TPP, som kan utradere Norge som nasjon helt. Dette skulle daglig vært førstesidestoff i norsk presse og media, men den gjengir bare det nyhetsbildet som eierne vil, og de sitter ved samme bordet som storkapitalen. Folk protesterer ikke mot noe de ikke vet noe om.

 4. Det står i kronikken:
  «I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. Med flere overføringskabler får vi et europeisk strømmarked med høye priser. Da vil EUs konkurranseregler slå inn som forbyr å skjerme norsk industri.»

  Spørsmålet mitt er i kor stor grad dette stemmer.
  Energiprisen på Kontinentet er ikkje særleg mykje høgare enn i Noreg, så det vil i liten grad kunne påverka marknadsprisen på energi hos oss. Når ein forbrukar i Danmark og Tyskland betaler mykje meir enn ein forbrukar i Noreg, så er det ikkje knytt til energiprisen, men til at Danmark og Tyskland har langt høgare avgifter.

  Men, dersom det blir noko av kraftleidningar til England, så vil det kunne føre til høgare prisar i Noreg, for på den engelske energimarknaden er prisane ein god del høgare enn i Noreg.

 5. Blir vi noen gang en slagmark så blir vårt folk og nasjon utslettet med dagens våpen! Det er tydeligvis russerne som skal ha det når krigene rundt omkring i Midtøsten begynner å avta, våpenindustrien må stadig ha nye konflikter for å holde trykket oppe! Er vi redd for russere? Nei de har aldri i vår historie gjort oss noe vondt, og hadde de startet en krig mot vårt vesle land så hadde vi blitt utradert og ødelagt uten at våre nyinnkjøpte jagerfly hadde kommt på vingene i det hele! De duger best utenlands mot land som stort sett gjør størst skade med selmordsbombere, og der oppe i luftrommet er de selvskrevne seierherrer!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.