Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll

53

«Stortingets finanskomité sier seg villig til å bruke mindre enn fem uker på å avgjøre en av de største overføringene av makt til EU. Europarettsekspert rister på hodet over lynrask europeisering av norsk Finanstilsyn.» Dette skriver ABC Nyheter om det som er den største avståelsen av norsk suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Vedtaket skal altså måkes igjennom uten reell debatt i Norge, og det betyr at Norge nå underkaster seg planen om å sentralisere finansvesenet i Europa. Den tyske og franske sentralbanken har krevd at det må opprettes et felles europeisk finansdepartement, som får myndighet til å overstyre nasjonale parlamenter. Det er vanskelig å se disse to sakene adskilt fra hverandre.

stortinget euro

Hastebehandling av suverenitetsavståelse

ABC Nyheter skriver:

– At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens §115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

Det sier europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, etter en høring Stortingets finanskomité torsdag avholdt på halvannet døgns varsel.

Høringen dreide seg om et forslag fra regjeringen om i hurtigtogsfart å få vedtatt tillatelse til å overføre myndigheten over det norske Finanstilsynet til Brussel. …

Og innen 13. juni – med pinse og 17. mai og annet arbeid innimellom, har flertallet i komiteen satt seg fore at den største beslutningen om overføring av suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått, skal være avgjort av Stortinget.

I EØS skal overvåkingorganet ESA ha samme vedtakskompetanse som EUs tilsynsbyråer. ESA kan kan gripe inn og gjøre vedtak direkte overfor norske banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner, og kan fatte bindende beslutninger. Overvåkingsorganet kan forby eller begrense noen typer finansvirksomhet og ilegge bøter som gjelder direkte i Norge. Ordningen vil også flytte myndighet til EFTA-domstolen på finansområdet, fra det norske rettsapparatet.

Regjeringens forslag til vedtak, proposisjon 100 S, ligger her.

Finanskomiteen har 18 medlemmer. For å få flertall er den blå regjeringen avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet. Men ikke minst: for å få det nødvendige tre fjerdedels flertall i Stortinget kreves det at regjeringen og Arbeiderpartiet opptrer som blokk.

Sterkt press og voldsomt hastverk

Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet sier:

– Det har blitt lagt veldig sterkt press fra regjeringen. Vi fikk saken tirsdag og avholder høring i dag. Vi bruker mindre tid enn vanlig, enda finansministeren understreker at dette er en usedvanlig vanskelig sak som det har blitt forhandlet om siden 2009.

Vi snakker altså om en så alvorlig sak at den krever tre fjerdedels flertall i Stortinget (med to tredeler til stede). Det handler om en stor reduksjon av norsk suverenitet, og den skal kuppes gjennom i rekordtempo. Dette minner sterkt om det kuppet Gro Harlem Brundtland gjennomførte da hun i sin tid undergravde det norske nei til EU-medlemskap ved å kuppe oss inn i EØS.

Nei til EU skriver om prosessen den gangen:

Denne Oslo-erklæringen var et politisk kupp. Det hadde ikke vært noen offentlig debatt om å forplikte Norge på en slik måte. Innholdet i erklæringen var heller ikke klarert med Stortinget. Gro Harlem Brundtland var statsminister i Norge på den tiden.

Det var et kupp også fordi «fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer» er kjernen i det EF som flertallet av de norske velgerne avviste ved folkeavstemningen i 1972.

Den norske politiske eliten, enten den kaller seg rød eller blå, fornekter seg ikke, når det gjelder å kaste bort norsk suverenitet og underkaste oss EU eller USA, er de helt på linje. Samme innhold, samme metode – ingen offentlig debatt, stort hastverk.

Veien mot et felles europeisk finansdepartement…

Sjefene for Bundesbank og Banque de France skrev i vinter en felles artikkel i Süddeutsche Zeitung der de gikk sterkt inn for at det må opprettes et felles europeisk finansdepartement, som får myndighet til å overstyre nasjonale parlamenter.

Francois Villeroy de Galhau fra Banque de France og Jens Weidmann fra Bundesbank skriver i kronikken at Den europeiske unionen står ved en kritisk skillevei. 

