Riksrevisjonen ikke nådig med helseforetakene

0

Helseforetakene: det er fortsatt store bemanningsutfordringer fire år etter riksrevisjonens forrige rapport, mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til pasientene.

Av Romy Rohmann

Den 21.11 offentliggjorde Riksrevisjonen sin oppfølgingsundersøkelse: Bemanningsutfordringer i helseforetakene

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2023-2024/oppfolgingbemanningsutfordringer.pdf

Denne oppfølgingsundersøkelsen konkluderer med følgende nå fire år etter forrige rapporten.

Konklusjon

Riksrevisjonen følger saken videre. Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår. Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende. Koronapandemien kan ha påvirket muligheten til å følge opp anbefalingene i rapporten. Samtidig viser Riksrevisjonen til kontroll- og konstitusjonskomiteens merknad om at mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestilbudet til pasientene. Det vil etter Riksrevisjonens vurdering ta tid før man ser effekter av arbeidet som pågår.

Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet (s 3)

Det er gått fire år siden Riksrevisjonen la fram en rapport som viste at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. Nå kom oppfølgingsundersøkelsen og fortsatt har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget og turnover er på samme nivå.

Riksrevisjonens rapport som kom 26.11.2019 oppsummerte hovedfunnene slik:

 • Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere
 • Blant sykepleiere og jordmødre jobber to av tre deltid.
 • Bemanningsutfordringer påvirker hvordan de ansatte opplever kvaliteten på pasientbehandlingen
 • Helseforetakene legger ikke godt nok til rette for å skape en heltidskultur og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere
 • De regionale helseforetakene og helseforetakene legger ikke godt nok til rette for å sikre nok rekruttering av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere

Riksrevisjonen kom da med følgende anbefalinger til de ulike nivåene innen helseforvaltningen.

Helseforetakene

Riksrevisjonen anbefaler at helseforetakene

 • sørger for å jevnlig kartlegge behovet for personell
 • utvikler strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes
 • skaper en heltidskultur
 • sørger for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer
 • sørger for at ledelsen på ulike nivå har mulighet og verktøy til å gjennomføre nødvendige forbedringer

De regionale helseforetakene

Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene

 • bistår helseforetakene med verktøy og kompetanse for å få bedre oversikt over bemanningsbehovet
 • følger opp arbeidet med å utvikle en heltidskultur i helseforetakene
 • bistår helseforetakene i deres samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre et tilstrekkelig antall praksisplasser med god kvalitet

Helse- og omsorgsdepartementet

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet, sammen med de regionale helseforetakene, utvikler et system som gjør at innspillene deres til utdanningssektoren gir bedre grunnlag for å tilpasse utdanningskapasiteten til behovet for ulike typer helsepersonell.

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/riksrevisjonens-kontroll-med-forvaltningen-av-statlige-selskaper-2018/

Dette blir heldigvis fulgt opp slik at vi faktisk kan se hvor lite som blir gjort, sjøl om forholdene den gang både ble beskrevet som alvorlig og kritikkverdig.

I oppfølgingsrapporten skriver Riksrevisjonen at det er satt i gang flere tiltak i gang for å rekruttere, mobilisere og beholde kvalifisert personell.

Både Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene har satt i gang flere tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten.

De regionale helseforetakene har begynt å tallfeste utdanningsbehovet for spesialsykepleiere og jordmødre.

Kandidatmåltallet for spesialsykepleiere og jordmødre ble satt opp i 2021.

Antallet uteksaminerte spesialsykepleiere i perioden (2019–2022) er større enn kandidatmåltallene.

Det er satt i gang ulike tiltak for å kartlegge behovet for spesialsykepleiere mer systematisk.

Helseforetakene har satt i gang og jobber med ulike tiltak for å utvikle en heltidskultur og beholde ansatte.

Men det gjenstår mye arbeid

Tiltakene for å beregne det framtidige bemanningsbehovet har til nå særlig vært rettet mot intensivkapasitet.

Det er fortsatt mange som jobber deltid. Sykefraværet har steget. Turnover er på samme nivå.

Andelen som vil nå pensjonsalder innen fem år er uendret siden forrige undersøkelse.

Jordmødre har lavest sykefravær av de tre stillingsgruppene i 2022, men høyest turnover og lavest stillingsandel.

Antallet uteksaminerte jordmødre er lavere enn kandidatmåltallene.

Nå står Helse Nord står i en alvorlig situasjon og Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier mangelen på fagfolk i helseforetaket Helse Nord er kritisk. Hun vil ikke bekrefte hva som skjer med situasjonen.

Denne uttalelsen fra Kjerkol kommer etter at helseforetaket la frem forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.  Dette var ikke uventa, men hadde de lært noe av rapporten fra 2019, og gjort mer hadde vi ikke sittet i den situasjonen vi er i nå.

Hvorfor lytter ikke regjeringa til fagfolka, Sykepleierne går ut og kritiserer både Stortinget og Regjeringa for at de ikke tar ansvar.

Det som skjer i Helse Nord er et signal om at det er i ferd med å gå galt for helse- og omsorgstjenesten i Norge, mener Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF.

Vi har meldt kode rød. Dette er en så viktig sak for landets bosettingsmønster, beredskap og pasientsikkerhet at både Stortinget og Regjeringen er nødt til å ta eierskap til prosessen.

I et felles brev fra LO, Akademikerne og Unio til styret i Helse Nord skriver de at man risikerer å ta beslutninger man ikke ser konsekvensene av i dag, og som blir umulig å reversere i fremtiden.

Brevet er også sendt i kopi til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Du kan lese hele brevet her.

På Sykepleien.no skriver de videre om dette, For høyt tempo, for liten involvering

«De ansatte uttrykker bekymring for medvirkning, faktagrunnlag, forankring og tempo i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord», skriver de i brevet.

– Vi anerkjenner at Helse Nord står overfor store utfordringer og brevet er ikke et forsøk på stanse den pågående omstillingsprosessen. Men vi får signaler fra våre medlemmer og tillitsvalgte om at tempoet og mangel på involvering i dette arbeidet kan bidra til å svekke tilliten til resultatet, noe også en uttalelse vedtatt på vår regionkonferanse i Nordland nylig bekrefter, sier 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.

https://sykepleien.no/2023/11/nsf-om-omstillingsprosessen-i-helse-nord-vi-har-meldt-kode-rod

Forrige artikkelVindkraft i flau vind, men Statkraft vil ha mer
Neste artikkelUSA strammer skruene på Ukraina