Det kjøres på med utbyggingsplaner for vind- og solkraftverk i Østfold

0
Illustrasjon Zephyr

Kan virkelig det meste kjøpes? Det er tydelig, og noen betaler godt for å rasere natur og ødelegge folks helse. For det ligger penger i dette, og en kan spørre seg om det avgjørende er hvor mye grunneiere bli tilbudt i kompensasjon for hver turbin eller hvor mye kommuner kan få inn i kommunekassa eiendomsskatt for slike anlegg. 

Av Romy Rohmann.

Noen har hvisket meg i øret at bønder har blitt tilbudt 150.000,- i året for hver turbin som oppsettes på deres grunn, og det kan komme godt med for en fattig bonde, Aremark kommune kan få 15 millioner i året i eiendomsskatt og produksjonsavgift for anlegget ved Bikjula ved grensa til Sverige.

https://www.ha-halden.no/vil-bety-15-millioner-kroner-arlig-for-aremark-kommune/s/5-20-1477596

(Bilde: Kennedy Energy Park)

Vi har skrevet om vinkraftutbyggingsplanene her i Østfold tidligere, og følger dette opp.

Men det er ikke bare vindkraft som står på agendaen. Marker kommune har Norges 15 høyeste vindturbiner på 210 meter. Nå har Selskapet Solgrid AS fremmet forslag om et stort solkraftverk på 240 dekar, dette vil de bygge på begge sider av Kongeveien som er en historisk natursti. Selskapet vil også bygge 2,2 meter høye gjerder langs begge sider av Kongeveien.

Solgrid er enda et av disse tomme selskapene uten egenkapital, uten omsetning og uten noe å vise til annet enn en konsesjonssøknad. Det er eid av Akershus Energi og Østfold Energi og det tomme selskapet Mypower AS.

Solgrid AS skriver på sin hjemmeside dette:

STATUS: KONSESJONSBEHANDLING

Ørje Solkraftverk

Solgrid AS har planer om å bygge ut et solkraftanlegg på Ørje i Marker kommune. Området i dag er delvis avvirket, men har noe stående skog bestående av tett løv- og barskog. Tiltaket ligger inntil E18, med skytebane og turstien Kongeveien som nærmeste nabo.

FAKTA

Installert effekt: 16,5 MWp

Årlig produksjon: 19 GWh

Beliggenhet: Marker kommune

Totalt tomteareal: 28 Ha

Byggestart: Vinter 2025

Nettilknytning: Vår/Sommer 2025

Solanlegget består av ca. 27.500 solcellepaneler med en total installert effekt på 16.5 MWp. Dette gir en årlig energiproduksjon på 19 GWh, som tilsvarer det årlige energiforbruket til ca. 950 husholdninger.

Ved å produsere fornybar energi lokalt, bidrar Ørje solkraftverk til en netto reduksjon av CO2-utslipp på 1 700 tonn CO2-ekvivalenter hvert år over solkraftverkets levetid.

Det planlegges for et sørvendt bakkemontert solkraftanlegg med fast montasjevinkel og tosidige solcellepaneler, og er et av de største anleggene som blir mer enn dobbelt så stort som anlegget i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.

Ifølge søknaden berører utbyggingen to grunneiere, som har inngått en samarbeidsavtale med Solgrid om prosjektet. Planområdet består av skog og åpne hogstflater.

Så har vi vindkraftanlegget som planlegges i Aremark. Her ønsker vindkraftselskapet Zephyr å bygge 12 vindturbiner ved Bikjula inn mot grensen til Sverige.

Hafslund/Eidsiva Vind arbeider i tillegg med et vindkraftprosjekt på Blankefjell/Ankerfjella i Aremark.  Midt mellom nasjonalparker i Ankerfjella (Halden/Aremark) planlegges det inntil 40 turbiner på 220 meters høyde. Om denne utbygginga arrangerer Motvind Østfold et åpent møte 27. februar i Halden.