De skriver at det som trengs mest er innføring av vidtrekkende strukturelle reformer i nasjonalstatene for å bekjempe ubalanser. Men de gikk også ut med støtte til en ambisiøs plan om å etablere en finansiell union i Europa.

De to sentralbanksjefene sa at Den europeiske sentralbankens monetære politikk hadde dempet effekten av den globale finanskrisa, men at det ikke var nok til å skape bærekraftig vekst i eurosonen.

De sa at et felles finansdepartement for eurosonen vil være en lovende måte å harmonisere budsjettpolitikken på. Men det, understreket de, vil være avhengig av medlemslandas vilje til å avstå mer makt til europeiske institusjoner.

Et felles europeisk finansdepartement ville bety at de nasjonale parlamentene ville bli fratatt kontrollen over egen budsjettpolitikk. Da ville det ikke være stort igjen av den nasjonale uavhengigheten. Parlamentene vil bli redusert til pantomimeteatre, og den demokratiske kontrollen gjennom valg vil forsvinne.

…på veien mot en eurostat

Deutsche Wirtschaft Nachrichten skriver at dette forslaget i virkeligheten er et første skritt i planen om å opprette en eurostat. Og da vil ikke en gang Bundesbank lenger ha noen rolle å spille. Denne planen er ikke ny, men stammer fra den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble, som kom med den for over 20 år siden.

Denne planen ble konkretisert av de fem EU-presidentene Jean-Claude Juncker,  Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi og Martin Schulz i et strategidokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. (Kan lastes ned her i pdf.) ABC-Nyheter oppsummerer konklusjonen i rapporten slik:

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen består av tre ledd:

 • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet ble tatt 1. januar 2016.
 • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
 • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.

La det ikke være noen tvil: Dette er en plan for den endelige avskaffelsen av det som er igjen av demokratiet i Europa. Når de to sentralbanksjefene tar det opp nå, kan det bety at finanskapitalen ønsker å gjøre dette lenge før 2025.

Når den norske storkoalisjonen Høyre, FRP og Arbeiderpartiet strør sand på prop. 100 vil det bringe Norge inn i denne prosessen. Det er også antakelig grunnen til at det haster så voldsomt. Og da haster det desto mer å protestere både mot forslaget og den totalt uforsvarlige behandlingsmåten.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


53 KOMMENTARER

 1. Slik må det gå med et partisystem som har den katolske kirke som modell! Denne utviklingen var implisitt i flerparti-parlamentarismen fra starten av, partisystemet er en ulykke for oss alle.

  – Simone Weil: Partier dreper sannhet og rettferdighet: http://www.kulturverk.com/2016/05/11/simone-weil-partier-dreper-sannhet-og-rettferdighet/

  «I siste omgang, så arbeider partiet framfor alt for «sin egen vekst». Det som teller er således ikke samfunnsnytten, men selve partiutviklingen. Simone Weil fordømmer en «vingling mellom mål og midler». Man tar makten for å styrke partiets posisjon og ikke lenger bare for å gjøre samfunnet bedre. Å vinne uavgrenset makt blir selve målet for partiet. »Slik er det uavvendelig at partiet blir sin egen målsetning», skriver Simone Weil. Man ender dermed i avgudsdyrkelsen, for «Gud alene er det eneste legitime målet i seg selv», legger hun til.

  Troskapen til et parti bygger ikke nødvendigvis opp om troskapen i seg selv. «Om et menneske som er medlem i et parti, er fullt bestemt på å være tro i alle sine tanker mot sitt indre lys og ingenting annet, så kan han ikke la sitt parti få vite om det. Overfor seg selv er han dermed i en tilstand av løgn», noterer Simone Weil. Partiet er en maskin for å fabrikere løgner. Sannheten til et parti er en sannhet som gjør kompromiss, en sannhet som tilpasser seg. Som en konsekvens så er ikke sannheten til et parti noen sannhet. Ifølge henne må man søke ene og alene etter sannheten for å komme fram til denne. Søket etter sannhet krever en oppmerksomhet i ethvert øyeblikk. Alle ønsker om hva som skal bli resultatet vil parasittere på dette søket. Man må ofre alt for å få sannhet. Partimedlemmet derimot, han ofrer sannheten for partiet. Denne renheten i intellektuell tilnærming er typisk for Simone Weil.

