Når ansatte velger bedre arbeidsvilkår blir det blir framstilt som lureri

0

Professor: Sykepleiere og leger er i ferd med å lure både kommuner og sykehus, dette skriver flere medier denne uka. Men det handler om at myndighetene med vilje har lagt til rette for privatisering.

Av Romy Rohmann.

Se: Professor: – Sykepleiere og leger er i ferd med å lure både kommuner og sykehus

Tilsvarende i NRK.

Leger og sykepleiere går ut av faste stillinger, tar seg jobb i et vikarbyrå og tilbyr halvparten av sin arbeidskraft til dobbelt av prisen, sa Terje P. Hagen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, om den omfattende bruken av vikarer i helsevesenet på en KS-konferanse tidligere denne uken.

Kommunenes innbyggere har behov for mye mer tjenester enn det kommunene kan tilby. Dette skyldes sjølsagt kommuneøkonomi, og at kommunene ikke kan tilby arbeidsbetingelser som arbeidstakerne er fornøyd med. Da legges sjølsagt skylda på arbeidstakerne som velger bort offentlig ansettelse. Da må det sjølsagt en samlet innsats fra kommunene til for å få bukt med dette «uvesenet».

KS hadde en konferanse denne uka med tittelen: Bærekraftige helse- og velferdstjenester – fra kunnskap til handling, hvor de framstilte utfordringa slik.

(Bilde fra KS konferansen)

Her vises det til hvordan vikarbyråene lokker til seg ansatte med lukrative betingelser. Vikarbyråene kan tilby bedre betaling og mer fleksible ordninger.

Når vi veit hvordan helsepersonell i det offentlige beskriver hverdagen sin skal det antakelig ikke så mye til å tilby bedre betingelser. At kommunene så må bruke flerfoldige millioner på vikarer leid inn fra vikarbyråer for å få drifta til å gå rundt er jo ikke rart.

Det ville antakelig være mye bedre å tilby bedre arbeidsbetingelser.

Kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune forteller at kommunen brukte 30 millioner kroner på vikarer i 2021, mens det i år kan bli 120 millioner.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) mener at kommunene må komme i gang med en koordinert innsats er nødvendig, for dette er ikke noe en enkelt aktør kan gjøre alene. Når vi ser hvordan innleiekulturen nå vokser fram, er det en politisk oppgave for oss også å bidra til å hjelpe kommunene med gode løsninger, sier hun.

https://www.forskning.no/arbeid-ntb-sykepleie/professor-sykepleiere-og-leger-er-i-ferd-med-a-lure-bade-kommuner-og-sykehus/2361510

Denne konferansen fokuserte på hvordan kommunene skal løse sine utfordringer med ei økende gruppe som trenger hjelp, ei økt eldre befolkning/eldrebølgen, og mangel på fagpersonell.

Det blei vist til vellykka resultater hvor man fikk utsatt innleggelse på sjukehjemsplass, ved hjelp av pårørende og teknologi.

Det ble også presentert noe som ble kalt «bærekraftige bemanningsløsninger» etter 4,5 time hvor temaet var hvordan beholde og rekruttere ansatte, og her blei det presentert noen tiltak, men det blei uttrykt av her var ikke KS og fagforeningene helt enige.

Omorganiseringer og flere prosjekter var sjølsagt nødvendig, men det som de ansattes organisasjoner har påpekt lenge blei ikke særlig berørt eller tatt hensyn til utfra hva jeg kunne se i denne konferansen.

Vi skreiv i november om manglende oppfølging av riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringene her på steigan.no.

Helseforetakene: det er fortsatt store bemanningsutfordringer fire år etter riksrevisjonens forrige rapport, mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til pasientene.

Det er gått fire år siden Riksrevisjonen la fram en rapport som viste at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. Nå kom oppfølgingsundersøkelsen og fortsatt har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget og turnover er på samme nivå.