Det er også planer for utbygging i Sarpsborg. Zephyr ønsker å bygge ut 13 vindturbiner i Skjebergmarka. Her ønsker de også å etablere et solkraftverk som integreres med vindkraftverket, solpanelene vil i så fall plasseres mellom turbinene. Dette skriver Zephyr på sine hjemmesider.

https://zephyr.no/portfolio/buer-ronneld-vind-og-solpark/

I Råde er det nå to vindkraftselskaper som vurderer prosjekter, de bruker samme fremgangsmåten som andre vindkraftselskaper, først kontakter de grunneierne og lover gull, men på ingen måte grønne skoger og dette gjør de før sakene kommer til politisk behandling.

Vi veit at både vind- og solkraftverk ikke gir stabil kraft, så dersom noen planlegger industri knytta til disse kraftverkene vil dette bare gi ytterligere press på den stabile krafta vår, vannkrafta, og kraftprisene vil øke. Uansett hva politikerne sier og lover av inntekter til kommunen/innbyggerne vil vi strømforbrukerne måtte ta regninga, vi må betale med høyere strømregning. Dette kom tydelig fram også på NRK Debatten den 22. februar. https://tv.nrk.no/serie/debatten/202402/NNFA51022224

Nå er det også slik at det har blitt avdekket omfattende helseplager blant beboere i nærheten av vindkraftverk i en nylig framlagt rapport. Motvind skriver om denne rapporten på sin hjemmeside.

En nylig offentliggjort rapport avdekker omfattende helseplager blant beboere i nærheten av vindkraftverket i Tysvær kommune i Rogaland. Rapporten, som fokuserer på virkningene av vindkraftanlegget på lokalbefolkningens helse, viser at hele 40 prosent av de fastboende ønsker å flytte fra området.

Rapporten dokumenterer at støy og andre virkninger fra vindturbiner på menneskers helse og livskvalitet er svært alvorlige, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge. Ser man på de fastboende i rapporten, er 47 prosent av dem plaget av støy fra vindturbinene. Søvnproblemer er også utbredt. Til sammen er det 32 prosent som oppgir at de har problemer med å sove ukentlig eller oftere, på grunn av støy fra vindturbiner. Sammenlignet med de som har søvnplager på landsbasis, er det mer vanlig blant beboerne i Tysvær å være ofte plaget av dette.

Det er Opinion som på oppdrag fra Tysvær kommune har kartlagt helseulemper blant beboere nær Tysvær Vindpark. Kartleggingen har blitt gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju. Innsikten fra dybdeintervjuene viser at støyen i stor grad påvirker livene til de berørte, både i form av generell irritasjon, men også en forverring i helsesituasjon. Totalt sier 31 prosent at vindturbinene påvirker deres helsetilstand. Ulempene er så store at mange ønsker å flytte fra området.

Rapporten kan du lese her: https://www.tysver.kommune.no/_f/p1/i9820ceda-3d74-4805-a06b-a76b09bd8b4a/rapport_helsekartlegging-blant-beboere-nar-tysvar-vindpark_20122023.pdf

Og for de som ikke har vært i nærheten av slike vindturbiner anbefaler jeg å ta seg en tur, det må oppleves, både naturinngrepene og støyen er helt forferdelig. At dette kan kalles «bærekraftig» og være «grønt» kan det ikke være noen med fornuft som kan mene.

Vi får håpe folk i de berørte områdene protesterer mot dette og krever at politikere sier Nei slik som i Indre Østfold.

Stor vindkraftsak vunnet – Zephyr slått på hjemmebane!

Det nærmeste intakte skogområdet sør for Oslo ved Spydeberg og Hobøl skal ikke ødelegges av vindindustri.

Et enstemmig kommunestyre i Indre Østfold kommune har vedtatt at de sier nei til planene om 31 gigantiske vindturbiner.

Vi takker lokalpolitikerne i Indre Østfold kommune, grunneierne som har stått på vår side – og alle engasjerte! Dere har gjort et klokt verdivalg.

Forrige artikkelAp vil bli som Høyre
Neste artikkelKampen mot vindturbiner i gamle Skjerstad kommune