  De politiske partiene har den katolske kirken til modell. De er «små profane kirker». Overfor dissidenter oppfører de seg som kirken oppfører seg overfør kjettere. Partiet forlanger den absolutte underkastelsen under dogmer og truer avvikende røster med bannlysning. Om parti-ånden er inspirert av den katolske kirke, så er det denne parti-ånden som i dag «oppnår å forgifte alt». Partimedlemmet er forpliktet til å ta stilling, forpliktet til å tenke «for» eller «imot», samme om det er på vitenskapsfeltet (for eller imot Einstein), kunst (for eller imot cubisme/surrealisme) eller litteratur (for eller imot Maurras/Gide). Denne tankesykdommen, denne «spedalskheten», må man ta opp kampen mot. Første etappe i denne kampen impliserer ifølge Simone Weil avskaffelsen av politiske partier.»

  Den europeiske sentralbanken fungerer med denne utviklingen akkurat som den katolske kirke. Den europeiske sentralbanksjefen blir nå den nye paven!!!

  • «Den europeiske sentralbanksjefen blir nå den nye paven!!!»

   Og Killary Strap-on blir ny US Imperial President, samt at hennes sigarførende hustru Bill blir generalsekretær i FN.

   Thorbjørn Jagland fortsetter som leder av Europarådet. Avgjørelsen er etter eget ønske. Våre tanker går til de nærmeste. I Brussel.

  • Dersom EØS avtalen blir ført til høyesterett og kjent grunnlovsstridig bortfaller alle direktiv og EU lover.NEI til EU bevegelsen er korumpert av ja folk og ikke noe direktiv til motstand mot eøs

   • Geir Hansen skriver: «NEI til EU bevegelsen er korumpert av ja folk og ikke noe direktiv til motstand mot eøs»

    Jeg ønsker egentlig ikke å polemisere mot et så dustete utsagn, men jeg har merket meg at det er flere som stadig kommer med drittsleng til Nei til EU i kommentarfeltene på denne bloggen. Derfor vil jeg presisere følgende:

    Nei til EU er en defensiv tverrpolitisk allianse som først og fremst skal holde den kunnskapsmessige og organisasjonsmessige beredskapen mot EU- medlemskap ved like. Slik sett har Nei til EU gjort en glimrende jobb siden folkeavstemningen for 22 år siden (!). Men hensynet til alliansen legger selvfølgelig begrensninger på hvilke roller Nei til EU kan spille. Nei til EU kan for eksempel ikke utvikle offensive, fornuftige og troverdige strategier for Norge frigjort fra EØS-avtalen og målstyringsvanviddets forbannelser. Men for å vinne flertall i folket og på Stortinget for å melde Norge ut av EØS, må vi selvfølgelig formulere fornuftige og troverdige strategier for Norge frigjort fra EØS-avtalen og målstyringsvanviddets forbannelser.

    Det har vært interne spenninger mellom EØS-tilhengere og EØS-motstandere i Nei til EU. På landsmøtet i 2014 ble det vedtatt at den offensive kampen mot EØS skulle ha øverste prioritet for organisasjonen. I dag er det, så vidt jeg vet, knapt en håndfull tillitsvalgte i Nei til EU som er EØS-tilhengere.

    Det har hele veien vært dyktige og skikkelige folk i ledelsen av Nei til EU. I dag har organisasjonen litt over 20.000 medlemmer, i stor grad veteraner. Det er imponerende, men Nei til EU sliter med for knappe ressurser. Når jeg en gang i blant innleder på møter i Nei til EU regi og ser og hører disse veteranene, styrker det meg i troen på folk.

    Sviket ligger i det rødgrønne prosjektet som forutsetter at EU-tilpasningen tilsløres for velgerne og at EØS-debatten legges død. Da er det selvfølgelig problematisk at lederne i Nei til EU stadig velger ledere fra SV eller Senterpartiet. Da Heming Olaussen gikk av, foreslo jeg en partipolitisk uavhengig person med bakgrunn fra fagbevegelsen som ny leder. Men Kathrine Kleveland fra Senterpartiet, som fungerer som leder i dag, synes jeg gjør en fin figur. Når redaktør Braanen og politisk avdeling i Klassekampen, og store deler av den såkalte venstresiden, er så lunkne i sin støtte til kampen mot EØS i fagbevegelsen og i folket forøvrig, skyldes det først og fremst strategisk forvirring og taktisk paralyse i forhold til det rødgrønne prosjektet.

