Europas økonomier fortsetter å tape terreng

0

Hvis Europas økonomier fortsetter å tape terreng og europeisk kapital i økende grad presses av den globale maktkampen mellom USA og Kina, kan flertallets støtte for EU-ideen forsvinne innen det neste EU-valget, skriver Michael Roberts i denne analysen som ble gjort rett før valget til EU-parlamentet.

Av Michael Roberts.

Den «europeiske» økonomien (hvis vi kan betrakte den som én regional enhet) er i alvorlige problemer. Etter hver globale økonomiske krise (2008-2009 den store resesjon og 2020-pandemi-nedgangen), har økonomien slitt med å komme seg, og har ikke klart å gå tilbake til sin tidligere (svekkede) vekstbane, verre sammenlignet med USA.

Faktisk har den økonomiske historien for Europa vært en relativ nedgang i det 21. århundre. Tilbake på 1980-tallet bidro Europa med 25% av verdens BNP, mens den vokste med rundt 2% i året. På 2020-tallet hadde Europas andel av verdens BNP sunket til under 15% med en vekst på knapt 1% i året. 

I 2023 var nøkkellandene som Frankrike og Tyskland i direkte resesjon etter to år med akselererende inflasjon drevet av høye energipriser, da billig russisk gass og olje ble fjernet (som en del av sanksjonene mot Russland) til fordel for dyrere flytende gass importert fra USA og andre steder. Som et resultat har Europas produksjonssektor gått ned de siste to årene (i grafen under betyr 50 sammentrekning).

(Resesjon er i makroøkonomi normalt definert som et fall i et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere påfølgende kvartaler.)

Investeringsveksten har vært veldig svak (og ikke-eksisterende i produktive sektorer som industri).

Det er fortsatt store forskjeller mellom den rike kjernen i Europa og de fattigste EU-statene, dvs. de i Øst-Europa som ble med etter Sovjetunionens sammenbrudd og fikk tiltredelse i 2004 og de i de sørlige delene av regionen. Relativ stagnasjon i kjerne-Europa, spesielt de siste årene, har imidlertid ført til at de nye 2004-medlemmene har lukket gapet noe i levestandard med kjernen.

I 2004 ble 75 millioner mennesker i ti tiltredelsesland statsborgere i EU. Mellom 2004 og 2019 ble BNP per innbygger i disse landene nesten doblet. Ifølge Verdensbanken, basert på kjøpekraftsparitet, var åtte av de ti landene som ble med i EU i 2004 i mellominntektsgruppen i 2004 (unntatt Kypros og Malta) og er nå i høyinntektsgruppen. En studie regner med at nesten en tredjedel av deres nåværende levestandard kan tilskrives deres tiltredelse til EU (åpning av handel, enkel bevegelse av arbeidskraft og kapitalstrømmer samt EUs sosialfinansiering). Det bidro med omtrent halvparten av økningen i BNP per innbygger mellom 2004 og 2019.

Men til en viss grad er denne «konvergensen» (opplevd av alle nye EU-deltakere i fortiden) en illusjon. Raskere real BNP-vekst per innbygger over kjernelandene har hovedsakelig blitt oppnådd av den minkende befolkningen, ikke av raskere nasjonal produksjonsvekst. Folk i de fattige østeuropeiske statene emigrerte til de vestlige statene for å jobbe, akkurat som folk i sørstatene Spania, Italia, Portugal og Hellas hadde gjort tidligere. De sendte penger tilbake og dermed steg BNP per person.

Faktisk er et stort problem for Europa den sannsynlige nedgangen i befolkningen (spesielt befolkningen i arbeidsfør alder) ettersom fruktbarhetstallene faller. Det er fem land i verden hvor arbeidsstyrken anslås å vokse med mer enn 10 prosent i løpet av de neste 35 årene. De er Irland, Australia, USA, Canada og Norge. To andre land, Storbritannia og Sverige, anslås å ha en økning på mellom 5 og 10 prosent. Alle andre utviklede land bør forvente at deres yrkesaktive befolkning faller. I Japan faller den allerede og anslås å synke med 35 prosent innen 2050.  

Tyskland står overfor en nedgang på nesten 30 prosent; Portugal, Italia og Hellas med over 20 prosent. De ti beste landene med raskest krympende befolkning er alle i Øst-Europa ifølge FNs prognoser. Bulgaria, Latvia, Moldova, Ukraina, Kroatia, Litauen, Romania, Serbia, Polen, Ungarn anslås å se deres befolkning krympe med 15% eller mer innen 2050. For Ukraina har denne prognosen økt.