Riksrevisjonens rapport som kom 26.11.2019 oppsummerte hovedfunnene slik:

Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere

Blant sykepleiere og jordmødre jobber to av tre deltid.

Bemanningsutfordringer påvirker hvordan de ansatte opplever kvaliteten på pasientbehandlingen

Helseforetakene legger ikke godt nok til rette for å skape en heltidskultur og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere

De regionale helseforetakene og helseforetakene legger ikke godt nok til rette for å sikre nok rekruttering av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere.

I flere artikler her på steigan.no (bruk søkeord helse) har vi skrevet hva både legeforeninga og Norsk sykepleierforbund mener må til for å løse bemanningsutfordringene vi står i – det er kanskje lurt å lytte til dem før det offentlige mister enda flere.

Høsten 2022 gikk ei gruppe i den Norske legeforening ut og pekte på tiltak for å beholde de fastleger vi har. De skreiv bla:

Mens over 200 000 nordmenn står uten fastlege, står samtlige fastleger med et mangelfullt offentlig tilbud for kunnskapstilgang og faglig oppdatering. Tiden er overmoden for å hjelpe fastleger på alle måter vi kan.

Norsk helsevesen er avhengig av en velfungerende fastlegeordning. Dette har hele Norges befolkning blitt oppmerksomme på gjennom den pågående krisen i ordningen. Men fastlegeordningen trenger ikke bare rekruttering av nye kolleger. Fastleger trenger også at forholdene legges til rette for god, effektiv og faglig forsvarlig behandling. Et lite, men viktig bidrag vil være å sikre solid formidling av oppdatert, tilgjengelig og praktisk rettet kunnskap.

Vi skreiv dette i juli 2022:

 På sin nettside skriver Norsk sykepleierforbund noe om hva som må til for å dekke dette behovet:

 «Den store sykepleiermangelen i Norge utfordrer både pasientsikkerhet og målet om et likeverdig helsetilbud i hele landet. For å dekke pasientenes og samfunnets behov må sykepleiere ha attraktive lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil sikre rekruttering, mobilisere arbeidskraftreserven, og gjøre at helsetjenesten beholder kvalifisert personale. Sykepleiere må derfor tilbys heltidsstillinger, helsefremmende arbeidstidsordninger og konkurransedyktig lønn».

Vi veit også at 1 av 5 utdanna sjukepleiere ikke jobber i helsesektoren. En undersøkelse gjort av Sykepleien i 2021 viser også at 72% av sykepleierne i kommunene har vurdert å slutte.

En bemanning som ikke er i samsvar med behovene samt lønn, er begrunnelsene som kommer fra sykepleierne.

I tillegg til mangelen på sykepleiere har vi også en legemangel, fastlegemangelen er stor og i mars 2022 sto 150.000 nordmenn uten fastlege.

Fastlegene har lenge rapportert om hvor dårlig avtalene for fastlegene er og at dette er utslagsgivende for rekrutteringen og grunnen til at mange slutter. Først 30. juni ble partene enige om årets normaltariff. Normaltariffen regulerer økonomien og rammevilkårene innenfor fastlege- og avtalespesialistordningen.

Det er flott at helsepersonell gjør det som er best for seg, en skulle tro at med slik stor mangel på fagpersonell i det offentlige at arbeidsgiver hadde strukket seg noe mer for å rekruttere og beholde. Men lojaliteten til budsjettrammene er vel grunnen til at disse arbeidsgiverrepresentantene er i disse jobbene de er i. Men dyrt blir det, tjenestene blir ikke bedre og det er oss dette går ut over.

Det skrytes jo så mye av «trepartssamarbeidet» her til lands. Er det bare skryt?

Forrige artikkelRussland–Iran–Kina leter etter en ny global sikkerhetsorden
Neste artikkelDekorert USA-oberstløytnant: «Det er totalt umulig for Ukraina å vinne krigen mot Russland»