    Nå har Stortinget vedtatt å legge Norge under EUs finanstilsyn, og Regjeringen varsler at det simple prokuratorknepet for å omgå Grunnlovens §115 i denne saken, vil danne mal for Norges forhold til EU i tiden som kommer. Dette må lede til en oppvåkning og en mobilisering. Det minste vi kan gjøre er å støtte opp om arbeidet og aktivismen til Nei til EU og støtte mobiliseringen mot EØS i fagbevegelsen fra mot LO kongressen i 2017.

    Drittsleng i kommentarfeltene er ikke mye å skryte av i denne skjellsettende kampen for å ta tilbake folkestyret vårt.

 2. Denne utviklingen er ytterst ulykkelig nå som vi trenger det økonomiske demokratiet mer enn noen sinne. Vi kan ikke ha en framtid for våre barn uten et økonomisk demokrati hvor folket bestemmer alt. Det politiske demokratiet gir nå fra seg siste rest av innflytelse over økonomien, som er hva som opprettholder våre liv. Det politiske demokratiet med sitt flerpartisystem blir vår grav, og har selv gått i graven. Kunne vi enda få en folkereisning mot det politiske demokratiets forrdumming av samfunnet og oss alle, dette skuebrødsdemokratiet som med denne avgjørelsen mister siste smule av mening. Det er kun kjøtere som finner seg i å spise de siste smulene fra de rikes bord. Det er bedre å vende ryggen til dette innskrumpede skjelletet av et politisk demokrati enn å bli en smulespisende kjøter. La oss nå vende oss til Terje Bongard som vår redningsmann, slik at vi kan få på plass et økonomisk demokrati som kan gi oss fornyet verdighet som medborgere!

  – LOMMEDEMOKRATIET: http://www.kulturverk.com/2015/07/22/lommedemokratiet/

  • Jeg er selvsagt klar over at dette er et hjertesukk fra en som tilhører samfunnets aller laveste klasse!

   – Kommentarproletariatet, avmaktens frontsoldater: http://www.kulturverk.com/2016/05/02/kommentarproletariatet-avmaktens-frontsoldater/

   Det er med inderlig klarhet jeg vet at min kommentar blir foraktet og oversett av høykastene i det politiske systemet, på samme vis som høykastene i India overser dotømmerne og gatefeierne, da de og jeg ikke eksisterer for høykastene.

   Lommedemokratiet, som ville gi meg samme makt og innflytelse som dem, avskyr og frykter de selvsagt som pest og kolera. Derfor gir de gjerne fra seg nasjonal suverenitet for å kunne beholde sin kastes privilegier!

  • Ideen om LOMMEDEMOKRATIET går jeg for. Jeg er etter hvert blitt overbevist om at borgerlønn er veien å gå.
   Mora mi sa alltid at slike ting som barnetrygd var et ledd i innføring av full borgerlønn.

   Jeg synes Michael Kalecki gir en god utredning av den politikken som stort sett er blitt ført siden krigen, med de utfordringer det innebar. Hans fokus var på å utnytte arbeidsstyrken maksimalt, til alles nytte. Produksjonsapparatet var der og behovene var tilsynelatende umettelige.

   Detter er basert på et foredrag han holdt i 1942 : http://mrzine.monthlyreview.org/2010/kalecki220510.html

   I dag har vi en helt annen situasjon. Robotene er i ferd med å ta over i produksjonssektoren. Prekariatet er her for lengst. Ja, jeg kjenner 60 åringer som forsøker å skrape sammen et utkomme som tilkallingshjelp.

   Mor mi snakket alltid om at målet for hennes klassekamp, var at hun ikke skulle trenge å stå med lua i hånda, for noen!
   Hva er NAV om ikke et sted du må stå med lua i hånda. Er du en verdig trengende (houseniggah), går det vel nesten ubemerket hen. Men hersker det noe som helst tvil, kan du være sikker på at den ikke kommer deg til gode.