Bulgaria er verdens raskest krympende land, med en befolkning som forventes å synke fra 7 millioner i 2017 til 5,4 millioner i 2050. I Latvia er befolkningen estimert å synke fra 1,9 millioner i 2017 til 1,5 millioner, mens i Moldova er befolkningen beregnet å krympe fra 4 millioner til 3,2 millioner.

Europa må kompensere for dette demografiske underskuddet med en betydelig økning i produktiviteten. Men Europas produktivitetsnivåer (hvor sjenerøst du enn måler det) forblir 25% under det i USA, som også har opplevd en nedgang i produktivitetsveksten siden 1990-tallet.

For øyeblikket er mange land avhengige av en rekke EU-støtteordninger og unntak som tar sikte på å dempe det økonomiske slaget av Covid-19-pandemien, inkludert Recovery and Resilience Facility (RRF), som fikk EU-landene til å utstede felles gjeld for første gang. De gir fortsatt en livline til land med mest gjeld. EU pøser milliarder av euro inn i grønne og digitale prosjekter gjennom dette dedikerte fondet – verdt over 700 milliarder euro. Men dette er satt til å ta slutt i slutten av 2026, og Tyskland og Frankrike er splittet om hvorvidt de skal opprettholde EUs offentlige utgifter og subsidier for å opprettholde vekst på bekostning av økende underskudd og gjeld eller kutte ned for å oppfylle tidligere EU-budsjettmål.

Et område hvor det ikke vil bli pålagt utgiftsrammer er forsvar. Budskapet til sentrumspartiregjeringene i Nord-Europa er at NATO og USA må støttes i sin krig med Russland om Ukraina. Finland og Sverige, tidligere «nøytrale» i forhold til NATO, har nå sluttet seg til, og hevder det finnes en russisk trussel mot «det europeiske demokratiet». Europas lederes budskap til innbyggerne er å «forberede seg på krig.»  Militærutgiftene går opp 7% i år med et mål på 2% av BNP for hvert NATO-medlem. Det vil tære på sivile utgifter gjennom resten av dette EU-parlamentets tid.

Europas kapitalistiske sektor er dypt bekymret. De frykter å bli klemt mellom USA og Kina i deres intensivere geopolitiske krig, med eksport til Kina, et tidligere stort marked, som faller bort mens investeringene i Kina reverseres under amerikanske instruksjoner. Allerede krigen i Ukraina har rammet europeisk industri hardt og ført til økte kostnader over hele linjen.

Kapitalens lønnsomhet i kjernen av Europa har falt kraftig siden slutten av den store resesjonen og gjennom den lange depresjonen på 2020-tallet, og uten bedring etter pandemien i 2020. Frankrikes lønnsomhet har gått ned over 30%, Tysklands over 25%.

Kilde: AMECO database

Selv de nye medlemslandene i øst (unntatt Polen) har sett lønnsomheten falle.

Kilde: AMECO database

Europas relative tilbakegang økonomisk og politisk ser ut til å fortsette gjennom denne neste EU-forsamlingsperioden, og med økende splittelse og konflikt i unionen og blant medlemslandene om hvilken retning de skal ta. Valgdeltakelsen i EU-valgene er lav: 42-51% i de siste fire avstemningene. Interessant nok har de østeuropeiske statene som har oppnådd mest økonomisk (i hvert fall for næringslivet) de laveste meningsmålingene (alle godt under 40%).

Det betyr ikke at EU er på vei mot et sammenbrudd. Det er fortsatt sterk støtte blant Europas innbyggere for ideen om et «forent Europa», selv om støtten har falt siden pandemien og den påfølgende inflasjonsspiralen.

Gjennom den lange depresjonen på 2010-tallet etter den globale finanskrisen og eurogjeldskrisen, mente et flertall av Europas innbyggere, ikke overraskende, at økonomien var i dårlig forfatning. Nå viser undersøkelser at sentimentet er omtrent 50:50. Det er generelt folk som anser seg på venstresiden som viser størst støtte til fortsettelsen av EU. Men et flertall av de som anser seg som høyreorienterte er også for – selv der det er EU-skeptiske regjeringer som Ungarn eller Slovakia. Det er bare i Frankrike og Storbritannia at et flertall av høyreorienterte velgere ønsker å forlate EU.  Storbritannia gikk ut i 2020, med alvorlige resultater for den britiske økonomien og husholdningene.  

Men hvis Europas økonomier fortsetter å tape terreng og europeisk kapital i økende grad presses av den globale maktkampen mellom USA og Kina, kan flertallets støtte for EU-ideen forsvinne innen det neste EU-valget.


Denne artikkelen ble publisert på bloggen til Michael Roberts.

Forrige artikkelPride, en gjøkunge?
Neste artikkelFredskonferansen i Sveits var en flopp