   Svært mange jobber er det jeg kaller «tullejobber». Nesten all markedsføring kommer i den kategorien. Hvis en må overtale folk til å kjøpe varen, er det åpenbart at behovet mangler. Hvis de som blir tvunget til å stable hyller i butikkene, plage folk i middagshvilen eller fyller reklamekontorene med brustne kunstnerdrømmer, hadde hatt et reelt valg, ville vi kanskje fått oppleve virkelig frie markedskrefter.

   Forutsetningen må være at det ikke er noen forutsetninger. At det skjer like automatisk, som barnetrygden i dag. Jeg ser for meg at dette løses lettest ved block-chain- teknologien, men jeg har ennå ikke oppfylt nyttårsløftet mitt – å forstå den. Så jeg vet ikke sikkert.

 3. Norge styres av politikere presse og domstoler, der flere nangitte personer må stilles for Riksrett, dømmes og straffes. Den mest effektive måten å få dette til, etter min mening, er å få frem sannheten om det som skjedde i Norge 22/7-2011.

  De fleste vesenlige fakta finnes allerede på trykk, men dessverre i medier med lite nedslagsfelt og lav aksept.

 4. Alt som skjer i Norge og Verden må sees i sammenheng med Elitens planer for en Ny Verdensorden. Først da gir det mening.

  • Enig Eilev, vi må ta i hevd kampdagen igjen! I år blir første året i mitt liv, hvor 17 mai ikke feires. Hvilket flagg skal man bruke? Det blå med gule stjerner? Eller det helt røde? Tenker det blir sistnevnte..

 5. Da Norge ble medlem av NATO var det i det minste i en turbulent tid preget av nylig avsluttet fem-årig okkupasjon og dertil hørende frykt for og ønske om preventive tiltak mot tilsvarende i fremtiden. Da er det lett å gjøre/ bli forført til å gjøre ting som noen tiår senere kan fremstå som lite gunstig eller ikke riktig. Dette ikke som noen frikjennelse, men som en formildende omstendighet.

  Når F***a fra Bygdø snikmeldte Norge inn i EU, da visste hun derimot utmerket godt hva hun gjorde og hvorfor hun gjorde det på den måten hun gjorde det. Det er det freidigste og kjipeste stuntet noen noensinne har gjort mot Norge siden Olav den Hellige kristnet landet med sverd. Og beklager til eventuelle veteraner og barn av gamle motstandsfolk blant leserne å måtte si dette, men det kan vise seg å få større konsekvenser for landets kollektive skjebne enn Adolf Hitler fikk i stand. Nå ruller de ut neste versjon. Fytti grisen.

  Jeg har aldri sagt det før, og nå sier jeg det igjen: Det vi har er det eksklusive «Black Gold Premium VIC Membership» i EU. Svinedyrt, men innebærer at man slipper å være til stede på alle de langdryge møtene selv. Man bare betaler, implementerer, og tenker på noe hyggeligere. Takk skal du faenmeg ha, Gro. Men at det skulle være typisk norsk å oppføre seg sånn vil jeg ha meg frabedt.

   • «Er det slik det står at vi har forpliktelsene, men ikke rettighetene?»

    Ja, men det er enda verre: Argumentet om å måtte tilpasse seg og betale uten å få sitte ved bordet er et av Ja-bevegelsens kronargumenter, men land med ordinært medlemskap har ikke rare rettighetene de heller, da det aller, aller meste av stor viktighet i EU ikke bestemmes i representative, demokratiske systemer. Det bestemmes av en liten, ikke demokratisk valgt gjeng med kommissærer, og hvordan de gjør det og på hvilket mandat er nærmest esoterisk kunnskap, i hvert fall alt for hemmelig, og EU er i sin natur en rent anti-demokratisk organisasjon.

    Derfor var det dobbelt slemt å melde oss inn på den måten.

 6. Denne forandringen innbærer vel også at baksikringsfondet reduseres på EU nivå. Fondet er forøvrig så lite at det ikke monner stort uansett.

  • Jeg tror forskjellen er at i eksisterende ordning vil medlemmene i fondet stå kollektivt ansvarlige for eventuelle tap. Med den nye lovgivingen på plass tror jeg vil de kunne gå rett på innskuddene til folk. For det er som kjent bankene som sørger for at hjula går rundt. Ikke bedriftene de står i, butikkene de kjører til , eller de som handler.

   • God satire som desverre kan gå troll i ord. Hva kunne vi egentlig gjøre med denne hovedsaken her her? Sende mail til Kongen? Hvis du ser filmen Brexit på youtube så kommer det frem at selv britene taper hver og en sak under det fransk tyske styret. Av 72 saker var alle og en tapt for dem.

 7. Hvis man tenker at disse nasjonene og organisasjonene er bedrifter (korporasjoner) så er disse tiltak langt lettere å forstå, da de har en iboende filosofi om vekst og kontroll – med andre ord en bedriftsøkonomisk tankegang. Det blir ikke noe bedre av den grunn, men da vet vi bedre hva vi «sloss» mot.
  Nå er økonomien i EU så skjør at den om ikke lenge vil sprekke, spørsmålet er hva som vil dukke opp i etterkant: tilbake til nasjonalstatene eller en fusjon mellom EU-landene og ny valuta (som om det vil hjelpe). Politikerne, storindustrien og bankene vil ha det siste – ingen tvil om det, hvilket også var den langsiktige planen til nazistene, som de startet med i 1943, da de begynte å innse at en militær overtakelse av Europa ble umulig. Derfor måtte de komme med et alternativ, og det ble en politisk-økonomisk union, der prosessen ble direktiver, men målet er det samme. Vil vi se D-marken igjen, som erstatning for Euroen? Jeg tror det.

 8. «Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll»

  Etter å ha lest innledningen til Prop. 100 S (2015-2016) og en del videre, er det bare å si at dette er svært negativt for Norges selvstendighet.

  (Og takk til Steigan som har skrevet og lenket om denne viktige saken).

  Se bare: «Flere av EØS-komitébeslutningene innebærer at myndighet på enkelte avgrensede områder blir overført fra norske myndigheter til EFTAs overvåkingsorgan, og i forlengelsen av dette blir domsmyndighet overført til EFTA-domstolen.» – Ingen bør la seg lure av det uskyldig lydende «på enkelte avgrensede områder», siden disse «avgrensede områder» gjelder det aller viktigste for norsk suverenitet: Finansiell handlefrihet.

  I tillegg kommer denne syke saksgangen: «Beslutningene i EØS-komiteen er foreløpig ikke fattet. Utkastene til EØS-komitébeslutninger er til behandling i EUs organer og i de to andre EØS/EFTA-statene. For at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av de ovennevnte beslutningene, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før beslutningene er fattet i EØS-komiteen.»

  Det betyr enkelt sagt at Stortinget «legger opp til» å avgi norsk suverenitet før det er avklart hva Norge underkaster seg (!) fra EU (og EØS-komiteen, som «består av representanter for Island, Liechtenstein, Norge, Europakommisjonen og EUs medlemsland»).

  Dette er i sannhet sinnssyk saksgang.

  Finansmakt er videreføring av militærmakt med andre midler. Det er viktig å merke seg her. Norge vil med dette avgi finansmakt til de verste fiendene av sosialdemokratiet som nordmenn med hardt slit har bygget opp gjennom ca. 100 år, nemlig de nyliberalistiske pengemaktene bak USA-NATO-EU.

  Noen ganger rettferdiggjør tilstander sterk ordbruk: Blir denne proposisjonen vedtatt av Stortinget, har Stortinget og Norge lagt seg med rompa i været i påvente av å bli voldtatt av EU, dvs. elitekreftene bak det «demokratiske underskuddet» der.

  Norge vil ikke lenger ha engang formell makt over eget statsbudsjett. Annet enn retten til å gjøre sekretærarbeidet med å sammenstille statsbudsjettet etter bestemmelsene fra EU og nyaristokratiet bak. Dette blir i praksis å avskaffe poenget med å ha egen Grunnlov. Norge blir igjen et lydrike under andre europeiske stater.

  Proposisjonen MÅ stoppes for at Norge skal bestå som selvstendig stat.

 9. «For at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av de ovennevnte beslutningene, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før beslutningene er fattet i EØS-komiteen.»

  De tar en Gro til et nytt nivå med den der. Og har du hørt. Norge har da hele tiden vært alt annet enn noen bremsekloss for noe i EU, europamestre i implementering som vi er. Fra dag én og litt før det, faktisk.

  Ja, dette er f**n ikke til å tro. Proposisjonen og hele vedtaket stoppes.

  Statsvitere, folk med konstitusjonell jus i bagasjen: Er dette virkelig lov?

 10. Man burde ha en demokratisk debatt og en etterfølgende folkeavstemming om vi nå skal gi avkall på suvereniteten. Samfunnet bygger jo på tillit og det må jo vare dumt å rasere den gjennom å ta beslutt som går direkte mot folkeviljen!

  Kuriosa, kul artikkel: USA sliter og dermed …

  «The Harvard University survey, which polled young adults between ages 18 and 29, found that 51 percent of respondents do not support capitalism. Just 42 percent said they support it.»

  https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/04/26/a-majority-of-millennials-now-reject-capitalism-poll-shows/

  • Jeg synes det er et paradoks, at det systemet som vi elsker slik å hate, kapitalismen – sannsynligvis ikke finnes. Det er i hvert fall den gjennomgående kritikken jeg leser ut i fra den mer «høyre- orienterte» siden, som jeg ofte finner på økonomiblogger.

   Som oftest tolker de dette som en form for sosialisme.

   På den annen side har du oss som angriper systemet fra et annet utgangspunkt. Vi vet at dette systemet ikke er sosialistisk, men siden vi er så opptatt med å kritisere kapitalismen – som ikke finnes, så snakker vi fullstendig forbi hver andre.

   Jeg begynner å bli temmelig sikker nå, på at det virkelige problemet ligger et annet sted. Jeg frykter for at hvis vi ikke skjerper oss kraftig, vil utfallet være at vi ender med «same shit, new wrapping».

   • Øst/Vest – Høyre/Venstre – Republikanere/Demokrater – Kristne/Muslimer. Alt er del av samme agenda, hvilket er Elitens plan for nytt verdensherredømme, med ett politisk system, ett pengesystem og en religion….

    Før vi forstår dette, blir det vanskelig å forstå alt det uforståelige, som for tiden, skjer rundt oss.
    Det blir derimot lettere å forstå, hvor korrumperte våre politikere, vår presse og domstolene i Norge har blitt.

    Løsningen ligger i en gryende oppvåkning om realitetene i vårt samfunn.

    Venter med spenning, på at Steigan skal fri seg fra sitt inngrodde verdenssyn og ta oss inn i en ny Verden, der han bruker sin økende aksept, til å fortelle leserne, det de ikke får vite andre steder….

    • Det får jeg da virkelig ikke håpe, Dagfinn.

     Vi må selv ta oss inn i den ny verden, enten vi gjør det som tilskuere eller deltakere. Alt Pål kan gjøre er å være en veiviser. Jeg stoler mer på en mann som har testa ut noen blindveier, framfor en som strengt holder seg til kartet.

     • Ja takk begge deler. Håper Steigan leser seg opp på NWO, og i fremtiden relaterer sin grundige research til Elitens agenda.

 11. Takk til Pål for god informasjon både i denne og mange andre viktige saker. Jeg, som leder av Rødt Nordland og Ingeborg Steinholt, fylkestingsrepresentant og sentralstyremedlem i Rødt, har sendt et leserinnlegg til alle avisene i Nord-Norge der vi bl.a. skriver: «Dette er en behandlingsmåte av en så stor og alvorlig sak at det må karakteriseres som forsøk på et politisk kupp! Regjeringa er avhengig av støtte fra Ap for å få flertall i Stortinget. Etter som det kreves tre fjerdedels flertall, og at to tredjedeler må delta i avstemningen, må regjeringa og Ap opptre samlet. EU-motstanderne både i og utenfor Ap må protestere kraftig, og kreve at stortingsgruppa til Ap går mot regjeringas forslag.» Skal vi klare å stoppe dette må vi reise en proteststorm på grasrota. Vi oppfordrer til å gjenreise slagordet «Forsvar norsk sjølråderett – NEI til salg av Norge!»

  Mvh Gunnvald Lindset

 12. Jeg synes denne artikkelen på Zero Hedge belyser poenget mitt :

  http://www.zerohedge.com/news/2016-05-16/guest-post-stunning-parallels-between-united-states-and-nazi-germany

  Jeg mener de misforstår hvordan skattesystemet fungerer. Vi har så høy skatt fordi vi har overlatt styringen av pengene (som er et redskap, på linje med annen infrastruktur) til bankene. Det har våre politikere gjort i det håp at bankfolk er ærligere enn de selv er.
  Eller kanskje rett og slett for å slippe å bry de snakkende hodene sine med slike søvndyssende emner.

  Skatten hovedformål er å inndra noe av den kjøpekraften som bankene har spydd ut nærmest ukontrollert. Det er fullt mulig for staten å bruke penger uten all denne skatten. Men det ville ha krevd en kraftig innstramning i finansmarkedene, og det er jo umulig – med tanke på hvor tungt mor Norge og mange av hennes innbyggere er investert i dem.

  • At vi med dette muligens reiser det siste formelle hinderet for å utøve finansiell uavhengighet, betyr ikke at det vil spille noen praktisk rolle. Suverenitet er det svært lenge siden vi hevdet.
   Så lenge vi oppholder oss i dette kasinoet, må vi spille etter deres regler.

   Som Max Keiser så levende har beskrevet – på Wall Street var holdningen at hvis noe var ulovlig, så måtte lovene endres.

   For oss andre er det som å være tigern’n i Tommyball. Regelene endres kontinuerlig for å passe Tommy.

   • Absolutt. Jeg merker meg at i klippet brukes begrepet «falskmynteri» om bankenes produksjon av luftpenger. Dette er et veldig godt og beskrivende uttrykk med akkurat så mye iboende drama som fenomenet fortjener. Herværende kommentarfelts finansanalytiker John Arthur Paulsen bruker samme uttrykk, og jeg håper en større del av befolkningen snart er i stand til å respondere riktig på det, at det kan vokse til et sk. meme, for vi trenger å spisse budskapet til noen sentrale begreper som vi kan legge mye trøkk bak. Men det hjelper lite å lansere mulige memekandidater som ligger for langt forut for den kollektive bevisstheten. Først må fler forstå litt mer, så kan memet lettere plantes effektivt og forhåpentligvis gjennomgå en selvforsterkende fase. Hvis det blir vanlig å tenke på ordningen vi har som at bankene bedriver autorisert falskmynteri har vi kommet et skritt på rett vei.

    • William T. Still som han heter, laget allerede i 1996 filmen «The Money Masters». Den kan du finne på mange frie strømmetjenester på nettet.

     Gjeld i seg selv er ikke et problem, ofte kan det være en fornuftig løsning. Mesopotamia levde godt med det, for tusenvis av år. Men de forsto problemet med akkumulering, så de slettet all gjeld med jevne mellomrom. De startet bokstavelig talt monopolspillet på nytt. Det kunne de gjøre fordi nesten all gjeld var skattegjeld og skrevet på leirtavler. De hadde et regnskapsbasert system. Det har forsåvidt vi også, men det er privatisert og dermed mye vanskeligere å gjøre noe med.

     David Graeber har skrevet «Debt, the first 5000 years» , som ga meg mye. Men så er jeg veldig glad i historie.

     Enn annen side, som er svært viktig å forstå er pengesystem i seg selv, og hvordan kunnskapen om dette har tjent de som har den, godt.

     Stephen Zarlengas «The Lost Science of Money» som virkelig satte ting på plass.

     http://www.monetary.org/

     Jeg tror faktisk dette er den mye omtalte «hemmelige kunnskapen», som tempelridderne og dess like hadde, og som fortsatt holdes skjult.

     For dette er virkelig dynamitt!

 13. […] Man har jo vent seg til norske politikeres fullstendige knefall for Brussel og hvordan de har satt bort nork politikk til byråkrater i Brussel. Det spørs om ikke dette er månedens dumhet. Den er av samme type, men naturligvis ikke fullt så alvorlig som vedtaket i sommer om å legge Norge inn under EUs finanstilsyn. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.